BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.86 KB, 3 trang )

PGD &ĐT HUYỆN THÁP MƯỜI
TRƯỜNG MG THẠNH LỢI

Số:

/BB-MGTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 06 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
NĂM HỌC 2016-2017
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về
đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Công văn số: 226/PGDĐT-HCTC ngày 18/4/2017 V/v hướng dẫn đánh giá,
phân loại công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và theo
Chuẩn nghề nghiệp, năm học 2016 – 2017
Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 6/6/2017, tại văn phòng Trường MG Thạnh
Lợi tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức năm học 2016 – 2017.
I. THÀNH PHẦN:

– Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hương
– Bà: Nguyễn Thị Cà Thơm

Hiệu trưởng
Thư ký hội đồng

– Chủ trì;
– Thư ký.

– Cùng toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường.
Tổng số: 18/21 CB-GV-NV có mặt tham dự cuộc họp.
Vắng mặt: 3 (có lý do học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng)
II. NỘI DUNG:

* Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hương – Hiệu trưởng Trường MG Thạnh Lợi, triển
khai Công văn số : 226/PGDĐT-HCTC ngày 18/4/2017 V/v hướng dẫn đánh
giá, phân loại công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và theo
Chuẩn nghề nghiệp, năm học 2016 – 2017 :
* Nội dung cuộc họp:
1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương – Hiệu trưởng, thông qua phiếu đánh giá
và phân loại, công chức.
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN
CỦA CÔNG CHỨC
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước:
– Ý kiến đóng góp: Không
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

– Ý kiến đóng góp: Không
3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
– Ý kiến đóng góp: Không
4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:
– Ý kiến đóng góp: Không
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:
– Ý kiến đóng góp: Không

6. Thái độ phục vụ nhân dân:
Đôi lúc còn mất bình tỉnh khi cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa thực hiện
tốt một số yêu cầu công tác của nhà trường.
– Ý kiến đóng góp:
Đề nghị sửa lại bằng cụm từ nóng tính.
7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản
lý:
Ý kiến đóng góp: Không
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:
Ý kiến đóng góp: Không
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:
Ý kiến đóng góp: Không
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
Ưu điểm:
– Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị
quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Luôn thực hiện tốt các
quy định của địa phương và chấp hành tốt quy chế của ngành, quy định của nhà
trường.
– Xây dựng kế hoạch khả thi kịp thời trong quản lý, thường xuyên kiểm
tra, đôn đốc nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch hiệu quả.
– Thực hiện nghiêm chỉnh và triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên những công văn hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng, việc thực hiện
qui chế, quy định và Điều lệ của ngành.

Khuyết điểm:
Trong một số hoạt động và một vài hội thi đạt kết quả chưa cao.
Đôi lúc còn nóng tính khi cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa thực hiện tốt
một số yêu cầu công tác của nhà trường.

Công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện đầy đủ tuy nhiên chưa được
thường xuyên, việc lưu trữ hồ sơ minh chứng chưa thực sự đầy đủ, gọn gàng và
ngăn nắp.
Tuy bản thân có nhiều giải pháp, hình thức tác động, tuyên truyền vận
động đồng chí, đồng nghiệp thực hiện chuẩn mực về đạo đức nhà giáo nhưng
vẫn còn một số đồng chí, đồng nghiệp thực hiện chưa nghiêm, kết quả bản thân
bị phê bình trong công tác quản lí điều hành ở đơn vị.
Ý kiến đóng góp: Không
Phân loại đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ý kiến đóng góp: Không
III. Ý kiến đóng góp:
Không.
IV. KẾT LUẬN:

Tập thể CB-GV-NV đồng ý thống nhất với phiếu đánh giá và phân loại
công chức.
Cuộc họp kết thúc lúc 11giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản được đọc thông
qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất với nội dung trên./.
THƯ KÝ

