Câu hỏi ôn tập môn đánh giá tác động môi trường (ĐTM) – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

Câu hỏi ôn tập môn đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.83 KB, 3 trang )

Câu hỏi ôn tập ĐTM
1- Trình bày tóm tắt lịch sử hình thành ĐTM ở Việt Nam?
2- Mục đích, ý nghĩa, đối tượng của ĐTM?
3- Nêu định nghĩa ĐTM? Chứng minh rằng ĐTM là công cụ quản lý môi trường?
4- Các hoạt đông kinh tế xã hội gây ô nhiễm và suy thoái môi trường?
5- Tổ chức và quản lý ĐTM hiện nay?
6- Trình bày mối quan hệ ĐTM với công cụ quản lý môi trường khác?
7- Trình bày nội dung của bước lược duyệt tác động môi trường? lấy ví dụ minh hoạ?
8- Trình tự thực hiện ĐTM? Đánh giá sơ bộ ĐTM? lấy ví dụ thực tiễn?
9- Trình bày nội dung của ĐTM đầy đủ?
10-Lập kế hoạch cho một ÐTM là cần thiết? Vì sao?
11- Các bước chuẩn bị cho một ÐTM thế nào? Có thể giảm bước nào được?
12- Thế nào là hoạt động của dự án? Thế nào là tác động?
13- Kiến thức khoa học cần thiết trong ĐTM?
14-Thế nào là một lược duyệt? Mục đích của sàng lọc dự án?
15- Hãy thực hiện một lược duyệt cho dự án sử dụng 200 ha đất trồng đồi núi trọc để phát
triển kinh tế nông – lâm kết hợp.
16- Thế nào là một ÐTM sơ bộ?
17- Ðể có một ÐTM sơ bộ cần xác định các hành động của dự án như thế nào?
18- Hãy xác định các hành động quan trọng của dự án xây dựng khu đô thị mới?
19- Trình bày nội dung và cấu trúc của báo cáo ĐTM đầy đủ?.
20- Vai trò của quan trắc theo dõi môi trường (monitoring) trong một ÐTM là gì?
21- Vai trò của cộng đồng trong một ÐTM?
22- Vai trò của công tác quản lý chất lượng và kiểm tra chất lượng trong một ÐTM như thế
nào?
23- Thế nào là nhiệm vụ thẩm định và phê duyệt ÐTM? Cấp có thể thực hiện thẩm định
phê duyệt một ÐTM có phụ thuộc vào dự án không?
24- Chủ dự án có được thực hiện một ÐTM không?
25- Anh chị có thể nêu đề cương ĐTM của dự án: „ Xây dựng các công trình thuỷ lợi“?
26-Phương pháp ma trận đơn giản có thể cho kết quả rõ không?
26- Sau khi xây dựng ma trận đơn giản có cần xây dựng ma trận định lượng không? Vì

sao?
27- Thế nào là tầm quan trọng của tác động? Mức độ của tác động?
28-Đánh giá tác động môi trường cho công nghiệp khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng?
29- Hãy trình bày các nguyên tắc chỉ đạo trong ĐTM?
30- Một báo cáo ÐTM cần đạt những yêu cầu gì ?
31-Thế nào là đánh giá tác động môi trường (ÐTM) và đánh giá tác động môi trường chiến lược
(ÐTMC)?
32- Ðể tiến hành thực hiện một ÐTM, người ta thường sử dụng những phương pháp nào?
33- Phương pháp danh mục các điều kiện môi trường có lượng hoá?
34- Phương pháp ma trận định lượng ?
35- Phương pháp chồng ghép bản đồ?
36- Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích ?
37- Anh (chị) hãy nêu những điều kiện cần thiết để thực hiện ĐTM?
38- Hãy nêu mục tiêu của biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động? Để làm tốt mục tiêu đó thì
cần phải có những nguồn thông tin nào?
39- Trình bày các nguyên tắc thực hiện ĐTM?
40- Cơ quan thực thi đánh giá tác động môi trường có phải là cơ quan quản lý môi trường
không?
41- Vai trò, chức năng của cơ quan tham gia, hỗ trợ và nhận xét ĐTM?
42- Hãy trình bày nội dung đề cương báo cáo đánh giá tác động môi trường?
43- Hãy trình bày những khó khăn thường gặp khi làm ĐTM?
44- Báo cáo kết quả ĐTM được sử dụng như thế nào?
45- Tại sao nói ĐTM là công cụ pháp chế
46- Tại sao nói ĐTM là công cụ chính sách, chiến lược
47- Tại sao nói ĐTM là công cụ Kế hoạch hoá
48- Tại sao nói ĐTM là công cụ kinh tế
49- Tại sao nói ĐTM là công cụ thông tin, dữ liệu
50- Trình bày phương pháp liệt kê số liệu
51- Trình bày phương pháp danh mục đơn giản
52- Trình bày phương pháp danh mục có trọng số

53- Trình bày phương pháp danh mục mô tả
54- Trình bày phương pháp danh mục câu hỏi
55- Trình bày phương pháp sơ đồ mạng lưới
56- So sánh phương pháp ma trận đơn giản và ma trận định lưọng
57- Đánh giá hiện trạng môi trường của một tỉnh?hay 1 thành phố?
58- Tại sao trong ĐTM cần các nhà chuyên môn khác nhau?
59 Thế nào là phương pháp đánh giá nhanh trong ĐTM
60. Trình bày nội dung bản cam kết BVMT?
61. Cam kết MT khác ĐTM như thế nào?
62. Vai trò của cán bộ MT, của chủ doanh nghiệp trong lập và thực hiện cam kết MT?
63. Phương pháp lập cam kết MT co giống phương pháp ĐTM không?
64. Hiện nay nghị định và thông tư nào đang áp dụng cho ĐTM và lập cam
kết MT?
65- Trình bày quy trình thẩm định ĐTM?Cơ quan có trách nhiệm thẩm định báo cáo ĐTM?
66- TRình bày nguyên tắc, yêu cầu,tổ chức và báo cáo giám sát môi trường?
67- Trình bày danh mục kiểm tra dung cho ĐTM sơ bộ dự án dung thuốc bảo vệ thực vật và
phân bón?
68- Trình bày ma trận đánh giá vị trí xây dựng cho 1 nhà máy công nghiệp?
69- Trình bày ma trận đánh giá đối với khai khoáng?
70- TRình bay danh mục kiểm tra dung để đánh giá thông tin?
sao ? 27 – Thế nào là tầm quan trọng của ảnh hưởng tác động ? Mức độ của ảnh hưởng tác động ? 28 – Đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường cho công nghiệp khai thác tài nguyên và vật tư kiến thiết xây dựng ? 29 – Hãy trình diễn những nguyên tắc chỉ huy trong ĐTM ? 30 – Một báo cáo giải trình ÐTM cần đạt những nhu yếu gì ? 31 – Thế nào là đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường ( ÐTM ) và đánh giá ảnh hưởng tác động môi trường chiến lược ( ÐTMC ) ? 32 – Ðể triển khai thực thi một ÐTM, người ta thường sử dụng những chiêu thức nào ? 33 – Phương pháp hạng mục những điều kiện kèm theo môi trường có lượng hoá ? 34 – Phương pháp ma trận định lượng ? 35 – Phương pháp chồng ghép map ? 36 – Phương pháp nghiên cứu và phân tích ngân sách – quyền lợi ? 37 – Anh ( chị ) hãy nêu những điều kiện kèm theo thiết yếu để triển khai ĐTM ? 38 – Hãy nêu tiềm năng của giải pháp giảm thiểu và quản trị ảnh hưởng tác động ? Để làm tốt tiềm năng đó thìcần phải có những nguồn thông tin nào ? 39 – Trình bày những nguyên tắc triển khai ĐTM ? 40 – Cơ quan thực thi đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường có phải là cơ quan quản trị môi trườngkhông ? 41 – Vai trò, tính năng của cơ quan tham gia, tương hỗ và nhận xét ĐTM ? 42 – Hãy trình diễn nội dung đề cương báo cáo giải trình đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường ? 43 – Hãy trình diễn những khó khăn vất vả thường gặp khi làm ĐTM ? 44 – Báo cáo hiệu quả ĐTM được sử dụng như thế nào ? 45 – Tại sao nói ĐTM là công cụ pháp chế46 – Tại sao nói ĐTM là công cụ chủ trương, chiến lược47 – Tại sao nói ĐTM là công cụ Kế hoạch hoá48 – Tại sao nói ĐTM là công cụ kinh tế49 – Tại sao nói ĐTM là công cụ thông tin, dữ liệu50 – Trình bày chiêu thức liệt kê số liệu51 – Trình bày chiêu thức hạng mục đơn giản52 – Trình bày giải pháp hạng mục có trọng số53 – Trình bày chiêu thức hạng mục mô tả54 – Trình bày chiêu thức hạng mục câu hỏi55 – Trình bày giải pháp sơ đồ mạng lưới56 – So sánh giải pháp ma trận đơn thuần và ma trận định lưọng57 – Đánh giá thực trạng môi trường của một tỉnh ? hay 1 thành phố ? 58 – Tại sao trong ĐTM cần những nhà chuyên môn khác nhau ? 59 Thế nào là giải pháp đánh giá nhanh trong ĐTM60. Trình bày nội dung bản cam kết BVMT ? 61. Cam kết MT khác ĐTM như thế nào ? 62. Vai trò của cán bộ MT, của chủ doanh nghiệp trong lập và triển khai cam kết MT ? 63. Phương pháp lập cam kết MT co giống chiêu thức ĐTM không ? 64. Hiện nay nghị định và thông tư nào đang vận dụng cho ĐTM và lập camkết MT ? 65 – Trình bày quy trình tiến độ đánh giá và thẩm định ĐTM ? Cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình ĐTM ? 66 – TRình bày nguyên tắc, nhu yếu, tổ chức triển khai và báo cáo giải trình giám sát môi trường ? 67 – Trình bày hạng mục kiểm tra dung cho ĐTM sơ bộ dự án Bất Động Sản dung thuốc bảo vệ thực vật vàphân bón ? 68 – Trình bày ma trận đánh giá vị trí kiến thiết xây dựng cho 1 nhà máy sản xuất công nghiệp ? 69 – Trình bày ma trận đánh giá so với khai khoáng ? 70 – TRình bay hạng mục kiểm tra dung để đánh giá thông tin ?

You may also like

Để lại bình luận