Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2021

Bởi tuhocmoithu

A. TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

I. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

( i ) Thực hiện tốt những lao lý sau :
– Chính trị tư tưởng ( Khoản 1 Điều 3 Nghị định 90/2020 )
+ Chấp hành chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình ;
+ Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng ; kiên cường lập trường ; không xê dịch trước mọi khó khăn vất vả, thử thách ;
+ Đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi cá thể ;
+ Có ý thức điều tra và nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động và những văn bản của Đảng .
– Đạo đức, lối sống ( Khoản 2 Điều 3 Nghị định 90/2020 )
+ Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền ; không có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ;
+ Có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, giản dị và đơn giản ;
+ Có ý thức đoàn kết, thiết kế xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong sáng, vững mạnh ;
+ Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi .
– Tác phong, lề lối thao tác ( Khoản 3 Điều 3 Nghị định 90/2020 )
+ Có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong thực thi trách nhiệm ;
+ Phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ;
+ Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm ;
+ Có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực, phân phối nhu yếu của văn hóa truyền thống công vụ .
– Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ( Khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 )
+ Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ;
+ Thực hiện những lao lý, quy định, nội quy của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc ;
+ Thực hiện việc kê khai và công khai minh bạch gia tài, thu nhập theo lao lý ;
+ Báo cáo vừa đủ, trung thực, cung ứng thông tin đúng mực, khách quan về những nội dung tương quan đến việc triển khai chức trách, trách nhiệm được giao và hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng với cấp trên khi được nhu yếu .
– Kết quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao ( Điểm a Khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 )
Quán triệt, thể chế hóa và thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;
Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; không để xảy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp lý phải giải quyết và xử lý, thực trạng khiếu nại, tố cáo lê dài ; phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong khoanh vùng phạm vi cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;
Lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền ; chỉ huy, thực thi công tác làm việc cải cách hành chính, cải cách chính sách công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;
Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí hàng năm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm, trong đó xác lập rõ tác dụng triển khai những chỉ tiêu, trách nhiệm, lượng hóa bằng loại sản phẩm đơn cử .
( ii ) Các tiêu chí về tác dụng triển khai trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao .
( iii ) Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong toàn bộ những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm triển khai xong vượt mức .
( iv ) 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm .

II. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cán bộ đạt được toàn bộ những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm :
1. Đáp ứng những tiêu chí như ở điểm ( i ) Mục I Phần A kể trên .
2. Các tiêu chí về két quả triển khai trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong đúng quá trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao .
3. Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % hoàn thành xong đúng tiến trình, bảo vệ chất lượng .
4. 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên .

III. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ

Cán bộ đạt được tổng thể những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :
1. Đáp ứng những tiêu chí như ở điểm ( i ) Mục I Phần A kể trên .
2. Các tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, quá trình hoặc hiệu suất cao thấp .
3. Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong trên 70 % những chỉ tiêu, trách nhiệm .
4. Có tối thiểu 70 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên .

IV. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Cán bộ có một trong những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm :
1. Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền .
2. Có trên 50 % những tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao .
3. Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong dưới 50 % những chỉ tiêu, trách nhiệm .
4. Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .
5. Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

B. TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

I. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :
– Thực hiện tốt những lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao bảo vệ đúng tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao cao, trong đó tối thiểu 50 % trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức .
2. Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm :
– Thực hiện tốt những lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Các tiêu chí về tác dụng triển khai trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao ;
– Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức ;
– 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt hoặc triển khai xong xuất sắc trách nhiệm .

II. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Công chức không giừ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

– Đáp ứng những tiêu chí pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao .
2. Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm :
– Đáp ứng những tiêu chí lao lý tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Các tiêu chí về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao ;
– Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong toàn bộ những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % triển khai xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng ;
– 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên .

III. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong trách nhiệm ;
– Đáp ứng những tiêu chí pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Các tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, tiến trình hoặc hiệu suất cao thấp .
2. Công chức chỉ huy, quản trị đạt được tổng thể những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :
– Đáp ứng những tiêu chí pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Các tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, quy trình tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp ;
– Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong trên 70 % những chỉ tiêu, trách nhiệm ;
– Có tối thiểu 70 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên .

IV. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị có một trong những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm :
– Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;
– Có trên 50 % những tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao ;
– Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .
2. Công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị có một trong những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm :
– Có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;
– Có trên 50 % những tiêu chí về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao ;
– Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong dưới 50 % những chỉ tiêu, trách nhiệm ;
– Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .
đ ) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

C. TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

I. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được tổng thể những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :
– Thực hiện tốt những pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao bảo vệ đúng quá trình, chất lượng, hiệu suất cao cao, trong đó tối thiểu 50 % trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức .
2. Viên chức quản trị dạt được toàn bộ những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm :
– Thực hiện tốt những pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điềm a khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Các tiêu chí về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quá trình, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao ;
– Đơn vị hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể những tiêu tốn, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm triển khai xong vượt mức ;
– 100 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % hoàn thành xong tốt và triển khai xong xuất sắc trách nhiệm .

II. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được tổng thể những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm :
– Đáp ứng những tiêu chí pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao, bảo vệ đúng quá trình, chất lượng, hiệu suất cao .
2. Viên chức quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm :
– Đáp ứng những tiêu chí pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Các tiêu chí về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao ;
– Đơn vị hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong toàn bộ những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % triển khai xong đúng quá trình, bảo vệ chất lượng ;
– 100 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm .

III. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được tổng thể những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :
– Đáp ứng những tiêu chí pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Các tiêu chí về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, quy trình tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp .
2. Viên chức quản trị đạt được những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm :
– Đáp ứng những tiêu chí pháp luật tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020 ( đã đề cập ở trên ) ;
– Các tiêu chí về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, quá trình hoặc hiệu suất cao thấp ;
– Đơn vị hoặc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong trên 70 % những chỉ tiêu, trách nhiệm ;
– Có tối thiểu 70 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên .

IV. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị có một trong những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm :
– Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;
– Có trên 50 % những tiêu chí về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ quá trình, chất lượng, hiệu suất cao ;
– Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .
2. Viên chức quản trị có một trong những tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm :
– Có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;
– Có trên 50 % những tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao ;

– Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

– Đơn vị thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .
– Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

You may also like

Để lại bình luận