Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên năm 2020

Bởi tuhocmoithu
Mục Lục

 • 1 Hướng dẫn chi tiết đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020
 • 2
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên: Cần thực chất, hiệu quả
 • 3
  Bạn đang đọc : Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên năm 2020
  GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM

  • 3.1 Video liên quan

Mục Lục Bài Viết

 • 1 Hướng dẫn cụ thể đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020
 • 2 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên : Cần thực ra, hiệu suất cao
 • 3 GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM
  • 3.1 Video tương quan

Mục Lục

Hướng dẫn đơn cử đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020

Để nâng cao ý thức, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm, đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế của đảng viên, hàng năm những cơ quan, tổ chức triển khai đều triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng. Dưới đây là hướng dẫn đơn cử đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020. Nội dung chính

 • Hướng dẫn chi tiết đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020
 • Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên: Cần thực chất, hiệu quả
 • GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM
 • Video liên quan

Mục lục bài viết

Mục lục bài viếtMục lục bài viết

 • 03 đối tượng Đảng viên không phải thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm
 • 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống Đảng viên phải biết

đảng viên, đánh giá đảng viên

Bạn đang đọc : Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên năm 2020
Hướng dẫn đơn cử đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020 ( Ảnh minh họa )

Mẫu 02 – Bản kiểm điểm cá thể

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên : Cần thực ra, hiệu suất cao

Đánh giá, xếp loại chất lượng so với tổ chức tiến hành cơ sở đảng và đảng viên là việc làm quan trọng trong công tác làm việc thao tác phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng Đảng lúc bấy giờ .

Thực hiện Quy định số 132 – QĐ / TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm so với tập thể, cá thể trong mạng lưới hệ thống chính trị, Hướng dẫn số 21 – HD / BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm so với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập tbhể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp, Hướng dẫn số 10 – HD / BTCTU, ngày 20/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn 1 số ít nội dung đơn cử về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm so với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp và Công văn số 638 – CV / BTCTU, ngày 01/11/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị năm 2021 ; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phát hành Hướng dẫn số 05 – HD / ĐUK, ngày 09 tháng 11 năm 2021 .
Thời gian qua, việc đánh giá, xếp loại tổ chức triển khai đảng, đảng viên trên địa phận toàn tỉnh luôn bám sát những hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, trong đó, những tổ chức triển khai đảng chú trọng đánh giá thực ra, hiệu suất cao, không chạy theo bệnh thành tích. Qua đó, góp thêm phần giúp những cấp ủy, tổ chức triển khai Đảng, tập thể chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng và từng cá thể tự soi, tự sửa ; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong chỉ huy, quản trị, quản lý và thực thi trách nhiệm. Theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm so với tổ chức triển khai đảng và đảng viên được thực thi vào dịp cuối năm. Cấp ủy, tổ chức triển khai đảng triển khai kiểm điểm sau khi những tập thể chỉ huy, quản trị của chính quyền sở tại, trình độ, đoàn thể đã hoàn thành xong kiểm điểm. Tập thể, cá thể phải triển khai xong việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau ; tập thể chỉ huy, quản trị trước, cá thể thành viên sau .
Bên cạnh đó, những cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng đã thay đổi tiến trình kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá theo hướng đa chiều, bằng mẫu sản phẩm đơn cử, có sự so sánh giữa những vị trí tương tự và công khai minh bạch tác dụng ; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá thể với tập thể và với hiệu quả triển khai trách nhiệm của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng ; bảo vệ tráng lệ, dân chủ, khách quan. Công tác chỉ huy, chỉ huy, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức triển khai Đảng và đảng viên được chú trọng tăng cường, bảo vệ khách quan, tổng lực, thực ra. Phân loại chất lượng tổ chức triển khai cơ sở đảng và đảng viên đã góp thêm phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức triển khai, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức triển khai đảng và đảng viên .
Tuy nhiên, vẫn còn 1 số ít cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng và đảng viên chưa nhận thức khá đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ; quy trình kiểm điểm chưa sâu, chưa thẳng thắn, còn thực trạng nể nang, ngại va chạm ; 1 số ít cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân so với trách nhiệm được giao, quan điểm góp ý còn chung chung hoặc đa phần nêu thành tích, chưa xác lập rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của tập thể, cá thể so với những khuyết điểm, hạn chế .
Để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm so với tổ chức triển khai đảng, cấp uỷ tổ chức triển khai đảng, đảng viên trong thời hạn tới bảo vệ đúng pháp luật, thực ra, hiệu suất cao. Các cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, đảng viên cần triển khai bảo vệ những nhu yếu sau :
Thứ nhất, tăng cường không cho, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá thể trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng so với tổ chức triển khai Đảng, đảng viên ; tăng cường chỉ huy, chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác làm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại bảo vệ khách quan, tổng lực, thực ra, đúng mục tiêu, nhu yếu và quá trình đề ra. Bên cạnh đó, phân công những chiến sỹ Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ dự, theo dõi việc kiểm điểm của tập thể, cá thể thuộc cơ quan, đơn vị chức năng được giao đảm nhiệm ; tráng lệ nhu yếu tập thể, cá thể kiểm điểm lại nếu kiểm điểm chưa đạt nhu yếu ; tập trung chuyên sâu củng cố những tổ chức triển khai Đảng, tập thể chỉ huy, quản trị và trợ giúp đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm .
Thứ hai, những cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy những cấp cần bám sát, nghiên cứu và điều tra kỹ những văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên ; có nhận thức đúng đắn, không thiếu tầm quan trọng và công dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng so với việc đánh giá, phân loại tổ chức triển khai cơ sở đảng và đảng viên ; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy những cấp phải giao nghĩa vụ và trách nhiệm, trách nhiệm chính trị đơn cử cho từng chi bộ ; phân công trách nhiệm đơn cử cho đảng viên. Đồng thời liên tục kiểm tra, đôn đốc việc thực thi trách nhiệm được giao .
Thứ ba, những cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, chỉ huy những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng và cán bộ, đảng viên phải triển khai tráng lệ, ngặt nghèo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại ; lấy hiệu quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá thể ; lấy tác dụng kiểm điểm của cá thể để bổ trợ, hoàn hảo báo cáo giải trình kiểm điểm của tập thể, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại so với tập thể và cá thể bảo vệ khách quan, thực ra. Trong kiểm điểm phải khắc phục thực trạng nể nang, tránh mặt, ngại va chạm ; nhận diện, xác lập rõ những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hoá ” trong nội bộ gắn với việc triển khai Quy định số 101 – QÐ / TW pháp luật về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ chốt những cấp ; Quy định số 37 – QÐ / TW về “ Những điều đảng viên không được làm ” ; Quy định 55 – QĐ / TW về “ Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ”, việc thực thi Chỉ thị 05 – CT / TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đảng viên cần tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm, tự giác, thẳng thắn, trung thực, tráng lệ trong quy trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại .

Thứ tư, có biện pháp khắc phục tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình để khen thưởng đúng, kịp thời những tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị – xã hội và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên.Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả đánh giá rèn luyện hàng tháng là cơ sở quan trọng để phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. Trong kiểm điểm phải gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và gắn với kết quả hoạt động của tổ chức. Xuân Ngọc

Xem thêm : Tai nghe Bose Sport Earbuds có thực sự dành cho dân thể thao
Lê Thùy Trang

5234

Go top
Lần xem : Go top
Xem thêm : [ REVIEW ] ASUS ROG STRIX G G531 – THIẾT KẾ TUYỆT VỜI CÙNG HIỆU NĂNG ĐỈNH CAO

GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai đảng và đảng viên cuối năm là giải pháp quan trọng nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng góp thêm phần nâng cao nguồn nguồn năng lượng chỉ huy, sức chiến đấu của tổ chức thực thi đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác làm việc thao tác thao tác đánh giá nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng giúp cấp ủy, tổ chức triển khai đảng và từng thành viên tự soi, tự sửa ; từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong chỉ huy, quản trị và thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm ; làm vị trí vị trí địa thế căn cứ để thực thi những nội dung công tác làm việc thao tác thao tác cán bộ, đảng viên .

Thực hiện Quy định số 132 – QĐ / TW, ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm so với tập thể, cá thể trong mạng lưới hệ thống chính trị ; Hướng dẫn số 21 – HD / BTCTW, ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm so với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị đã phát hành Công văn số 14 – CV / BTCTU, ngày 04 tháng 11 năm 2020 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị năm 2020 ; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phát hành Hướng dẫn số 01 – HD / ĐUK, ngày 13 tháng 11 năm 2020 .
Theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm so với tổ chức triển khai đảng và đảng viên được thực thi vào dịp cuối năm. Tập thể, cá thể phải triển khai xong việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời hạn sớm nhất. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau ; tập thể chỉ huy, quản trị trước, cá thể thành viên sau .
Thực hiện theo Hướng dẫn, để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm so với tổ chức triển khai đảng, cấp uỷ tổ chức triển khai đảng, đảng viên đúng lao lý, cần thực thi bảo vệ những nhu yếu sau :
Thứ nhất, những cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, chỉ huy những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng và cán bộ, đảng viên triển khai tráng lệ, ngặt nghèo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại .
Thứ hai, cấp uỷ và chỉ huy cấp trên cần tăng cường chỉ huy, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại so với tập thể và cá thể bảo vệ khách quan, thực ra. Trong công tác làm việc kiểm điểm phải khắc phục thực trạng nể nang, tránh mặt, ngại va chạm ; nhận diện, xác lập rõ những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ” “ tự chuyển hoá ” .
Thứ ba, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng so với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể cấp uỷ phải gắn liền với tác dụng thực thi Chỉ thị 35 – CT / TW, ngày 30 tháng 05 năm 2019 của Bộ Chính trị “ về đại hội đảng bộ những cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII của Đảng ” .
