Mẫu đánh giá thi đua cuối năm đối với Tiểu học – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

Mẫu đánh giá thi đua cuối năm đối với Tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.38 KB, 6 trang )

Phụ lục 3
BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA
ĐỐI VỚI TẬP THỂ ĐƠN VỊ TRƯỜNG TIỂU HỌC
(Kèm theo Công văn số: 262 / SGDĐT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2011
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng)
A. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ:
CÁC TIÊU CHUẨN
Điểm qui
định
Điểm
tự
chấm
Điểm
của
Đoàn
kiểm
tra
Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành nhiệm vụ phát triển, nâng cao chất
lượng giáo dục theo mục tiêu, kế hoạch đào tạo
40 điểm
1.1. Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoach dạy học. 10
a) Thực hiện đủ chương trình, nội dung cấp học. 3
b) Có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình Tiểu học
một cách hợp lí, vận dụng phù hợp với năng lực và trình độ của các
nhóm học sinh.
3
c) Có triển khai được các lớp học 2 buổi/ngày hoặc trên 5 buổi/tuần. 2
d) Có triển khai các môn tự chọn. 1
e) Tổ chức tốt các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ
cho học sinh
1

1.2. Có biện pháp, giải pháp để phát huy sáng kiến, cải tiến phương
pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học và hiệu quả đào tạo.
7
a) Có kế hoạch cụ thể về hoạt động chuyên môn của nhà trường, các
tổ khối. Đảm bảo tính khả thi cho các mục tiêu, tiêu chí đề ra cho
nhiệm vụ năm học.
3
b) Có theo dõi, đánh giá, đề ra biện pháp, bổ sung các biện pháp –
giải pháp hữu ích, hợp lí để nâng cao chất lượng dạy học và hiệu
quả đào tạo phù hợp với tình hình của đơn vị. Có ít nhất 50% số giáo
viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương
pháp dạy học và quản lý.
2
c) Huy động được đông đảo đội ngũ giáo viên, tổ chức có kết quả các
chuyên đề, hội thảo nhằm cải tiến phương pháp dạy học, nâng cao
chất lượng dạy học. Tổ chức được các hình thức dạy học với thiết bị
đa phương tiện.
2
1.3. Tổ chức thực hiện tốt công tác PCGDTH–XMC và
PCGDTHĐĐT
8
a) Có biệp pháp hợp lí huy động trẻ trong độ tuổi trên địa bàn đi học,
tuyển sinh đúng độ tuổi,đúng địa bàn mà địa phương đã giao.
2
1
b) Có sổ theo dõi PCGDTH, cập nhật số liệu hàng năm. Tham mưu
với địa phương và các cấp quản lý giáo dục tổ chức các lớp học linh
hoạt nhằm huy động học sinh đi học lại.
2
c) Có biệp pháp duy trì sĩ số, chống bỏ học nửa chừng. Tỉ lệ học sinh

bỏ học không quá 2%
2
d) Xã được cơng nhận đạt (hoặc duy trì) chuẩn PCGDTHĐĐT 2
1.4. Chất lượng giáo dục đạt yêu cầu khá, thực hiện có hiệu quả việc
giáo dục đạo đức cho học sinh (Tùy theo múc độ thực hiện so với
trình độ thực chất, kết quả giáo dục toàn diện học sinh của đơn vị
mà đánh giá)
15
a) Chất lượng lên lớp thẳng từ 98% trở lên; xếp loại hạnh kiểm đạt
98% học sinh thực hiệm đủ nhiệm vụ. Không có học sinh nào có
hành vi vi phạm pháp luật.
từ 14 – 15
điểm.
b) Chất lượng lên lớp thẳng từ 95% trở lên ; xếp loại hạnh kiểm đạt
97% học sinh thực hiệm đủ nhiệm vụ. Không có học sinh nào có
hành vi vi phạm pháp luật.
từ 12 – 13
điểm.
c) Chất lượng lên lớp thẳng từ 92% trở lên ; xếp loại hạnh kiểm đạt
96% học sinh thực hiệm đủ nhiệm vụ. Không có học sinh nào có
hành vi vi phạm pháp luật .
từ 10 – 11
điểm.
d) Các diện còn lại dưới 10 điểm (

9 điểm)
Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức – Quản lý và đội ngũ 20 điểm
2.1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có đủ trình độ, có kinh nghiệm
giảng dạy, có uy tín về chính trị, đạo đức, chuyên môn và có năng lực
quản lý.

