Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên – Top Tài Liệu

Bởi tuhocmoithu
Thế hệ thanh niên lúc bấy giờ có một vai trò nhất định, quan trong trong việc tăng trưởng quốc gia, hòa nhập với quốc tế. Vì một quốc gia Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ văn minh thì một thế hệ thanh niên sống lành mạnh, có tri thức và năng động là rất quan trọng. Vậy Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên là như thế nào ? Quý fan hâm mộ hãy cùng Top tài liệu khám phá trong bài viết sau :

Mục Lục

Công tác thanh niên là gì ?

Công tác thanh niên là những hoạt động giải trí của Đảng, Nhà nước và xã hội nhằm mục đích giáo dục, tu dưỡng, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sức phát minh sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ( Khoản 2 Điều 4 Nghị định 120 / 2007 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh niên )
Như khái niệm đã nêu về công tác thanh niên, việc tăng trưởng những hoạt động giải trí tu dưỡng, rèn luyện, giáo dục để tăng trưởng tiềm năng của thanh niên là rất thiết yếu, nhà nước sẽ quản trị về công tác thanh niên trải qua những nội dung như sau :

– Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

– Xây dựng, giảng dạy, tu dưỡng cán bộ làm công tác thanh niên ;
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực thi công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi chủ trương về thanh niên và công tác thanh niên ;
– Quản lý hoạt động giải trí hợp tác quốc tế về công tác thanh niên ;
Bên cạnh đó, pháp lý còn pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về công tác thanh niên như sau :
– nhà nước là cơ quan thống nhất quản trị nhà nước về công tác thanh niên ;
– Bộ, cơ quan ngang bộ theo sự phân công của cơ quan chính phủ sẽ triển khai tính năng quản trị nhà nước về công tác thanh niên ;
– Ủy ban nhân dân những cấp triển khai quản trị nhà nước về công tác thanh niên tại địa phương .
Trên đây là 1 số ít pháp luật của pháp lý về công t / ác thanh niên, vậy những quan điểm của đảng về công tác thanh niên là gì ? Nội dung tiếp theo, Luật Hoàng Phi sẽ đề cập đến yếu tố này .

Những quan điểm của đảng về công tác thanh niên – Bài tìm hiểu thêm 1

Thứ nhất: Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên

Kể từ khi hình thành, đảng ta luôn tin cậy vào đội ngũ thanh niên, tìm mọi cách để phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng của thanh niên để thanh niên hoàn toàn có thể thực thi thiên chức lịch sử dân tộc, là thế hệ xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập, đấu tranh thoát khỏi nghèo nàn, lỗi thời, kiến thiết xây dựng quốc gia giàu mạnh, văn minh, độc lập, niềm hạnh phúc .
Để phát huy được những tiềm lực của thanh niên, đảng ta luôn quan tâm huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, luôn tạo những điều kiện kèm theo thuận tiện nhất để thanh niên phấn đấu tăng trưởng bản thân để trở thành những con người có lý tưởng cao đẹp, có tri thức, có nghĩa vụ và trách nhiệm, có sức lao động và có lối sống văn minh, giàu lòng yêu nước. Chính vì vậy, công tác thanh niên luôn được ưu tiên thực thi trong công tác đảng và mạng lưới hệ thống chính trị .

Thứ hai: Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò của thanh niên

Đảng ta luôn ghi nhận và tôn vinh vai trò, đặt trọn niềm tin vào thanh niên. Lịch sử pháp lý của quốc gia cũng đã chứng minh và khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên. Ngay khi thay đổi ( năm 1986 ) đảng đã phát hành 3 Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Tiếp đó những năm sau như năm 1991, 1993, 2008 Ban Chấp hành TW đảng vẫn liên tục phát hành những nghị quyết có tương quan đến công tác thanh niên, về sự chỉ huy của đảng so với công tác thanh niên. Và gần đây nhất, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có ghi nhận “ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng, liên tục bổ trợ lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh ; là lực lượng nòng cốt trong trào lưu thanh niên ; là trường học xã hội chủ nghĩa ; đại diện thay mặt quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên ; đảm nhiệm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ”

