Nhận xét đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Bởi tuhocmoithu
Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông mẫu PT-GV 01 giành cho giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo 4 tiêu chuẩn với 15 tiêu chuẩn .Nội dung chính

  • Mục lục
  • Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
  • Video liên quan

Mục Lục

Mục lục

  1. Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
    1. Tải xuống Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
    2. Hướng dẫn tải về :

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Mẫu PT-GV 01

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên : .
Trường : ..
Môn dạy : Chủ nhiệm lớp :
Huyện / Tp :. Tỉnh : ..

Tiêu chí Kết quả xếp loại Minh chứng

Đ K T
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo x Bản nhận xét đánh giá hàng tháng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Luôn thực thi theo sự phân công của BGH nhà trường trong việc xuống tận nhà, tận bản hoạt động học viên
Hướng dẫn học viên thực thi trách nhiệm bán trú như : vệ sinh, xếp hàng ăn cơm, hướng dẫn học viên ăn cơm
Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo x Bản nhận xét đánh giá hàng tháng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Kết quả học tập, rèn luyện của học viên lớp dạy vượt chỉ tiêu đề ra ( biểu lộ qua bản nghiệm thu sát hoạch cam kết cuối năm )
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân x Có Bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sinh học

Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên được nhà trường xét duyệt.

Có sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá kết quả tốt

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x Kết quả học tập của HS được phân công giảng dạy có sự tiến bộ rõ rệt, vượt chỉ tiêu so với đăng ký đầu năm (thể hiện qua bản nghiệm thu cam kết cuối năm)
Biên bản các buổi hoạt động và sinh hoạt trình độ có trao đổi, tranh luận, san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn vận dụng những giải pháp dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng HS
Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại mức giỏi;
Kết quả học tập của HS được phân công giảng dạy có sự tân tiến rõ ràng, vượt chỉ tiêu so với ĐK đầu năm ( bộc lộ qua bản nghiệm thu sát hoạch cam kết cuối năm )
Biên bản các buổi hoạt động và sinh hoạt trình độ có trao đổi, bàn luận, san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn vận dụng những chiêu thức dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng HS
Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại mức giỏi;
Kết quả học tập cuối năm của học viên có sự văn minh rõ ràng vượt chỉ tiêu đề ra ( bộc lộ qua bản nghiệm thu sát hoạch cam kết cuối năm )
Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh x Tiết sinh hoạt lớp được đánh giá và xếp loại giỏi ) trong đó ghi nhận kết quả thực hiện được các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh
Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự văn minh rõ ràng vượt chỉ tiêu so với ĐK đầu năm ( biểu lộ qua bản nghiệm thu sát hoạch cam kết cuối năm )
Có sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề trong đó có yêu cầu các giải pháp tâm lí, tương hỗ học viên thực thi
Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường x Biên bản họp nhóm chuyên môn ghi nhận giáo viên thực hiện tốt quy tắc ứng xử và có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp
Biên bản họp tổ trình độ ghi nhận triển khai tốt việc kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường x Sổ NQ của tổ chuyên môn đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của HS, của bản thân, đồng nghiệp trong nhà trường và phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của HS
Có quan điểm san sẻ trong tổ trình độ về những kinh nghiệm tay nghề trong việc triển khai và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường x Sổ NQ của tổ chuyên môn, nhà trường ghi nhận đã thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
Có quan điểm trao đổi, luận bàn trong tổ trình độ về giải pháp triển khai tốt việc kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan x Sổ Nghị quyết của tổ chuyên môn ghi nhận việc đã có ý kiến đề xuất các biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh x Sổ nghị quyết tổ chuyên môn ghi nhận việc đã giải quyết kịp thời thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh và các bên liên quan về quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học
Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự văn minh rõ ràng bộc lộ qua bản nghiệm thu sát hoạch cam kết cuối năm
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh x Kịp thời giải quyết thông tin phản hồi từ cha mẹ học sinh và các bên liên quan về tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh;
Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự văn minh rõ ràng biểu lộ qua bản nghiệm thu sát hoạch cam kết cuối năm
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc x Có chứng chỉ tiếng anh A2; chứng chỉ tiếng mông
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục x Có Chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Sử dụng CNTT trong kiến thiết xây dựng bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục ;
hướng dẫn san sẻ kinh nghiệm tay nghề nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

Lưu ý: Người tự đánh giá ghi tóm tắt tên các minh chứng, nơi lưu minh chứng vào cột minh chứng. Sau đó đánh dấu X vào một ô tương ứng với mức đạt được của tiêu chí (phù hợp với minh chứng tìm được).

Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt : Có toàn bộ các tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó các tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt ;
Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá : Có tổng thể các tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên ;
Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt : Có tổng thể các tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên ;Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Có tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn đó ) .

1. Tự nhận xét (ghi rõ):

Điểm mạnh:

+ Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, giản dị và đơn giản, tác phong nhanh gọn, lề lối thao tác tráng lệ .
+ Nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động giải trí của nhà trường .
+ Vững vàng trong trình độ, có ý thức dữ thế chủ động hợp tác với đồng nghiệp, thái độ cầu thị, tiếp thu quan điểm góp phần của đồng nghiệp .+ Cư xử, tiếp xúc đúng mực, lịch sự và trang nhã với đồng nghiệp, cha mẹ và học viên
+ Sẵn sàng triển khai mọi trách nhiệm được giao với ý thức và quyết tâm cao nhất .

Những vấn đề cần cải thiện:Trong chuyên môn cần cải thiện chất lượng học sinh giỏi cấp huyện

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

Mục tiêu: Có 01 học sinh giỏi cấp huyện

Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện): Trình độ lý luận chính trị

Thời gian: Trong năm 2021

Điều kiện thực hiện:Nhà trường bố trí thời gian, công việc để học tập trung tại trung tâm chính trị huện Nậm Nhùn

Tự xếp loại kết quả đánh giá: Tốt

Ghi chú: Lựa chọn một trong 04 mức Chưa đạt, Đạt, Khá, Tốt.

, ngày 20 tháng 05 năm 2021

Người tự đánh giá

( Ký và ghi rõ họ tên )

Tải xuống Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

TẢI VỀ MẪU PT-GV 01

Hướng dẫn tải về:

Tệp Tải xuống Tùy chọn bản tải xuống.

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thôngHướng dẫn tải về Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Các bài viết khác :
Đề thi TN THPT môn Hóa đề số 11
Nhận xét đánh giá học viên trung học cơ sở, trung học phổ thông mới nhất theo thông tư 26

Liên hệ: Facebook:Sinhh Quách

Fanpage:PageHoahocthcs

Cảm ơn bạn đã xem : Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục, Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận