Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_6.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_options`

Thông tư 27 đánh giá học sinh tiểu học

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_6.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_6.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_6.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Thông tư 27 đánh giá học sinh tiểu học

Bởi tuhocmoithu

Mục Lục

1. Lộ trình đánh giá học sinh tiểu học

Theo đó, quy định đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện theo lộ trình như sau :Nội dung chính

 • 1. Lộ trình đánh giá học sinh tiểu học
 • Đánh giá thường xuyên
 • Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Kế thừa tinh thần đánh giá từ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT
 • 1. Quy định của pháp luật về đánh giá học tiểu học:
 • 1.1. Khái niệm về đánh giá học sinh tiểu học:
 • 1.2. Nội dung và phương pháp đánh giá:
 • Video liên quan

– Từ năm học 2020 – 2021 so với lớp 1 .

– Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2.

– Từ năm học 2022 – 2023 so với lớp 3 .
– Từ năm học 2023 – 2024 so với lớp 4 .
– Từ năm học 2024 – 2025 so với lớp 5 .

Lưu ý: Quy định đánh giá học sinh tiểu học tại Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT được áp dụng đến khi các quy định tại Điều 2 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT được thực hiện.

Đánh giá thường xuyên

– Đánh giá liên tục về nội dung học tập những môn học, hoạt động giải trí giáo dục
+ Giáo viên sử dụng linh động, tương thích những chiêu thức đánh giá, nhưng hầu hết trải qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách thay thế sửa chữa ; viết nhận xét vào vở hoặc loại sản phẩm học tập của học sinh khi thiết yếu, có giải pháp đơn cử giúp sức kịp thời .
+ Học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét mẫu sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quy trình thực hiện những trách nhiệm học tập để học và làm tốt hơn .
+ Cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên về những nhận xét, đánh giá học sinh bằng những hình thức tương thích và phối hợp với giáo viên động viên, trợ giúp học sinh học tập, rèn luyện .
– Đánh giá liên tục về sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng
+ Giáo viên sử dụng linh động, tương thích những giải pháp đánh giá ; địa thế căn cứ vào những biểu lộ về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh ; so sánh với nhu yếu cần đạt của từng phẩm chất đa phần, năng lượng cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có giải pháp trợ giúp kịp thời .
+ Học sinh được tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những bộc lộ của từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi để hoàn thành xong bản thân .
+ Cha mẹ học sinh trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, giúp sức học sinh rèn luyện và tăng trưởng từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi .

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Thông tư 27/2020/TT-BGDĐTBản Tiếng Việt

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌCCăn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 ;Căn cứ Nghị quyết số 88/2014 / QH13 ngày 28 tháng 11 năm năm trước của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ; Nghị quyết số 51/2017 / NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội kiểm soát và điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014 / QH13 ngày 28 tháng 11 năm năm trước của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ;Căn cứ Nghị định số 69/2017 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Tiểu học ,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học .

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Điều 2. Quy định đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện theo lộ trình như sau:

1. Từ năm học 2020 – 2021 so với lớp 1 .2. Từ năm học 2021 – 2022 so với lớp 2 .3. Từ năm học 2022 – 2023 so với lớp 3 .4. Từ năm học 2023 – 2024 so với lớp 4 .5. Từ năm học 2024 – 2025 so với lớp 5 .

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 và thay thế Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy định đánh giá học sinh tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/2014 / TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và những quy định tại Thông tư số 22/2016 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm năm nay của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/2014 / TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được vận dụng cho đến khi những quy định tại Điều 2 của Thông tư này được thực hiện .

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đánh giá học sinh tiểu học gồm có : tổ chức triển khai đánh giá ; sử dụng tác dụng đánh giá ; tổ chức triển khai thực hiện .2. Văn bản này vận dụng so với trường tiểu học ; trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ; tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí giáo dục tiểu học .

