BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Ninh Phước n

Bởi tuhocmoithu

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ NINH PHƯỚC                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 2264/BC-UBND                    Ninh Phước, ngày 08 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

xã Ninh Phước năm 2021

 
 

 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

       1. Tình hình công khai thủ tục hành chính

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã được niêm yết công khai minh bạch tại nơi Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng dẫn của Thông tư 02/2017 / TT-VPCP của Văn phòng nhà nước ; đồng thời tiếp tục đăng tải kịp thời, đơn cử những Quyết định công bố thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử xã và sắp xếp tại bàn viết dành cho công dân, nhằm mục đích tạo thuận tiện cho tổ chức triển khai, công dân tiếp cận và thực thi quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, công dân khi hoàn toàn có thể giám sát quy trình tiếp đón, xử lý TTHC của cán bộ, công chức .

2. Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

– Tổng số hồ sơ nhu yếu xử lý trong năm 2021 : 389 hồ sơ
– Kết quả xử lý TTHC : Số hồ sơ đã xử lý 381 hồ sơ ( 348 hồ sơ xử lý sớm hạn ) ; hồ sơ đúng hạn 33 ; hồ sơ đang xử lý 07 hồ sơ ; hồ sơ dừng tính 01 .
– Việc tiến hành tiếp đón, xử lý thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng mức độ 3
Trong năm tiếp đón 50 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 ; toàn bộ đều được xử lý sớm hạn .

3. Tình hình, kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Trong quý năm 2021, địa phương không nhận được phản ánh, yêu cầu nào của tổ chức triển khai, công dân về lao lý hành chính .

       4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Trong năm 2021, Ủy Ban Nhân Dân xã không ĐK hạng mục nghành, thủ tục hành chính rà soát, đơn giản hóa năm 2021 .
Xây dựng Kế hoạch trấn áp thủ tục hành chính năm 2021 phát hành kèm theo Quyết định số 179 / QĐ-UBND ngày 26/02/2021 và tiến hành đến những cán bộ .

           5. Tình hình, kết quả công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Thường xuyên tuyên truyền về những thủ tục hành chính mới được công bố, kiểm soát và điều chỉnh, bãi bỏ theo quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức ; đồng thời tuyên truyền đến tổ chức triển khai, công dân trải qua những buổi họp thôn, trải qua mạng lưới hệ thống truyền thanh địa phương, trải qua Trang thông tin điện tử xã. Tiếp tục duy trì việc tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán giao dịch trực tuyến, phương pháp nộp hồ sơ, tra cứu thông tin thủ tục hành chính … cho người mua khi đến thanh toán giao dịch tại Bộ phận đảm nhiệm và trả kết quả xã .
Thực hiện chỉ huy của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Ủy Ban Nhân Dân thị xã về triển khai những giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp đón, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa ; Ủy Ban Nhân Dân xã đã tăng cường hướng dẫn cho người mua về việc thực thi dịch vụ công trực tuyến, thanh toán giao dịch trực tuyến, ĐK sử dụng dịch vụ công ích cho người mua ; triển khai khá đầy đủ những giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 .

          6. Tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong  giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực thi tiếp đón và xử lý những thủ tục hành chính theo chính sách một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2015 8 / NĐ-CP ngày 23/4/2018 của nhà nước về thực thi chính sách một cửa, một cửa liên thông trong xử lý thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018 / TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng nhà nước hướng dẫn thi hành một số ít lao lý của theo Nghị định số 61/2015 8 / NĐ-CP ngày 23/4/2018 của nhà nước về thực thi chính sách một cửa, một cửa liên thông trong xử lý thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí, hiệu lực hiện hành quản trị của cỗ máy, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức thay đổi lề lối thao tác, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho công dân, tổ chức triển khai đến liên hệ xử lý thủ tục hành chính .
Hàng tháng, tổ chức triển khai họp cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa để đánh giá tình hình thực thi chính sách một cửa, một cửa liên thông trong xử lý thủ tục hành chính. Qua đó kịp thời kiểm soát và chấn chỉnh những sai sót, hạn chế để có giải pháp khắc phục nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao, chất lượng xử lý thủ tục hành chính cho tổ chức triển khai, công dân .