Thứ ba: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Trong thời kỳ hội nhập, tăng trưởng quốc gia, tăng nhanh công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia yên cầu phải tăng cường sự chỉ huy của đảng với công tác thanh niên. Trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có những nội dung tương quan đến tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ thanh niên, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng tham vọng, phát minh sáng tạo, tiếp thu khoa học kỹ thuật … Phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Thứ tư: Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới ưu tú

Trong di chúc, Bác Hồ cũng có nói “ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất thiết yếu ” Chính cho nên vì thế, việc kiến thiết xây dựng thanh niên xuất sắc ưu tú, có tri thức, nhạy bén trong thời kỳ mới, đặc biệt quan trọng là trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa tân tiến hóa quốc gia là rất quan trọng .

Thứ năm: Đào tạo thanh niên cần có sự phối kết hợp giữa nhiều tổ chức

Việc giảng dạy thanh niên không phải là nhất thời mà là cả một quy trình, từ việc giáo dục, xu thế cho thanh niên. Chính cho nên vì thế, đây không phải trách nhiệm riêng của đảng mà còn là trách nhiệm của tổ chức triển khai khác mà quan trọng là mái ấm gia đình và chính bản thân của mỗi thanh niên .

Những quan điểm của đảng về công tác thanh niên – Bài tìm hiểu thêm 2

Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã nêu rõ : “ Thanh niên là trụ cột của nước nhà, gia chủ tương lai của quốc gia, là lực lượng xung kích trong kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những tác nhân quyết định hành động sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia, hội nhập quốc tế và thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí TT trong kế hoạch tu dưỡng, phát huy tác nhân và nguồn lực con người. Chăm lo, tăng trưởng thanh niên vừa là tiềm năng, vừa là động lực bảo vệ cho sự không thay đổi và tăng trưởng bền vững và kiên cố của quốc gia ” ( Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường chỉ huy của Đảng so với công tác thanh niên thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ) .
Đồng thời, Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những yếu tố quan trọng quyết định hành động tương lai, vận mệnh của dân tộc bản địa. Đảng ta luôn tôn vinh vai trò, vị trí của thanh niên, xác lập thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng ; công tác thanh niên là yếu tố sống còn của dân tộc bản địa. Chăm lo, tu dưỡng, giáo dục đoàn viên thanh niên ( ĐVTN ) thành lớp người “ vừa hồng vừa chuyên ” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trách nhiệm quan trọng của cả mạng lưới hệ thống chính trị đặt dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam .
Tăng cường sự chỉ huy của Đảng so với công tác thanh niên trong thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hoá ( CNH ), hiện đại hoá ( HĐH ) quốc gia, quy trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng lúc bấy giờ vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm, tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước so với thanh niên ; đồng thời nhằm mục đích tu dưỡng, rèn luyện một lực lượng xung kích cho hiện tại và tương lai của quốc gia .
Xác định được tầm quan trong đó đồng thời không cho thâm thúy Nghị quyết số 25 – NQ / TW của BCH Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành vi số 69 – CTHĐ của tỉnh ủy Quảng Trị về “ Tăng cường sự chỉ huy của Đảng so với công tác thanh niên trong thời kỳ CNH – HĐH quốc gia ”, trong những năm qua, Đảng bộ … … … … .. đã chỉ huy tổng lực, chỉ huy sát sao, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công ty liên tục chăm sóc tạo mọi điều kiện kèm theo, những tổ chức triển khai đoàn thể, những đơn vị chức năng luôn phối hợp có hiệu suất cao và đặc biệt quan trọng bằng chính sự nỗ lực phấn đấu, sự dữ thế chủ động phát minh sáng tạo và niềm tin xung kích tình nguyện của ĐVTN toàn Công ty công tác Đoàn và trào lưu thanh niên của Công ty luôn tăng trưởng đúng hướng, có những bước trưởng thành vượt bậc và gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên những nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí. Nổi bật đó là :

Công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN được chú trọng đổi mới về nội dung và đa dạng phong phú về hình thức tổ chức.

Việc chăm sóc kiến thiết xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt cũng được tăng cường, công tác đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên, công tác tăng trưởng Đảng viên trẻ luôn được chú trọng. Các tổ chức triển khai cơ sở đoàn được không thay đổi, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động giải trí. Công tác Đoàn tham gia thiết kế xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng tăng trưởng doanh nghiệp, đơn vị chức năng có những bước chuyển biến tích cực. Công tác tăng trưởng đảng được chăm sóc đúng mức đặc biệt quan trọng là việc tăng trưởng đảng trong quần chúng, thanh niên. Có thể khẳng định chắc chắn rằng công tác Đoàn và trào lưu thanh niên của Đoàn thanh niên … … … … .. trong những năm qua đã có những bước chuyển biến về nhiều mặt biểu lộ sự nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ và đã có những góp phần quan trọng trong sự tăng trưởng không ngừng của nhà trường nói riêng và của trào lưu thanh niên Tổng công ty Sông Đà nói chung .
Trong thời hạn vừa mới qua, những cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại trong đơn vị chức năng đã có nhiều chăm sóc chỉ huy, chỉ huy, tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện cho trào lưu thanh niên của Công ty liên tục tăng trưởng, tổ chức triển khai nhiều hoạt động giải trí thiết thực, có ý nghĩa đơn cử ; thực thi nhiều khu công trình, phần việc thanh niên có giá trị ; góp thêm phần hoàn thành xong thắng lợi những chỉ tiêu trách nhiệm do Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp đề ra. Đoàn thanh niên đơn vị chức năng đã có nhiều nỗ lực tăng nhanh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao lập trường chính trị, giác ngộ cách mạng, ý thức dân tộc bản địa, ý thức chấp hành pháp lý bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua những hoạt động giải trí đã góp thêm phần vào việc hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách ; vừa có tri thức, sức khoẻ, tư duy năng động và hành vi phát minh sáng tạo .
Tuy nhiên, trong thực tiễn vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, ý thức chấp hành pháp lý kém, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia những hoạt động giải trí trái pháp lý ; sống thực dụng, quá coi trọng vật chất, tính nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm không cao, không gắn bó với đơn vị chức năng. Những hạn chế, yếu kém trên là bắt nguồn từ nhiều nguyên do, trong đó có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, chỉ huy của những cấp ủy Đảng so với công tác thanh niên, cạnh bên đó và trực tiếp là công tác quản trị giáo dục của những tổ chức triển khai Đoàn cơ sở ; Đồng thời, vẫn còn sống sót một bộ phận ĐVTN sống thiếu lý tưởng, hoài bão, ít chăm sóc đến những hoạt động giải trí, ý thức chấp hành những nội quy, quy định cũng như pháp lý cũng còn một số ít hạn chế. Hoạt động của 1 số ít tổ chức triển khai cơ sở đoàn có khi còn hình thức, ít hiệu suất cao, chưa cung ứng được tâm tư nguyện vọng nguyện vọng của ĐVTN ; Tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, năng lượng làm công tác tham mưu của 1 số ít ít cán bộ đoàn có khi phát huy chưa không thiếu ; 1 số ít ít cấp ủy, đảng viên có lúc chưa chăm sóc đúng mức tới công tác thanh niên .
Để chỉ huy tốt công tác hoạt động quần chúng của Đảng, nhất là so với thanh niên trong tình hình mới, Đảng ủy Công ty đã chỉ huy Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công ty và những cấp ủy cơ sở cần chăm sóc, ưu tiên công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên một cách toàn diện và tổng thể, bảo vệ thiết thực, hiệu suất cao, tương thích với đối tượng thanh niên và xem đây là công dụng cơ bản, trách nhiệm trọng tâm nhưng đồng thời vừa là tiềm năng của công tác chỉ huy những tổ chức triển khai đoàn thể trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, những cấp ủy Đảng, chỉ huy những đơn vị chức năng cần có sự phối hợp thống nhất trong sắp xếp việc làm cho thanh niên, mạnh dạn giao việc cho thanh niên, có chủ trương đãi ngộ so với những đoàn viên, thanh niên có thành tích trong học tập và công tác, sắp xếp đầu ra cho cán bộ Đoàn đã hòan thành xuất sắc trách nhiệm .
Xây dựng tổ chức triển khai Đoàn vững mạnh từ cơ sở, có nền tảng sâu bền trong thanh niên tạo lực lượng xung kích góp thêm phần xử lý tốt trách nhiệm sản xuất kinh doanh thương mại tại đơn vị chức năng. Trước mắt cần tập trung chuyên sâu nâng cao chất lượng tổ chức triển khai cơ sở Đoàn để đủ sức làm nòng cốt chính trị trong những trào lưu thanh niên tại đơn vị chức năng. Đi đôi với công tác kiến thiết xây dựng Đoàn về tổ chức triển khai, những cấp ủy Đảng phải liên tục chỉ huy thay đổi nội dung và phương pháp hoạt động giải trí. Phải thiết kế xây dựng cho được những trào lưu, quy mô hoạt động giải trí đơn cử thích ứng với đối tượng thanh niên và tương thích với trách nhiệm chính trị của đơn vị chức năng. Với yên cầu trách nhiệm chính trị trong tiến trình lúc bấy giờ, thì yếu tố có đặc thù quyết định hành động là phải tập trung chuyên sâu kiến thiết xây dựng cho được đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao, nhiệt tình, gắn bó với tổ chức triển khai Đoàn .
Một yếu tố nổi lên lúc bấy giờ cán bộ đoàn thiếu và không không thay đổi, chưa được trẻ hóa. Để khắc phục thực trạng này, những cấp ủy Đảng phải chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, huấn luyện và đào tạo tu dưỡng cán bộ, để có được một đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, độ tuổi có tính thừa kế để cung ứng nhu yếu trách nhiệm trong tình hình mới. Các cấp ủy cần chỉ huy triển khai tốt việc phối hợp hoạt động giải trí giữa tổ chức triển khai Công đoàn và Đoàn Thanh niên, chăm sóc đến đời sống văn hóa truyền thống, ý thức cho ĐVTN ; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cuội nguồn để nâng cao nhận thức về chính trị và niềm tin yêu ngành nghề của thanh niên .
Các cấp ủy Đảng cần lắng nghe quan điểm của thanh niên, coi trọng vai trò của Đoàn, tương hỗ những hoạt động giải trí để tập hợp thanh niên. Cấp ủy cùng với chính quyền sở tại tiếp tục tạo điều kiện kèm theo và đánh giá những hoạt động giải trí của Đoàn và trào lưu thanh niên để kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những thành tích tốt đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Các cấp ủy cần duy trì tiếp tục chính sách định kỳ 3 tháng, 6 tháng thao tác với Ban Chấp hành Đoàn để lắng nghe Đoàn trình diễn, yêu cầu yêu cầu, từ đó có sự chỉ chỉ huy và tương hỗ kịp thời ; liên tục gặp gỡ thông tin tình hình thời sự, chính trị, xu thế tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của đơn vị chức năng cho đội ngũ cán bộ đoàn hiểu biết, cùng san sẻ, gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm với cơ quan, đơn vị chức năng .
Trong thời kỳ tăng cường CNH – HĐH, trước nhu yếu của sự nghiệp thay đổi quốc gia, sự tăng trưởng trong xu thế hội nhập quốc tế nói chung và sự vững mạnh của từng doanh nghiệp nói riêng, yên cầu phải tăng cường hơn nữa sự chỉ huy của Đảng bộ so với công tác Đoàn và trào lưu thanh niên đồng thời ĐVTN trong những đơn vị chức năng, doanh nghiệp cần nỗ lực can đảm và mạnh mẽ hơn nữa, xung kích tình nguyện, dữ thế chủ động và phát minh sáng tạo hơn nữa để đưa công tác Đoàn và trào lưu thanh niên trong đơn vị chức năng, doanh nghiệp tăng trưởng lên một tầm cao mới phân phối được những nhu yếu, trách nhiệm trong tình hình mới lúc bấy giờ. Để làm được điều đó cần tập trung chuyên sâu tăng cường một số ít yếu tố như sau :