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đánh giá học sinh tiểu học là quy trình tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin trải qua những hoạt động giải trí quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quy trình học tập, rèn luyện của học sinh ; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh ; diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về hiệu quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và tăng trưởng một số ít phẩm chất, năng lượng của học sinh tiểu học .2. Đánh giá tiếp tục là hoạt động giải trí đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động giải trí dạy học theo nhu yếu cần đạt và bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục và 1 số ít bộc lộ phẩm chất, năng lượng của học sinh. Đánh giá tiếp tục phân phối thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh, để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy học, tương hỗ, thôi thúc sự tân tiến của học sinh theo tiềm năng giáo dục tiểu học .3. Đánh giá định kỳ là đánh giá tác dụng giáo dục học sinh sau một tiến trình học tập, rèn luyện, nhằm mục đích xác lập mức độ triển khai xong trách nhiệm học tập, rèn luyện của học sinh theo nhu yếu cần đạt và bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học sinh .4. Tổng hợp đánh giá hiệu quả giáo dục là việc tổng hợp và ghi tác dụng đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục của lớp và Học bạ vào những thời gian theo quy định .

Điều 3. Mục đích đánh giá

Mục đích đánh giá là cung ứng thông tin đúng chuẩn, kịp thời, xác lập được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ cung ứng nhu yếu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự văn minh của học sinh để hướng dẫn hoạt động giải trí học tập, kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, đơn cử như sau :1. Giúp giáo viên kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi hình thức tổ chức triển khai, giải pháp giáo dục trong quy trình dạy học, giáo dục ; kịp thời phát hiện những cố gắng nỗ lực, văn minh của học sinh nhằm mục đích động viên, khuyến khích và phát hiện những khó khăn vất vả chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, trợ giúp nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động giải trí học tập, rèn luyện của học sinh ; góp thêm phần thực hiện tiềm năng giáo dục tiểu học .2. Giúp học sinh có năng lực tự nhận xét, tham gia nhận xét ; tự học, tự kiểm soát và điều chỉnh cách học ; tiếp xúc, hợp tác ; có hứng thú học tập và rèn luyện để văn minh .3. Giúp cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ( sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh ) tham gia đánh giá quy trình và tác dụng học tập, rèn luyện, quy trình hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học sinh ; tích cực hợp tác với nhà trường trong những hoạt động giải trí giáo dục học sinh .4. Giúp cán bộ quản trị giáo dục những cấp kịp thời chỉ huy những hoạt động giải trí giáo dục, thay đổi chiêu thức dạy học, chiêu thức đánh giá nhằm mục đích đạt hiệu suất cao giáo dục .5. Giúp những tổ chức triển khai xã hội nắm thông tin đúng chuẩn, khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục .

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

1. Đánh giá học sinh trải qua đánh giá mức độ cung ứng nhu yếu cần đạt và biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục và những biểu lộ phẩm chất, năng lượng của học sinh theo nhu yếu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học .2. Đánh giá liên tục bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số tích hợp với nhận xét ; phối hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất .3. Đánh giá sự văn minh và vì sự văn minh của học sinh ; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh ; giúp học sinh phát huy nhiều nhất năng lực, năng lượng ; bảo vệ kịp thời, công minh, khách quan ; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực đè nén cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh .

Chương II

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giáa ) Đánh giá quy trình học tập, sự văn minh và tác dụng học tập của học sinh cung ứng nhu yếu cần đạt và bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học .b ) Đánh giá sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học sinh trải qua những phẩm chất hầu hết và những năng lượng cốt lõi như sau :- Những phẩm chất đa phần : yêu nước, nhân ái, siêng năng, trung thực, nghĩa vụ và trách nhiệm .- Những năng lượng cốt lõi :+ ) Những năng lượng chung : tự chủ và tự học, tiếp xúc và hợp tác, xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo ;+ ) Những năng lượng đặc trưng : ngôn từ, thống kê giám sát, khoa học, công nghệ tiên tiến, tin học, nghệ thuật và thẩm mỹ, sức khỏe thể chất .2. Phương pháp đánh giáMột số giải pháp đánh giá thường được sử dụng trong quy trình đánh giá học sinh gồm :a ) Phương pháp quan sát : Giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quy trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại những biểu lộ của học sinh để sử dụng làm dẫn chứng đánh giá quy trình học tập, rèn luyện của học sinh .b ) Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, những loại sản phẩm, hoạt động giải trí của học sinh : Giáo viên đưa ra những nhận xét, đánh giá về những mẫu sản phẩm, tác dụng hoạt động giải trí của học sinh, từ đó đánh giá học sinh theo từng nội dung đánh giá có tương quan .c ) Phương pháp phỏng vấn : Giáo viên trao đổi với học sinh trải qua việc hỏi đáp để tích lũy thông tin nhằm mục đích đưa ra những nhận xét, giải pháp trợ giúp kịp thời .d ) Phương pháp kiểm tra viết : Giáo viên sử dụng những bài kiểm tra gồm những câu hỏi, bài tập được phong cách thiết kế theo mức độ, nhu yếu cần đạt của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc tích hợp trắc nghiệm và tự luận để đánh giá mức đạt được về những nội dung giáo dục cần đánh giá .

Điều 6. Đánh giá thường xuyên

1. Đánh giá tiếp tục về nội dung học tập những môn học, hoạt động giải trí giáo dụca ) Giáo viên sử dụng linh động, tương thích những giải pháp đánh giá, nhưng đa phần trải qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa thay thế ; viết nhận xét vào vở hoặc loại sản phẩm học tập của học sinh khi thiết yếu, có giải pháp đơn cử trợ giúp kịp thời .b ) Học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét loại sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quy trình thực hiện những trách nhiệm học tập để học và làm tốt hơn .c ) Cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên về những nhận xét, đánh giá học sinh bằng những hình thức tương thích và phối hợp với giáo viên động viên, trợ giúp học sinh học tập, rèn luyện .2. Đánh giá liên tục về sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượnga ) Giáo viên sử dụng linh động, tương thích những chiêu thức đánh giá ; địa thế căn cứ vào những biểu lộ về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh ; so sánh với nhu yếu cần đạt của từng phẩm chất đa phần, năng lượng cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có giải pháp giúp sức kịp thời .b ) Học sinh được tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những bộc lộ của từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi để hoàn thành xong bản thân .c ) Cha mẹ học sinh trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, trợ giúp học sinh rèn luyện và tăng trưởng từng phẩm chất đa phần, năng lượng cốt lõi .

Điều 7. Đánh giá định kỳ

1. Đánh giá định kỳ về nội dung học tập những môn học, hoạt động giải trí giáo dụca ) Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên dạy môn học địa thế căn cứ vào quy trình đánh giá tiếp tục và nhu yếu cần đạt, biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục để đánh giá học sinh so với từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo những mức sau :- Hoàn thành tốt : thực hiện tốt những nhu yếu học tập và tiếp tục có biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục ;- Hoàn thành : thực hiện được những nhu yếu học tập và có bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục ;- Chưa triển khai xong : chưa thực hiện được một số ít nhu yếu học tập hoặc chưa có biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục .b ) Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, so với những môn học bắt buộc : Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ có bài kiểm tra định kỳ ;Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II .c ) Đề kiểm tra định kỳ tương thích với nhu yếu cần đạt và những bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của môn học, gồm những câu hỏi, bài tập được phong cách thiết kế theo những mức như sau :- Mức 1 : Nhận biết, nhắc lại hoặc miêu tả được nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để xử lý 1 số ít trường hợp, yếu tố quen thuộc trong học tập ;- Mức 2 : Kết nối, sắp xếp được một số ít nội dung đã học để xử lý yếu tố có nội dung tương tự như ;- Mức 3 : Vận dụng những nội dung đã học để xử lý 1 số ít yếu tố mới hoặc đưa ra những phản hồi hài hòa và hợp lý trong học tập và đời sống .d ) Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu tác dụng bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học không bình thường so với đánh giá liên tục, giáo viên yêu cầu với nhà trường hoàn toàn có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng hiệu quả học tập của học sinh .2. Đánh giá định kỳ về sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượngVào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với những giáo viên dạy cùng lớp, trải qua những nhận xét, những bộc lộ trong quy trình đánh giá tiếp tục về sự hình thành và tăng trưởng từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi của mỗi học sinh, đánh giá theo những mức sau :a ) Tốt : Đáp ứng tốt nhu yếu giáo dục, biểu lộ rõ và tiếp tục .b ) Đạt : Đáp ứng được nhu yếu giáo dục, bộc lộ nhưng chưa liên tục .c ) Cần cố gắng nỗ lực : Chưa cung ứng được khá đầy đủ nhu yếu giáo dục, bộc lộ chưa rõ .