3
2.2. Trường có đủ hệ thống khối lớp học và có quy mô thích hợp. 3
2.3. Nhà trường có cơ cấu tổ chức đúng theo qui định của Điều lệ
trường Tiểu học. Cáctổ chức và thành viên có sự phối hợp hoạt động
theo đúng chức năng quyềnhạn để thúc đẩy hoạt động giáo dục
đạtchất lượng theo mục tiêu.
4
2.4. Có đủ giáo viên giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục
trong nhà trường. Đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, có
trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tổ chức các hoạt động giáo dục
trong và ngoài nhà trường.
4
a) Đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp theo loại hình trường và mô hình GD 1
b) Tỉ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn qui định hiện hành. Có kế
hoạch bồi nâng cao trình độ chuẩn và trên chuẩn của giáo viên.
1
c) Giáo viên và trình độ chuyên môn vững vàng. lập được kế hoạch
giảng dạy – giáo dục cho lớp phụ trách và triển khai thực hiện có
hiệu quả kế hoạch đã đề ra.
2
2.5. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và tinh thần học tập, bồi
dưỡng, tự bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên .
6
2
a) Tập thể giáo viên đoàn kết, có ý thức trách nhiệm, phẩm chất
chính trị, đạo đức lối sống được đảm bảo. Giáo viên nhà trường chấp
hành tốt pháp luật, qui chế chuyên môn, kỷ luật lao động.
2
b) Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện giúp
giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ một cách có hiệu

quả. Tổ chức tốt và có hiệu quả việc đánh giá GV theo Chuẩn nghề
nghiệp GV Tiểu học.
2
c) Củng cố và phát huy phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh
nghiệm, giải pháp hữu ích. Hàng năm, trường có CB-GV có SKKN
(GPHI) được hội đồng cấp trên xếp loại từ khá trở lên.
2
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất – kỹ thuật, môi trường giáo dục,
cảnh quan sư phạm
15 điểm
3.1. Trường có khuôn viên riêng biệt, có cổng trường, tường rào và
sân chơi, bãi tập phù hợp với điều kiện của địa phương đạt mức chất
lượng tối thiểu.
4
a) Có khuôn viên riêng biệt, có cổng – biển tên trường, tường, rào. 1
b) Có sân chơi, lối đi. 1
c) Có bãi tập phù hợp với điều kiện. 1
d) Tỉ lệ diện tích so với học sinh đạt mức chất lượng tối thiểu. 1
3.2. Đảm bảo môi trường vệ sinh, cảnh quan sư phạm. Khu vệ sinh,
lán xe và hệ thống nước sạch của trường đảm bảo cho nhu cầu hoạt
động dạy và học trong nhà trường.
4
a) Các khu vực trong, ngoài lớp học sạch sẽ, bỏ và chứa rác đúng
chỗ.
1
b) Có trồng hoa, thảm cỏ và cây xanh. 1
c) Có nhà xe, nhà vệ sinh sử dụng thật sạch sẽ. 1
d) Có điện, nguồn nước sạch. 1
3.3. Trường có đủ phòng học, bàn ghế, có hệ thống phòng chức
năng, thư viện và có biện pháp cụ thể về tăng cường cơ sở vật chất,

phương tiện, thiết bị giáo dục phục vụ cho dạy và học.
7
a) Có đủ phòng học để học 1 hoặc 2 ca, đảm bảo 1 học sinh/ 1 chỗ
ngồi. Bàn ghế đúng qui cách.
2
b) Có văn phòng, phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, có phòng
giáo viên.
1,5
c) Có các phòng chức năng (nghe nhìn, mỹ thuật, âm nhạc, SH Đội) 1,5
d) Có thư viện, phòng đọc cho giáo viên và học sinh, kho thiết bị. Có
kế hoạch trang bị sách giáo khoa, thiết bị giáo dục theo tiêu chuẩn
qui định
1
e) Bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
học. Có phong trào tự làm đồ dùng dạy học.
1
3
Tiêu chuẩn 4 : Tổ chức thực hiện có kết quả cuộc vận động “Hai
không”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cưc”; công tác thi đua – khen thưởng
10 điểm
4.1. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động và phong trào thi đua “xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với các nội dung qui
định.
3
4.2. Có ít nhất từ 50% trở lên số cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu
Lao động tiên tiến, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp.
2
4.3. Có cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ và giáo viên giỏi cấp Tỉnh, Bộ
trong năm học

