PHỤ lục II GV tự ĐÁNH GIÁ 2019 – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

PHỤ lục II GV tự ĐÁNH GIÁ 2019

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.9 KB, 3 trang )

PHỤ LỤC II
Gợi ý biểu mẫu đánh giá
sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
cơ sở giáo dục phổ thông
(Kèm theo công văn số

/BGDĐT-NGCBQLGD ngày tháng

năm 2018)

BIỂU MẪU 1
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Họ và tên giáo viên: Phạm Hữu Đạt
Trường: Tiểu học Phú Hữu 1.
Môn dạy: Tin học
Huyện Châu Thành. Tỉnh Hậu Giang.
Hướng dẫn:
Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu
các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực
hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) các mức chưa đạt
(CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T).
Tiêu chí

Kết quả xếp loại

Đ

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

x

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

x

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp
vụ
Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

x

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo
dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực
học sinh

x

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và
giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng
lực học sinh

x

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát
triển phẩm chất, năng lực học sinh

x

K

T

Minh chứng

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

x

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường
giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

x

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà
trường

x

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học
an toàn, phòng chống bạo lực học đường

x

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa
nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với
cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các

bên liên quan

x

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình,
xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học
sinh

x

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình,
xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống
cho học sinh

x

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng
dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai
thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy
học và giáo dục
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân
tộc
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai
thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học,
giáo dục

x

x

1. Nhận xét (ghi rõ):
– Điểm mạnh: Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, các quy định của ngành và sự phân công của Ban giám hiệu. Thực hiện
đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, tích cực tham gia phong trào, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao.

– Những vấn đề cần cải thiện: Trau dồi thêm kiến thức ứng dụng công nghệ thông
tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong giảng dạy.
2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm
học tiếp theo
– Mục tiêu: Tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩn chất,
năng lực của học sinh. Học tập bồi dưỡng về kiến thức ngoại ngữ và trau dồi thêm kiến
thức công nghệ thông tin.
– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):
Bồi dưỡng nâng cao công tác giảng dạy, kiến thức ngoại ngữ và ứng dụng công
nghệ thông tin.
– Thời gian: Trong năm học tiếp theo.
– Điều kiện thực hiện: Học tập qua tài liệu hoặc Internet.
Xếp loại kết quả đánh giá1: Đạt
Phú Hữu, ngày 10 tháng 05 năm 2019
Người tự đánh giá

Phạm Hữu Đạt

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối
thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo
viên đạt mức tốt;
– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên,

tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn
nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;
– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;
– Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được
đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).
1

Tiêu chí 2 : Phong cách nhà giáoTiêu chuẩn 2. Phát triển trình độ, nghiệpvụTiêu chí 3 : Phát triển trình độ bản thânTiêu chí 4 : Xây dựng kế hoạch dạy học và giáodục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lựchọc sinhTiêu chí 5 : Sử dụng chiêu thức dạy học vàgiáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, nănglực học sinhTiêu chí 6 : Kiểm tra, đánh giá theo hướng pháttriển phẩm chất, năng lực học sinhMinh chứngTiêu chí 7 : Tư vấn và tương hỗ học sinhTiêu chuẩn 3. Năng lực kiến thiết xây dựng môi trườnggiáo dụcTiêu chí 8. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trườngTiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhàtrườngTiêu chí 10. Thực hiện và thiết kế xây dựng trường họcan toàn, phòng chống bạo lực học đườngTiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữanhà trường, mái ấm gia đình và xã hộiTiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác vớicha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và cácbên liên quanTiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội để triển khai hoạt động giải trí dạy học cho họcsinhTiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội để thực thi giáo dục đạo đức, lối sốngcho học sinhTiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếngdân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khaithác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạyhọc và giáo dụcTiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dântộcTiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khaithác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục1. Nhận xét ( ghi rõ ) : – Điểm mạnh : Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương pháp luậtcủa Nhà nước, những pháp luật của ngành và sự phân công của Ban giám hiệu. Thực hiệnđầy đủ những loại hồ sơ theo lao lý, tích cực tham gia trào lưu, hoàn thành xong xuất sắcnhiệm vụ được giao. – Những yếu tố cần cải tổ : Trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến thôngtin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong giảng dạy. 2. Kế hoạch học tập, tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp trong nămhọc tiếp theo – Mục tiêu : Tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ nghiệpvụ, thay đổi giải pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học theo hướng tăng trưởng phẩn chất, năng lượng của học viên. Học tập tu dưỡng về kỹ năng và kiến thức ngoại ngữ và trau dồi thêm kiếnthức công nghệ thông tin. – Nội dung ĐK học tập, tu dưỡng ( những năng lượng cần ưu tiên cải tổ ) : Bồi dưỡng nâng cao công tác làm việc giảng dạy, kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ và ứng dụng côngnghệ thông tin. – Thời gian : Trong năm học tiếp theo. – Điều kiện thực thi : Học tập qua tài liệu hoặc Internet. Xếp loại tác dụng đánh giá1 : ĐạtPhú Hữu, ngày 10 tháng 05 năm 2019N gười tự đánh giáPhạm Hữu Đạt – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt : Có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tốithiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong có những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáoviên đạt mức tốt ; – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá : Có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định chuẩnnghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên ; – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt : Có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên ; – Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Có tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn đượcđánh giá chưa đạt khi không cung ứng nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn đó ) .

You may also like

Để lại bình luận