Thời gian qua, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai đảng và đảng viên trong toàn tỉnh đã được những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng triển khai trang nghiêm, đúng pháp luật, hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức cơ sở đảng đánh giá, xếp loại chất lượng ngặt nghèo, đúng thực ra, góp thêm phần nâng cao năng lượng chỉ huy, sức chiến đấu của tổ chức triển khai đảng, nâng cao nhận thức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai, kỷ luật và niềm tin phấn đấu của đảng viên. Tuy nhiên cạnh bên đó vẫn còn một số ít cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng và đảng viên chưa nhận thức khá đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ; quy trình kiểm điểm chưa sâu, chưa thẳng thắn, còn thực trạng nể nang, ngại va chạm ; một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân so với trách nhiệm được giao, quan điểm góp ý còn chung chung hoặc hầu hết nêu thành tích, chưa xác lập rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của tập thể, cá thể so với những khuyết điểm, hạn chế .
Trong thời hạn tới, để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai đảng, đảng viên được thực thi tốt, bảo vệ thực ra, đúng lao lý cần thực thi 1 số ít giải pháp sau :
Một là, nâng cao nhận thức của những cấp uỷ đảng và đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng hằng năm. Từ đó, làm tốt công tác làm việc chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trên cơ sở thực thi tốt tự phê bình và phê bình để đánh giá đúng chất lượng hoạt động giải trí của tổ chức triển khai đảng và hiệu quả triển khai trách nhiệm của đảng viên. Trong kiểm điểm phải khắc phục thực trạng nể nang, tránh mặt, ngại va chạm, thấy đúng phải nhất quyết bảo vệ, thấy sai phải kinh khủng đấu tranh ; nhận diện. Việc kiểm điểm phải gắn chặt với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phải xác lập rõ những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ” tự diễn biến “, ” tự chuyển hóa ” theo 27 biểu lộ, gắn với việc thực thi Quy định số 101 – QÐ / TW pháp luật về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ chốt những cấp ; Quy định số 47 – QÐ / TW về “ Những điều đảng viên không được làm ” ; Quy định 55 – QĐ / TW về “ Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ”, việc triển khai Chỉ thị 05 – CT / TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đảng viên cần tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm, tự giác, thẳng thắn, trung thực, trang nghiêm trong quy trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại .
Hai là, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, đảng viên nắm vững, bám chặt lao lý, hướng dẫn của Trung ương ; thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá thể phải bám chặt nội dung kiểm điểm, cụ thể hóa từng tiêu chuẩn để làm cơ sở đánh giá, xếp loại. Thực hiện đánh giá đa chiều, ngặt nghèo, công khai minh bạch, theo tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đơn cử, đúng tiến trình, nguyên tắc, lao lý ; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá thể với tập thể và với hiệu quả thực thi trách nhiệm của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng .
Ba là, tăng cường công tác làm việc phối hợp, phát huy vai trò nghĩa vụ và trách nhiệm của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức triển khai chính trị – xã hội trong đánh giá tổ chức triển khai đảng, đảng viên. Thông qua đánh giá đoàn viên, hội viên là đảng viên của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội là địa thế căn cứ quan trọng so với tổ chức triển khai đảng khi thực thi đánh giá chất lượng đảng viên .
Bốn là, nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi bộ, lấy tác dụng đánh giá rèn luyện hàng tháng là cơ sở quan trọng để phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. Trong kiểm điểm phải gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và gắn với tác dụng hoạt động giải trí của tổ chức triển khai .

Năm là, cấp uỷ các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất, kịp thời biểu dương nơi làm tốt, uốn nắn những thiếu sót; coi trọng sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời bổ sung kế hoạch, biện pháp chỉ đạo, bảo đảm thực hiện nền nếp, chất lượng công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Phạm Xuân Ngọc

Lê Thùy Trang

9099

Go top

Lần xem : Go top
Xem thêm : Tai nghe có dây Logitech H110 – https://tuhocmoithu.com
Xem thêm : Hãng Asus A510UF i5 8250U / 4GB / 1TB / 2GB MX130 / Win10 / ( EJ184T ) – https://tuhocmoithu.com

Video đối sánh tương quan

You may also like

Để lại bình luận