Điều 8. Đánh giá học sinh ở trường, lớp dành cho người khuyết tật

1. Học sinh khuyết tật học theo phương pháp giáo dục hòa nhập tùy theo dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, được đánh giá như so với học sinh không khuyết tật, có kiểm soát và điều chỉnh nhu yếu cho tương thích với dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật hoặc theo nhu yếu của kế hoạch giáo dục cá thể .2. Học sinh khuyết tật học theo phương pháp giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo quy định dành cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo nhu yếu của kế hoạch giáo dục cá thể .3. Đối với học sinh học ở những lớp dành cho người khuyết tật : giáo viên đánh giá học sinh địa thế căn cứ vào nhận xét, đánh giá tiếp tục qua những buổi học tại lớp dành cho người khuyết tật và hiệu quả đánh giá định kỳ môn Toán, môn Tiếng Việt được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Quy định này .

Điều 9. Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục

1. Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học :a ) Giáo viên dạy môn học địa thế căn cứ vào quy trình đánh giá tiếp tục và những mức đạt được từ đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giải trí giáo dục để tổng hợp và ghi tác dụng đánh giá giáo dục của từng học sinh vào Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục của lớp .b ) Giáo viên chủ nhiệm địa thế căn cứ vào tác dụng đánh giá liên tục và những mức đạt được từ đánh giá định kỳ về từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi của mỗi học sinh để tổng hợp và ghi tác dụng đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục của lớp .2. Cuối năm học, địa thế căn cứ vào quy trình tổng hợp tác dụng đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục và từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện :a ) Đánh giá tác dụng giáo dục học sinh theo bốn mức :- Hoàn thành xuất sắc : Những học sinh có tác dụng đánh giá những môn học, hoạt động giải trí giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt ; những phẩm chất, năng lượng đạt mức Tốt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của những môn học đạt 9 điểm trở lên ;- Hoàn thành tốt : Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có hiệu quả đánh giá những môn học, hoạt động giải trí giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt ; những phẩm chất, năng lượng đạt mức Tốt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học những môn học đạt 7 điểm trở lên ;- Hoàn thành : Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có hiệu quả đánh giá những môn học, hoạt động giải trí giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành ; những phẩm chất, năng lượng đạt mức Tốt hoặc Đạt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học những môn học đạt 5 điểm trở lên ;- Chưa hoàn thành xong : Những học sinh không thuộc những đối tượng người dùng trên .b ) Ghi nhận xét, hiệu quả tổng hợp đánh giá giáo dục và những thành tích của học sinh được khen thưởng trong năm học vào Học bạ .

Điều 10. Hồ sơ đánh giá

1. Hồ sơ đánh giá là vật chứng cho quy trình học tập, rèn luyện và hiệu quả học tập của học sinh ; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học sinh giữa giáo viên, nhà trường với cha mẹ học sinh .2. Hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ ( theo Phụ lục 1 được đính kèm ) và Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục của lớp ( theo Phụ lục 2 được đính kèm ) .a ) Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục của những lớp được tàng trữ tại nhà trường theo quy định .b ) Học bạ được nhà trường tàng trữ trong suốt thời hạn học sinh học tại trường, được giao cho học sinh khi hoàn thành xong chương trình tiểu học hoặc chuyển trường .

Chương III

SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 11. Xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học

1. Xét triển khai xong chương trình lớp học :a ) Học sinh được xác nhận hoàn thành xong chương trình lớp học là những học sinh được đánh giá tác dụng giáo dục ở một trong ba mức : Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành .b ) Đối với học sinh chưa được xác nhận triển khai xong chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp sức ; đánh giá bổ trợ để xét hoàn thành xong chương trình lớp học .c ) Đối với học sinh đã được hướng dẫn, trợ giúp mà vẫn chưa đủ điều kiện kèm theo triển khai xong chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa triển khai xong ở những môn học, hoạt động giải trí giáo dục, mức độ hình thành và tăng trưởng 1 số ít phẩm chất, năng lượng, giáo viên lập list báo cáo giải trình hiệu trưởng để tổ chức triển khai kiểm tra, đánh giá và xem xét, quyết định hành động việc được lên lớp hoặc chưa được lên lớp .2. Xét hoàn thành xong chương trình tiểu học :Học sinh triển khai xong chương trình lớp 5 được xác nhận và ghi vào Học bạ : Hoàn thành chương trình tiểu học .