Nguyễn Thị Cà Thơm

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Ngọc Hương

– Chủ trì ; – Thư ký. – Cùng toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường. Tổng số : 18/21 CB-GV-NV xuất hiện tham gia cuộc họp. Vắng mặt : 3 ( có nguyên do học lớp tu dưỡng kết nạp Đảng ) II. NỘI DUNG : * Bà : Nguyễn Thị Ngọc Hương – Hiệu trưởng Trường MG Thạnh Lợi, triểnkhai Công văn số : 226 / PGDĐT-HCTC ngày 18/4/2017 V / v hướng dẫn đánhgiá, phân loại công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP và theoChuẩn nghề nghiệp, năm học năm nay – 2017 : * Nội dung cuộc họp : 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương – Hiệu trưởng, trải qua phiếu đánh giávà phân loại, công chức. I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆNCỦA CÔNG CHỨC1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý củaNhà nước : – Ý kiến góp phần : Không2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác : – Ý kiến góp phần : Không3. Năng lực, trình độ trình độ, nhiệm vụ : – Ý kiến góp phần : Không4. Tiến độ và tác dụng triển khai trách nhiệm : – Ý kiến góp phần : Không5. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm : – Ý kiến góp phần : Không6. Thái độ Giao hàng nhân dân : Đôi lúc còn mất bình tỉnh khi cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới chưa thực hiệntốt một số ít nhu yếu công tác làm việc của nhà trường. – Ý kiến góp phần : Đề nghị sửa lại bằng cụm từ nóng tính. 7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quảnlý : Ý kiến góp phần : Không8. Năng lực chỉ huy, quản trị : Ý kiến góp phần : Không9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức : Ý kiến góp phần : KhôngII. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém : Ưu điểm : – Bản thân và mái ấm gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghịquyết của Đảng và chủ trương, pháp lý của nhà nước. Luôn triển khai tốt cácquy định của địa phương và chấp hành tốt quy định của ngành, pháp luật của nhàtrường. – Xây dựng kế hoạch khả thi kịp thời trong quản trị, tiếp tục kiểmtra, đôn đốc nhằm mục đích bảo vệ việc thực thi kế hoạch hiệu suất cao. – Thực hiện nghiêm chỉnh và tiến hành kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáoviên, nhân viên cấp dưới những công văn hướng dẫn, chỉ huy, xu thế, việc thực hiệnqui chế, lao lý và Điều lệ của ngành. Khuyết điểm : Trong 1 số ít hoạt động giải trí và một vài hội thi đạt hiệu quả chưa cao. Đôi lúc còn nóng tính khi cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới chưa thực thi tốtmột số nhu yếu công tác làm việc của nhà trường. Công tác kiểm tra, đánh giá được thực thi vừa đủ tuy nhiên chưa đượcthường xuyên, việc tàng trữ hồ sơ vật chứng chưa thực sự vừa đủ, ngăn nắp vàngăn nắp. Tuy bản thân có nhiều giải pháp, hình thức ảnh hưởng tác động, tuyên truyền vậnđộng chiến sỹ, đồng nghiệp thực thi chuẩn mực về đạo đức nhà giáo nhưngvẫn còn 1 số ít chiến sỹ, đồng nghiệp thực thi chưa nghiêm, hiệu quả bản thânbị phê bình trong công tác làm việc quản lí điều hành quản lý ở đơn vị chức năng. Ý kiến góp phần : KhôngPhân loại đánh giá : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm. Ý kiến góp phần : KhôngIII. Ý kiến góp phần : Không. IV. KẾT LUẬN : Tập thể CB-GV-NV chấp thuận đồng ý thống nhất với phiếu đánh giá và phân loạicông chức. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản được đọc thôngqua cho mọi người cùng nghe và thống nhất với nội dung trên. /. THƯ KÝNguyễn Thị Cà ThơmCHỦ TRÌ CUỘC HỌPNguyễn Thị Ngọc Hương

You may also like

Để lại bình luận