Công văn 1120/KCB-QLCL năm 2016 xin góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Bởi tuhocmoithu

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1120/KCB-QLCL
V/v Xin góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

Kính gửi:

– Các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Bệnh viện trực thuộc các trường đại học.

Thực hiện quan điểm chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ trợ, triển khai xong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện để phát hành chính thức sau 3 năm tiến hành thử nghiệm Quyết định 4858 / QĐ-BYT ngày 3/12/2013, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối đã chỉnh sửa Bộ tiêu chí này .
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trân trọng gửi từng phần dự thảo Bộ tiêu chí tới những đơn vị chức năng để xin quan điểm thoáng rộng. Bản điện tử của công văn và dự thảo Bộ tiêu chí ( phần A, B và một số ít chương phần C ) được đăng tải tại trang thông tin điện tử www.kcb.vn. Các phần còn lại sẽ liên tục được đăng tải trong tháng 9, 10/2016 .
Để triển khai xong nội dung dự thảo Bộ tiêu chí trước khi trình Lãnh đạo Bộ phát hành và vận dụng đánh giá năm năm nay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ý kiến đề nghị :

1. Đối với đơn vị trc thuộc Bộ Y tế

– Nghiên cứu góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện .
– Đề xuất bổ trợ những tiêu chí có tương quan đến công dụng, trách nhiệm của đơn vị chức năng và kế hoạch phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thiết kế xây dựng, triển khai xong những tiêu chí mới trong năm 2017 .

2. Đối với Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành:

– Chỉ đạo những đơn vị chức năng thường trực góp ý và tiến hành đánh giá thử nghiệm .

– Tổ chức triển khai đánh giá thí điểm tại một số đơn vị trực thuộc.

– Nghiên cứu góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo đường công văn và thư điện tử ( định dạng word ) .

3. Đối với Bnh viện:

– Triển khai đánh giá thử nghiệm những tiêu chí .
– Nghiên cứu góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và gửi quan điểm ( định dạng word ) trực tiếp về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo đường thư điện tử : chatluongbenhvien@gmail.com ( không cần gửi qua đường công văn ) .

4. Các nội dung cần xin góp ý:

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ý kiến đề nghị những đơn vị chức năng góp ý theo khung sau :
– Nhận xét chung về dự thảo những tiêu chí đã chỉnh sửa ;
– Góp ý chi tiết cụ thể cho những tiêu chí và đề xuất kiến nghị chỉnh sửa đơn cử ( nếu có ) ;
– Các khó khăn vất vả, vướng mắc, câu hỏi cần giải đáp và những quan điểm khác ( những câu hỏi sẽ được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tinh lọc và vấn đáp trong tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí năm năm nay ) .
Trân trọng cảm ơn những quan điểm góp phần kiến thiết xây dựng Bộ tiêu chí của Quý đơn vị chức năng [ i ] .

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG

Lương Ngọc Khuê

You may also like

Để lại bình luận