Điều 12. Nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học sinh

1. Nghiệm thu, chuyển giao tác dụng giáo dục học sinh nhằm mục đích bảo vệ tính khách quan và nghĩa vụ và trách nhiệm của giáo viên về hiệu quả đánh giá học sinh ; giúp giáo viên nhận học sinh vào năm học tiếp theo có đủ thông tin thiết yếu để có kế hoạch, giải pháp giáo dục hiệu suất cao .2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao tác dụng giáo dục học sinh :a ) Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 : giáo viên chủ nhiệm trao đổi với giáo viên sẽ nhận học sinh vào năm học tiếp theo về những nét điển hình nổi bật hoặc hạn chế của học sinh, chuyển giao hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quy định này .b ) Đối với học sinh lớp 5 : tổ chức triển khai coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa phận ; giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xong hồ sơ đánh giá học sinh, chuyển giao cho nhà trường .c ) Các tổ trình độ ra đề kiểm tra định kỳ cho những khối lớp .3. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ huy những nhà trường trên cùng địa phận tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao tác dụng giáo dục học sinh triển khai xong chương trình tiểu học lên lớp 6 tương thích với điều kiện kèm theo của những nhà trường và địa phương .

Điều 13. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng Tặng giấy khen cho học sinh :a ) Khen thưởng cuối năm học :- Khen thưởng thương hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá tác dụng giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc ;- Khen thưởng thương hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành xong tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá tác dụng giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về tối thiểu một môn học hoặc có văn minh rõ ràng tối thiểu một phẩm chất, năng lượng ; được tập thể lớp công nhận .b ) Khen thưởng đột xuất : học sinh có thành tích đột xuất trong năm học .2. Học sinh có thành tích đặc biệt quan trọng được nhà trường xem xét, ý kiến đề nghị cấp trên khen thưởng .3. Cán bộ quản trị và giáo viên hoàn toàn có thể gửi thư khen cho những học sinh có thành tích, nỗ lực trong quy trình học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lượng hoặc có những việc làm tốt .

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện đánh giá học sinh tiểu học trên địa phận .b ) Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đánh giá, Học bạ của học sinh trong trường hợp tiến hành hồ sơ đánh giá, Học bạ điện tử .c ) Định kỳ mỗi năm một lần, tại thời gian kết thúc năm học, báo cáo giải trình hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện đánh giá học sinh tiểu học về Bộ Giáo dục và Đào tạo .2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao tác dụng giáo dục học sinh tiểu học trên địa phận ; báo cáo giải trình tác dụng thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo .3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xử lý khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình thực hiện Quy định này tại địa phương .

Điều 15. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy tổ chức triển khai, tuyên truyền thực hiện đánh giá học sinh theo quy định tại Thông tư này ; bảo vệ chất lượng đánh giá ; báo cáo giải trình hiệu quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo .

2. Tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc thực hiện quy định đánh giá học sinh.

3. Chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kỳ ; thiết kế xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, giúp sức học sinh ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hiệu quả giáo dục học sinh ; xác nhận hiệu quả đánh giá học sinh cuối năm học ; xét lên lớp ; quản trị hồ sơ đánh giá học sinh .4. Giải trình, xử lý vướng mắc, đề xuất kiến nghị về đánh giá học sinh trong khoanh vùng phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng .

Điều 16. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm :a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá, tổng hợp hiệu quả giáo dục học sinh trong lớp ; triển khai xong hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hiệu quả giáo dục học sinh cho lớp học sau .b ) Thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về hiệu quả đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và đánh giá tác dụng giáo dục của mỗi học sinh .c ) Hướng dẫn học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn. Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về nội dung và phương pháp đánh giá theo Quy định này ; phối hợp và hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia vào quy trình đánh giá .2. Giáo viên giảng dạy môn học :a ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và hiệu quả học tập của học sinh so với môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo quy định .b ) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, cha mẹ học sinh thực hiện việc đánh giá học sinh ; hoàn thành xong hồ sơ đánh giá học sinh ; nghiệm thu sát hoạch tác dụng giáo dục học sinh .c ) Hướng dẫn học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn .3. Giáo viên theo dõi sự văn minh của học sinh, ghi chép những chú ý quan tâm với học sinh có nội dung chưa triển khai xong hoặc có tân tiến trong học tập và rèn luyện .

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của học sinh

1. Được đưa ra quan điểm và nhận sự hướng dẫn, lý giải của giáo viên, hiệu trưởng về tác dụng đánh giá .2. Tích cực tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn theo hướng dẫn của giáo viên .3. Thực hiện tốt những trách nhiệm quy định trong Điều lệ trường tiểu học ; chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, tích cực trong học tập và rèn luyện .