Một là: Tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo công tác thanh niên. Các cấp ủy và mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc chăm lo công tác thanh niên và xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Trong chương trình công tác định kỳ của mình, mỗi cấp ủy cần có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên. Mọi cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm tình hình định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công cấp ủy viên phụ trách công tác Đoàn, Hội; lãnh đạo các cấp cần định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo.

Hai là: Chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và dân tộc, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên; chú trọng công tác giáo dục pháp luật, giáo dục định hướng cho thanh niên có lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực sáng tạo trong công tác, học tập, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động thực tiễn… Đoàn phải là lực lượng quan trọng, chủ động tham gia tích cực vào việc đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện một lớp ĐVTN mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng và sự nghiệp CNH – HĐH của quê hương đất nước nói chung.

Tiếp tục thực thi có hiệu suất cao việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh theo niềm tin Chỉ thị số 05 – CT / TW của Bộ Chính trị. Xây dựng chuẩn mực đạo đức và khuynh hướng giá trị mới cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động hơn công tác chính trị, tư tưởng để chớp lấy và dự báo tình hình tư tưởng ĐVTN kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ những thủ đoạn, luận điệu sai lầm, giúp thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với thủ đoạn “ diễn biến độc lập ” của những thế lực thù địch .

Ba là: Xây dựng Đoàn thanh niên và Hội LHTN thanh niên vững mạnh, thực sự là trường học XHCN của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn – Hội nhất là các tổ chức cấp cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức hấp dẫn của các phong trào thanh niên do Đoàn – Hội tổ chức, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của Chi đoàn, Liên Chi Đoàn. Khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác tổ chức và hoạt động của một số cơ sở đoàn hiện nay. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, có khả năng tập hợp tuổi trẻ và thực sự tiêu biểu trong ĐVTN. Tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên sinh viên tình nguyện đặc biệt chú trọng hơn nữa hoạt động tình nguyện tại chỗ. Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Bốn là: Làm tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Đoàn phải chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, đơn vị về công tác thanh niên để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đơn vị đối với việc chăm lo phong trào tuổi trẻ. Chú trọng hơn nữa đến việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đoàn Thanh niên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; tọa đàm, hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp, giá trị học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet, cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”… Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác chớp lấy tình hình tư tưởng, xu thế dư luận trong thanh niên trước những diễn biến phức tạp và công tác đấu tranh với những luận điệu chống phá, thủ đoạn, hành vi “ diễn biến độc lập ” của những thế lực thù địch nhằm mục đích vào thanh niên cần được chú trọng hơn nữa. Đoàn Thanh niên đã tích cực tham gia thiết kế xây dựng và bảo vệ Đảng, kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội. Các cấp bộ đoàn đã tráng lệ tổ chức triển khai không cho, tiến hành trong cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về những chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Việc không cho, học tập, tuyên truyền những nghị quyết của Đảng, của Đoàn được tiến hành với nhiều hình thức phát minh sáng tạo, như : học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên internet, xây dựng phim ngắn, map tư duy tuyên truyền, phổ cập nghị quyết … Quán triệt quan điểm “ Xây dựng Đoàn là thiết kế xây dựng Đảng trước một bước ”, những cấp bộ đoàn đã phát huy vai trò của đoàn viên, tổ chức triển khai cơ sở đoàn xung kích thực thi nghị quyết của Đảng, thi đua triển khai xong xuất sắc trách nhiệm chính trị của địa phương, đơn vị chức năng ; trải qua đó, tạo môi trường tự nhiên để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam .
Trong tình hình lúc bấy giờ, toàn cảnh mới đặt ra nhu yếu vừa cấp thiết trước mắt, liên tục, vừa kế hoạch, lâu bền hơn so với tổ chức triển khai Đoàn là phải bảo vệ vững chãi nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu suất cao những quan điểm sai lầm, thù địch. Khách quan, đó là quy trình toàn thế giới hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn cảnh xã hội phong phú, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều dịch chuyển, những yếu tố phát sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là quyền lợi vật chất ảnh hưởng tác động rơi lệch đến nhận thức, tư tưởng của thanh niên. Sự tăng trưởng bùng nổ của internet và những mạng xã hội toàn thế giới đang tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ, nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó nhiều thông tin khó kiểm chứng. Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc thay đổi, công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia, trong đó thế hệ trẻ là một trong những đối tượng người tiêu dùng trọng điểm. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chứng minh và khẳng định : “ Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng phát minh sáng tạo và tăng trưởng tương thích với thực tiễn Việt Nam ; kiên trì tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ; kiên trì đường lối thay đổi ” ; “ Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn, hoạt động giải trí “ diễn biến tự do ” của những thế lực thù địch ; dữ thế chủ động ngăn ngừa, phản bác những thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai lầm, thù địch ” .

Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên – Bài tìm hiểu thêm 3

quản trị Hồ Chí Minh, khi đánh giá về vai trò của thanh niên đã nhấn mạnh vấn đề : “ Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một hầu hết là do những thanh niên ”. Trong Di chúc thiêng liêng, một lần nữa Người căn dặn : “ Đảng phải có kế hoạch huấn luyện và đào tạo tu dưỡng họ thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất thiết yếu ” .
Kế thừa và vận dụng phát minh sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta chứng minh và khẳng định : “ Thanh niên là rường cột của nước nhà, gia chủ tương lai của quốc gia, là lực lượng xung kích trong thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những tác nhân quyết định hành động sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia, hội nhập quốc tế và thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ” .
Đảng ta bất kể ở tiến trình nào cũng đều chăm sóc chỉ huy thanh niên, chỉ huy tổ chức triển khai Đoàn thanh niên, kiến thiết xây dựng lớp thanh niên kế tục sự nghiệp cách mạng cả về hồng và chuyên, năng lượng và phẩm chất, trí tuệ và đạo đức. Tư duy của Đảng ta về thanh niên liên tục không ngừng thay đổi để tương thích với đối tượng người dùng tuổi trẻ qua từng thời kỳ cách mạng .
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa VII đã chỉ rõ cần phải không cho tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của tuổi trẻ, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, văn minh : Sự nghiệp thay đổi có thành công xuất sắc hay không, quốc gia bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng danh trong hội đồng quốc tế hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần đông tùy thuộc vào lực lượng thanh niên .
Đại hội VIII của Đảng ( Tháng 6/1996 ) đề ra trách nhiệm : Tăng cường sự chỉ huy của Đảng so với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở mọi cấp, mọi ngành. Coi trọng hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, văn hóa truyền thống, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống. Quan tâm giảng dạy nghề và xử lý việc làm, cung ứng nhu yếu học tập, lao động, phát minh sáng tạo, hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ thể thao và vui chơi lành mạnh cho thanh, mần nin thiếu nhi. Tạo điều kiện kèm theo cho Đoàn triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm so với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tạo môi trường tự nhiên xã hội lành mạnh, ngăn ngừa những tệ nạn xã hội và văn hóa truyền thống phẩm ô nhiễm. Chăm lo giáo dục, đào tạo và giảng dạy thế hệ trẻ là nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, những tổ chức triển khai trong mạng lưới hệ thống chính trị, của mái ấm gia đình, nhà trưởng và toàn xã hội .
Đại hội IX của Đảng ( Tháng 4/2001 ) nêu rõ : Đối với thế hệ trẻ, chăm sóc giáo dục, tu dưỡng, đào tạo và giảng dạy và tăng trưởng tổng lực về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, văn hóa truyền thống, sức khỏe thể chất, nghề nghiệp ; xử lý việc làm, tăng trưởng năng lực và sức phát minh sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .
Đại hội lần thứ X của Đảng ( Tháng 4/2006 ) nhấn mạnh vấn đề : Đối với thế hệ trẻ liên tục giáo dục chính trị, truyền thống lịch sử, lý tưởng, đạo đức và lối sống ; tạo điều kiện kèm theo học tập, lao động, vui chơi, tăng trưởng thể lực, trí tuệ … khuyến khích thanh niên tự học, tự nâng cao kinh nghiệm tay nghề, tự tạo việc làm. Thu hút thoáng đãng thanh, thiếu niên và nhi đồng vào những tổ chức triển khai do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và đảm nhiệm .
Đặc biệt, trong những ngày tháng 7/2008, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 ( khóa X ) đã dành thời hạn trong chương trình nghị sự để quyết định hành động những yếu tố quan trọng trong đề án “ Tăng cường sự chỉ huy của Đảng so với công tác thanh niên thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ”. Đề án khẳng định chắc chắn một trong những thành tựu của công cuộc thay đổi do Đảng chỉ huy đã thiết kế xây dựng được một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có tri thức, có sức khỏe thể chất tốt và tư duy tăng trưởng mới, tiếp nối được truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc bản địa, của Đảng ta, nêu cao ý thức yêu nước, lòng tự tôn dân tộc bản địa, sẵn sàng chuẩn bị quyết tử, tình nguyện vì quyền lợi hội đồng, có nghĩa vụ và trách nhiệm với mái ấm gia đình và xã hội. Một lần nữa Đảng ta khẳng định chắc chắn việc chăm sóc, tu dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “ vừa hồng, vừa chuyên ” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nghĩa vụ và trách nhiệm của cả mạng lưới hệ thống chính trị dưới sự chỉ huy của Đảng ; đồng thời có sự yên cầu tự thân hoạt động và sự yên cầu tự thân hoạt động và sự nổ lực rèn luyện, phấn đấu không ngừng của thanh niên, của tổ chức triển khai Đoàn .

