Kiểm kê, đánh giá lại vật liệu, công cụ dụng cụ – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (347.34 KB, 79 trang )

Nợ 621, 627 Nợ 641, 642
Có TK 611

1.2.4. Kiểm kê, đánh giá lại vật liệu, công cụ dụng cụ

Khi đánh giá lại tài sản doanh nghiệp phải thành lập hội đồng đánh giá lại tài sản do giám đốc làm trởng ban sau đó lập kế hoạch việc thực hiện đánh giá lại tài sản:
– Kiểm kê tài sản – Xác định giá trị trên sổ kế toán
– Đánh giá khả năng của tài sản tại thời điểm hiện tại và xác định giá trị tài sản tại thời điểm kiểm kê
– Sau đó hội đồng lập biên bản đánh giá lại: Đây là chứng từ để ghi sổ kế toán. Tài khoản sử dụng:
– TK 142: Chênh lệch đánh giá lại tài sản, phản ánh chênh lệch, xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản, là TK nguồn vốn.
Bên Nợ: – Ghi chênh lệch đánh giá lại tài sản giảm
– Xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản tăng
Bên Có: – Ghi chênh lệch đánh giá lại tài sản tăng
– Xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản giảm
Số d Nợ: Phản ánh chênh lệch đánh giá lại tài sản giảm cha xử lý Số d Có: Phản ánh chênh lệch đánh giá lại tài sản tăng cha xử lý
Trình tự hạch toán: Bớc 1: Căn cứ vào biên bản đánh giá lại tài sản để ghi sổ
– Nếu đánh giá lại tài sản tăng ghi:
Nợ TK 152, 153, 611 Phần chênh lệch tăng Có TK 412
– Nếu đánh giá lại tài sản giảm ghi: Nợ TK 412 Phần chênh lệch tăng
Có TK 152, 153, 611
Bớc 2: Xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản theo quyết định xử lý của cấp trên có thẩm quyền
16
– Nếu phát sinh Nợ TK 412 phát sinh Có TK 412 ghi tăng nguồn vốn kinh doanh :
Nợ TK 412 Có TK 411
– Nếu phát sinh Nợ TK 412 phát sinh Có TK 412 ghi giảm nguồn vốn kinh doanh :
Nợ TK 411 Có TK 412
Kiểm kê lại vật liệu, công cụ dụng cụ + Kiểm kê kho thấy vật liệu, công cụ thừa so với sổ sách
– Nếu cha tìm đợc nguyên nhân và cách xử lý Bút toán 1: Phản ánh trị giá vật liệu, công cụ thừa chờ xử lý
Nợ TK 152, 153 Cã TK 3381
Bót to¸n 2 : Khi cã cách xử lý Nợ TK 3381
Có TK 621, 627 Có TK 641, 642
Có TK 711
– Nếu tìm đợc nguyên nhân thì có cách xử lý ngay không phải phản ánh qua TK 3381
Nợ TK 152, 153 Có TK 621, 627
Cã TK 641, 642 Cã TK 711
+ KiĨm kª kho thÊy vËt liƯu, c«ng cơ dơng cơ thiÕu so với sổ sách – Nếu cha có cách giải quyết
Bút toán 1: Phản ánh vật liệu thiếu Nợ TK 1381
Có TK 152 Bút toán 2: Khi có cách xử lý
Nợ TK 632 Nỵ TK 111
Nỵ TK 334
17
Nỵ TK 1388 Cã TK 1381
– Nếu có cách xử lý ngay Nợ TK 632
Nợ TK 111 Nợ TK 334
Nợ TK 1388
Có TK 152
Phần 2 Thực trạng hạch toán NVL, CCDC tại công ty TNHH một
thành viên cấp nớc phú thọ

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH một thành viên Cấp nớc Phú Thọ

Khi đánh giá lại tài sản doanh nghiệp phải thành lập hội đồng đánh giá lại tài sản do giám đốc làm trởng ban sau đó lập kế hoạch việc thực hiện đánh giá lại tài sản:- Kiểm kê tài sản – Xác định giá trị trên sổ kế toán- Đánh giá khả năng của tài sản tại thời điểm hiện tại và xác định giá trị tài sản tại thời điểm kiểm kê- Sau đó hội đồng lập biên bản đánh giá lại: Đây là chứng từ để ghi sổ kế toán. Tài khoản sử dụng:- TK 142: Chênh lệch đánh giá lại tài sản, phản ánh chênh lệch, xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản, là TK nguồn vốn.Bên Nợ: – Ghi chênh lệch đánh giá lại tài sản giảm- Xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản tăngBên Có: – Ghi chênh lệch đánh giá lại tài sản tăng- Xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản giảmSố d Nợ: Phản ánh chênh lệch đánh giá lại tài sản giảm cha xử lý Số d Có: Phản ánh chênh lệch đánh giá lại tài sản tăng cha xử lýTrình tự hạch toán: Bớc 1: Căn cứ vào biên bản đánh giá lại tài sản để ghi sổ- Nếu đánh giá lại tài sản tăng ghi:Nợ TK 152, 153, 611 Phần chênh lệch tăng Có TK 412- Nếu đánh giá lại tài sản giảm ghi: Nợ TK 412 Phần chênh lệch tăngCó TK 152, 153, 611Bớc 2: Xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản theo quyết định xử lý của cấp trên có thẩm quyền16- Nếu phát sinh Nợ TK 412 phát sinh Có TK 412 ghi tăng nguồn vốn kinh doanh :Nợ TK 412 Có TK 411- Nếu phát sinh Nợ TK 412 phát sinh Có TK 412 ghi giảm nguồn vốn kinh doanh :Nợ TK 411 Có TK 412Kiểm kê lại vật liệu, công cụ dụng cụ + Kiểm kê kho thấy vật liệu, công cụ thừa so với sổ sách- Nếu cha tìm đợc nguyên nhân và cách xử lý Bút toán 1: Phản ánh trị giá vật liệu, công cụ thừa chờ xử lýNợ TK 152, 153 Cã TK 3381Bót to¸n 2 : Khi cã cách xử lý Nợ TK 3381Có TK 621, 627 Có TK 641, 642Có TK 711- Nếu tìm đợc nguyên nhân thì có cách xử lý ngay không phải phản ánh qua TK 3381Nợ TK 152, 153 Có TK 621, 627Cã TK 641, 642 Cã TK 711+ KiĨm kª kho thÊy vËt liƯu, c«ng cơ dơng cơ thiÕu so với sổ sách – Nếu cha có cách giải quyếtBút toán 1: Phản ánh vật liệu thiếu Nợ TK 1381Có TK 152 Bút toán 2: Khi có cách xử lýNợ TK 632 Nỵ TK 111Nỵ TK 33417Nỵ TK 1388 Cã TK 1381- Nếu có cách xử lý ngay Nợ TK 632Nợ TK 111 Nợ TK 334Nợ TK 1388Có TK 152Phần 2 Thực trạng hạch toán NVL, CCDC tại công ty TNHH mộtthành viên cấp nớc phú thọ

You may also like

Để lại bình luận