PHIEU DANH GIA NHAN XET LOP 6 lịch sử địa lí – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

PHIEU DANH GIA NHAN XET LOP 6 lịch sử địa lí

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.05 KB, 4 trang )

TRƯỜNG PTDT BT THCS
Đồng Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tâm, ngày 10 tháng 03 năm 2021
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
MÔN: Lịch sử – Địa lý
I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA
1. Tên bộ sách:KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
. Nhóm tác giả:
– Tổng chủ biên: Vũ Minh Giang

– Chủ biên:
Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng ,Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng
. Nhà xuất bản:Giáo Dục Việt Nam
2. Tên bộ sách: CÁNH DIỀU
. Nhóm tác giả:
– Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh
– Chủ biên: Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức
. Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Huệ.

Môn dạy: Ngữ văn – Lịch sử

Đơn vị công tác: Trường PTDT BT THCS Đồng Tâm
Địa chỉ email: minhhuenguyen77@gmail.com
Số điện thoại liên hệ: 0395.089.803-0388.79.79.66
III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TỪNG BỘ SÁCH
1. Bộ : KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
1. Nội dung sách giáo khoa phù hợp với văn hóa, khoa học, theo chương
trình mới, sinh động và hấp dẫn.
2. Sách giáo khoa có hệ thống bài học gắn với thực tiễn, tạo cơ hội để các
nhà trường, tổ/nhóm chun mơn và giáo viên bổ sung, tích hợp, lồng ghép các nội
dung giáo dục gắn với địa phương, gắn với các chủ đề về bảo vệ môi trường, kĩ
năng sống,…

2

– Nội dung có tích hợp theo từng chủ đề bài học, với nhiều hoạt động tăng
cường làm việc nhóm.
3. Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được thể hiện với các
mức độ khác nhau, ngôn ngữ sử dụng quen thuộc, gần gũi, phù hợp với đặc điểm
kinh tế, xã hội của địa phương, thuận lợi cho cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh
học tập tại nhà.
– Các câu hỏi thực hiện theo từng mức độ từ thấp đến cao.
4. Sách giáo khoa đảm bảo độ bền, chắc, sử dụng lâu dài; hỗ trợ giáo viên,

phụ huynh và cán bộ quản lý sử dụng các thiết bị, tài nguyên, tranh ảnh phù hợp
với danh mục thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo; giá thành hợp lý, phù hợp với
điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.
– Tranh ảnh phù hợp với nội dung từng bài .
5. Nội dung phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên .
6. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất,
thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.
7. Nội dung sách có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên tự chủ, linh hoạt,
việc học kiến thức mới được thực hiện theo hướng tích cực.
8. Sách giáo khoa dễ sử dụng, được trình bày khoa học, hấp dẫn, kênh chữ
chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, hài hịa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm
bảo tính thẩm mĩ, văn phong phù hợp với tâm lý lứa tuổi; gợi mở sinh động các

hoạt động, học cặp đôi, thảo luận nhóm, phản biện, tranh luận, giải trình bằng lý
luận, kết hợp với minh chứng, phát huy sự tự tin, mạnh dạn, tạo được sự hứng thú
cho học sinh.
9. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính vừa sức, tính phân hóa, có thể điều
chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại nhà trường.
– Nội dung sinh động hấp dẫn, phù hợp với đối tượng học sinh.
10. Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả
năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến
thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học; tạo cơ hội
học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kĩ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và
khả năng tư duy độc lập của học sinh.
– Nội dung có chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự

tìm tịi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực.
11.Có mục đích, yêu cầu rõ ràng.
12. Các bài học,chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa
dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ
chức và phương pháp dạy học tích cực.

3

13. Nội dung sách giáo khoa có các chủ đề, nội dung chú trọng việc thực
hiện tích hợp kiến thức liên mơn, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết
với thực tiễn cuộc sống.

14. Nội dung sách giáo khoa với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể
đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh, đánh giá được
kết quả giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt của mơn học/hoạt động giáo dục được
quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.
– Nội dung yêu cầu cụ thể theo từng mức độ của học sinh.
15. Nội dung có xây dựng kế hoạch theo từng học kì để đánh giá kết quả học
tập của học sinh.
2. Bộ : CÁNH DIỀU
1. Nội dung và hình thức bộ sách khơng trái với quy định của pháp luật Việt
Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm.
2. Tranh, ảnh, hình vẽ in màu rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ,
phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn cụ thể.

3. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, phù
hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí, định hướng phát triển kinh tế – xã hội .
4. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực
của đội ngũ giáo viên viên.
6. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật
chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.
7. Nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo
viên tự chủ, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục
dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.
8. Sách giáo khoa dễ sử dụng, được trình bày khoa học, hấp dẫn, kênh chữ
chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, hài hịa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm
bảo tính thẩm mĩ, văn phong phù hợp với tâm lý lứa tuổi tự tin, mạnh dạn, tạo

được sự hứng thú cho học sinh.
9. Nội dung sách giáo khoa chưa đảm bảo tính vừa sức với học sinh.
10. Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả
năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến
thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học ; tạo cơ hội
học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kĩ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và
khả năng tư duy độc lập của học sinh.