          7. Nội dung khác

a ) Tình hình, kết quả triển khai Đề án liên thông những TTHC : ĐK khai tử, xóa ĐK thường trú, hưởng chính sách tuất / tương hỗ ngân sách mai táng / hưởng mai táng phí :

Trong năm 2021 đã tiếp nhận 09 hồ sơ thuộc các thủ tục liên thông nêu trên và đã thực hiện giải quyết sớm hạn 09 hồ sơ.

b ) Tình hình tiến hành một số ít việc làm ship hàng quản lý và vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia
Phổ biến, không cho đến hàng loạt cán bộ, công chức, không chuyên trách triển khai tốt việc đảm nhiệm, xử lý những dịch vụ công trực tuyến đã được đăng tải, liên kết, cung ứng trên Trung tâm Thương Mại Dịch Vụ hành chính công của tỉnh, trên Cổng dịch vụ công Quốc gia .
Đã thực thi tuyên truyền, tương hỗ người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai khai thác thông tin về thủ tục hành chính, thực thi dịch vụ công trực tuyến trên Trung tâm Thương Mại Dịch Vụ hành chính công của tỉnh, tra cứu thêm thông tin tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, thực thi ĐK thông tin tài khoản cho chỉ huy, công chức để ship hàng cho việc xác nhận bản sao điện tử từ bản chính và tiến hành cho toàn bộ cán bộ, công chức thực thi ĐK thông tin tài khoản trên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia .
c ) Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã
Chỉ đạo những ban ngành liên tục update, rà soát, lúc bấy giờ Ủy Ban Nhân Dân cấp xã thực thi tiếp đón, xử lý hồ sơ so với 177 thủ tục hành chính ;
( Kèm theo Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, xử lý của cơ quan ) .

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG       

1. Ưu điểm

– Công tác trấn áp TTHC trong thời hạn qua được chỉ huy Ủy Ban Nhân Dân xã chăm sóc, đôn đốc, kịp thời xử lý góp thêm phần nâng cao chất lượng hoạt động giải trí quản trị hành chính tại địa phương ; chất lượng ship hàng dịch vụ công ngày được nâng cao trải qua việc thực thi và duy trì chính sách một cửa, một cửa liên thông .
– Công tác công khai minh bạch TTHC được triển khai liên tục, liên tục, kịp thời bảo vệ rất đầy đủ, đúng mực .
– Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân xã luôn chăm sóc lắng nghe quan điểm của dân cư trên địa phận xã, kịp thời kiểm soát và chấn chỉnh thái độ ship hàng của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho những tổ chức triển khai, cá thể đến liên hệ xử lý việc làm .

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Sự phối hợp giữa những cơ quan trong xử lý hồ sơ thủ tục liên thông chưa được đồng điệu, kịp thời, cơ quan chủ trì phải liên hệ nhiều lần cho cơ quan phối hợp để đôn đốc, nhắc nhở .
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CUỐI NĂM 2022
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng những hoạt động giải trí trấn áp TTHC trên toàn xã ; phát hành kịp thời những Kế hoạch, văn bản chỉ huy tiến hành triển khai những hoạt động giải trí trấn áp thủ tục hành chính .
2. Xây dựng kế hoạch, giải pháp rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính .
3. Thực hiện tráng lệ, đúng lao lý việc niêm yết công khai minh bạch TTHC đã được quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh công bố và nội dung, địa chỉ tiếp đón phản ánh đề xuất kiến nghị của cá thể, tổ chức triển khai về pháp luật hành chính trên Cổng tin tức điện tử của xã và tại Bộ phận đảm nhiệm và trả kết quả, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện, giảm phiền hà, ngân sách và thời hạn cho tổ chức triển khai, cá thể và doanh nghiệp khi triển khai TTHC .
4. Đẩy mạnh công tác làm việc tuyên truyền về trấn áp TTHC, cải cách TTHC trên những phương tiện thông tin đại chúng, để nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức và sự phối hợp của Nhân dân trong việc phối hợp triển khai TTHC theo mục tiêu được ship hàng .
. IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Đề nghị những cơ quan trình độ của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh liên tục tham mưu phát hành vừa đủ và kịp thời những tiến trình nội bộ xử lý thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để thuận tiện cho việc triển khai .
Trên đây là báo cáo về tình hình, kết quả triển khai trấn áp thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân xã Ninh Phước. / .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH

– Văn phòng HĐND&UBND thị xã ;
– Cán bộ, công chức tương quan ;
– Lưu : VT .

                                                                                                    Nguyễn Ngọc Hoàng

 

You may also like

Để lại bình luận