Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên

Bởi tuhocmoithu
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

—————–

Số: 21-HD/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

——————-

Thành Phố Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

HƯỚNG DẪN

kiêm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng,
đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

—————

Thực hiện Quy định số 132 – QĐ / TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiếm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm so với tập thể, cá thể trong mạng lưới hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm so với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

2. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

II. NỘI DUNG

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng kiểm điểm

1.1. Tập thể
a ) Ở Trung ương
– Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ; ban thường vụ đảng ủy thường trực Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể chỉ huy những ban đảng ở Trung ương .
– Tập thể thường trực Hội đồng Dân tộc ; thường trực những Ủy ban của Quốc hội, tập thể chỉ huy những cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội .
– Tập thể chỉ huy : Văn phòng quản trị nước, Văn phòng nhà nước, Văn phòng Quốc hội ; những đơn vị chức năng sự nghiệp ở Trung ương ( Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Nước Ta, Đài Truyền hình Nước Ta, Thông tấn xã Nước Ta, Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Nước Ta, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Nước Ta, Đại học Quốc gia TP.HN, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật ) ; những cơ quan, đơn vị chức năng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội ở Trung ương ; những tập đoàn lớn kinh tế tài chính, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước .
– Tập thể chỉ huy, quản trị khác ở những ban, bộ, ngành do cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng thường trực Trung ương pháp luật .
b ) Ở địa phương
– Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương tự ; cấp ủy cơ sở ; đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể chỉ huy những cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện .
– Tập thể chỉ huy, quản trị khác ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở do tỉnh ủy, thành ủy thường trực Trung ương pháp luật .
1.2. Cá nhân
– Đảng viên trong toàn Đảng ( trừ đảng viên được miễn công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt đảng ). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm .
– Cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp .

2. Nơi kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể
Tập thể chỉ huy, quản trị ở cấp nào thực thi kiểm điểm ở cấp đó. Kết hợp kiểm điểm tập thể chỉ huy, quản trị cơ quan, đơn vị chức năng với kiểm điểm đảng đoàn, ban cán sự đảng ; với ban thuờng vụ đảng ủy của cơ quan, đơn vị chức năng ( nếu những thành viên chỉ huy đều trong ban thuờng vụ ) .
2.2. Đối với cá thể
– Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi hoạt động và sinh hoạt .
– Đối với đảng viên giữ chức vụ chỉ huy, quản trị ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi hoạt động và sinh hoạt còn thực thi kiểm điểm như sau :
+ Các chiến sỹ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư ; trước tập thể chỉ huy, quản trị cơ quan, đơn vị chức năng mà mình là thành viên .
+ Các chiến sỹ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương kiểm điểm trước ban thường vụ cấp ủy mà mình tham gia ; ban cán sự đảng, đảng đoàn hoặc tập thể chỉ huy, quản trị cơ quan, đơn vị chức năng mà mình là thành viên .
+ Các chiến sỹ ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chỉ huy những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng ở Trung ương kiểm điểm trước ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể chỉ huy, quản trị những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng mà mình là thành viên .
+ Các chiến sỹ ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương tự kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ ; trước tập thể chỉ huy, quản trị cơ quan, đơn vị chức năng mà mình là thành viên. Các chiến sỹ ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện và tương tự kiểm điểm trước tập thể chỉ huy, quản trị tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng nơi thao tác .
+ Các chiến sỹ cấp ủy viên cơ sở kiểm điểm trước tập thể ban chấp hành và tập thể chỉ huy nơi mình là thành viên .
Đảng viên giữ từ ba chức vụ chỉ huy, quản trị trở lên, ngoài kiểm điểm ở những nơi nêu trên, hoàn toàn có thể kiểm điểm ở nơi khác ( nếu cần ) do cấp có thẩm quyền quyết định hành động .
– Cán bộ chỉ huy, quản trị ở nơi thực thi chính sách thủ trưởng thì kiểm điểm trước hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị chức năng nơi thao tác .
– Cán bộ chỉ huy, quản trị chưa là đảng viên thì kiểm điểm ở tập thể chỉ huy, quản trị mà mình là thành viên .
– Nơi kiểm điểm của cán bộ chỉ huy, quản trị khác ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở do tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương lao lý .

3.Nội dung kiểm điểm

3.1. Đối với tập thể chỉ huy, quản trị
– Việc không cho, tổ chức triển khai thực thi những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động, Tóm lại của cấp trên .
– Kết quả thực thi những chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng ; những chỉ tiêu, trách nhiệm do cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng loại sản phẩm ( nếu có ) .
– Việc triển khai nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ và những lao lý, quy định thao tác .
– Việc đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ gắn với tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và công tác làm việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí .
– Kết quả chỉ huy, chỉ huy, triển khai công tác làm việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng .
– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước .
– Những yếu tố được gợi ý kiểm điểm ( nếu có ) .
Khi kiểm điểm phải làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra giải pháp khắc phục có tính khả thi .
3.2. Đối với đảng viên và cán bộ chỉ huy, quản trị
a ) Kiểm điểm đảng viên

Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị : Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ; chấp hành, tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; việc học tập những nghị quyết, thông tư, tham gia những đợt hoạt động và sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng .
+ Phẩm chất đạo đức, lối sống : Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân ; ý thức cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi ; ý thức thiết kế xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng và giữ gìn đoàn kết nội bộ .
+ Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Việc chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ; thực thi pháp luật về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng ; những nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo lao lý ; nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của đảng viên ; gương mẫu thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm công dân và liên tục giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú .
+ Tác phong, lề lối thao tác : Năng động, phát minh sáng tạo, kinh khủng trong triển khai trách nhiệm ; chiêu thức thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ; ý thức hợp tác, giúp sức chiến sỹ, đồng nghiệp .
+ Liên hệ 27 bộc lộ về suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ .
– Về triển khai chức trách, trách nhiệm :
+ Việc triển khai trách nhiệm đảng viên, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm so với những chức vụ công tác làm việc ( đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) theo lao lý .
+ Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng loại sản phẩm đơn cử .
+ Trách nhiệm cá thể tương quan đến hiệu quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đảm nhiệm .
– Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm .
– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước .
– Những yếu tố được gợi ý kiểm điểm ( nếu có ) .
Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước : Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, quá trình, hiệu suất cao triển khai trách nhiệm được giao ; ý thức thay đổi, phát minh sáng tạo, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ; ý thức, thái độ ship hàng nhân dân .
b ) Kiểm điểm cán bộ chỉ huy, quản trị
Ngoài những nội dung nêu tại khoản a ) trên đây, còn phải kiểm điểm thâm thúy những nội dung sau :
– Kết quả chỉ huy, quản trị, điều hành quản lý, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể trong tham gia cùng tập thể chỉ huy và tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm chính trị và công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng ; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể chỉ huy, quản trị ; thái độ công tâm, khách quan ; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng .
– Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, thời cơ, vụ lợi. Việc kê khai gia tài, thu nhập theo pháp luật ; chăm sóc chăm sóc đời sống vật chất, ý thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương theo pháp luật của Trung ương và cấp ủy những cấp .

4. Các bước tiến hành

4.1. Chuẩn bị kiểm điểm
a ) Chuẩn bị báo cáo giải trình kiểm điểm của tập thể, cá thể
– Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp chỉ huy sẵn sàng chuẩn bị báo cáo giải trình kiểm điểm của tập thể theo Mẫu 01 và lấy quan điểm góp phần của tổ chức triển khai, cá thể có tương quan theo pháp luật của cấp có thẩm quyền. Dự thảo báo cáo giải trình kiểm điểm gửi trước cho những thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm tối thiểu 03 ngày thao tác .
– Mỗi cá thể làm một bản tự kiểm điểm theo Mẫu 02 .
b ) Gợi ý kiểm điểm so với tập thể, cá thể
– Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm so với cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, cơ quan, đơn vị chức năng thường trực Trung ương và cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản trị ; cấp ủy, tổ chức triển khai đảng gợi ý kiểm điểm so với tập thể, cá thể thuộc thẩm quyền quản trị ( nếu cần ) .
– Ban tổ chức triển khai cấp ủy hoặc cơ quan tham mưu về công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ có nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan tham mưu cấp có thẩm quyền về những tập thể, cá thể cần gợi ý và nội dung kiểm điểm .
4.2. Tổ chức kiểm điểm
– Kiểm điểm đảng viên và tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị hằng năm được thực thi vào dịp cuối năm. Kiểm điểm tập thể trước, cá thể sau, người đứng đầu trước, cấp phó và những thành viên sau. Cấp ủy, tổ chức triển khai đảng triển khai kiểm điểm sau khi những tập thể chỉ huy, quản trị của chính quyền sở tại, trình độ, đoàn thể đã hoàn thành xong kiểm điểm. Những chi bộ có tổ đảng thì hoàn toàn có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo giải trình tác dụng với chi bộ .
– Người đứng đầu hoặc người được ủy quyền trình diễn báo cáo giải trình kiểm điểm của tập thể ; từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý và làm rõ vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể so với những ưu, khuyết điểm của tập thể. Người đứng đầu tổng hợp, Tóm lại từng nội dung tiếp thu để triển khai xong báo cáo giải trình .
– Cá nhân trình diễn bản tự kiểm điểm ; từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình ; người chủ trì Tóm lại những ưu, khuyết điểm của từng cá thể ; cá thể tiếp thu, triển khai xong bản tự kiểm điểm. Khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công chiến sỹ cấp phó chủ trì. Đảng viên giữ chức vụ chỉ huy, quản trị ở nơi nào thực thi kiểm điểm sâu về chức trách, trách nhiệm được giao ở nơi đó, ở chi bộ tập trung chuyên sâu kiểm điểm việc thực thi trách nhiệm đảng viên .
– Cấp ủy cấp trên thiết kế xây dựng kế hoạch, lập những đoàn công tác làm việc dự, chỉ huy kiểm điểm ở những nơi có gợi ý kiểm điểm và phân công cấp ủy viên, cán bộ những ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy dự, chỉ huy và tổng hợp hiệu quả kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, tập thể chỉ huy, quản trị cấp dưới báo cáo cấp ủy .
– Thời gian tổ chức triển khai kiểm điểm của tập thể, cá thể ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương tối thiểu từ 02 đến 03 ngày, những nơi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm tối thiểu từ 03 đến 04 ngày. Đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể chỉ huy, quản trị thường trực Trung ương tối thiểu từ 01 đến 02 ngày, những nơi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm tối thiểu từ 02 đến 03 ngày. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương qưy định thời hạn kiểm điểm so với tập thể, cá thể thuộc quyền quản trị .
B. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị hằng năm được thực thi trên cơ sở hiệu quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình và triển khai ngay sau khi kết thúc kiểm điểm .

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng

1.1. Đối tượng
– Đảng bộ huyện, Q., thị xã, thành phố thường trực tỉnh ; đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức triển khai cơ sở đảng ( sau đây gọi chung là cấp huyện ) .
– Đảng bộ cơ sở ( gồm có cả đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở ) và chi bộ cơ sở .
– Đảng bộ bộ phận và chi bộ thường trực đảng ủy cơ sở do những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương hướng dẫn .
1.2. Khung tiêu chuẩn đánh giá
a ) Các tiêu chuẩn về kiến thiết xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị
– Công tác chính trị tư tưởng : Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; không cho, thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; đấu tranh với những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ gắn với tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Thực hiện khá đầy đủ, có hiệu suất cao những trách nhiệm tiếp tục, trọng tâm, đột xuất trong công tác làm việc chính trị tư tưởng theo sự chỉ huy của cấp ủy cấp trên. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ; xu thế tư tưởng so với đảng viên .
– Công tác tổ chức triển khai, cán bộ và kiến thiết xây dựng đảng bộ, chi bộ : Kết quả triển khai công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực thi nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy định thao tác của cấp ủy gắn với kiến thiết xây dựng đoàn kết nội bộ ; thay đổi phương pháp chỉ huy và nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ ; thiết kế xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ ; quản trị, phân công trách nhiệm cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới ; trình làng đảng viên đang công tác làm việc tiếp tục giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú. Kết quả thiết kế xây dựng, nhân rộng những nổi bật tiên tiến và phát triển ; củng cố tổ chức triển khai đảng và trợ giúp, giáo dục đảng viên không triển khai xong trách nhiệm .
– Lãnh đạo chính quyền sở tại, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội : Lãnh đạo thiết kế xây dựng những tổ chức triển khai vững mạnh ; phát huy hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị của chính quyền sở tại, xem xét, xử lý những yếu tố phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng ; tác dụng phối hợp công tác làm việc ; phát huy sức mạnh tổng hợp, thiết kế xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội .
– Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng : Kết quả triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác làm việc tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi ; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ; phát hiện, giải quyết và xử lý tổ chức triển khai đảng, đảng viên vi phạm .
b ) Các tiêu chuẩn về tác dụng triển khai trách nhiệm được giao trong năm ( được lượng hóa đơn cử )
– Việc cụ thể hóa, kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm để thực thi trách nhiệm được giao .
– Kết quả chỉ huy thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng .
– Kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền sở tại, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp và những tổ chức triển khai đảng thường trực .
c ) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra
1.3. Khung tiêu chuẩn những mức chất lượng
a ) Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
– Là đảng bộ ( chi bộ ) có nhiều thành tích điển hình nổi bật, có thay đổi phát minh sáng tạo ; chứng minh và khẳng định vị thế, vai trò số 1, nổi bật để những tổ chức triển khai đảng khác học tập, noi theo .
– Các tiêu chuẩn về tác dụng triển khai chuơng trình, kế hoạch công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị ; tác dụng chỉ huy triển khai trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt Lever “ Xuất sắc ”, những tiêu chuẩn còn lại được đánh giá đạt Lever “ Tốt ” trở lên .
– Đối với đảng bộ phải có 100 % số tổ chức triển khai đảng thường trực được xếp loại chất lượng “ Hoàn thành trách nhiệm ” trở lên, trong đó có từ 80 % được xếp loại chất lượng “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100 % đảng viên được xếp loại chất lượng “ Hoàn thành trách nhiệm ” trở lên, trong đó có từ 80 % được xếp loại chất lượng “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trở lên .
– Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trở lên .
Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng tổ chức triển khai đảng được xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” không vượt quá 20 % số tổ chức triển khai đảng cùng cấp thường trực được xếp loại “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” của từng đảng bộ .
b ) Hoàn thành tốt trách nhiệm
– Các tiêu chuẩn về hiệu quả thực thi chương trình, kế hoạch công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị ; tác dụng chỉ huy triển khai trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt Lever “ Tốt ” trở lên, những tiêu chuẩn còn lại được đánh giá đạt Lever “ Trung bình ” trở lên .
– Đối với đảng bộ phải có 100 % số tổ chức triển khai đảng thường trực được xếp loại chất lượng “ Hoàn thành trách nhiệm ” trở lên, trong đó có từ 50 % được xếp loại chất lượng “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100 % đảng viên được xếp loại chất lượng “ Hoàn thành trách nhiệm ” trở lên, trong đó có từ 50 % được xếp loại chất lượng “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trở lên .
– Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “ Hoàn thành trách nhiệm ” trở lên .
c ) Hoàn thành trách nhiệm
– Các tiêu chuẩn đều đánh giá đạt Lever “ Trung bình ” trở lên .
– Tổ chức đảng không bị giải quyết và xử lý kỷ luật ( trừ trường hợp bị giải quyết và xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả ) .
d ) Không hoàn thành xong trách nhiệm
Là đảng bộ ( chi bộ ) không đạt mức “ Hoàn thành trách nhiệm ” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau :
– Chỉ triển khai xong dưới 50 % số chỉ tiêu, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh được cấp có thẩm quyền giao ( trừ trường hợp bất khả kháng ) hoặc những chương trình, kế hoạch về kiến thiết xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém .
– Có từ 02 tổ chức triển khai trong những tổ chức triển khai : Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “ Không hoàn thành xong trách nhiệm ” .
– Tổ chức đảng bị giải quyết và xử lý kỷ luật .
– Đảng bộ có trên 20 % số tổ chức triển khai đảng thường trực xếp loại “ Không hoàn thành xong trách nhiệm ”, chi bộ cơ sở có trên 20 % số đảng viên xếp loại “ Không triển khai xong trách nhiệm ” .
1.4. Trách nhiệm, thẩm quyền
a ) Đối với đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp huyện
– Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương ( sau đây gọi chung là ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh ) chủ trì, tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động đánh giá, xếp loại chất lượng những đảng bộ thường trực .
– Cấp ủy cấp huyện tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ mình .
b ) Đối với đánh giá, xếp loại tổ chức triển khai cơ sở đảng
– Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chủ trì tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động đánh giá, xếp loại chất lượng những đảng bộ, chi bộ cơ sở thường trực .
– Cấp ủy cơ sở ( chi bộ nơi không có chi ủy ) tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ, chi bộ mình .
1.5. Cách thức thực thi
Bước 1 : Tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Căn cứ 4 Lever ( xuất sắc, tốt, trung bình, kém ) của từng tiêu chuẩn đánh giá đã được cấp ủy cấp tỉnh cụ thể hóa và tiêu chuẩn mức chất lượng đã được lao lý cho từng mô hình tổ chức triển khai đảng, ban thường vụ cấp ủy, chi ủy so với chi bộ ( chi bộ nơi không có chi ủy ) tự đánh giá, xếp loại như sau :
– Phân tích hiệu quả đạt được để tự xếp từng tiêu chuẩn đánh giá theo Lever “ Xuất sắc ” hoặc “ Tốt ” hoặc “ Trung bình ” hoặc “ Kém ” vào ô tương ứng trong Mẫu 01 .
– Căn cứ tác dụng tự đánh giá trong Mẫu 01, hội nghị ban chấp hành đảng bộ ( chi bộ ) tranh luận, biểu quyết bằng phiếu kín để xác lập mức xếp loại chất lượng của đảng bộ, chi bộ theo 01 trong 04 mức ( triển khai xong xuất sắc trách nhiệm, triển khai xong tốt trách nhiệm, triển khai xong trách nhiệm, không hoàn thành xong trách nhiệm ), báo cáo cấp ủy cấp trên .
Bước 2 : Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng
a ) Đối với đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp huyện
Ban tổ chức triển khai cấp ủy cấp tỉnh sau khi tổng hợp, thẩm định và đánh giá hiệu quả tự đánh giá, gửi lấy quan điểm đánh giá, xếp loại của những chủ thể tương quan ở cấp tỉnh ( đối tượng người tiêu dùng, nội dung lấy quan điểm do cấp ủy cấp tỉnh pháp luật ) .

b) Đối với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng

Ban tổ chức triển khai cấp ủy cấp huyện sau khi tổng hợp, thẩm định và đánh giá tác dụng tự đánh giá, gửi lấy quan điểm đánh giá, xếp loại của những chủ thể tương quan ở cấp huyện ( đối tượng người dùng, nội dung lấy quan điểm do cấp ủy cấp tỉnh pháp luật ) .
Bước 3 : Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng
Ban tổ chức triển khai cấp ủy có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan tổng hợp, đánh giá và thẩm định tác dụng tự đánh giá và hiệu quả tham gia đánh giá của những chủ thể để báo cáo giải trình ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh ( so với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ cấp huyện ), ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ( so với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai cơ sở đảng ) xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng so với những tổ chức triển khai đảng thường trực .

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

2.1. Đối tượng
Đảng viên trong toàn Đảng ( trừ đảng viên được miễn công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt đảng ). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng .
2.2. Khung tiêu chuẩn đánh giá
a ) Về tư tưởng chính trị ; phẩm chất, đạo đức, lối sống ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; tác phong, lề lối thao tác
– Tư tưởng chính trị : Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ; chấp hành, tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; việc học tập những nghị quyết, thông tư, tham gia những đợt hoạt động và sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng .
– Phẩm chất đạo đức, lối sống : Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân ; ý thức cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi ; ý thức kiến thiết xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng và giữ gìn đoàn kết nội bộ .
– Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Việc chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ; thực thi lao lý về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng ; những nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo lao lý ; gương mẫu triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công dân và liên tục giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú ; nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của đảng viên .
– Tác phong, lề lối thao tác : Năng động, phát minh sáng tạo, kinh khủng trong triển khai trách nhiệm ; chiêu thức thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ; niềm tin hợp tác, trợ giúp chiến sỹ, đồng nghiệp .
– Kết quả đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của cá thể ( nếu có ) .
b ) Về hiệu quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao
– Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo pháp luật ( đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) .
– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng loại sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, quy trình tiến độ, hiệu suất cao thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm ; ý thức thay đổi, phát minh sáng tạo, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ; ý thức, thái độ ship hàng nhân dân …
– Kết quả đánh giá, xếp loại những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi chỉ huy, quản trị trực tiếp ; hiệu quả đánh giá tin tưởng định kỳ ( nếu có ) .
c ) Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
d ) Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước
đ ) Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền ( nếu có )

2.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

a ) Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
– Là đảng viên thực sự tiêu biểu vượt trội về năng lượng, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về thay đổi phát minh sáng tạo, có loại sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích điển hình nổi bật trong công tác làm việc được những đảng viên khác học tập, noi theo .
– Các tiêu chuẩn về hiệu quả triển khai trách nhiệm chính trị được giao đều đánh giá đạt Lever “ Xuất sắc ” ; những tiêu chuẩn còn lại được đánh giá đạt Lever “ Tốt ” trở lên .
– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” .
Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng đảng viên được xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” không vượt quá 20 % số đảng viên được xếp loại “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trong từng tổ chức triển khai cơ sở đảng .
b ) Hoàn thành tốt trách nhiệm
– Các tiêu chuẩn về hiệu quả thực thi trách nhiệm chính trị được giao đều đánh giá đạt Lever “ Tốt ” trở lên ; những tiêu chuẩn còn lại được đánh giá đạt Lever “ Trung bình ” trở lên .
– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trở lên .
c ) Hoàn thành trách nhiệm
– Các tiêu chuẩn cơ bản được đánh giá đạt Lever “ Trung bình ” trở lên .
– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “ Hoàn thành trách nhiệm ” trở lên .
d ) Không triển khai xong trách nhiệm
Là đảng viên không đạt mức “ Hoàn thành trách nhiệm ” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau :
– Cấp có thẩm quyền Kết luận đánh giá có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” .
– Chỉ hoàn thành xong dưới 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm .
– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “ Không hoàn thành xong trách nhiệm ” .
– Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm ( một vi phạm bị giải quyết và xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại ) .
2.4. Trách nhiệm, thẩm quyền
– Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở chủ trì tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động mức xếp loại chất lượng đảng viên .
– Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng .
2.5. Cách thức thực thi
Bước 1 : Tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Căn cứ những tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được pháp luật đơn cử cho từng đối tượng người dùng, đảng viên tự nghiên cứu và phân tích chất lượng ( xác lập Lever “ Xuất sắc ”, “ Tốt ”, “ Trung bình ”, “ Kém ” cho từng tiêu chuẩn đánh giá đơn cử ) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02 ; báo cáo giải trình trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm .
Bước 2. Quyết định xếp loại chất lượng so với đảng viên
– Chi ủy ( bí thư chi bộ nơi không có chi ủy ) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên ; quan điểm nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất kiến nghị mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ thực thi tranh luận mức xếp loại do chi ủy ( bí thư chi bộ nơi không có chi ủy ) yêu cầu trước khi thực thi bỏ phiếu .
– Chi ủy ( bí thư chi bộ nơi không có chi ủy ) tổ chức triển khai để đảng viên bỏ phiếu yêu cầu mức xếp loại so với từng đảng viên của chi bộ ; sau đó, tổng hợp tác dụng, đề xuất kiến nghị mức xếp loại chất lượng so với từng đảng viên để báo cáo giải trình đảng ủy cơ sở .
– Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình của những chi bộ thường trực để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định hành động xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định hành động xếp loại chất lượng đảng viên .

3. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý

3.1. Đối tượng
– Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ; cấp ủy cơ sở .
– Các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh ; tập thể chỉ huy những cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và những tập thể chỉ huy, quản trị khác do những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương quyết định hành động và hướng dẫn .
3.2. Khung tiêu chuẩn đánh giá ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ; cấp ủy cơ sở
a ) Về thiết kế xây dựng tập thể chỉ huy, quản trị
– Việc thực thi nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình ; quy định thao tác ; kiến thiết xây dựng đoàn kết nội bộ .
– Trách nhiệm trong chỉ huy, chỉ huy, kiểm tra, giám sát việc triển khai những trách nhiệm chính trị của tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng .
b ) Về tác dụng thực thi trách nhiệm được giao trong năm
– Kết quả chỉ huy, chỉ huy công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị .
– Việc cụ thể hóa, thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm .
– Kết quả triển khai những chỉ tiêu, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt và được lượng hóa bằng loại sản phẩm ( nếu có ) .
– Kết quả đánh giá, xếp loại những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi chỉ huy, quản trị trực tiếp .
c ) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra
3.3. Khung tiêu chuẩn những mức chất lượng
a ) Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
– Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lượng, uy tín, khẳng định chắc chắn rõ vai trò chỉ huy, chỉ huy, quản lý và điều hành thực thi trách nhiệm chính trị của tổ chức triển khai, địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng ; có thay đổi phát minh sáng tạo, có mẫu sản phẩm đơn cử ; tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong công tác làm việc ; thiết kế xây dựng đơn vị chức năng tăng trưởng tổng lực, giữ vị trí số 1 trong địa phương, ngành, nghành .
– Các tiêu chuẩn về tác dụng triển khai chương trình, kế hoạch công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng, thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị ; tác dụng chỉ huy thực thi trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt Lever “ Xuất sắc ”, những tiêu chuẩn còn lại được đánh giá đạt Lever “ Tốt ” trở lên .
Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng tập thể chỉ huy, quản trị được xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” không vượt quá 20 % số được xếp loại “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” theo từng đối tượng người tiêu dùng tập thể chỉ huy, quản trị trực thuộc cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Mức xếp loại chất lượng của tập thể chỉ huy, quản trị không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng .
b ) Hoàn thành tốt trách nhiệm
– Các tiêu chuẩn về hiệu quả triển khai chương trình, kế hoạch công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng, thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị ; tác dụng chỉ huy thực thi trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt Lever “ Tốt ” trở lên, những tiêu chuẩn còn lại được đánh giá đạt Lever “ Trung bình ” trở lên .
– Không có thành viên của tập thể chỉ huy, quản trị bị giải quyết và xử lý kỷ luật .
c ) Hoàn thành trách nhiệm
– Các tiêu chuẩn cơ bản được đánh giá đạt Lever “ Trung bình ” trở lên .
– Tập thể chỉ huy, quản trị không bị giải quyết và xử lý kỷ luật ( trừ truờng hợp bị giải quyết và xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả ) .
d ) Không hoàn thành xong trách nhiệm
Là tập thể không đạt mức “ Hoàn thành trách nhiệm ” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau :
– Cấp có thẩm quyền Tóm lại mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” .
– Địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp chỉ huy, quản trị chỉ triển khai xong dưới 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, những chỉ tiêu hầu hết không đạt 100 % ( trừ trường hợp bất khả kháng ) .
– Tập thể chỉ huy, quản trị bị giải quyết và xử lý kỷ luật .
– Có thành viên của tập thể chỉ huy, quản trị bị giải quyết và xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên ( một vi phạm bị giải quyết và xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại ) .
3.4. Trách nhiệm, thẩm quyền
a ) Đánh giá, xếp loại ban thường vụ cấp ủy cấp huyện
– Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thường trực Trung ương chủ trì, tổ chức triển khai triển khai và xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng những ban thường vụ cấp ủy cấp huyện .
– Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện tự đánh giá, xếp loại chất lượng .
b ) Đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở
– Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chủ trì, tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng những cấp ủy cơ sở thường trực .
– Đảng ủy, chi bộ cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng .
3.5. Cách thức thực thi
Bước 1 : Tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Căn cứ những tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được pháp luật đơn cử cho từng mô hình đối tượng người dùng, tập thể chỉ huy, quản trị tự nghiên cứu và phân tích chất lượng ( xác lập những Lever “ Xuất sắc ”, “ Tốt ”, “ Trung bình ”, “ Kém ” cho từng tiêu chuẩn đánh giá đơn cử ) ; xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 01 và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền .
Bước 2 : Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng
a ) Đối với đánh giá, xếp loại ban thường vụ cấp ủy cấp huyện
Ban tổ chức triển khai cấp ủy cấp tỉnh sau khi tổng hợp, thẩm định và đánh giá tác dụng tự đánh giá, gửi lấy quan điểm đánh giá, xếp loại chất luợng của những chủ thể tương quan ở cấp tỉnh ( đối tượng người tiêu dùng, nội dung lấy quan điểm do cấp ủy cấp tỉnh lao lý ) .
b ) Đối với đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở
Ban tổ chức triển khai cấp ủy cấp huyện sau khi tổng hợp, thẩm định và đánh giá hiệu quả tự đánh giá, gửi lấy quan điểm đánh giá, xếp loại chất lượng của những chủ thể tương quan ở cấp huyện ( đối tượng người dùng, nội dung lấy quan điểm do cấp ủy cấp tỉnh lao lý ) .
Bước 3 : Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng
Ban tổ chức triển khai cấp ủy có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan tổng hợp, thẩm định và đánh giá tác dụng tự đánh giá và hiệu quả tham gia đánh giá của những chủ thể để báo cáo giải trình ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh ( so với đánh giá, xếp loại chất lượng ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ), ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ( so với đánh giá, xếp loại chất lượng cấp ủy cơ sở ) xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng .

4. Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

– Thực hiện theo Quy định số 89 – QĐ / TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức vụ, khuynh hướng khung tiêu chuẩn đánh giá cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp. Bổ sung vào tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại về : niềm tin thay đổi phát minh sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và có mẫu sản phẩm cụ thể lượng hóa được ; nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ chỉ huy, quản trị, nhất là cán bộ chỉ huy chủ chốt những cấp .
– Sau khi hoàn thành xong đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai, tập thể, cá thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng thì đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể chỉ huy, quản trị, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đứng đầu .
– Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng cán bộ chỉ huy, quản trị được xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” không vượt quá 20 % số được xếp loại “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” theo chức vụ tương tự ở từng cấp, từng ngành, từng nghành nghề dịch vụ .

5. Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên

– Đối với tổ chức triển khai đảng : Các cấp ủy lựa chọn những tổ chức triển khai đảng được xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch, vững mạnh ” tiêu biểu vượt trội trong năm ; 5 năm liền .
– Đối với đảng viên : Các cấp ủy lựa chọn những đảng viên được xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” trong năm ; 5 năm liền .

6. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng

– Hằng năm, những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng giao chỉ tiêu, trách nhiệm đơn cử ( hoặc xác lập chỉ tiêu, trách nhiệm theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch ) so với từng tập thể, cá thể thuộc quyền quản trị để làm địa thế căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng .
– Tập thể, cá thể phải triển khai xong việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời hạn sớm nhất .
– Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau ; tập thể chỉ huy, quản trị trước, cá thể thành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi có tác dụng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác làm việc, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động mức chất lượng .
– Cấp có thẩm quyền thông tin tác dụng đánh giá, xếp loại chất lượng tới đối tượng người dùng đánh giá và tập thể, cá thể trực tiếp quản trị, sử dụng đối tượng người tiêu dùng đánh giá .
– Tập thể, cá thể đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không bảo vệ điều kiện kèm theo của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ hiệu quả và xếp loại lại .
– Không đánh giá, xếp loại chất lượng so với tổ chức triển khai đảng và tập thể chỉ huy, quản trị mới xây dựng chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng. Đảng viên nghỉ ốm tổng thời hạn trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trở lên ; đảng viên nghỉ thai sản thì hiệu quả xếp loại chất lượng trong năm là hiệu quả xếp loại chất lượng của thời hạn thao tác trong thực tiễn của năm đó .
– Đảng viên khi chuyển công tác làm việc thì chi bộ nơi đảm nhiệm có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Đối với trường hợp có thời hạn công tác làm việc ở chi bộ, cơ quan, đơn vị chức năng cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy quan điểm nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi .
– Đảng viên hoạt động và sinh hoạt trong thời điểm tạm thời được đánh giá, xếp loại chất lượng ở chi bộ nơi đảng viên hoạt động và sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên hoạt động và sinh hoạt trong thời điểm tạm thời lấy nhận xét của của chi bộ nơi hoạt động và sinh hoạt trong thời điểm tạm thời nộp cho chi bộ nơi hoạt động và sinh hoạt chính thức để làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên .
– Trường hợp cá thể chuyển đến là người đứng đầu mà không tương quan đến mức xếp loại của tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng mới thì không vận dụng pháp luật “ Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đứng đầu ” .
– Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức triển khai đảng nơi công tác làm việc trước đó nhưng bị giải quyết và xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức triển khai đảng mới chuyển đến thì tính vào tác dụng đánh giá, xếp loại của tổ chức triển khai đảng nơi xảy ra vi phạm .
– Những nơi có dưới 05 tổ chức triển khai đảng ; 05 tập thể chỉ huy, quản trị ; 05 đảng viên ; 05 cán bộ chỉ huy, quản trị xếp loại “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” thì chọn 01 tổ chức triển khai đảng ; 01 tập thể chỉ huy, quản trị ; 01 đảng viên ; 01 cán bộ chỉ huy, quản trị xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” nếu đủ điều kiện kèm theo .
– Ở những nơi có điều kiện kèm theo nên tổ chức triển khai đánh giá theo tháng, quý, 06 tháng ; hoàn toàn có thể thử nghiệm những giải pháp đánh giá tương thích, có hiệu suất cao và bảo vệ tác dụng thực ra hơn .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thế, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn này, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

– Hướng dẫn việc nhận diện những biểu biện suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” và cụ thể hóa nội dung kiểm điểm cho tương thích với từng đối tượng người dùng tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị và từng đối tượng người dùng đảng viên, nhất là so với đảng viên hưu trí không tham gia công tác làm việc tại địa phương .
– Cụ thể hóa tiêu chuẩn đánh giá ; định lượng hóa mức độ đạt được ( theo 04 Lever : xuất sắc, tốt, trung bình, kém ) của từng tiêu chuẩn đơn cử và tiêu chuẩn từng mức chất lượng ( triển khai xong xuất sắc trách nhiệm, triển khai xong tốt trách nhiệm, triển khai xong trách nhiệm, không triển khai xong trách nhiệm ) ; xác lập đơn cử đối tượng người dùng, nội dung lấy quan điểm của những chủ thể tương quan ở cấp trên, thiết kế xây dựng, triển khai xong những biểu mẫu, trình tự, thủ tục cho tương thích với từng mô hình tổ chức triển khai đảng, đối tượng người dùng đảng viên, tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị và đặc thù, tình hình địa phương, nghành, ngành .
– Chỉ đạo chính quyền sở tại, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội và thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng thực thi đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng, công chức, viên chức hằng năm để bảo vệ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức triển khai đảng, đảng viên, tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị thực ra .
– Hằng năm, dữ thế chủ động kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá thể ở cấp mình, đồng thời chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai ở cấp dưới bảo vệ đúng mục tiêu, nhu yếu và tiến trình đề ra. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề ; kịp thời đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm ; tập trung chuyên sâu củng cố những tổ chức triển khai đảng, tập thể chỉ huy, quản trị và giúp sức đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm .

2. Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể, cá nhân được quản lý theo quy định. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ kiểm điểm của tập thể, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

Hướng dẫn này thay thế sửa chữa Hướng dẫn số 16 – HD / BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm so với tổ chức triển khai đảng, đảng viên và tập thể, cá thể cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp. Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Trung ương .

Nơi nhận:

– Bộ Chính trị, Ban Bí thư ( để báo cáo giải trình ) ;
– Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Trung ương ;
– Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan, ban đảng ở Trung ương ;
– Đảng ủy đơn vị chức năng sự nghiệp Trung ương ;
– Ban tổ chức triển khai của những tỉnh ủy, thành ủy ;
đảng ủy thường trực Trung ương ;
– Các vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc Ban TCTW ;
– Lưu VP, Vụ CSĐ, ĐV .

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

Nguyễn Thanh Bình

You may also like

Để lại bình luận