Module 3: kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Bởi tuhocmoithu

Module 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Toán

Module 3 : Kiểm tra, đánh giá học sinh trung học cơ sở theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Toán có nội dung trình diễn về xu thế văn minh về kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập, giáo dục theo khuynh hướng phát triển phẩm chất, năng lực ; kiến thiết xây dựng công cụ đánh giá hiệu quả học tập và sự văn minh của học s … » Xem thêm
Module 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Toán có nội dung trình bày về xu hướng hiện đại về kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực; xây dựng công cụ đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh về phẩm chất, năng lực trong dạy học môn Toán… Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.
» Thu gọn

Chủ đề:

 • Tài liệu Module 3 Toán THCS
 • Kiểm tra học sinh THCS
 • Đánh giá học sinh THCS
 • Phát triển phẩm chất học sinh
 • Phát triển năng lực học sinh
 • Công cụ đánh giá kết quả học tập
 • Đổi mới phương pháp dạy học

Download
Xem online

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

  GIỚI THIỆU TÓM TẮT

  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THCS
  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HÀ NỘI
  MÔN TOÁN 2020

 2. Nội dung Module

  Xu hướng hiện đại về KTĐG
  KQHT, giáo dục theo định
  hướng phát triển phẩm chất,
  năng lực 01 Sử dụng hình thức, phương

  Xây dựng công cụ đánh giá KQHT và
  02 pháp KTĐG KQHT, giáo dục
  theo định hướng phát triển
  sự tiến bộ của học sinh về phẩm chất,
  năng lực trong dạy học môn Toán
  03 phẩm chất, năng lực

  04 Sử dụng và phân tích kết quả
  đánh giá theo đường phát triển
  Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển 05 năng lực để ghi nhận sự tiến
  về kiến thức, kĩ năng tổ chức bộ của HS và đổi mới PPDH
  KTĐG theo hướng phát triển
  phẩm chất, năng lực trong dạy
  học môn Toán

 3. NỘI DUNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
  CÁC XU TRONG GIÁO DỤC
  HƯỚNG HIỆN
  ĐẠI VỀ KIỂM QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
  TRA, ĐÁNH KẾT QUẢ HỌC TẬP, GIÁO DỤC THEO HƯỚNG
  GIÁ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
  HỌC TẬP, ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
  GIÁO DỤC
  NHẰM PHÁT NGUYÊN TẮC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO
  TRIỂN PHẨM HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
  CHẤT, NĂNG
  LỰC HỌC SINH QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG
  PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
  ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC
  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT NĂNG LỰC
 4. NỘI DUNG 2: HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT
  SỬ DỤNG QUẢ HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC, GIÁO
  HÌNH THỨC, DỤC HỌC SINH
  PHƯƠNG PHÁP 1.Đánh giá thường xuyên
  KIỂM TRA, 2.Đánh giá định kì
  ĐÁNH GIÁ
  KẾT QUẢ HỌC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT
  TẬP TRONG QUẢ HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC, GIÁO
  DẠY HỌC, DỤC HỌC SINH
  GIÁO DỤC 1.Kiểm tra viết
  HỌC SINH 2.Quan sát
  3.Hỏi-đáp
  4.Đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt
  động của học sinh
 5. NỘI DUNG 3: XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH
  HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
  XÂY DỰNG HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN
  CÔNG CỤ
  1.Câu hỏi. 2.Bài tập. 3.Đề kiểm tra.
  KIỂM TRA,
  4.Sản phẩm học tập. 5.Hồ sơ học tập.
  ĐÁNH GIÁ
  KẾT QUẢ HỌC 6.Bảng kiểm. 7.Thang đánh giá. 8.Rubric
  TẬP VÀ SỰ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH
  TIẾN BỘ CỦA GIÁ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ /BÀI HỌC
  HỌC SINH VỀ MÔN TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  PHẨM CHẤT PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH
  VÀ NĂNG LỰC 1. Phân tích yêu cầu cần đạt của chủ đề
  TRONG DẠY 2. Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá trong dạy học
  HỌC MÔN chủ đề
  TOÁN 3. Xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá một chủ
  : đề/bài học
 6. SỬ DỤNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
  NỘI DUNG 4: THEO ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỂ GHI
  SỬ DỤNG VÀ NHẬN SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH
  PHÂN TÍCH 1. Khái niệm về đường phát triển năng lực
  KẾT QUẢ 2. Xác định đường phát triển năng lực chung
  ĐÁNH GIÁ 3. Xác định đường phát triển năng lực đặc thù môn
  THEO ĐƯỜNG Toán
  PHÁT TRIỂN 4. Phân tích, sử dụng kết quả đánh giá theo đường phát
  triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh
  NĂNG LỰC ĐỂ
  GHI NHẬN SỰ ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU GIÁO DỤC
  TIẾN BỘ CỦA VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐỔI MỚI
  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN
  HỌC SINH VÀ
  1. Định hướng đánh giá kết quả hình thành, phát triển
  ĐỔI MỚI một số phẩm chất chủ yếu
  PHƯƠNG PHÁP 2. Định hướng đánh giá kết quả hình thành, phát triển
  DẠY HỌC năng lực chung
  MÔN TOÁN 3. Định hướng đánh giá kết quả hình thành, phát triển
  năng lực đặc thù
  4. Định hướng sử dụng kết quả đánh giá để và đổi mới
  phương pháp dạy học
 7. NỘI DUNG 5:
  HỖ TRỢ ĐỒNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỖ
  NGHIỆP PHÁT TRỢ ĐỒNG NGHIỆP VỀ KIẾN THỨC, KỸ
  NĂNG TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO
  TRIỂN VỀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG
  KIẾN THỨC, KĨ LỰC HỌC SINH
  NĂNG TỔ
  CHỨC KIỂM
  TRA, ĐÁNH
  GIÁ HỌC SINH CÁC HÌNH THỨC HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP VỀ KIẾN
  THỨC, KỸ NĂNG TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
  THCS NHẰM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG
  PHÁT TRIỂN LỰC HỌC SINH
  PHẨM CHẤT, 1. Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng
  NĂNG LỰC tập trung
  TRONG DẠY 2. Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua tổ chức bồi dưỡng qua
  mạng
  HỌC MÔN
  3. Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn
  TOÁN
  4. Một số lưu ý khi hỗ trợ đồng nghiệp.
 8. Khái
  niệm
  Phương
  pháp, Mục đích
  công cụ đánh giá
  đánh giá ĐÁNH GIÁ
  THƯỜNG
  XUYÊN VÀ
  ĐÁNH GIÁ
  ĐỊNH KÌ
  Chủ thể Nội dung
  đánh giá đánh giá
  Thời
  điểm
  đánh giá
 9. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
  Đánh giá thường xuyên Đánh giá định kì