2
a) Có cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ và GV giỏi cấp Tỉnh, Bộ trong
năm học.
1
b) Đạt 10% giáo viên giỏi cấp cơ sở (Nếu tỉ lệ giáo viên giỏi cấp cơ
sở đạt dưới 10% thì chỉ đạt 0.5 điểm)
1
4.4. Không có người bị kỷ luật dưới các hình thức. 2
4.5. Hồ sơ thi đua đầy đủ, kịp thời ( kế họach, sổ TĐ-KT, báo cáo, hồ
sơ khen thưởng tập thể, cá nhân, bình xét thi đua, khen thưởng đúng
quy định.
1
Tiêu chuẩn 5 : Công tác quản lý – chỉ đạo, xây dựng kỷ cương,
nền nếp, các đoàn thể, các phong trào thi đua
15 điểm
5.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường chấp hành
tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
4
a) Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đòan kết nhất trí, chấp hành
tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, các qui định của ngành.
2
b) Triển khai các hoạt động giáo dục theo đúng qui chế chuyên môn;
thực hiện hồ sơ, sổ sách hành chính theo đung điều lệ trường Tiểu
học và các qui đinh hiện hành.
2
5.2. Thực hiện tốt công tác quản lí, tổ chức đồng bộ các hoạt động
tạo nên hiệu quả cụ thể.
4
a) Có kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và trong 3 năm. Có kế

hoạch, hoạt động cho năm học, từng tháng, từng tuần.
1
b) Theo dõi, nắm vững tình hình các hoạt động giáo dục nhà trường.
Chấp hành tốt công tác báo cáo, thông tin.
1
c) Tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra giáo viên, đánh
giá xếp loại cụ thể.
1
d) Thực hiện tốt công tác tài chính – kế toán và có đầy đủ hồ sơ quản
lí hành chính.
1
5.3. Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong nhà trường hoạt động có
hiệu quả, phát huy được vai trò, chức năng tạo nên hoạt động đồng
bộ.
4
4
a) Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường và các tổ chức,
đoàn thể, đảm bảo thực hiện dân chủ hoá mọi hoạt động của nhà
trường.
1
b) Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Công đòan
đạt công đòan cơ sở vững mạnh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xếp lọai
khá trở lên. Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt Liên đội xuất sắc.
2
c) Công tác thi đua-khen thưởng được chú trọng, thực hiện đầy đủ và
có kết quả.
1
5.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin:
a) Có website của trường. Mỗi giáo viên có hộp thư điện tử theo tên
miền của Sở hoặc của trường.