4

11. Mục đích, u cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và

kiểm tra đánh giá nêu trong bài học phải liên quan và hỗ trợ cho nhau.
12. Bộ sách có tính ‘mở’ khá cao nên giáo viên tốn nhiều thời gian cho việc
định hướng.
13. Nội dung sách giáo khoa có các chủ đề, nội dung chú trọng việc thực
hiện tích hợp kiến thức liên mơn, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết
với thực tiễn cuộc sống.
14. Nội dung sách giáo khoa với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể
đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh, đánh giá được
kết quả giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học/hoạt động giáo dục được
quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.
15. Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chun
mơn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp

với kế hoạch giáo dục, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát
triển năng lực, phẩm chất người học.

Người nhận xét, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Minh Huệ

– Chủ biên : Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng, Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng. Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt Nam2. Tên bộ sách : CÁNH DIỀU. Nhóm tác giả : – Tổng chủ biên : Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh – Chủ biên : Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức. Nhà xuất bản : Đại học Sư phạmII. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁHọ và tên : Nguyễn Thị Minh Huệ. Môn dạy : Ngữ văn – Lịch sửĐơn vị công tác làm việc : Trường PTDT BT THCS Đồng TâmĐịa chỉ email : minhhuenguyen77@gmail.comS ố điện thoại cảm ứng liên hệ : 0395.089.803 – 0388.79.79.66 III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TỪNG BỘ SÁCH1. Bộ : KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG1. Nội dung sách giáo khoa tương thích với văn hóa truyền thống, khoa học, theo chươngtrình mới, sinh động và mê hoặc. 2. Sách giáo khoa có mạng lưới hệ thống bài học kinh nghiệm gắn với thực tiễn, tạo thời cơ để cácnhà trường, tổ / nhóm chun mơn và giáo viên bổ trợ, tích hợp, lồng ghép những nộidung giáo dục gắn với địa phương, gắn với những chủ đề về bảo vệ môi trường tự nhiên, kĩnăng sống, … – Nội dung có tích hợp theo từng chủ đề bài học kinh nghiệm, với nhiều hoạt động giải trí tăngcường thao tác nhóm. 3. Hệ thống câu hỏi, bài tập và nhu yếu hoạt động giải trí được biểu lộ với cácmức độ khác nhau, ngôn từ sử dụng quen thuộc, thân thiện, tương thích với đặc điểmkinh tế, xã hội của địa phương, thuận tiện cho cha mẹ học viên hướng dẫn học sinhhọc tập tại nhà. – Các câu hỏi triển khai theo từng mức độ từ thấp đến cao. 4. Sách giáo khoa bảo vệ độ bền, chắc, sử dụng lâu bền hơn ; tương hỗ giáo viên, cha mẹ và cán bộ quản trị sử dụng những thiết bị, tài nguyên, tranh vẽ phù hợpvới hạng mục thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo ; giá tiền hài hòa và hợp lý, tương thích vớiđiều kiện kinh tế tài chính của hội đồng dân cư tại địa phương. – Tranh ảnh tương thích với nội dung từng bài. 5. Nội dung tương thích với năng lượng của đội ngũ giáo viên. 6. Nội dung sách giáo khoa hoàn toàn có thể tiến hành tốt với điều kiện kèm theo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và những điều kiện kèm theo dạy học khác của nhà trường. 7. Nội dung sách có tính mở, tạo điều kiện kèm theo để giáo viên tự chủ, linh động, việc học kỹ năng và kiến thức mới được thực thi theo hướng tích cực. 8. Sách giáo khoa dễ sử dụng, được trình diễn khoa học, mê hoặc, kênh chữchọn lọc, kênh hình thân thiện, trực quan, hài hịa giữa kênh chữ và kênh hình, đảmbảo tính thẩm mĩ, văn phong tương thích với tâm ý lứa tuổi ; gợi mở sinh động cáchoạt động, học hai bạn trẻ, đàm đạo nhóm, phản biện, tranh luận, báo cáo giải trình bằng lýluận, tích hợp với vật chứng, phát huy sự tự tin, mạnh dạn, tạo được sự hứng thúcho học viên. 9. Nội dung sách giáo khoa bảo vệ tính vừa sức, tính phân hóa, hoàn toàn có thể điềuchỉnh tương thích với nhiều nhóm đối tượng người dùng học viên tại nhà trường. – Nội dung sinh động mê hoặc, tương thích với đối tượng người tiêu dùng học viên. 10. Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học viên khảnăng tự học, tự tìm tòi kiến thức và kỹ năng, tu dưỡng phẩm chất, năng lượng, vận dụng kiếnthức trải qua xử lý trách nhiệm học tập đặt ra trong mỗi bài học kinh nghiệm ; tạo cơ hộihọc tập tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, rèn kĩ năng hợp tác, phát huy tiềm năng vàkhả năng tư duy độc lập của học viên. – Nội dung có chú trọng đến việc rèn luyện cho học viên năng lực tự học, tựtìm tịi kiến thức và kỹ năng, tu dưỡng phẩm chất, năng lượng. 11. Có mục tiêu, nhu yếu rõ ràng. 12. Các bài học kinh nghiệm, chủ đề trong sách giáo khoa được phong cách thiết kế, trình diễn với đadạng những hoạt động giải trí, tạo điều kiện kèm theo cho giáo viên linh động lựa chọn hình thức tổchức và giải pháp dạy học tích cực. 13. Nội dung sách giáo khoa có những chủ đề, nội dung chú trọng việc thựchiện tích hợp kiến thức và kỹ năng liên mơn, giúp giáo viên hoàn toàn có thể thực thi dạy học gắn kếtvới thực tiễn đời sống. 14. Nội dung sách giáo khoa với những nhu yếu đơn cử, giúp giáo viên có thểđánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lượng của học viên, đánh giá đượckết quả giáo dục phân phối nhu yếu cần đạt của mơn học / hoạt động giải trí giáo dục đượcquy định trong chương trình giáo dục phổ thông. – Nội dung nhu yếu đơn cử theo từng mức độ của học viên. 15. Nội dung có kiến thiết xây dựng kế hoạch theo từng học kì để đánh giá tác dụng họctập của học viên. 2. Bộ : CÁNH DIỀU1. Nội dung và hình thức bộ sách khơng trái với lao lý của pháp lý ViệtNam và tương thích với tiêu chuẩn vương quốc về xuất bản phẩm. 2. Tranh, ảnh, hình vẽ in màu rõ ràng, đúng chuẩn, update, có tính thẩm mỹ và nghệ thuật, tương thích với nội dung bài học kinh nghiệm, lứa tuổi học viên và chỉ rõ nguồn trích dẫn đơn cử. 3. Nội dung sách giáo khoa bảo vệ tính khoa học, văn minh, thiết thực, phùhợp với văn hóa truyền thống, lịch sử, địa lí, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. 4. Nội dung sách giáo khoa bảo vệ tính khả thi, tương thích với năng lựccủa đội ngũ giáo viên viên. 6. Nội dung sách giáo khoa hoàn toàn có thể tiến hành tốt với điều kiện kèm theo cơ sở vậtchất, thiết bị dạy học tối thiểu và những điều kiện kèm theo dạy học khác của nhà trường. 7. Nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện kèm theo để nhà trường và giáoviên tự chủ, linh động, phát minh sáng tạo trong việc kiến thiết xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dụcdưới sự chỉ huy, hướng dẫn của những cơ quan quản trị giáo dục. 8. Sách giáo khoa dễ sử dụng, được trình diễn khoa học, mê hoặc, kênh chữchọn lọc, kênh hình thân mật, trực quan, hài hịa giữa kênh chữ và kênh hình, đảmbảo tính thẩm mĩ, văn phong tương thích với tâm ý lứa tuổi tự tin, mạnh dạn, tạođược sự hứng thú cho học viên. 9. Nội dung sách giáo khoa chưa bảo vệ tính vừa sức với học viên. 10. Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học viên khảnăng tự học, tự tìm tòi kiến thức và kỹ năng, tu dưỡng phẩm chất, năng lượng, vận dụng kiếnthức trải qua xử lý trách nhiệm học tập đặt ra trong mỗi bài học kinh nghiệm ; tạo cơ hộihọc tập tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, rèn kĩ năng hợp tác, phát huy tiềm năng vàkhả năng tư duy độc lập của học viên. 11. Mục đích, u cầu, nội dung, giải pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học vàkiểm tra đánh giá nêu trong bài học kinh nghiệm phải tương quan và tương hỗ cho nhau. 12. Bộ sách có tính ‘ mở ’ khá cao nên giáo viên tốn nhiều thời hạn cho việcđịnh hướng. 13. Nội dung sách giáo khoa có những chủ đề, nội dung chú trọng việc thựchiện tích hợp kỹ năng và kiến thức liên mơn, giúp giáo viên hoàn toàn có thể triển khai dạy học gắn kếtvới thực tiễn đời sống. 14. Nội dung sách giáo khoa với những nhu yếu đơn cử, giúp giáo viên có thểđánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lượng của học viên, đánh giá đượckết quả giáo dục phân phối nhu yếu cần đạt của môn học / hoạt động giải trí giáo dục đượcquy định trong chương trình giáo dục phổ thông. 15. Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện kèm theo để nhà trường, tổ / nhóm chunmơn thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả học tập của học viên phù hợpvới kế hoạch giáo dục, hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường theo khuynh hướng pháttriển năng lượng, phẩm chất người học. Người nhận xét, đánh giá ( Ký, ghi rõ họ tên ) Nguyễn Thị Minh Huệ

You may also like

Để lại bình luận