PHỤ LỤC 1.

HỌC BẠ
(Kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

HƯỚNG DẪN GHI HỌC BẠ

Học bạ dùng để ghi tác dụng tổng hợp đánh giá cuối năm học của học sinh. Khi ghi Học bạ, giáo viên cần điều tra và nghiên cứu kỹ Thông tư số 27/2020 / TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành quy định đánh giá học sinh tiểu học .1. Trang 3, thông tin ghi theo giấy khai sinh của học sinh .

2. Mục “1. Các môn học và hoạt động giáo dục”

– Trong cột “Mức đạt được”: Ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”; H nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành” hoặc C nếu học sinh ở mức “Chưa hoàn thành”.

– Trong cột “Điểm KTĐK” đối với các môn học có Bài kiểm tra định kỳ: ghi điểm số của bài kiểm tra cuối năm học; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối.

– Trong cột “Nhận xét”: Ghi những điểm nổi bật về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập đối với các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh; nội dung, kỹ năng chưa hoàn thành trong từng môn học, hoạt động giáo dục cần được khắc phục, giúp đỡ (nếu có).

3. Mục “2. Những phẩm chất chủ yếu” và mục “3. Những năng lực cốt lõi”

– Trong cột “Mức đạt được” tương ứng với từng nội dung đánh giá về phẩm chất, năng lực: ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu học sinh đạt mức “Đạt” hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần cố gắng”.

– Trong cột “Nhận xét” tương ứng với nội dung đánh giá về phẩm chất: ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế hoặc khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số phẩm chất chủ yếu của học sinh.

Ví dụ : Đi học không thiếu, đúng giờ ; mạnh dạn trình diễn quan điểm cá thể ; biết giữ lời hứa ; tôn trọng và biết giúp sức mọi người ; …

– Trong cột “Nhận xét” tương ứng với nội dung đánh giá về năng lực: ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế hoặc khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số năng lực chung, năng lực đặc thù của học sinh.

Ví dụ : Biết vệ sinh thân thể, ăn mặc ngăn nắp ; dữ thế chủ động, phối hợp trong học tập ; có năng lực tự học ; … ; sử dụng ngôn từ lưu loát trong đời sống và học tập, biết tư duy, lập luận và xử lý được một số ít yếu tố toán học quen thuộc ; …

4. Mục “4. Đánh giá kết quả giáo dục”

Ghi một trong bốn mức : “ Hoàn thành xuất sắc ” ; “ Hoàn thành tốt ” ; “ Hoàn thành ” hoặc “ Chưa hoàn thành xong ” .

5. Mục “5. Khen thưởng”

Ghi những thành tích mà học sinh được khen thưởng trong năm học .Ví dụ : Đạt thương hiệu Học sinh Xuất sắc ; Đạt thương hiệu Học sinh Tiêu biểu triển khai xong tốt trong học tập và rèn luyện ; Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông vận tải cấp huyện ; …

6. Mục “6. Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học”

Ghi Hoàn thành chương trình lớp …….. / chương trình tiểu học hoặc Chưa hoàn thành xong chương trình lớp ……. / chương trình tiểu học ; Được lên lớp hoặc Chưa được lên lớp .Ví dụ :- Hoàn thành chương trình lớp 2 ; Được lên lớp 3 .- Hoàn thành chương trình tiểu học .Học bạ được nhà trường dữ gìn và bảo vệ và trả lại cho học sinh khi học sinh chuyển trường học xong chương trình tiểu học .

HỌC BẠ

Họ và tên học sinh : ……………………………………………………………………. Giới tính : …………………….Ngày, tháng, năm sinh : …………………………………….. Dân tộc : ……………. Quốc tịch : …………………..Nơi sinh : ……………………………………………………………………………………………………………………….. ;Quê quán : ………………………………………………………………………………………………………………………Nơi ở lúc bấy giờ : ……………………………………………………………………………………………………………….Họ và tên cha : ………………………………………………………………………………………………………………..Họ và tên mẹ : …………………………………………………………………………………………………………………Người giám hộ ( nếu có ) : ………………………………………………………………………………………………….

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………………… Lớp: …………………..

Chiều cao : ……………………………………………………………….. Cân nặng : …………………………………..Số ngày nghỉ có phép : ………………………………………………. Số ngày nghỉ không phép : ……………..