b) Khai thác có hiệu quả các công cụ trình chiếu, soạn và trình bày
bài giảng điện tử; mỗi giáo viên có ít nhất 1 bài giảng điện tử trong
một năm học; mỗi trường tạo mới ít nhất 3 bài giảng điện tử áp dụng
cho từng môn học.
c) Có sử dụng các phần mềm mã nguồn mở trong công tác quản lý
và giảng dạy như Open Office, Unikey, FireFox…
d) Có áp dụng các phần mềm quản lý trường học (quản lý học sinh,
quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khóa biểu…); triển khai có hiệu
quả hệ thống tin học quản lý giáo dục; quản lý quá trình học tập của
học sinh
3
0.5
1.5
0.5
0.5
TỔNG CỘNG 100.0
Đại diện đơn vị được kiểm tra Đại diện Đoàn kiểm tra
B. XẾP LOẠI:
1. Thang điểm cho các loại:
– Trường xếp loại xuất sắc: Có tổng số điểm đạt 90% trở lên và tổng điểm của
mỗi tiêu chuẩn không thấp dưới 20% so với điểm chuẩn.
– Trường xếp loại tiên tiến: Có tổng số điểm đạt 80% trở lên và tổng điểm của
mỗi tiêu chuẩn không thấp dưới 30% so với điểm chuẩn.
– Trường xếp loại khá: Có tổng số điểm đạt 70% trở lên và tổng điểm của mỗi
tiêu chuẩn không thấp dưới 40% so với điểm chuẩn.
– Trường xếp loại đạt yêu cầu: Có tổng số điểm đạt 50% trở lên và tổng điểm của
mỗi tiêu chuẩn không thấp dưới 50% so với điểm chuẩn.
– Trường xếp loại chưa đạt yêu cầu: Có tổng số điểm chưa đạt 50%.
2. Điều kiện khống chế đối với trường xếp loại xuất sắc và xếp loại tiên tiến:
Ngoài thang điểm phải đạt được nêu trên, các trường xếp loại xuất sắc và xếp

