Biên bản họp lớp xét điểm rèn luyện, đánh giá kết quả rèn luyện – Luật LVN

Bởi tuhocmoithu

Biên bản họp lớp xét điểm rèn luyện, đánh giá kết quả rèn luyện

Trường : … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lớp : … Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… … …, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP LỚP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian : … giờ, ngày … tháng … năm …
– Địa điểm : phòng số …, trường …

2. Thành phần tham gia:

– Giáo viên chủ nhiệm : …
– Lớp trưởng : … .
– Bí thư : …
– Tập thể lớp … Sĩ số : … Hiện diện : … Vắng mặt : …

3. Chủ tọa, thư ký:

– Chủ tọa cuộc họp : Giáo viên chủ nhiệm – Thầy / cô … … … ..
– Thư ký cuộc họp ( Người lập biên bản ) :

4. Nội dung cuộc họp:

– Xét điểm rèn luyện trong học kỳ I năm học 2020 – 2021 ;
– Xét hạnh kiểm và đánh giá kết quả rèn luyện của từng học viên trong học kỳ I năm học 2020 – 2021 ;

5. Diễn biến cuộc họp:

– Các tổ trưởng nhận xét về tổ viên mà mình đảm nhiệm ;
– Lớp trưởng và bí thư nhận xét về tình hình học tập và rèn luyện chung của lớp ;
– Giáo viên chủ nhiệm đánh giá kết quả rèn luyện của từng học viên dựa trên những tiêu chuẩn về :
+ ) Ý thức tham gia học tập, phát biểu bài trên lớp và triển khai xong bài tập về nhà ;
+ ) Ý thức chấp hành nội quy, quy định, pháp luật trong nhà trường ;
+ ) Ý thức tham gia những hoạt động giải trí ngoại khóa, văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và những tệ nạn xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức triển khai ;
+ ) Ý thức và kết quả tham gia công tác làm việc cán bộ lớp, những đoàn thể, tổ chức triển khai khác trong nhà trường
– Từ đó xét hạnh kiểm của từng học viên trong lớp :
+ ) Số học sinh đạt hạnh kiểm tốt : …
+ ) Số học sinh đạt hạnh kiểm khá : …

+) Số học sinh đạt hạnh kiểm trung bình: …

+ ) Số học sinh đạt hạnh kiểm yếu : …
– Ý kiến của những thành viên trong lớp :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Dựa trên học lực và hạnh kiểm đã xét ở trên giáo viên chủ nhiệm đưa ra những khen thưởng và phần quà cho những học viên có kết quả học tập và hạnh kiểm tốt :
Danh sách học viên : + ) … … … … … ..
+ ) … … … … … .
– Dựa trên học lực và hạnh kiểm đã xét ở trên giáo viên chủ nhiệm phê bình và kỷ luật những học viên có kết quả học tập và hạnh kiểm trung bình và yếu :
Danh sách học viên : + ) … … … … … ..
+ ) … … … … … .
Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ cùng ngày .
Thư ký đọc lại biên bản họp lớp cho tập thể lớp cùng nghe .

          CHỮ KÝ THƯ KÝ                                                   CHỮ KÝ CHỦ TỌA

1.7
/
5

(

17
bầu chọn
)

You may also like

Để lại bình luận