1. Các môn học và hoạt động giáo dục

Trường: ……………………………………………………………………………………… Năm học 20…. – 20….

2. Những phẩm chất chủ yếu

3. Những năng lực cốt lõi

3.1. Những năng lực chung

3.2. Những năng lực đặc thù

4. Đánh giá kết quả giáo dục: ………………………………………………………………………………………..

5. Khen thưởng: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………….., ngày …. tháng …. năm 20 ….

PHỤ LỤC 2.

BẢNG GHI TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CỦA LỚP
(Kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

HƯỚNG DẪN

GHI BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CỦA LỚP

1. Phần tiêu đề

Điền đủ thông tin vào chỗ chấm, trong đó so với mẫu 1, 4 và 7 cần ghi thời gian đánh giá giữa học kỳ I hay giữa học kỳ II .

2. Phần “Môn học và hoạt động giáo dục”

– Đối với mẫu 1 và 4 : Trong cột tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục : ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức ” Hoàn thành tốt “, H nếu học sinh đạt mức ” Hoàn thành ” hoặc C nếu học sinh ở mức ” Chưa hoàn thành xong ” .- Đối với những mẫu còn lại :+ ) Trong cột “ Mức đạt được ” tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giải trí giáo dục : ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức ” Hoàn thành tốt “, H nếu học sinh đạt mức ” Hoàn thành ” hoặc C nếu học sinh ở mức ” Chưa hoàn thành xong ” .+ ) Trong cột ” Điểm KTĐK ” so với những môn có bài kiểm tra định kỳ : ghi điểm số của bài kiểm tra ; so với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối .

3. Phần “Phẩm chất chủ yếu” và “Năng lực cốt lõi”

Trong cột tương ứng với từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi ( năng lượng chung và năng lượng đặc trưng ) : ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức ” Tốt “, Đ nếu học sinh đạt mức ” Đạt ” hoặc C nếu học sinh ở mức ” Cần cố gắng nỗ lực ” .

4. Phần “Đánh giá kết quả giáo dục”, “Khen thưởng”, “Chưa được lên lớp” (trong mẫu 3, 6 và 9)

Đánh dấu ” X ” vào những ô tương ứng với mức đạt được về đánh giá hiệu quả giáo dục của từng học sinh và so với mỗi học sinh được khen thưởng, chưa được lên lớp .

5. Phần “Ghi chú”

Ghi những chú ý quan tâm đặc biệt quan trọng ( nếu có ). Chẳng hạn như : học sinh thuộc diện ưu tiên ; học sinh khuyết tật ; …

 • Nội dung sửa đổi, bổ sung
 • Nội dung hướng dẫn
 • ×

NỘI DUNG DẪN CHIẾU ×Bản Tiếng Anh ( English )

Văn bản gốc

Lược ĐồLiênquannộidungTải về

Trích lược

Từ khóa: Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Kế thừa tinh thần đánh giá từ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

– Tiếp tục thực hiện quan điểm đánh giá vì sự tân tiến của học sinh ; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh ; giúp học sinh phát huy nhiều nhất năng lực, năng lượng ; bảo vệ kịp thời, công minh, khách quan ; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực đè nén cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh .- Đảm bảo đánh giá học sinh tiểu học theo quy trình, gồm những hình thức như đánh giá tiếp tục, đánh giá định kỳ và đánh giá tổng hợp. Trong đó, giữ quyđịnh đánh giá tiếp tục bằng nhận xét và giáo viên được dữ thế chủ động khi nào nhận xét bằng lời, khi nào viết nhận xét cho tương thích .- Giúp cha mẹ học sinh chớp lấy mức độ học tập, rèn luyện của học sinh, trải qua việc bảo vệ đánh giá định kỳ bằng lượng hóa thành những mức : “ Hoàn thành tốt ”, “ Hoàn thành ”, “ Chưa hoàn thành xong ” so với từng môn học và hoạt động giải trí giáo dục ; “ Tốt ”, “ Đạt ”, “ Cần nỗ lực ” so với từng phẩm chất đa phần, năng lượng cốt lõi tại thời gian giữa và cuối mỗi học kỳ.

