Bộ tiêu chí đánh giá công chức cuối năm (mới nhất)

Bởi tuhocmoithu

Xếp loại

Tiêu chí

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đạt tổng thể tiêu chí :
– Thực hiện tốt những lao lý về chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối thao tác, Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật
– Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao bảo vệ đúng tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao cao, trong đó tối thiểu 50 % trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức .

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đạt toàn bộ tiêu chí :
– Thực hiện tốt những pháp luật về Chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối thao tác, Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức triển khai [ … ]
– Các tiêu chí về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao ;
– Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong toàn bộ những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức ;
– 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt hoặc triển khai xong xuất sắc trách nhiệm

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Đạt tổng thể tiêu chí :
– Thực hiện tốt những pháp luật về Chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối thao tác, Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật .
– Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao .

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đạt tổng thể tiêu chí :
– Thực hiện tốt những pháp luật về Chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối thao tác, Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức triển khai [ … ]
– Các tiêu chí về tác dụng triển khai trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao ;
– Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % triển khai xong đúng quá trình, bảo vệ chất lượng ;
– 100 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá triển khai xong trách nhiệm trở lên .

Hoàn thành nhiệm vụ

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Đạt toàn bộ tiêu chí :
– Thực hiện tốt những pháp luật về Chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối thao tác, Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật .
– Các tiêu chí về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều triển khai xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, quá trình hoặc hiệu suất cao thấp .

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đạt toàn bộ tiêu chí :
– Thực hiện tốt những lao lý về Chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối thao tác, Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức triển khai [ … ]
– Các tiêu chí về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chí chưa bảo vệ chất lượng, quá trình hoặc hiệu suất cao thấp ;
– Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong trên 70 % những chỉ tiêu, trách nhiệm ;
– Có tối thiểu 70 % cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên .

Không hoàn thành nhiệm vụ

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Có một trong những tiêu chí :
– Có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;
– Có trên 50 % những tiêu chí về tác dụng thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao ;
– Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Có một trong những tiêu chí :
– Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ;

– Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

– Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong dưới 50 % những chỉ tiêu, trách nhiệm ;
– Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .
– Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

You may also like

Để lại bình luận