QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (178.13 KB, 10 trang )

Không đánh giá bằng điểm một số môn học ở tiểu học
(GD&TĐ) – Các môn học Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mĩ
thuật, Thủ công, Thể dục (lớp 1, 2, 3); Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật,
Kĩ thuật, Thể dục (lớp 4, 5), không ghi nhận bằng điểm mà bằng các
nhận xét theo các mạch nội dung của từng môn học:
Các nhận xét được ghi nhận bằng việc thu thập các thông tin trong quá
trình học tập và hoạt động của học sinh. Đó là một số nội dung trong Dự
thảo Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học của Bộ GD-ĐT.
Bên cạnh đó, một số môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét
gồm: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng nước ngoài,
Tiếng dân tộc, Tin học. Điểm được chấm theo thang điểm 10 nhưng
không cho điểm 0 và điểm thập phân ở các bài kiểm tra. Dự thảo cũng
nhấn mạnh, giáo viên không dùng những từ ngữ gây tổn thương cho học
sinh khi viết nhận xét.
Số lần kiểm tra thường xuyên (KTTX) tối thiểu trong một tháng, cụ thể:
Môn Tiếng Việt: 4 lần; môn Toán: 2 lần; môn Khoa học, Lịch sử, Địa lí,
Tiếng nước ngoài, Tiếng Dân tộc, Tin học: 1 lần/môn.
Số lần kiểm tra định kì (KTĐK) được quy định: Môn Tiếng Việt, môn Toán
mỗi năm học có 4 lần KTĐK vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II
và cuối năm học; mỗi lần KTĐK môn Tiếng Việt có 2 bài kiểm tra: Đọc,
Viết; điểm KTĐK là trung bình cộng của 2 bài (làm tròn 0,5 thành 1);
Môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng nước ngoài, Tiếng dân tộc, Tin
học mỗi năm học có 2 lần KTĐK vào cuối kỳ I và cuối năm.
Học sinh có điểm KTĐK bất thường so với kết quả học tập hàng ngày
hoặc không đủ số điểm KTĐK đều được kiểm tra lại.
Dự thảo cũng quy định cụ thể nội dung, cách đánh giá và xếp loại hạnh
kiểm, học lực. Đặc biệt, cách đánh giá xếp loại học sinh có hoàn cảnh
đặc biệt như học sinh khuyết tật, học sinh lang thang cơ nhỡ học ở các
lớp học linh hoạt; quy định sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại để xét lên
lớp, xét hoàn thành chương trình tiểu học, xếp loại giáo dục và xét khen
thưởng…

1

QUY ĐỊNH
Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Căn cứ Luật Giáo dục 2005;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính
phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số
40/2000/QH10 của Quốc hội;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ
thông;
Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo quyết định ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu
học như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư Quy định đánh giá và xếp loại học sinh
tiểu học.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2009, thay
thế Quyết định số 30/2005/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Đánh giá và xếp loại học
sinh tiểu học; Công văn số 5276/BGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 5 năm 2007 về
việc hướng dẫn xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ
trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Thủ
trưởng các cơ quan liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở
Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
– Các Sở GD&ĐT ;
– Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng;
– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Website Bộ GD&ĐT;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển
2
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /2009/TT-BGDĐT
Dự thảo 14/8/2009
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2009
QUY ĐỊNH
Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT
ngày tháng năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư này quy định việc đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, bao
gồm: đánh giá và xếp loại hạnh kiểm; đánh giá và xếp loại học lực; sử dụng kết
quả đánh giá và xếp loại; tổ chức thực hiện.

Điều 2. Mục đích đánh giá và xếp loại
1. Góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình và các mặt hoạt
động giáo dục.
2. Phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự tin của học sinh, góp phần thực hiện
đổi mới phương pháp dạy và học.
3. Khuyến khích học sinh học tập chuyên cần, đảm bảo sự công bằng
trong giáo dục đối với tất cả trẻ em trong độ tuổi giáo dục tiểu học.
Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và xếp loại
1. Đánh giá và xếp loại căn cứ theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về
thái độ trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và các nhiệm vụ của
học sinh.
2. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính.
3. Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện.
3
4. Đánh giá và xếp loại kết quả đạt được và khả năng phát triển từng mặt
của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của học sinh;
không tạo áp lực cho cả học sinh và giáo viên.
5. Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng tự học, tự đánh giá của học
sinh; xây dựng niềm tin, rèn luyện đạo đức theo truyền thống Việt Nam.
Chương II
ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM
Điều 4. Nội dung đánh giá
Học sinh được đánh giá về hạnh kiểm theo kết quả rèn luyện đạo đức, kĩ
năng sống qua việc thực hiện năm nhiệm vụ của học sinh tiểu học được quy định
cụ thể như sau:
1. Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập; chấp hành nội quy
nhà trường; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập.
2. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô
giáo, nhân viên và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè và người
có hoàn cảnh khó khăn.

3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
4. Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; giữ gìn, bảo
vệ tài sản nơi công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện
trật tự an toàn giao thông.
5. Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường và địa
phương.
Điều 5. Cách đánh giá và xếp loại
1. Đánh giá là hoạt động thường xuyên của giáo viên. Khi đánh giá cần
chú ý đến quá trình tiến bộ của học sinh, đánh giá cuối năm là quan trọng nhất.
Giáo viên ghi nhận xét cụ thể những điểm học sinh đã thực hiện và chưa thực
hiện được để có kế hoạch động viên và giúp đỡ học sinh tự tin trong rèn luyện.
Giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để thống nhất các biện pháp giáo dục
học sinh.
2. Học sinh được xếp loại hạnh kiểm vào cuối học kì I và cuối năm học
theo hai loại như sau :
a) Thực hiện đầy đủ (Đ);
b) Thực hiện chưa đầy đủ (CĐ).
4
Chương III
ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC LỰC
Điều 6. Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì
1. Đánh giá thường xuyên được thực hiện ở tất cả các tiết học theo quy
định của chương trình nhằm mục đích theo dõi, động viên, khuyến khích hay
nhắc nhở học sinh học tập tiến bộ, đồng thời để giáo viên đổi mới phương pháp,
điều chỉnh hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục nhằm đạt hiệu quả thiết thực.
Đánh giá thường xuyên được tiến hành dưới các hình thức kiểm tra thường
xuyên (KTTX), gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra viết (dưới 20 phút), quan sát học
sinh qua hoạt động học tập, thực hành vận dụng kiến thức, kĩ năng.
2. Đánh giá định kì kết quả học tập của học sinh được tiến hành sau từng
giai đoạn học tập, nhằm cung cấp thông tin cho giáo viên và các cấp quản lí để

chỉ đạo, điều chỉnh quá trình dạy học; thông báo cho gia đình nhằm mục đích
phối hợp động viên, giúp đỡ học sinh.
a) Đối với các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét: bài kiểm
tra định kì được tiến hành dưới hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm trong thời
gian 1 tiết.
b) Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: căn cứ vào các nhận xét
trong quá trình học tập, không có bài kiểm tra định kì.
Điều 7. Đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét
1. Các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm: Tiếng Việt,
Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng nước ngoài, Tiếng dân tộc, Tin học.
2. Kết quả học tập của học sinh được ghi nhận bằng điểm kết hợp với nhận
xét cụ thể của giáo viên:
a) Điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân ở các
bài kiểm tra;
b) Nhận xét của giáo viên về sự tiến bộ của học sinh hoặc những điểm
học sinh cần cố gắng, không dùng những từ ngữ gây tổn thương học sinh.
3. Số lần KTTX tối thiểu trong một tháng:
a) Môn Tiếng Việt: 4 lần;
b) Môn Toán: 2 lần;
c) Môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lí, Tiếng nước ngoài, Tiếng Dân
tộc, Tin học: 1 lần/môn.
4. Số lần kiểm tra định kì (KTĐK):
5
QUY ĐỊNHĐánh giá và xếp loại học sinh tiểu họcCăn cứ Luật Giáo dục 2005 ; Căn cứ Nghị định số 32/2008 / NĐ-CP ngày 19/3/2008 của nhà nước quyđịnh công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và Đàotạo ; Căn cứ Chỉ thị số 14/2001 / CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chínhphủ về việc thay đổi chương trình giáo dục phổ thông triển khai Nghị quyết số40 / 2000 / QH10 của Quốc hội ; Căn cứ Quyết định số 16/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành Chương trình giáo dục phổthông ; Căn cứ Quyết định số 51/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành Điều lệ trường tiểu học ; Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Tiểu học, Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo quyết định hành động phát hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểuhọc như sau : Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư Quy định đánh giá và xếp loại học sinhtiểu học. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày tháng năm 2009, thaythế Quyết định số 30/2005 / QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định Đánh giá và xếp loại họcsinh tiểu học ; Công văn số 5276 / BGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 5 năm 2007 vềviệc hướng dẫn xác nhận hoàn thành xong chương trình tiểu học. Điều 3. Các ông ( bà ) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Tiểu học, Vụtrưởng Vụ Pháp chế ; Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Thủtrưởng các cơ quan tương quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các SởGiáo dục và Đào tạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Thông tư này. Nơi nhận : – Bộ trưởng và các Thứ trưởng ; – Các Sở GD&ĐT ; – Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng ; – Cục KTVBQPPL ( Bộ Tư pháp ) ; – Công báo ; – Website Bộ GD&ĐT ; KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Vinh Hiển – Lưu : VT, Vụ PC, Vụ GDTH.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố : / 2009 / TT-BGDĐTDự thảo 14/8/2009 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2009QUY ĐỊNHĐánh giá và xếp loại học sinh tiểu học ( Ban hành kèm theo Thông tư số / 2009 / TT-BGDĐTngày tháng năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụngThông tư này lao lý việc đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, baogồm : đánh giá và xếp loại hạnh kiểm ; đánh giá và xếp loại học lực ; sử dụng kếtquả đánh giá và xếp loại ; tổ chức triển khai triển khai. Điều 2. Mục đích đánh giá và xếp loại1. Góp phần triển khai tiềm năng, nội dung chương trình và các mặt hoạtđộng giáo dục. 2. Phát huy tính tích cực, phát minh sáng tạo, tự tin của học sinh, góp thêm phần thực hiệnđổi mới chiêu thức dạy và học. 3. Khuyến khích học sinh học tập chịu khó, bảo vệ sự công bằngtrong giáo dục so với tổng thể trẻ nhỏ trong độ tuổi giáo dục tiểu học. Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và xếp loại1. Đánh giá và xếp loại địa thế căn cứ theo chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và nhu yếu vềthái độ trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và các trách nhiệm củahọc sinh. 2. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính. 3. Thực hiện công khai minh bạch, công minh, khách quan, đúng chuẩn và tổng lực. 4. Đánh giá và xếp loại tác dụng đạt được và năng lực tăng trưởng từng mặtcủa học sinh ; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự văn minh của học sinh ; không tạo áp lực đè nén cho cả học sinh và giáo viên. 5. Phát huy tính năng động, phát minh sáng tạo, năng lực tự học, tự đánh giá của họcsinh ; kiến thiết xây dựng niềm tin, rèn luyện đạo đức theo truyền thống lịch sử Nước Ta. Chương IIĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HẠNH KIỂMĐiều 4. Nội dung đánh giáHọc sinh được đánh giá về hạnh kiểm theo hiệu quả rèn luyện đạo đức, kĩnăng sống qua việc thực thi năm trách nhiệm của học sinh tiểu học được quy địnhcụ thể như sau : 1. Thực hiện không thiếu và có tác dụng hoạt động giải trí học tập ; chấp hành nội quynhà trường ; đi học đều và đúng giờ ; giữ gìn sách vở và vật dụng học tập. 2. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà ; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, côgiáo, nhân viên cấp dưới và người lớn tuổi ; đoàn kết, yêu quý, giúp sức bè bạn và ngườicó thực trạng khó khăn vất vả. 3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá thể. 4. Tham gia các hoạt động giải trí tập thể trong và ngoài giờ lên lớp ; giữ gìn, bảovệ gia tài nơi công cộng ; tham gia các hoạt động giải trí bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; thực hiệntrật tự an toàn giao thông vận tải. 5. Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống lịch sử của nhà trường và địaphương. Điều 5. Cách đánh giá và xếp loại1. Đánh giá là hoạt động giải trí liên tục của giáo viên. Khi đánh giá cầnchú ý đến quy trình tân tiến của học sinh, đánh giá cuối năm là quan trọng nhất. Giáo viên ghi nhận xét đơn cử những điểm học sinh đã triển khai và chưa thựchiện được để có kế hoạch động viên và trợ giúp học sinh tự tin trong rèn luyện. Giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để thống nhất các giải pháp giáo dụchọc sinh. 2. Học sinh được xếp loại hạnh kiểm vào cuối học kì I và cuối năm họctheo hai loại như sau : a ) Thực hiện rất đầy đủ ( Đ ) ; b ) Thực hiện chưa không thiếu ( CĐ ). Chương IIIĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC LỰCĐiều 6. Đánh giá liên tục và đánh giá định kì1. Đánh giá tiếp tục được thực thi ở tổng thể các tiết học theo quyđịnh của chương trình nhằm mục đích mục tiêu theo dõi, động viên, khuyến khích haynhắc nhở học sinh học tập văn minh, đồng thời để giáo viên thay đổi chiêu thức, kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí dạy học, hoạt động giải trí giáo dục nhằm mục đích đạt hiệu suất cao thiết thực. Đánh giá tiếp tục được triển khai dưới các hình thức kiểm tra thườngxuyên ( KTTX ), gồm : kiểm tra miệng, kiểm tra viết ( dưới 20 phút ), quan sát họcsinh qua hoạt động giải trí học tập, thực hành thực tế vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng. 2. Đánh giá định kì hiệu quả học tập của học sinh được thực thi sau từnggiai đoạn học tập, nhằm mục đích cung ứng thông tin cho giáo viên và các cấp quản lí đểchỉ đạo, kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy học ; thông tin cho mái ấm gia đình nhằm mục đích mục đíchphối hợp động viên, trợ giúp học sinh. a ) Đối với các môn học đánh giá bằng điểm phối hợp với nhận xét : bài kiểmtra định kì được thực thi dưới hình thức tự luận tích hợp trắc nghiệm trong thờigian 1 tiết. b ) Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét : địa thế căn cứ vào các nhận xéttrong quy trình học tập, không có bài kiểm tra định kì. Điều 7. Đánh giá bằng điểm phối hợp với nhận xét1. Các môn học đánh giá bằng điểm phối hợp với nhận xét gồm : Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng quốc tế, Tiếng dân tộc bản địa, Tin học. 2. Kết quả học tập của học sinh được ghi nhận bằng điểm tích hợp với nhậnxét đơn cử của giáo viên : a ) Điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân ở cácbài kiểm tra ; b ) Nhận xét của giáo viên về sự văn minh của học sinh hoặc những điểmhọc sinh cần nỗ lực, không dùng những từ ngữ gây tổn thương học sinh. 3. Số lần KTTX tối thiểu trong một tháng : a ) Môn Tiếng Việt : 4 lần ; b ) Môn Toán : 2 lần ; c ) Môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lí, Tiếng quốc tế, Tiếng Dântộc, Tin học : 1 lần / môn. 4. Số lần kiểm tra định kì ( KTĐK ) :

You may also like

Để lại bình luận