1. Quy định của pháp luật về đánh giá học tiểu học:

1.1. Khái niệm về đánh giá học sinh tiểu học:

Căn cứ Tại điều 3 Thông tư 27/2020 / TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học quy định : – Đối với Đánh giá học sinh tiểu học là quy trình tích lũy và giải quyết và xử lý thông tin trải qua những hoạt động giải trí quan sát và theo dõi, trao đổi, kiểm tra và nhận xét quy trình học tập của học sinh, rèn luyện của học sinh, tư vấn, hướng dẫn và động viên những học sinh, diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về hiệu quả học tập và rèn luyện xen kẽ với sự hình thành và tăng trưởng 1 số ít phẩm chất và năng lượng của học sinh tiểu học – Đánh giá tiếp tục học sinh tiểu học là hoạt động giải trí đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động giải trí dạy học theo nhu yếu cần đặt ra và bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học với những hoạt động giải trí giáo dục và một số ít biểu lộ phẩm chất, và những năng lượng của học sinh tiểu học. Việc Đánh giá tiếp tục phân phối thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh với mục tiêu để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy học và tương hỗ và thôi thúc sự tân tiến của học sinh theo tiềm năng giáo dục tiểu học. – Đánh giá định kỳ là đánh giá tác dụng giáo dục học sinh sau một tiến trình học tập và rèn luyện của học sinh nhằm mục đích xác lập mức độ hoàn thành xong trách nhiệm học tập của học sinh tiểu học và rèn luyện của học sinh theo nhu yếu cần đạt và biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học hay những hoạt động giải trí giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất và năng lượng học sinh – Đối với việc Tổng hợp đánh giá hiệu quả giáo dục là việc tổng hợp và ghi hiệu quả đánh giá quy định của pháp lý quy định.

1.2. Nội dung và phương pháp đánh giá:

Tại Điều 5. Nội dung và giải pháp đánh giá Thông tư 27/2020 / TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học quy định :

Xem thêm: Điều kiện, hồ sơ xin nhập học cho trẻ lớp 1 mới nhất năm 2022

1. Nội dung đánh giá a ) Đánh giá quy trình học tập, sự văn minh và tác dụng học tập của học sinh phân phối nhu yếu cần đạt và bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. b ) Đánh giá sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học sinh trải qua những phẩm chất hầu hết và những năng lượng cốt lõi như sau : – Những phẩm chất hầu hết : yêu nước, nhân ái, chịu khó, trung thực, nghĩa vụ và trách nhiệm. – Những năng lượng cốt lõi : + ) Những năng lượng chung : tự chủ và tự học, tiếp xúc và hợp tác, xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo ; + ) Những năng lượng đặc trưng : ngôn từ, giám sát, khoa học, công nghệ tiên tiến, tin học, thẩm mĩ, sức khỏe thể chất. 2. Phương pháp đánh giá

Xem thêm: Chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên

Một số giải pháp đánh giá thường được sử dụng trong quy trình đánh giá học sinh gồm : a ) Phương pháp quan sát : Giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quy trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại những bộc lộ của học sinh để sử dụng làm dẫn chứng đánh giá quy trình học tập, rèn luyện của học sinh. b ) Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, những loại sản phẩm, hoạt động giải trí của học sinh : Giáo viên đưa ra những nhận xét, đánh giá về những loại sản phẩm, tác dụng hoạt động giải trí của học sinh, từ đó đánh giá học sinh theo từng nội dung đánh giá có tương quan. c ) Phương pháp phỏng vấn : Giáo viên trao đổi với học sinh trải qua việc hỏi-đáp để tích lũy thông tin nhằm mục đích đưa ra những nhận xét, giải pháp giúp sức kịp thời.

d) Phương pháp kiểm tra viết: Giáo viên sử dụng các bài kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo mức độ, yêu cầu cần đạt của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp trắc nghiệm và tự luận để đánh giá mức đạt được về các nội dung giáo dục cần đánh giá.

Như vậy, Bộ giáo dục đã có những quy định đơn cử để giúp việc đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện có địa thế căn cứ và thuận tiện hơn với những Nội dung đánh giá như Đánh giá quy trình học tập, sự tân tiến và hiệu quả học tập của học sinh phân phối nhu yếu cần đạt và biểu lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học và hoạt động giải trí giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, Đánh giá sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học sinh trải qua những phẩm chất đa phần và những năng lượng cốt lõi. ngoài những còn có những Phương pháp đánh giá phải được thực hiện theo quy định nêu trên.

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận