Checklist Bảng câu hỏi đánh giá nội bộ ISO 14001

Bởi tuhocmoithu
Điều khoản Câu hỏi Ghi chú 4.1. Hiểu về tổ chức và nối cảnh của tổ chức Tổ chức có xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong có liên quan tới mục tiêu môi trường và ảnh hưởng đến khả năng đạt được các kết quả dự kiến của EMS không? Tổ chức giám sát và xem xét thông tin về các vấn đề bên ngoài và bên trong như thế nào? Chúng có bao gồm các điều kiện môi trường đang bị ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng đến tổ chức không? 4.2. Hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm Tổ chức có xác định các bên quan tâm có liên quan đến EMS không? Tổ chức có xác định các yêu cầu của các bên quan tâm này có liên quan đến EMS không? Tổ chức có xác định nhu cầu và mong đợi nào trở thành nghĩa vụ tuân thủ của mình chưa? 4.3. Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý môi trường Tổ chức có thiết lập ranh giới và khả năng áp dụng của EMS không? Khi xác định phạm vi của EMS, tổ chức có xem xét các vấn đề bên ngoài và nội bộ được đề cập đến trong điều 4.1 và cũng xem xét nghĩa vụ tuân thủ trong điều 4.2 hay không? Trong khi xác định phạm vi, tổ chức đã xác định các đơn vị tổ chức, chức năng và ranh giới vật lý chưa? Trong khi xác định phạm vi, tổ chức đã xác định được các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ chưa? Trong khi xác định phạm vi, tổ chức đã xem xét quyền hạn và khả năng để thực hiện quyền kiểm soát của mình chưa? Tất cả các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đã trong phạm vi đã được đưa vào EMS chưa? Phạm vi EMS của tổ chức có được cung cấp cho các bên quan tâm và được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản không? 4.4. Hệ thống quản lý môi trường Tổ chức đã thiết lập, thực hiện và có sẵn hệ thống để duy trì và liên tục cải tiến EMS, bao gồm các quá trình cần thiết và các tương tác của chúng, phù hợp với các yêu cầu của ISO 14001 chưa? Tổ chức đã xem xét thông tin thu được trong 4.1 và 4.2 khi thiết lập và duy trì EMS chưa? 5.1. Sự lãnh đạo và cam kết Ban lãnh đạo cao nhất có thể hiện khả năng lãnh đạo và cam kết bằng cách chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của EMS của tổ chức không? Lãnh đạo cao nhất đã đảm bảo Chính sách môi trường và Mục tiêu môi trường được thiết lập chưa? Chính sách môi trường và Mục tiêu môi trường có tương thích với bối cảnh và định hướng chiến lược của tổ chức không? Tổ chức đã tích hợp các yêu cầu của EMS vào các quy trình kinh doanh chưa? Ban lãnh đạo cao nhất có đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho EMS luôn có sẵn không? Tầm quan trọng về tính hiệu quả của EMS và sự tuân thủ các yêu cầu của EMS có được truyền đạt không? Ban lãnh đạo cao nhất có đảm bảo rằng EMS đang đạt được kết quả dự kiến ​​không? Quản lý cao nhất có chỉ đạo và hỗ trợ những người có đóng góp vào hiệu quả của EMS không? Quản lý cao nhất có đang thúc đẩy các cải tiến liên tục không? Quản lý cao nhất có hỗ trợ các vai trò quản lý liên quan khác để thể hiện vai trò lãnh đạo của họ không? 5.2. Chính sách môi trường Lãnh đạo cao nhất đã thiết lập, thực hiện và duy trì Chính sách môi trường phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức, bao gồm bản chất, quy mô và các tác động đến môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức chưa? Chính sách Môi trường có cung cấp khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu về môi trường không? Chính sách môi trường có bao gồm cam kết bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và các cam kết cụ thể khác phù hợp với bối cảnh của tổ chức không? Chính sách môi trường có bao gồm cam kết thực hiện nghĩa vụ tuân thủ không? Chính sách môi trường có bao gồm cam kết cải tiến liên tục EMS để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường không? Chính sách môi trường có được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản, được truyền đạt trong tổ chức và có sẵn cho các bên quan tâm không? 5.3. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức Lãnh đạo cao nhất đã đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn đối với các vai trò liên quan đã được phân công và truyền đạt trong tổ chức chưa? Lãnh đạo cao nhất đã giao trách nhiệm và quyền hạn để đảm bảo rằng EMS phù hợp với các yêu cầu của ISO14001 chưa? Lãnh đạo cao nhất đã giao trách nhiệm và quyền hạn báo cáo về kết quả hoạt động của EMS bao gồm cả kết quả hoạt động môi trường cho lãnh đạo cao nhất chưa? Điều 6.6.1. Khái quát về Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội Khi lập kế hoạch cho EMS, tổ chức đã xem xét các vấn đề được đề cập trong 4.1, các yêu cầu đề cập trong 4.2, phạm vi quản lý môi trường và xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến các khía cạnh môi trường, nghĩa vụ tuân thủ cần được giải quyết. để đảm bảo rằng EMS có thể đạt được kết quả dự kiến chưa? Khi lập kế hoạch cho EMS, tổ chức đã xem xét để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động không mong muốn, bao gồm cả khả năng các điều kiện môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến tổ chức chưa? Tổ chức đã xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn có ảnh hưởng đến môi trường chưa và chúng có nằm trong phạm vi của EMS không? Tổ chức có ghi lại và duy trì thông tin liên quan đến các rủi ro và cơ hội cần được giải quyết và thiết lập các quá trình cần thiết để giải quyết chúng không? 6.1.2. Khía cạnh môi trường Tổ chức đã xác định khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức có thể kiểm soát và gây ảnh hưởng cũng như các tác động liên quan của chúng khi xét đến quan điểm vòng đời chưa? Trong khi xác định các khía cạnh môi trường, tổ chức có thực hiện kế toán thay đổi bao gồm các phát triển đã được lên kế hoạch hoặc mới và các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ mới hoặc sửa đổi không? Trong khi xác định các khía cạnh môi trường, tổ chức đã tính đến các điều kiện bất thường và các tình huống khẩn cấp có thể dự đoán trước một cách hợp lý chưa? Tổ chức đã sử dụng những tiêu chí nào để xác định khía cạnh có thể có tác động môi trường đáng kể và những tiêu chí này được truyền đạt như thế nào ở các cấp khác nhau trong tổ chức? Các khía cạnh và tác động có được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản, các khía cạnh quan trọng bao gồm các tiêu chí được sử dụng để xác định tầm quan trọng của nó không? 6.1.3 Nghĩa vụ tuân thủ Tổ chức đã xác định và có quyền tiếp cận với các nghĩa vụ tuân thủ liên quan đến khía cạnh môi trường của mình chưa? Xác định các nghĩa vụ tuân thủ này áp dụng cho tổ chức như thế nào? Tổ chức có tính đến các nghĩa vụ tuân thủ này khi thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục EMS của mình không? Các nghĩa vụ tuân thủ có được duy trì dưới dạng thông tin được lập thành văn bản không? 6.1.4 Hoạch định hành động Tổ chức đã thực hiện hành động để giải quyết các khía cạnh môi trường quan trọng và các nghĩa vụ tuân thủ cũng như rủi ro và cơ hội được xác định trong điều 6.1.1 chưa? Tổ chức tích hợp và thực hiện các hành động như thế nào vào các quá trình của EMS hoặc các quá trình kinh doanh khác của mình? Tổ chức đánh giá hiệu quả của hành động như thế nào? Tổ chức đã tính đến các phương án công nghệ, yêu cầu về tài chính, hoạt động và kinh doanh chưa? 6.2.1. Mục tiêu môi trường Khi thiết lập các Mục tiêu môi trường ở các chức năng, cấp độ liên quan và quy trình cần thiết cho EMS, tổ chức có tính đến các khía cạnh quan trọng, nghĩa vụ tuân thủ liên quan và đã xem xét rủi ro và cơ hội của nó chưa? Các Mục tiêu về môi trường có phù hợp với Chính sách môi trường không? Mục tiêu môi trường có thể đo lường được (nếu có) và được giám sát không? Các Mục tiêu môi trường có được truyền đạt và cập nhật theo yêu cầu không? Tổ chức có duy trì thông tin dạng văn bản về các Mục tiêu môi trường không? 