Khái niệm đánh giá cán bộ ở cơ sở

Bởi tuhocmoithu

Đánh
giá cán bộ là khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ
sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính
sách cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ sẽ phát huy được khả năng của từng cán
bộ và đội ngũ cán bộ. Ngược lại, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí,
sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai, gây ảnh hưởng không tốt cho cơ
quan, đơn vị.

Hiện nay, quốc gia ta đang bước vào thời kỳ tăng cường CNH, HĐH ; thiết kế xây dựng nền kinh tế thị trường xu thế XHCN ; thực thi hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế tài chính quốc tế và đa phương hoá, đa dạng hoá những quan hệ đối ngoại Mặt khác, những thế lực thù địch luôn dùng mọi thủ đoạn để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào cương lĩnh, đường lối, vào nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên Do vậy, nhận xét, đánh giá cán bộ đúng chuẩn là yếu tố cấp thiết, góp thêm phần kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ tăng trưởng, thiết kế xây dựng Đảng, Nhà nước Nước Ta vững mạnh .

Sinh
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề đánh giá cán bộ,
Người cho rằng, để nhận xét được cán bộ tốt thì Đảng phải thường xuyên
thực hành đánh giá cán bộ và phải có phương pháp đánh giá đúng. Người
viết: Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt
thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hoá
cũng lòi ra(1).

Để việc nhận xét, đánh giá cán bộ được chính
xác, từ đó phát hiện, sử dụng đúng người có đức, có tài, đồng thời ngăn
ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng, đề bạt những phần tử cơ
hội, bất tài cần phải có nguyên tắc, quy trình, quy chế chặt chẽ bảo đảm
cho công tác đánh giá cán bộ đạt độ chính xác cao nên:

Trước hết, cần nắm vững quan điểm của Đảng về tiêu chuẩn cán bộ .

Tiêu chuẩn cán bộ là sự cụ thể hoá những nhu yếu khách quan của đường lối, trách nhiệm chính trị của Đảng thành những tiêu chuẩn yên cầu đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước cần phải có. Về phẩm chất chính trị đó là lòng trung thành với chủ với Tổ quốc và CNXH, là sự nhất trí và quyết tâm thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, là sự vững vàng về lập trường, quan điểm chính trị trước những trường hợp khó khăn vất vả, phức tạp, ở những bước ngoặt của cách mạng. Năng lực của cán bộ là năng lượng không cho tổ chức triển khai triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, triển khai xong với hiệu suất cao cao trách nhiệm được Đảng và Nhà nước phó thác. Người dám nghĩ, dám nói, dám làm thì tư duy độc lập, quan điểm tinh tế .
Đánh giá cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn hoá từng chức vụ cán bộ chứ không chỉ qua lời nói, viết lách, sự nhanh gọn hình thức bề ngoài hoặc nhìn vào bằng cấp, học hàm, học vị … Người đánh giá cán bộ cần nắm vững đường lối, quan điểm, trách nhiệm chính trị của Đảng mới hoàn toàn có thể nhận xét tư tưởng và hành vi của cán bộ là đúng hay sai. Đảng ta ngày càng triển khai xong và cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương trên những nghành nghề dịch vụ công tác làm việc, điều đó giúp cho cán bộ có phương hướng phấn đấu đúng đắn đồng thời cũng làm sáng tỏ địa thế căn cứ để xem xét, đánh giá cán bộ được đúng chuẩn .

Thứ hai, đánh giá cán bộ phải khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển.

Nguyên
tắc trên đòi hỏi khi xem xét con người không được phiến diện, hời hợt,
chủ quan cảm tính, không được định kiến, nhìn sự phát triển của cán bộ
theo quan điểm tĩnh bất biến. Người làm công tác cán bộ nếu chỉ nắm
cán bộ qua các cuộc hội nghị, qua các báo cáo và bài phát biểu mà không
sâu sát công việc thực tế của họ thì sự đánh giá khó tránh khỏi lầm lạc.

