Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo bộ tiêu chí mới ra sao?

Bởi tuhocmoithu
Theo đó, bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được pháp luật như sau :

I. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ gồm:

1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

– Thực hiện tốt các pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Điểm a Khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 .- Các tiêu chí về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quá trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao .- Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể các chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm triển khai xong vượt mức .- 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm .

2. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Cán bộ đạt được toàn bộ các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm :- Đáp ứng các tiêu chí pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Điểm a Khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 .- Các tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quá trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao .- Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong toàn bộ các chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % triển khai xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng .- 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên .Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo bộ tiêu chí mới ra sao? - Ảnh 1.

3. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

Cán bộ đạt được tổng thể các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong trách nhiệm :- Đáp ứng các tiêu chí lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Điểm a Khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 .- Các tiêu chí về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, tiến trình hoặc hiệu suất cao thấp .- Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong trên 70 % các chỉ tiêu, trách nhiệm .- Có tối thiểu 70 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên .

4. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

Cán bộ có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm :- Có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền .- Có trên 50 % các tiêu chí về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao .- Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong dưới 50 % các chỉ tiêu, trách nhiệm .- Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo bộ tiêu chí mới ra sao? - Ảnh 2.– Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

II. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công chức gồm:

1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

* * Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :- Thực hiện tốt các lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;- Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao bảo vệ đúng quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao cao, trong đó tối thiểu 50 % trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức .* * Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :- Thực hiện tốt các lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 và Điểm a Khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;- Các tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong đúng quá trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao ;- Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong tổng thể các chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm triển khai xong vượt mức ;- 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt hoặc triển khai xong xuất sắc trách nhiệm .

2. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

* * Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm :- Đáp ứng các tiêu chí pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Nghị định này ;- Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đúng tiến trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao .* * Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm :- Đáp ứng các tiêu chí pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 và Điểm a Khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo bộ tiêu chí mới ra sao? - Ảnh 3.Cán bộ BHXH TP TP HCM trong giờ thao tác- Các tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao ;- Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong tổng thể các chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % hoàn thành xong đúng tiến trình, bảo vệ chất lượng ;- 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên .

3. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

* * Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :- Đáp ứng các tiêu chí pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;- Các tiêu chí về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, quá trình hoặc hiệu suất cao thấp .* * Công chức chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong trách nhiệm :- Đáp ứng các tiêu chí pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 và Điểm a Khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp;

– Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong trên 70 % các chỉ tiêu, trách nhiệm ;- Có tối thiểu 70 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên .

4. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

* * Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm :- Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;- Có trên 50 % các tiêu chí về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao ;- Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .* * Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm :- Có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;- Có trên 50 % các tiêu chí về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ quá trình, chất lượng, hiệu suất cao ;- Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong dưới 50 % các chỉ tiêu, trách nhiệm ;- Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .- Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

III. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng viên chức gồm:

1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

* * Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được tổng thể các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm :- Thực hiện tốt các lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;- Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao bảo vệ đúng quá trình, chất lượng, hiệu suất cao cao, trong đó tối thiểu 50 % trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức .* * Viên chức quản trị đạt được tổng thể các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :- Thực hiện tốt các pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 và Điểm a Khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;- Các tiêu chí về tác dụng triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao ;Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo bộ tiêu chí mới ra sao? - Ảnh 4.– Đơn vị hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể các chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức ;- 100 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt và triển khai xong xuất sắc trách nhiệm .

2. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

* * Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được tổng thể các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm :- Đáp ứng các tiêu chí pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;- Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao, bảo vệ đúng tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao .* * Viên chức quản trị đạt được toàn bộ các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm :- Đáp ứng các tiêu chí lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 và Điểm a Khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;- Các tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao ;- Đơn vị hoặc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể các chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng ;- 100 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm .

3. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

* * Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được toàn bộ các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :- Đáp ứng các tiêu chí pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;- Các tiêu chí về tác dụng triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, quá trình hoặc hiệu suất cao thấp .* * Viên chức quản trị đạt được các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :- Đáp ứng các tiêu chí lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 và Điểm a Khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ;- Các tiêu chí về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, quy trình tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp ;- Đơn vị hoặc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong trên 70 % các chỉ tiêu, trách nhiệm ;- Có tối thiểu 70 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên .

4. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

* * Viên chức không giữ chức vụ quản trị có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm :- Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;- Có trên 50 % các tiêu chí về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao ;- Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .* * Viên chức quản trị có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm :

Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo bộ tiêu chí mới ra sao? - Ảnh 5.Cán bộ BHXH TP TP HCM trong giờ thao tác- Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;

– Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

– Đơn vị hoặc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong dưới 50 % các chỉ tiêu, trách nhiệm .- Đơn vị thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .- Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

You may also like

Để lại bình luận