loại tiên tiến cần đạt các điều kiện như sau:
– Đạt loại xuất sắc (đối với trường xếp loại xuất sắc); đạt loại tốt trở lên (đối với
trường xếp loại tiên tiến) trong tiêu chí đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GD&ĐT quy định.
5
– Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.
– Công đoàn đạt CĐCS vững mạnh trở lên.
– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt khá trở lên.
– Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đạt Liên đội xuất sắc (đối với trường xếp
loại xuất sắc); đạt loại khá trở lên (đối với trường xếp loại tiên tiến).
– Có tổ Lao động xuất sắc (đối với trường xếp loại xuất sắc); có tổ Lao động tiên
tiến trở lên (đối với trường xếp loại tiên tiến).
– Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, chấp hành tốt đường lối chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không có cá nhân, tập thể bị kỷ
luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
6
1.2. Có giải pháp, giải pháp để phát huy ý tưởng sáng tạo, nâng cấp cải tiến phươngpháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học và hiệu suất cao huấn luyện và đào tạo. a ) Có kế hoạch đơn cử về hoạt động giải trí trình độ của nhà trường, cáctổ khối. Đảm bảo tính khả thi cho những tiềm năng, tiêu chuẩn đề ra chonhiệm vụ năm học. b ) Có theo dõi, đánh giá, đề ra giải pháp, bổ trợ những giải pháp – giải pháp hữu dụng, hợp lý để nâng cao chất lượng dạy học và hiệuquả đào tạo và giảng dạy tương thích với tình hình của đơn vị chức năng. Có tối thiểu 50 % số giáoviên, cán bộ quản trị giáo dục thực thi một thay đổi trong phươngpháp dạy học và quản trị. c ) Huy động được phần đông đội ngũ giáo viên, tổ chức triển khai có tác dụng cácchuyên đề, hội thảo chiến lược nhằm mục đích nâng cấp cải tiến giải pháp dạy học, nâng caochất lượng dạy học. Tổ chức được những hình thức dạy học với thiết bịđa phương tiện đi lại. 1.3. Tổ chức thực thi tốt công tác làm việc PCGDTH – XMC vàPCGDTHĐĐTa ) Có biệp pháp phải chăng kêu gọi trẻ trong độ tuổi trên địa phận đi học, tuyển sinh đúng độ tuổi, đúng địa phận mà địa phương đã giao. b ) Có sổ theo dõi PCGDTH, update số liệu hàng năm. Tham mưuvới địa phương và những cấp quản trị giáo dục tổ chức triển khai những lớp học linhhoạt nhằm mục đích kêu gọi học viên đi học lại. c ) Có biệp pháp duy trì sĩ số, chống bỏ học nửa chừng. Tỉ lệ học sinhbỏ học không quá 2 % d ) Xã được cơng nhận đạt ( hoặc duy trì ) chuẩn PCGDTHĐĐT 21.4. Chất lượng giáo dục đạt nhu yếu khá, thực thi có hiệu suất cao việcgiáo dục đạo đức cho học viên ( Tùy theo múc độ thực thi so vớitrình độ thực ra, tác dụng giáo dục tổng lực học viên của đơn vịmà đánh giá ) 15 a ) Chất lượng lên lớp thẳng từ 98 % trở lên ; xếp loại hạnh kiểm đạt98 % học sinh thực hiệm đủ trách nhiệm. Không có học viên nào cóhành vi vi phạm pháp lý. từ 14 – 15 điểm. b ) Chất lượng lên lớp thẳng từ 95 % trở lên ; xếp loại hạnh kiểm đạt97 % học sinh thực hiệm đủ trách nhiệm. Không có học viên nào cóhành vi vi phạm pháp lý. từ 12 – 13 điểm. c ) Chất lượng lên lớp thẳng từ 92 % trở lên ; xếp loại hạnh kiểm đạt96 % học sinh thực hiệm đủ trách nhiệm. Không có học viên nào cóhành vi vi phạm pháp lý. từ 10 – 11 điểm. d ) Các diện còn lại dưới 10 điểm ( 9 điểm ) Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức – Quản lý và đội ngũ 20 điểm2. 1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có đủ trình độ, có kinh nghiệmgiảng dạy, có uy tín về chính trị, đạo đức, trình độ và có năng lựcquản lý. 2.2. Trường có đủ mạng lưới hệ thống khối lớp học và có quy mô thích hợp. 32.3. Nhà trường có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai đúng theo qui định của Điều lệtrường Tiểu học. Cáctổ chức và thành viên có sự phối hợp hoạt độngtheo đúng công dụng quyềnhạn để thôi thúc hoạt động giải trí giáo dụcđạtchất lượng theo tiềm năng. 2.4. Có đủ giáo viên giảng dạy và tham gia những hoạt động giải trí giáo dụctrong nhà trường. Đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo và giảng dạy đạt chuẩn, cótrình độ trình độ nhiệm vụ để tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dụctrong và ngoài nhà trường. a ) Đảm bảo tỉ lệ giáo viên / lớp theo mô hình trường và quy mô GD 1 b ) Tỉ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn qui định hiện hành. Có kếhoạch bồi nâng cao trình độ chuẩn và trên chuẩn của giáo viên. c ) Giáo viên và trình độ trình độ vững vàng. lập được kế hoạchgiảng dạy – giáo dục cho lớp đảm nhiệm và tiến hành thực thi cóhiệu quả kế hoạch đã đề ra. 2.5. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và ý thức học tập, bồidưỡng, tự tu dưỡng của đội ngũ giáo viên. a ) Tập thể giáo viên đoàn kết, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, phẩm chấtchính trị, đạo đức lối sống được bảo vệ. Giáo viên nhà trường chấphành tốt pháp lý, qui chế trình độ, kỷ luật lao động. b ) Thực hiện tốt kế hoạch tu dưỡng giáo viên, tạo điều kiện kèm theo giúpgiáo viên nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ một cách có hiệuquả. Tổ chức tốt và có hiệu suất cao việc đánh giá GV theo Chuẩn nghềnghiệp GV Tiểu học. c ) Củng cố và phát huy trào lưu viết và vận dụng ý tưởng sáng tạo kinhnghiệm, giải pháp hữu dụng. Hàng năm, trường có CB-GV có SKKN ( GPHI ) được hội đồng cấp trên xếp loại từ khá trở lên. Tiêu chuẩn 3 : Cơ sở vật chất – kỹ thuật, môi trường tự nhiên giáo dục, cảnh sắc sư phạm15 điểm3. 1. Trường có khuôn viên riêng không liên quan gì đến nhau, có cổng trường, tường rào vàsân chơi, bãi tập tương thích với điều kiện kèm theo của địa phương đạt mức chấtlượng tối thiểu. a ) Có khuôn viên riêng không liên quan gì đến nhau, có cổng – biển tên trường, tường, rào. 1 b ) Có sân chơi, lối đi. 1 c ) Có bãi tập tương thích với điều kiện kèm theo. 1 d ) Tỉ lệ diện tích quy hoạnh so với học viên đạt mức chất lượng tối thiểu. 13.2. Đảm bảo môi trường tự nhiên vệ sinh, cảnh sắc sư phạm. Khu vệ sinh, lán xe và mạng lưới hệ thống nước sạch của trường bảo vệ cho nhu yếu hoạtđộng dạy và học trong nhà trường. a ) Các khu vực trong, ngoài lớp học thật sạch, bỏ và chứa rác đúngchỗ. b ) Có trồng hoa, thảm cỏ và cây xanh. 1 c ) Có nhà xe, Tolet sử dụng thật thật sạch. 1 d ) Có điện, nguồn nước sạch. 13.3. Trường có đủ phòng học, bàn và ghế, có mạng lưới hệ thống phòng chứcnăng, thư viện và có giải pháp đơn cử về tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, thiết bị giáo dục Giao hàng cho dạy và học. a ) Có đủ phòng học để học 1 hoặc 2 ca, bảo vệ 1 học viên / 1 chỗngồi. Bàn ghế đúng qui cách. b ) Có văn phòng, phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, có phònggiáo viên. 1,5 c ) Có những phòng công dụng ( nghe nhìn, mỹ thuật, âm nhạc, SH Đội ) 1,5 d ) Có thư viện, phòng đọc cho giáo viên và học viên, kho thiết bị. Cókế hoạch trang bị sách giáo khoa, thiết bị giáo dục theo tiêu chuẩnqui địnhe ) Bảo quản và sử dụng có hiệu suất cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạyhọc. Có trào lưu tự làm vật dụng dạy học. Tiêu chuẩn 4 : Tổ chức thực thi có hiệu quả cuộc hoạt động “ Haikhông ”, trào lưu thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cưc ” ; công tác làm việc thi đua – khen thưởng10 điểm4. 1. Tổ chức thực thi tốt cuộc hoạt động và trào lưu thi đua “ xâydựng trường học thân thiện, học viên tích cực ” với những nội dung quiđịnh. 4.2. Có tối thiểu từ 50 % trở lên số cá thể trong đơn vị chức năng đạt danh hiệuLao động tiên tiến, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp. 4.3. Có cá thể đạt thương hiệu CSTĐ và giáo viên giỏi cấp Tỉnh, Bộtrong năm họca ) Có cá thể đạt thương hiệu CSTĐ và GV giỏi cấp Tỉnh, Bộ trongnăm học. b ) Đạt 10 % giáo viên giỏi cấp cơ sở ( Nếu tỉ lệ giáo viên giỏi cấp cơsở đạt dưới 10 % thì chỉ đạt 0.5 điểm ) 4.4. Không có người bị kỷ luật dưới những hình thức. 24.5. Hồ sơ thi đua rất đầy đủ, kịp thời ( kế họach, sổ TĐ-KT, báo cáo giải trình, hồsơ khen thưởng tập thể, cá thể, bình xét thi đua, khen thưởng đúngquy định. Tiêu chuẩn 5 : Công tác quản trị – chỉ huy, thiết kế xây dựng kỷ cương, nền nếp, những đoàn thể, những trào lưu thi đua15 điểm5. 1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường chấp hànhtốt đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng. a ) Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đòan kết nhất trí, chấp hànhtốt đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhànước, những qui định của ngành. b ) Triển khai những hoạt động giải trí giáo dục theo đúng qui chế trình độ ; thực thi hồ sơ, sổ sách hành chính theo đung điều lệ trường Tiểuhọc và những qui đinh hiện hành. 5.2. Thực hiện tốt công tác làm việc quản lí, tổ chức triển khai đồng nhất những hoạt độngtạo nên hiệu suất cao đơn cử. a ) Có kế hoạch tăng trưởng giáo dục hàng năm và trong 3 năm. Có kếhoạch, hoạt động giải trí cho năm học, từng tháng, từng tuần. b ) Theo dõi, nắm vững tình hình những hoạt động giải trí giáo dục nhà trường. Chấp hành tốt công tác làm việc báo cáo giải trình, thông tin. c ) Tổ chức triển khai tốt công tác làm việc thanh tra, kiểm tra giáo viên, đánhgiá xếp loại đơn cử. d ) Thực hiện tốt công tác làm việc kinh tế tài chính – kế toán và có khá đầy đủ hồ sơ quảnlí hành chính. 5.3. Tổ chức Đảng và những đoàn thể trong nhà trường hoạt động giải trí cóhiệu quả, phát huy được vai trò, tính năng tạo nên hoạt động giải trí đồngbộ. a ) Đảm bảo hiệu suất cao hoạt động giải trí của Hội đồng trường và những tổ chức triển khai, đoàn thể, bảo vệ triển khai dân chủ hoá mọi hoạt động giải trí của nhàtrường. b ) Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sáng vững mạnh. Công đòanđạt công đòan cơ sở vững mạnh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xếp lọaikhá trở lên. Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt Liên đội xuất sắc. c ) Công tác thi đua-khen thưởng được chú trọng, triển khai vừa đủ vàcó hiệu quả. 5.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin : a ) Có website của trường. Mỗi giáo viên có hộp thư điện tử theo tênmiền của Sở hoặc của trường. b ) Khai thác có hiệu suất cao những công cụ trình chiếu, soạn và trình bàybài giảng điện tử ; mỗi giáo viên có tối thiểu 1 bài giảng điện tử trongmột năm học ; mỗi trường tạo mới tối thiểu 3 bài giảng điện tử áp dụngcho từng môn học. c ) Có sử dụng những ứng dụng mã nguồn mở trong công tác làm việc quản lývà giảng dạy như Open Office, Unikey, FireFox … d ) Có vận dụng những ứng dụng quản trị trường học ( quản trị học viên, quản trị giáo viên, tương hỗ xếp thời khóa biểu … ) ; tiến hành có hiệuquả mạng lưới hệ thống tin học quản trị giáo dục ; quản trị quy trình học tập củahọc sinh0. 51.50.50. 5T ỔNG CỘNG 100.0 Đại diện đơn vị chức năng được kiểm tra Đại diện Đoàn kiểm traB. XẾP LOẠI : 1. Thang điểm cho những loại : – Trường xếp loại xuất sắc : Có tổng số điểm đạt 90 % trở lên và tổng điểm củamỗi tiêu chuẩn không thấp dưới 20 % so với điểm chuẩn. – Trường xếp loại tiên tiến và phát triển : Có tổng số điểm đạt 80 % trở lên và tổng điểm củamỗi tiêu chuẩn không thấp dưới 30 % so với điểm chuẩn. – Trường xếp loại khá : Có tổng số điểm đạt 70 % trở lên và tổng điểm của mỗitiêu chuẩn không thấp dưới 40 % so với điểm chuẩn. – Trường xếp loại đạt nhu yếu : Có tổng số điểm đạt 50 % trở lên và tổng điểm củamỗi tiêu chuẩn không thấp dưới 50 % so với điểm chuẩn. – Trường xếp loại chưa đạt nhu yếu : Có tổng số điểm chưa đạt 50 %. 2. Điều kiện khống chế đối với trường xếp loại xuất sắc và xếp loại tiên tiến và phát triển : Ngoài thang điểm phải đạt được nêu trên, những trường xếp loại xuất sắc và xếploại tiên tiến và phát triển cần đạt những điều kiện kèm theo như sau : – Đạt loại xuất sắc ( đối với trường xếp loại xuất sắc ) ; đạt loại tốt trở lên ( đối vớitrường xếp loại tiên tiến và phát triển ) trong tiêu chuẩn đánh giá trào lưu thi đua “ Xây dựng trường họcthân thiện, học viên tích cực ” của Bộ GD&ĐT lao lý. – Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sáng vững mạnh. – Công đoàn đạt CĐCS vững mạnh trở lên. – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt khá trở lên. – Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đạt Liên đội xuất sắc ( đối với trường xếploại xuất sắc ) ; đạt loại khá trở lên ( đối với trường xếp loại tiên tiến và phát triển ). – Có tổ Lao động xuất sắc ( đối với trường xếp loại xuất sắc ) ; có tổ Lao động tiêntiến trở lên ( đối với trường xếp loại tiên tiến và phát triển ). – Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, chấp hành tốt đường lối chủtrương chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Không có cá thể, tập thể bị kỷluật từ hình thức cảnh cáo trở lên .

You may also like

Để lại bình luận