Xem xét con người cần phân biệt hiện tượng với bản chất, phải
nhìn từ nhiều phía, từ nhiều sự việc cụ thể để phân tích tìm ra đâu là
mặt bản chất của người cán bộ, không thể dừng lại ở những hiện tượng cụ
thể, riêng rẽ, nhất thời. Vì vậy phải đánh giá cán bộ một cách toàn
diện, phân tích cụ thể tìm ra điểm chủ yếu, thứ yếu để sử dụng đúng cái
mạnh, hạn chế cái yếu của cán bộ. Cái mạnh và cái yếu hiện tại của cán
bộ được hình thành trong quá trình hoạt động lâu dài. Cần xem xét lý
lịch cán bộ, tìm hiểu quá trình lịch sử của cán bộ nhưng không thể chỉ
đánh giá cán bộ qua đọc bản lý lịch khô cứng, định kiến với quá khứ của
cán bộ mà quan trọng hơn cả là đánh giá hoạt động hiện tại của cán bộ.

Thứ ba, có thái độ đúng, công tâm, vô tư .

Người
lãnh đạo và người làm công tác cán bộ có tấm lòng trong sáng, vì lợi
ích chung của Đảng, của nhân dân thì nhìn người mới rõ. Nếu khác đi thì
không thể vận dụng đúng đắn tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá cán bộ,
thậm chí còn cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen. Chủ nghĩa cá nhân và
chủ nghĩa địa phương, cục bộ, bè phái là những căn bệnh nguy hiểm nhất
trong công tác cán bộ cần phải lên án. Một khi đánh giá cán bộ qua lăng
kính chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái thì sự nhìn nhận bị méo mó, yêu
nên tốt ghét nên xấu, kẻ khéo nịnh bợ, luồn lọt, cùng phe cánh thì được
ưu ái trọng dụng, còn cán bộ có đức tài, cương trực, thẳng thắn thì bị
thành kiến, trù dập. Ở đảng bộ nào mà người lãnh đạo như vậy thì bọn cơ
hội và thoái hoá biến chất sẽ lộng hành, nội bộ mất đoàn kết, nhân dân
mất lòng tin, mọi nhiệm vụ chính trị bị bê trễ.

Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã từng dạy: Trong Đảng ta còn có những người chưa được học, chưa
làm đựơc bốn chữ CHÍ CÔNG VÔ TƯ, cho nên mắc phải chứng chủ nghĩa
cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra
các thứ bệnh rất nguy hiểm(2).

Người nói tiếp: Kéo bè kéo cánh
lại là một bệnh rất nguy hiểm nữa. Từ bè phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp
với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi
che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt
cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm mọi cách dèm pha, nói
xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm
hại đến sự thống nhất. Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành
được đầy đủ chính sách của mình. Nó làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa
đồng chí. Nó gây ra những mối nghi ngờ(3).

Đảng ta xác lập : Xây dựng kinh tế tài chính là trách nhiệm TT, kiến thiết xây dựng Đảng là then chốt. Thực hiện thắng lợi trách nhiệm chính trị đó, công tác làm việc cán bộ có ý nghĩa quyết định hành động, vì Cán bộ là cái gốc của mọi việc làm như quản trị Hồ Chí Minh đã dạy. Quá trình thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ trong sáng, vững mạnh, ngang tầm với yên cầu của trách nhiệm cách mạng cần mở màn làm tốt từ việc tìm hiểu và khám phá, nhận xét, đánh giá cán bộ. / .

————————————-
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXBCTQG, H.2000, t.5, tr. 274.

2. Hồ Chí Minh : Toàn tập, NBCTQG, H. 2000, t. 5, tr. 254 – 255 .
3. Hồ Chí Minh : Toàn tập, NXBCTQG, H. 2000, t. 5, tr. 257 .

You may also like

Để lại bình luận