Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức năm 2019

Bởi tuhocmoithu

Triển khai, quán triệt và tổ chức đánh giá, phân loại CBCCVC của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP; căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại CBCCVC, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của CBCCVC đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại CBCCVC; đồng thời khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại CBCCVC bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật.

Thời điểm đánh giá, phân loại CBCCVC được triển khai trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực thi việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm .Đối với việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức thao tác trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo và giảng dạy được triển khai theo từng năm học. Thời điểm đánh giá khi kết thúc năm học, theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc báo cáo giải trình hiệu quả đánh giá và phân loại năm 2018 được sử dụng hiệu quả đánh giá của năm học 2017 – 2018 ( Lưu ý : nội dung, tiêu chuẩn, trình tự bảo vệ đúng theo pháp luật tại Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP và Nghị định số 88/2017 / NĐ-CP của nhà nước ) .

Về trình tự, thủ tục đánh giá CBCCVC: Đối với cán bộ: trình tự, thủ tục đánh giá thực hiện theo Điều 10, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ. Đối với công chức (bao gồm công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập): trình tự, thủ tục đánh giá thực hiện theo Điều 17, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ. Đối với viên chức: trình tự, thủ tục đánh giá thực hiện theo Điều 24, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

Thẩm quyền đánh giá, phân loại CBCCVC thống nhất thực thi như sau : Đối với CBCCVC giữ những chức vụ, chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản trị ( theo Quy định số 01 – Qđi / TU ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ) : cơ quan, đơn vị chức năng nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác làm việc có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi trình tự, thủ tục theo lao lý để tổng hợp hiệu quả đề xuất kiến nghị phân loại trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy ) xem xét, quyết định hành động việc đánh giá, phân loại .Đối với cán bộ thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ( trừ cán bộ lao lý tại Điểm a, Mục 4 nêu trên ) : Cấp có thẩm quyền quản trị cán bộ thực thi việc đánh giá, phân loại cán bộ theo phân cấp quản trị .Thẩm quyền đánh giá, phân loại công chức ( trừ công chức lao lý tại Điểm a, Mục 4 nêu trên ) thực thi theo lao lý tại Điều 16, Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước .Thẩm quyền đánh giá, phân loại viên chức ( trừ viên chức pháp luật tại Điểm a, Mục 4 nêu trên ) thực thi theo pháp luật tại Điều 23, Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước .Thẩm quyền đánh giá, phân loại so với cán bộ, công chức ở cấp xã và những người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã : quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá, phân loại những chức vụ cán bộ ở cấp xã ; quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá, phân loại công chức ở cấp xã và những người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã. Riêng 02 chức vụ công chức là Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ( so với địa phận có sắp xếp chính quy thì việc đánh giá, phân loại thực thi theo Luật chuyên ngành ) .Thông báo tác dụng đánh giá, phân loại CBCCVC : Kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC phải được thông tin bằng văn bản cho CBCCVC sau 05 ( năm ) ngày thao tác, kể từ ngày có Kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá. Sau khi nhận được thông tin tác dụng đánh giá, phân loại CBCCVC của người hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp CBCCVC không nhất trí với Kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo lao lý của pháp lý về khiếu nại .

Lưu giữ tài liệu đánh giá CBCCVC: Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ CBCCVC, bao gồm: Phiếu đánh giá và phân loại CBCCVC theo mẫu quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ. Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC (nếu có).

Một số nội dung khác cần lưu ý khi thực hiện:

Tập thể chỉ huy hoặc người đứng đầu được giao thẩm quyền đánh giá, phân loại CBCCVC phải thực sự chăm sóc, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc đánh giá, phân loại CBCCVC hàng năm ; qua đánh giá, phân loại phải phân biệt được những người làm việc tốt, tận tụy, nghĩa vụ và trách nhiệm, có hiệu suất cao với những người thao tác thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm, không hiệu suất cao, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Từ đó, làm cơ sở để thực thi việc khen thưởng, kỷ luật, chỉ định, sắp xếp sử dụng so với CBCCVC .Kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC hàng năm cần được sử dụng làm địa thế căn cứ hầu hết để lập kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng nguồn nhân lực ; để sắp xếp, sử dụng CBCCVC đúng năng lượng sở trường ; ship hàng công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, xử lý thôi việc ; chỉ định, đề bạt theo quy hoạch và triển khai chủ trương tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng CBCCVC .Từng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng cần hoàn thành xong quy định thao tác ; kiến thiết xây dựng quá trình xử lý, giải quyết và xử lý việc làm rõ ràng, minh bạch ; thực thi việc phân công, giao trách nhiệm đơn cử đến từng CBCCVC để làm cơ sở, địa thế căn cứ triển khai việc đánh giá, phân loại .Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm triển khai theo pháp luật tại Điều 26, Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước và Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 88/2017 / NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của nhà nước. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức triển khai xong trách nhiệm thực thi theo lao lý tại Điều 27, Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước và Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 88/2017 / NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của nhà nước .Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác làm việc thì cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng mới có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá, phân loại, tích hợp với quan điểm nhận xét của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng cũ ( so với trường hợp có thời hạn công tác làm việc ở cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng cũ từ 06 tháng trở lên ) .Việc đánh giá công chức, viên chức biệt phái do cơ quan sử dụng công chức, viên chức triển khai và gửi 01 bộ tài liệu đánh giá về cơ quan cử biệt phái để lưu giữ .

Đánh giá, phân loại đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ: Làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính: áp dụng đánh giá, phân loại như đối với công chức. Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: áp dụng đánh giá, phân loại như đối với viên chức.

Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gồm có : Văn bản yêu cầu đánh giá, phân loại của cơ quan, đơn vị chức năng ; Ý kiến của cấp ủy đảng nơi công tác làm việc ; Biên bản họp góp phần quan điểm ; Phiếu đánh giá và phân loại CBCCVC theo mẫu lao lý tại Nghị định số 56/2015 / NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước. / .

——————
Nguồn: CV số 1258/UBND-TH ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận