BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Bởi tuhocmoithu

Biên bản đánh giá lại TSCĐ mẫu số 04 – TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ.

>>>Xem thêm: Biên bản kiểm kê tài sản cố định

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 04 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày …. tháng …. năm … . Số : … … … … … … … .
Nợ : … … … … … … … .
Có : … … … … … … … ..

– Căn cứ Quyết định số : … … ngày … … tháng … … năm … …
Của … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Về việc đánh giá lại TSCĐ
– Ông / Bà … … … … Chức vụ … … … … Đại diện … … … … … … quản trị Hội đồng
– Ông / Bà … … … … Chức vụ … … … … … … Đại diện … … … … … … Ủy viên
– Ông / Bà … … … … Chức vụ … … … … … … Đại diện … … … … … … Ủy viên
Đã thực thi đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây :

STT Tên, ký mã hiệu, qui cách ( cấp hạng ) TSCĐ Số hiệu TSCĐ Số thẻ TSCĐ Giá trị đang ghi sổ Giá trị còn lại theo đánh giá lại Chênh lệch
Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn lại Tăng Giảm
A B C D 1 2 3 4 5 6

 

Cộng X X

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.

Kết luận:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Góc trên bên trái của Biên bản đánh giá lại TSCĐ ghi rõ tên đơn vị chức năng ( hoặc đóng dấu đơn vị chức năng ), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định hành động đánh giá lại TSCĐ, đơn vị chức năng phải xây dựng Hội đồng đánh giá TSCĐ. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
Cột A, B, C, D : Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, qui cách ( cấp hạng ) số hiệu và số thẻ của TSCĐ .
Cột 1, 2, 3 : Ghi nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán tại thời gian đánh giá .
Cột 4 : Ghi giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đánh giá lại. Trường hợp đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột này được chia thành 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3 để ghi .
Cột 5, 6 : Ghi số chênh lệch giữa giá đánh giá so với giá trị đang ghi trên sổ kế toán trong trường hợp kiểm kê đánh giá lại cả nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại thì các cột này được chia ra 3 cột tương ứng để lấy số liệu ghi sổ kế toán .
Sau khi đánh giá xong, Hội đồng có nghĩa vụ và trách nhiệm lập biên bản ghi không thiếu các nội dung và các thành viên trong Hội đồng ký, ghi rõ họ tên vào Biên bản đánh giá lại TSCĐ .
Biên bản đánh giá lại TSCĐ được lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại phòng kế toán để ghi sổ kế toán và 1 bản lưu cùng với hồ sơ kỹ thuật của TSCĐ .

Với mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ trên đây và hướng dẫn chi tiết cách ghi từ kế toán Lê Ánh mong rằng sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức để phục vụ công việc kế toán của mình.

>>> Xem thêm: Biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02 – TSCĐ

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa tương quan : quyết định hành động xây dựng hội đồng đánh giá lại tài sản, biên bản đánh giá tài sản cố định và thắt chặt theo thông tư 200, thủ tục đánh giá lại tài sản cố định và thắt chặt, mẫu bien bản đánh giá lại tài sản theo thông tư 200, biên bản họp hội đồng định giá tài sản cố định và thắt chặt

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

You may also like

Để lại bình luận