Đảng đã ban hành đồng bộ các quy định liên quan đến công tác cán bộ

Bởi tuhocmoithu

Ban hành đồng bộ các quy định liên quan đến công tác cán bộ

Năm 2021 là năm đầu tiến hành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để thực thi thành công xuất sắc những tiềm năng, trách nhiệm của Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra, một trong những khâu then chốt cần thực thi đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trọng tâm là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt những cấp, những ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng .
Để sẵn sàng chuẩn bị thật tốt cho khâu then chốt này, Đảng ta đã phát hành nhiều văn bản rất quan trọng về công tác làm việc cán bộ, có ý nghĩa lớn so với công cuộc cải cách, cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như : Nghị quyết số 39 ( năm năm ngoái ) về tinh giản biên chế và cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ; Nghị quyết số 26 ( năm 2018 ) về tập trung chuyên sâu kiến thiết xây dựng đội ngũ kế hoạch, đủ phẩm chất, năng lượng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm ; Quy định số 205 ( năm 2019 ) về việc trấn áp quyền lực tối cao trong công tác làm việc cán bộ và chống chạy chức chạy quyền … .
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 mới đây, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, về cơ bản Đảng đã ban hành đồng bộ các quy định liên quan đến công tác cán bộ như: tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo lý luận chính trị; phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; luân chuyển; đánh giá; lấy phiếu tín nhiệm; miễn nhiệm, từ chức mà không đợi hết nhiệm kỳ, hết thời gian bổ nhiệm…

“ Việc phát hành những quy định này đã cụ thể hóa được quan điểm, tiềm năng của Đảng so với công tác làm việc cán bộ, tạo sự dữ thế chủ động, thực thi nghiêm và thuận tiện cho những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng tổ chức triển khai thực thi. Quá trình tiến hành đạt được những tác dụng tích cực nhưng còn phải liên tục đánh giá, thanh tra rà soát, sửa đổi, bổ trợ để phân phối nhu yếu tình hình mới ” – bà Trương Thị Mai cho biết .
Nhằm thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp cung ứng nhu yếu đề ra, những cấp ủy cơ sở đã cụ thể hóa, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và tương thích thực tiễn địa phương về công tác làm việc cán bộ .
Như ở Hậu Giang, trong xu thế kế hoạch tăng trưởng kinh tế-xã hội tiến trình 2021 – 2030 với tiềm năng vươn lên thành tỉnh có trình độ tăng trưởng khá, tỉnh nhận diện thử thách lớn nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chỉ huy chủ chốt những cấp .
Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (đứng phát biểu, ảnh: Báo Hậu Giang)Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (đứng phát biểu, ảnh: Báo Hậu Giang)Để thực thi cải tiến vượt bậc kế hoạch trên, theo ông Nghiêm Xuân Thành, Tỉnh ủy Hậu Giang đã trải qua đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ chỉ huy chủ chốt những cấp ; Đề án tập trung chuyên sâu vào mạng lưới hệ thống giải pháp đồng điệu, bảo vệ tính liên thông giữa những khâu trong công tác làm việc cán bộ và tập trung chuyên sâu vào 5 nhóm giải pháp .

Trong đó tập trung đẩy mạnh tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyển dụng; đổi mới nội dung, phương thức, quy trình giao nhiệm vụ và bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá cán bộ.

Cụ thể, Tỉnh ủy Hậu Giang đã phát hành quy định bộ tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức trên địa phận tỉnh, lượng hóa bằng thang điểm so với loại sản phẩm việc làm đơn cử theo nhóm chức danh, vị trí việc làm, phân 2 cấp thẩm quyền trong giao trách nhiệm và đánh giá xếp loại. Trong đánh giá, nhận xét về phẩm chất, năng lượng cán bộ, lấy tác dụng hoàn thành xong trách nhiệm được giao là thước đo chính, gắn với mẫu sản phẩm đơn cử. Công khai hiệu quả thực thi trách nhiệm và mức chấm điểm đánh giá xếp loại cán bộ hàng năm để cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị chức năng giám sát .
Bên cạnh đó, Hậu Giang tăng cường công tác làm việc giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ ; thay đổi, nâng cao chất lượng trong quy trình tiến độ chỉ định, chỉ định lại cán bộ .
“ Hậu Giang xác lập góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ là góp vốn đầu tư cho tăng trưởng vĩnh viễn và vững chắc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chỉ huy chủ chốt những cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, trình độ, năng lượng, cung ứng nhu yếu trách nhiệm là cải tiến vượt bậc kế hoạch trong công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng, mạng lưới hệ thống chính trị và tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh trong quá trình tăng trưởng mới, góp thêm phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ” – ông Nghiêm Xuân Thành cho biết .

Cán bộ được điều động, bổ nhiệm phải có sản phẩm tham gia phòng, chống Covid-19

Còn đối với TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm đảm bảo khoa học theo chức năng, nhiệm vụ và mục đích hoạt động của từng đơn vị; thẩm định, phê duyệt Đề án, trên cơ sở đó cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm cơ cấu phù hợp. Ban hành danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm đối với 9 ngành thuộc khối Đảng, đoàn thể chính trị xã hội của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh.Bà Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh.Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Ban Thường vụ Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh đã chỉ huy thực thi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ( khóa XII ) về tập trung chuyên sâu kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cán bộ cấp kế hoạch đủ phẩm chất, năng lượng và uy tín ngang tầm trách nhiệm. Cụ thể hóa một số ít nội dung tiến hành nhằm mục đích thực thi hiệu suất cao trách nhiệm, giải pháp cho lộ trình đã xác lập cho từng tiến trình, nhằm mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, mạng lưới hệ thống chính trị của thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp. Triển khai thực thi những quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác làm việc cán bộ theo những quy định của Đảng và pháp lý của Nhà nước ; thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ những quy định, quy định, quy trình tiến độ về công tác làm việc cán bộ .
“ Điều đáng chú ý quan tâm là, trong công tác làm việc cán bộ như điều động, quy hoạch, chỉ định, những ứng viên phải có báo cáo giải trình loại sản phẩm tham gia phòng chống dịch Covid-19, tham gia giúp nhân dân ứng phó với dịch bệnh hay những chức vụ cho HĐND bầu cử thì những ứng viên phải kiến thiết xây dựng và trình diễn chương trình hành vi trước khi đại biểu HĐND triển khai bỏ phiếu bầu. Chỉ đạo tăng nhanh công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ chỉ huy quản trị những cấp của thành phố, kịp thời kiện toàn những những chức vụ chủ chốt của thành phố, 1 số ít địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng để bảo vệ nhu yếu công tác làm việc chỉ huy, chỉ huy trong công tác làm việc phòng, chống dịch Covid-19 ” – bà Nguyễn Thị Lệ cho biết .
Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ liên tục xem xét, quyết định hành động một số ít yếu tố quan trọng về công tác làm việc tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng Đảng như : luân chuyển cán bộ ; bảo vệ chính trị nội bộ ; phân cấp quản trị, chỉ định và trình làng cán bộ ứng cử ; công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ ; sơ kết 5 năm thực thi Nghị quyết 18 và một số ít quy mô thử nghiệm theo Nghị quyết 18 ; lấy phiếu tin tưởng trong Đảng ; 1 số ít chính sách, chủ trương theo Kết luận 21 như thử nghiệm một số ít chủ trương : người đứng đầu lựa chọn, trình làng cán bộ trong quy hoạch để bầu cử, chỉ định làm cấp phó ; bí thư cấp ủy ra mắt ủy viên thường vụ để bầu ; giao quyền cho người đứng đầu chỉ định cán bộ trong quy hoạch ; không bổ nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp ; tổng kết thử nghiệm thi tuyển, chỉ định cán bộ chỉ huy, quản trị cấp vụ, sở, phòng … nhằm mục đích liên tục tạo sự đồng nhất, thay đổi trong công tác làm việc tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng Đảng. / .

You may also like

Để lại bình luận