Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_11.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_options`

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_11.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_11.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_11.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Bởi tuhocmoithu

Đến tháng 9-2021, Đảng bộ tỉnh có 111.070 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và đạt được những kết quả nổi bật. Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của đảng viên được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) tuyên truyền, vận động đảng viên Chi bộ Cư Nhân thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Cán bộ xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) tuyên truyền, vận động đảng viên Chi bộ Cư Nhân thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tỉnh ủy, Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, xây dựng nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ban TVTU lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh coi trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề, các cơ sở y tế, thôn (xóm), tổ dân phố, vùng có đông đồng bào theo đạo, các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp đảng; quán triệt đầy đủ nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá nhận thức và ý thức chính trị của quần chúng là đối tượng kết nạp Đảng; thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức. Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 9.883 đảng viên mới; trong đó số có tuổi đời từ 18 đến 30 đạt 57,73%, số có trình độ THPT đạt 95,66%, số có trình độ đại học trở lên đạt 52,25%. Cùng với đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban TVTU quan tâm xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Giai đoạn 2016-2020, đã hoàn thành 4 lớp bồi dưỡng cho hơn 400 cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban TVTU quản lý; cử đi đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho hơn 10.200 lượt cán bộ. Ngoài ra, Ban TVTU chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đảng viên; chú trọng quản lý hồ sơ đảng viên, nhất là việc kê khai, bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm; quản lý về các hoạt động của đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa. 

Không chỉ chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, đảng viên, Ban TVTU còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm theo hướng thực chất. Trong đó, Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tổ chức thực hiện gồm: Quy định số 606-QĐ/TU về “đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 03-QĐi/TU về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở”; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với từng tập thể, cá nhân thuộc diện Ban TVTU trực tiếp đánh giá, xếp loại; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục cụ thể hoá để thực hiện theo phân cấp quản lý. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cùng với đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban TVTU lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong tỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân đã nhận diện rõ những khuyết điểm tồn tại, từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo những tập thể, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch cam kết khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng trong tỉnh thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên để kịp thời phát hiện và có biện pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên tiến bộ; kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư. Giai đoạn 2016-2020, qua sàng lọc, rà soát, toàn tỉnh đã xóa tên 649 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 272 đảng viên. 

Với việc thực hiện các giải pháp mạnh mẽ đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, số đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm có tỷ lệ từ 85,9% đến 91%; số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ có tỷ lệ thấp (0,41% đến 0,6%). Kết quả trên đã góp phần quan trọng củng cố hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Thời gian tới, Ban TVTU tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy định về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên… đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động theo phân cấp quản lý. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm bảo đảm đúng quy định, thực chất, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./. 

Bài và ảnh: Văn Trọng

You may also like

Để lại bình luận