Bản nhận xét, đánh giá Hiệu trưởng – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

Bản nhận xét, đánh giá Hiệu trưởng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (175.39 KB, 2 trang )

TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG Mẫu 1 ĐG/TC 08
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 2008 – 2009
Họ và tên: Khúc Văn Vinh
Nhiệm vụ được phân công: Đảng uỷ viên Đảng Bộ Phường Thanh Lương;
Bí thư Chi Bộ; Hiệu trưởng quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường.
I – CÁN BỘ TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
(2 nội dung kiểm điểm cá nhân phải được gắn với nội dung kiểm điểm tập thể; làm rõ trách nhiệm của
cá nhân đối với các lĩnh vực công tác được phân công chỉ đạo, phụ trách, tổ chức thực hiện)
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
(Nhận thức, tư tưởng chính trị; Việc quán triệt, chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết,
quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; Việc bản thân và gia đình giữ gìn đạo đức, lối
sống trong sạch, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; Tinh thần học tập
nâng cao trình độ; Tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác.)
– Chấp hành điều lệ Đảng và các chủ trương, nghị quyết, qui chế, qui định của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
– Bản thân và gia đình có lối sống lành mạnh, trong sạch.
– Không quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực.
– Có tinh thần học tập để nâng cao trình độ và ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần
trách nhiệm cao.
2. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
(Tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao trong năm;
Việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể; Nhận thức và những vịêc làm cụ thể để thực
hiện cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”)
– Luôn chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm
học trường được UBND thành phố công nhận Chuẩn Quốc Gia(05/2009).
– Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể.
– Luôn thấm nhuần và đã thực hiện cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh.
3. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ
Ưu điểm:

– Luôn chủ động, sáng tạo để hoàn thành mọi công việc được giao.
– Phát huy sức mạnh của tập thể, của khối đoàn kết nội bộ.
Khuyết điểm: Tuy nhiên trong công việc đôi khi còn thiếu kiên quyết.
4. Tự phân loại mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ
(Hoàn thành xuất sắc …; Hoàn thành…; Chưa hoàn thành )
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ngày30 /05 /2009
CÁN BỘ TỰ ĐÁNH GIÁ
Khúc Văn Vinh
II – TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO
…..
Phân loại: ….. (Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ;
Hoàn thành…; Chưa hoàn thành …)
Ngày30 /05 /2009
T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO
Hiệu phó
Tạ Thị Tú Oanh
III – TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CHI BỘ
…..
Phân loại: ….. (Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ;
Hoàn thành…; Chưa hoàn thành …)
Ngày30/05/2009
T/M CHI BỘ
P.BÍ THƯ
Tạ Thị Tú Oanh
IV – TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA ĐẢNG UỶ
Ngày / /2009
T/M ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Xuân
– Luôn dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo để triển khai xong mọi việc làm được giao. – Phát huy sức mạnh của tập thể, của khối đoàn kết nội bộ. Khuyết điểm : Tuy nhiên trong việc làm nhiều lúc còn thiếu nhất quyết. 4. Tự phân loại mức độ triển khai xong chức trách, trách nhiệm ( Hoàn thành xuất sắc … ; Hoàn thành … ; Chưa hoàn thành xong ) Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm. Ngày30 / 05 / 2009C ÁN BỘ TỰ ĐÁNH GIÁKhúc Văn VinhII – TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO … .. Phân loại : … .. ( Hoàn thành xuất sắc chức trách, trách nhiệm ; Hoàn thành … ; Chưa hoàn thành xong … ) Ngày30 / 05 / 2009T / M TẬP THỂ LÃNH ĐẠOHiệu phóTạ Thị Tú OanhIII – TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CHI BỘ … .. Phân loại : … .. ( Hoàn thành xuất sắc chức trách, trách nhiệm ; Hoàn thành … ; Chưa triển khai xong … ) Ngày30 / 05/2009 T / M CHI BỘP.BÍ THƯTạ Thị Tú OanhIV – TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA ĐẢNG UỶNgày / / 2009T / M ĐẢNG UỶBÍ THƯNguyễn Văn Xuân

You may also like

Để lại bình luận