6.2.2. Hoạch định hành động để đạt được các mục tiêu môi trường Để đạt được các Mục tiêu môi trường, tổ chức có xác định những gì sẽ được thực hiện, những nguồn lực nào được yêu cầu, ai sẽ chịu trách nhiệm, khi nào sẽ hoàn thành và kết quả được đánh giá như thế nào bao gồm cả các chỉ số giám sát tiến độ đạt được các Mục tiêu môi trường đo lường được của mình? Tổ chức xem xét cách thức hành động để đạt được các Mục tiêu môi trường có thể được tích hợp vào quy trình kinh doanh của mình chưa? 7.1. Nguồn lực Tổ chức đã xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục EMS chưa? Tổ chức đã xem xét các khả năng và hạn chế của các nguồn lực nội bộ hiện có chưa? Tổ chức đã xem xét những gì cần thu được từ các nhà cung cấp bên ngoài chưa? 7.2. Năng lực Tổ chức có xác định năng lực cần thiết của những người làm công việc dưới sự kiểm soát của mình mà ảnh hưởng đến việc thực hiện và hiệu lực của EMS cũng như khả năng thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức không? Tổ chức có đảm bảo rằng những người này có đủ năng lực trên cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc kinh nghiệm thích hợp không? Tổ chức đã xác định nhu cầu đào tạo gắn với các khía cạnh môi trường và EMS của mình chưa? Tổ chức có thực hiện các hành động thích hợp để đạt được năng lực cần thiết và đánh giá hiệu quả của hành động đã thực hiện không? Tổ chức có lưu giữ thông tin dạng văn bản thích hợp làm bằng chứng về năng lực không? 7.3.  Nhận thức Làm thế nào để tổ chức đảm bảo rằng những người làm công việc dưới sự kiểm soát của họ nhận thức được các tác động của việc không tuân thủ các yêu cầu của EMS bao gồm cả việc không hoàn thành nghĩa vụ của tổ chức? Làm thế nào để tổ chức đảm bảo rằng những người làm công việc dưới sự kiểm soát của họ nhận thức được khía cạnh môi trường quan trọng và tác động thực tế và tiềm năng liên quan liên quan đến công việc của họ? Làm thế nào để tổ chức đảm bảo rằng những người làm công việc dưới sự kiểm soát của họ nhận thức được sự đóng góp của họ vào hiệu quả của EMS, bao gồm cả những lợi ích của việc nâng cao kết quả hoạt động môi trường? Tổ chức có đảm bảo rằng những người làm công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức nhận thức được sự đóng góp của họ vào hiệu quả của EMS, bao gồm cả những lợi ích của việc cải thiện hiệu suất và những tác động của việc không đáp ứng các yêu cầu của EMS? 7.4.1. Trao đổi thông tin Làm thế nào để tổ chức xác định các thông tin liên lạc bên trong và bên ngoài liên quan đến EMS, bao gồm cả về những gì nó sẽ truyền đạt, khi nào cần giao tiếp, giao tiếp với ai và giao tiếp như thế nào? Khi thiết lập các quy trình giao tiếp của mình, tổ chức có tính đến các nghĩa vụ tuân thủ của mình không? Khi thiết lập các quy trình giao tiếp của mình, tổ chức đã tính đến thông tin được truyền đạt có nhất quán và đáng tin cậy không? Tổ chức có lưu giữ thông tin dạng văn bản thích hợp làm bằng chứng cho việc trao đổi thông tin khi thích hợp không? Làm thế nào để tổ chức xác định các thông tin liên lạc bên trong và bên ngoài liên quan đến EMS, bao gồm cả về những gì nó sẽ truyền đạt, khi nào cần giao tiếp, giao tiếp với ai và giao tiếp như thế nào? 7.4.2. Trao đổi thông tin nội bộ Thông tin nào liên quan đến EMS bao gồm bất kỳ thay đổi nào được thông báo nội bộ và thông tin đó được thông báo đến các cấp nào trong tổ chức? Làm thế nào để tổ chức đảm bảo các quá trình giao tiếp của mình cho phép những người làm công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức góp phần cải tiến liên tục? 7.4.3. Trao đổi thông tin với bên ngoài Làm thế nào để tổ chức đảm bảo rằng thông tin bên ngoài của mình được truyền đạt như được thiết lập bởi quá trình truyền thông của mình và cũng như theo yêu cầu của các nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức? 7.5.1. Yêu cầu chung về Thông tin dạng văn bản EMS của tổ chức có bao gồm các tài liệu theo yêu cầu của ISO 14001: 2015 và các tài liệu do tổ chức xác định cần thiết cho tính hiệu quả của EMS không? 7.5.2 Tạo lập và cập nhật Trong khi tạo và cập nhật thông tin dạng văn bản, tổ chức có đảm bảo thông tin đó phù hợp về mặt mô tả nhận dạng không? Trong khi tạo và cập nhật thông tin dạng văn bản, tổ chức có đảm bảo rằng nó có định dạng phù hợp và trên phương tiện truyền thông chính xác không? Trong khi tạo và cập nhật thông tin dạng văn bản, tổ chức có đảm bảo rằng có sự xem xét và phê duyệt thích hợp về tính phù hợp và đầy đủ không? 7.5.3 Kiểm soát thông tin dạng văn bản Tổ chức kiểm soát thông tin dạng văn bản của mình như thế nào để đảm bảo rằng thông tin đó luôn sẵn có và phù hợp để sử dụng, bất cứ khi nào cần? Làm thế nào để thông tin dạng văn bản được bảo vệ đầy đủ? Việc phân phối, truy cập, truy xuất và sử dụng thông tin dạng văn bản được kiểm soát đầy đủ như thế nào? Làm thế nào để tài liệu được lưu trữ đúng cách và được bảo quản đầy đủ và dễ đọc? Làm thế nào để kiểm soát các thay đổi (ví dụ: kiểm soát phiên bản)? Có kiểm soát đầy đủ đối với việc lưu giữ và xử lý không? Thông tin dạng văn bản có nguồn gốc bên ngoài cần thiết cho việc lập kế hoạch và vận hành EMS được xác định và kiểm soát thích hợp như thế nào? Hồ sơ được bảo vệ như thế nào đối với những thay đổi ngoài ý muốn? 8.1.  Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện Tổ chức có thiết lập, thực hiện, kiểm soát và duy trì các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của EMS và để thực hiện các hành động được xác định trong Điều 6.1 và 6.2, bằng cách thiết lập các tiêu chí hoạt động cho các quá trình không? Tổ chức đã thực hiện kiểm soát các quá trình phù hợp với các tiêu chí hoạt động chưa? Làm thế nào để tổ chức kiểm soát những thay đổi đã lên kế hoạch và xem xét hậu quả của những thay đổi ngoài ý muốn, bao gồm cả việc thực hiện hành động để giảm thiểu bất kỳ tác động bất lợi nào, khi cần thiết? Làm thế nào để tổ chức của bạn đảm bảo rằng các quy trình thuê ngoài được kiểm soát và là loại và mở rộng kiểm soát hoặc ảnh hưởng được áp dụng cho các quy trình thuê ngoài được xác định trong EMS? Làm thế nào để tổ chức giải quyết, từ quan điểm vòng đời, các biện pháp kiểm soát thích hợp liên quan đến các yêu cầu môi trường trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của mình bằng cách xem xét từng giai đoạn của vòng đời? Tổ chức giải quyết các yêu cầu về môi trường đối với việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ như thế nào? Tổ chức có thông báo các yêu cầu liên quan đến môi trường của mình cho các nhà cung cấp bên ngoài, bao gồm cả các nhà thầu không? Tổ chức giải quyết việc cung cấp thông tin như thế nào về các tác động môi trường đáng kể tiềm ẩn liên quan đến việc vận chuyển, sử dụng phân phối, xử lý cuối vòng đời và thải bỏ sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng của mình Làm thế nào để tổ chức duy trì thông tin dạng văn bản ở mức độ cần thiết để có được sự tin tưởng rằng các quá trình đã được thực hiện theo kế hoạch? 8.2.  Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp Tổ chức đã thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết để chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn được xác định trong điều 6.1.1 chưa? Tổ chức lập kế hoạch hành động như thế nào để ứng phó nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường từ các tình huống khẩn cấp? Làm thế nào để tổ chức ứng phó với các tình huống khẩn cấp thực tế và thực hiện hành động để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu hậu quả của các tình huống khẩn cấp phù hợp với mức độ của tình huống khẩn cấp và tác động môi trường tiềm ẩn? Làm thế nào để tổ chức kiểm tra định kỳ phản ứng theo kế hoạch nếu có thể? Định kỳ, cụ thể là sau khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc thử nghiệm, tổ chức định kỳ xem xét và sửa đổi các quá trình và các hành động ứng phó theo kế hoạch như thế nào. Làm thế nào để tổ chức cung cấp thông tin liên quan và đào tạo liên quan đến việc chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp cho các bên quan tâm có liên quan và những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức? Thông tin dạng văn bản nào được duy trì trong phạm vi cần thiết để làm bằng chứng để tin tưởng rằng các quá trình đã được thực hiện theo kế hoạch? 9.1.1. Yêu cầu chung của theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá Tổ chức giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động Môi trường của mình như thế nào? Làm thế nào để tổ chức xác định những gì cần được theo dõi và đo lường? Làm thế nào để tổ chức xác định các phương pháp theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá khi cần thiết để đảm bảo các kết quả hợp lệ? Làm thế nào để tổ chức xác định các tiêu chí mà nó sẽ đánh giá hoạt động môi trường và các chỉ số thích hợp? Làm thế nào để tổ chức của bạn xác định khi nào việc giám sát và đo lường sẽ được thực hiện và kết quả của nó sẽ được phân tích và đánh giá? Làm thế nào để tổ chức đảm bảo rằng thiết bị đo lường và giám sát của mình được hiệu chuẩn hoặc xác nhận một cách thích hợp và các thiết bị đó được sử dụng và bảo trì khi thích hợp. Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động môi trường và hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường như thế nào? Thông tin về hiệu suất môi trường liên quan được truyền đạt cả bên trong và bên ngoài như thế nào? Nó có được xác định trong quá trình giao tiếp và có được yêu cầu bởi nghĩa vụ tuân thủ của nó không? Làm thế nào để tổ chức lưu giữ thông tin dạng văn bản thích hợp làm bằng chứng cho các kết quả theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá? 9.1.2. Đánh giá sự tuân thủ Tổ chức đã thiết lập, thực hiện và duy trì quy trình cần thiết để đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ của mình chưa? Tổ chức đã xác định tần suất mà sự tuân thủ sẽ được đánh giá chưa? Tổ chức đã đánh giá sự tuân thủ và thực hiện hành động nếu cần chưa? Tổ chức đã duy trì kiến ​​thức và hiểu biết về tình trạng tuân thủ của mình chưa? Tổ chức có lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về kết quả đánh giá tuân thủ không? 9.2.1. Khái quát Đánh giá nội bộ Tổ chức có tiến hành đánh giá nội bộ theo các khoảng thời gian đã định để cung cấp thông tin về việc liệu EMS có tuân theo yêu cầu riêng của tổ chức đối với EMS, các yêu cầu của ISO 14001: 2015 và EMS có được thực hiện và duy trì một cách hiệu quả hay không? 9.2.2. Chương trình đánh giá nội bộ Tổ chức có lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình đánh giá không? Chương trình đánh giá có bao gồm tần suất, phương pháp, trách nhiệm, yêu cầu lập kế hoạch và báo cáo đánh giá nội bộ không? Chương trình đánh giá có xem xét tầm quan trọng về môi trường của quá trình liên quan, những thay đổi ảnh hưởng đến tổ chức và kết quả của các cuộc đánh giá trước đó không? Tổ chức có xác định các tiêu chí đánh giá và phạm vi của mỗi cuộc đánh giá không? Tổ chức có đảm bảo rằng cuộc đánh giá được thực hiện bởi các kiểm toán viên để đảm bảo tính khách quan và công bằng của quá trình đánh giá không? Tổ chức có đảm bảo rằng kết quả của các cuộc đánh giá được báo cáo cho cấp quản lý có liên quan không? Tổ chức có thực hiện các biện pháp khắc phục và sửa chữa thích hợp mà không có sự chậm trễ quá mức không? Thông tin dạng văn bản được lưu giữ có làm bằng chứng về việc thực hiện chương trình đánh giá và kết quả đánh giá không? 9.3.  Xem xét của lãnh đạo Lãnh đạo cao nhất có xem xét EMS của tổ chức theo các khoảng thời gian đã định để đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ và hiệu quả liên tục của tổ chức không? Việc xem xét có xem xét trạng thái của các hành động từ các đánh giá của ban quản lý trước đó không? Những thay đổi về các vấn đề bên ngoài và bên trong có liên quan đến EMS có được xem xét không? Những thay đổi về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm bao gồm cả nghĩa vụ tuân thủ có được xem xét không? Những thay đổi trong các khía cạnh quan trọng, rủi ro và cơ hội có được xem xét không? Việc xem xét có xem xét thông tin về hiệu suất và hiệu quả của EMS không? Việc xem xét có xem xét mức độ đạt được các mục tiêu môi trường không? Việc xem xét có xem xét kết quả hoạt động môi trường bao gồm các xu hướng về sự không phù hợp và các hành động khắc phục, kết quả giám sát và đo lường, việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ và kết quả đánh giá không? Việc xem xét có xem xét sự đầy đủ của các nguồn lực không? Việc xem xét có xem xét các thông tin liên lạc từ các bên quan tâm bao gồm cả các khiếu nại không? Việc xem xét có xem xét các cơ hội để cải tiến liên tục không? Các kết quả đầu ra của việc xem xét của lãnh đạo có bao gồm các quyết định và hành động liên quan đến các kết luận về tính phù hợp, đầy đủ và hiệu lực liên tục của EMS không? Đầu ra có bao gồm các quyết định liên quan đến các cơ hội cải tiến liên tục không? Các quyết định đầu ra có liên quan đến bất kỳ nhu cầu thay đổi nào đối với EMS, bao gồm cả các nhu cầu về tài nguyên không? Đầu ra có bao gồm các hành động, nếu cần, khi các mục tiêu môi trường chưa được đáp ứng không? Đầu ra có bao gồm các cơ hội để cải thiện sự tích hợp của EMS với các quy trình kinh doanh khác, nếu cần không? Các kết quả đầu ra của việc xem xét của Ban Giám đốc có bao gồm bất kỳ hàm ý nào đối với định hướng chiến lược của tổ chức không? Tổ chức có lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về kết quả xem xét của lãnh đạo không? 10.1. Khái quát chung về Cải tiến Làm thế nào để tổ chức xác định các cơ hội cải tiến như đã nêu trong điều 9.1,9.2,9.3 và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để đạt được các kết quả dự kiến ​​của EMS của mình? 10.2. Sự không phù hợp và hành động khắc phục Khi bất kỳ sự không phù hợp nào xảy ra, tổ chức sẽ phản ứng như thế nào bằng cách thực hiện hành động để kiểm soát và sửa chữa và giải quyết các hậu quả bao gồm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường? Khi bất kỳ sự không phù hợp nào xảy ra, tổ chức có đánh giá nhu cầu hành động để loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp để nó không tái diễn hoặc xảy ra ở nơi khác không? Tổ chức đánh giá sự không phù hợp như thế nào? Làm thế nào để tổ chức xác định nguyên nhân của sự không phù hợp? Làm thế nào để tổ chức xác định sự không phù hợp tương tự tồn tại hoặc có thể tồn tại? Làm thế nào để tổ chức thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào? Tổ chức đã xem xét tính hiệu quả của hành động khắc phục được thực hiện như thế nào? Tổ chức có thực hiện các thay đổi đối với EMS nếu cần thiết không? Các hành động khắc phục có phù hợp với tầm quan trọng của các tác động của sự không phù hợp gặp phải bao gồm cả tác động môi trường không? Tổ chức có lưu giữ thông tin dạng văn bản về bản chất của sự không phù hợp và bất kỳ hành động tiếp theo nào được thực hiện hay không; và kết quả của bất kỳ hành động sửa chữa nào? 10.3. Cải tiến liên tục Tổ chức có liên tục cải thiện tính phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của EMS để tăng cường hoạt động môi trường không?

You may also like

Để lại bình luận