Ngày 11 tháng 9 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện địa hóa đã xác định rõ mục tiêu: Chú trọng xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại hội XI của Đảng cũng nhấn mạnh vấn đề phải : “ Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng tham vọng, tham vọng lớn, xung kích, phát minh sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến văn minh. Hình thành lớp thanh niên xuất sắc ưu tú trên mọi nghành nghề dịch vụ, kế tục trung thành với chủ và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc bản địa, góp thêm phần quan trọng vào sự nghiệp tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ” .
Đại hội XII của Đảng khẳng định chắc chắn : Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống lịch sử, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, thiết kế xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp lý cho thế hệ trẻ. Có chính sách, chủ trương tương thích tạo thiên nhiên và môi trường, điều kiện kèm theo thuận tiện cho thế hệ trẻ học tập, điều tra và nghiên cứu, lao động, vui chơi, tăng trưởng trí tuệ, kiến thức và kỹ năng, thể lực. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng tham vọng, hoài bão, xung kích, phát minh sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến văn minh. Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thu hút thoáng đãng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia những tổ chức triển khai do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và đảm nhiệm .
Thanh niên ngày này đang sống trong thời kỳ bùng nổ thông tin, kinh tế tri thức tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ, giao lưu quốc tế ngày càng lan rộng ra. Thanh niên đã và đang chịu ảnh hưởng tác động cả mặt tích cực và mặt xấu đi từ thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính, xã hội. Vì vậy những tổ chức triển khai, đoàn thể cần chăm sóc xu thế tạo thiên nhiên và môi trường thuận tiện để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Cấp uỷ đảng, chính quyền sở tại, mặt trận, đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tổ chức triển khai nhiều hoạt động giải trí đa dạng chủng loại, phong phú để lôi cuốn, tập hợp thanh niên, rèn luyện thanh niên theo những chuẩn mực đạo đức cách mạng. Sự chăm sóc thâm thúy của những cấp ủy Đảng so với thanh niên và trào lưu thanh niên là động lực, là hành trang để thanh niên vững bước đi lên, xứng danh với truyền thống cuội nguồn tự hào của cha anh đi trước .

You may also like

Để lại bình luận