  Thời điểm
  Suốt quá trình học tập Sau một giai đoạn học tập
  thực hiện
  – Liên quan đến kết quả học tập và giáo dục của HS trong – Liên quan đến kết quả học tập và giáo dục của
  suốt quá trình học. HS sau từng giai đoạn học tập.
  Minh chứng
  cần thu thập – Giúp chẩn đoán hoặc đo kiến thức, kĩ năng hiện tại của – Giúp đánh giá hoặc đo kiến thức, kĩ năng cuối
  để đánh giá HS. một giai đoạn học tập của HS.

  Thu thập thông tin phản hồi hai chiều giữa HS và GV một Thu thập thông tin từ HS để đánh giá thành quả
  cách kịp thời để điều chỉnh việc dạy và học ngay trong học tập và giáo dục sau một giai đoạn học tập
  Mục đích
  quá trình học tập đang diễn ra. nhất định.

  – Phát hiện, tìm ra thiếu sót, lỗi, nhân tố ảnh hưởng đến – Xác định thành tích của HS.
  đến kết quả GD – Xếp loại học sinh.
  Mục tiêu
  – Đưa ra giải pháp, hỗ trợ kịp thời, giúp cải thiện, nâng – Đưa ra kết luận giáo dục cuối cùng.
  cao chất lượng DH & GD

 10. Phương Pháp đánh giá

  Phương pháp
  vấn đáp

  Phương pháp Phương pháp
  quan sát đánh giá qua hồ
  sơ học tập, các
  sản phẩm, hoạt
  động của học sinh

  Phương pháp
  kiểm tra viết

 11. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ
  Đề kiểm
  tra
  Bảng
  Bài tập kiểm

  Sản
  Câu hỏi phẩm
  học tập

  Hồ sơ
  Rubrics
  học tập
  Thang
  đánh giá

 12. • Yêu nước
  PHẨM • Nhân ái
  CHẤT • Chăm chỉ
  • Trung thực
  • Trách nhiệm

  YÊU CẦU NĂNG
  • Tự chủ và tự học
  CẦN ĐẠT CỦA LỰC
  • Giao tiếp và hợp tác
  MÔN TOÁN CHUNG
  • Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

  • Tư duy và lập luận Toán học
  • Năng lực mô hình hóa Toán học
  NĂNG LỰC • Năng lực giải quyết vấn đề Toán học
  MÔN TOÁN • Năng lực giao tiếp Toán học
  • Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện
  học Toán

 13. QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI VỀ ĐÁNH GIÁ

  Đánh giá vì sự tiến bộ
  Đánh giá như là quá của người học
  Đánh giá về kết quả trình học tập (Assessment for
  học tập (Assessment as learning)
  (Assessment of learning)
  learning)

 14. Quy trình đánh giá

  Xác định mục đích
  đánh giá, phân tích Xây dựng kế hoạch Lựa chọn, thiết kế Thực hiện kiểm tra,
  mục tiêu học tập sẽ kiểm tra, đánh giá công cụ đánh giá đánh giá
  đánh giá

  Phân tích, xử lí kết quả Giải thích và phản Sử dụng kết quả đánh
  đánh giá hổi kết quả giá trong phát triển phẩm
  đánh giá chất, năng lực học sinh

 15. Định hướng đánh giá kết quả giáo dục trong môn Toán theo
  chương trình phổ thông môn Toán 2018
  Đánh giá năng lực học sinh thông qua các bằng chứng biểu hiện kết
  quả đạt được trong quá trình thực hiện các hành động của học sinh

  Kế hoạch đánh giá 1 chủ đề trong môn Toán ở THCS

  4 bước

  Xác định mục Xác định yêu cầu cần đạt
  đích đánh giá. về nội dung, phẩm chất,
  năng lực.

  Xác định công cụ
  đánh giá, phương Thu thập bằng chứng. Xử
  pháp đánh giá. lí, phân tích kết quả đánh giá.

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận