Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên 2020 – Cẩm Nang Tiếng Anh

Bởi tuhocmoithu
Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 4Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 3Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 2

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 1

Dưới đây là bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học 2019 2020

Mục Lục

Đánh Giá bản tự nhận xét đánh giá viên chức

Đánh Giá – 0

0

100

Hướng dẫn bản tự nhận xét đánh giá quy trình công tác làm việc hay ạ !

User Rating: Be the first one !

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên được lập ra để cho giáo viên tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như chuyên môn, nghiệp vụ,Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ năm 2021  khả năng phát triển của bản thân trong quá trình công tác. Hãy theo dõi  mới nhất với CNTA nhé.

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên 2020

Video bản tự nhận xét, đánh giá viên chức 2020

Nội dung mẫu bản tự nhận xét cần nêu rõ cả thông tin cá thể, trách nhiệm được giao trong năm học vừa mới qua. Đồng thời, đưa ra những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm 4 mẫu tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên trong bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm tay nghề hoàn thành xong bài viết của mình :

Dưới đây là bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học 2019 2020

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 1

Phòng GDĐT………
Trường ……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
… .. ngày …. tháng … .. năm … ….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Năm học: 20…….. – 20……..

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … .. Mã số ngạch : … … … Bậc lương … … Hệ số lương … … … Đơn vị công tác làm việc : Trường … … … … … … … … … … … … … … … … Trình độ trình độ, nhiệm vụ : … … … … … … … … … … … … Nhiệm vụ được phân công : … … … … … … … … … … … … … … … Trình độ chính trị : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … b. Chấp hành chủ trương, pháp lý của nhà nước … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … c. Việc chấp hành Quy chế của ngành, lao lý của cơ quan, đơn vị chức năng, bảo vệ số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên ; ý thức đấu tranh chống những bộc lộ xấu đi ; sự tin tưởng của đồng nghiệp, học viên và nhân dân … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … đ. Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác làm việc ; quan hệ đồng nghiệp ; thái độ ship hàng nhân dân và học viên … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu suất cao giảng dạy và công tác làm việc trong từng vị trí, từng thời hạn và từng điều kiện kèm theo công tác làm việc đơn cử … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong giảng dạy và công tác làm việc ; ý thức phê bình và tự phê bình … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, …)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

a. Ưu điểm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … b. Khuyết điểm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

5. Tự đánh giá, xếp loại

– Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống : … … … … – Xếp loại về trình độ, nhiệm vụ : … … … … … … … … … … …. – Xếp loại chung : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

II. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Tổ ( hoặc tập thể đơn vị chức năng ) thống nhất xếp loại : – Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống : … … … … … – Xếp loại về trình độ, nhiệm vụ : … … … … … … … … … … …. – Xếp loại chung : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ….

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
TỔ CHUYÊN MÔN (ĐƠN VỊ)
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

III. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Xếp loại : – Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống : … … … – Xếp loại về trình độ, nhiệm vụ : … … … … … … … … … – Xếp loại chung : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT…….

TRƯỜNG TH………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm Học……..

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Đơn vị công tác làm việc : Trường … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nhiệm vụ được giao : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nay tôi viết bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học … … … … … … .. với những nội dung sau :

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên trì và tin yêu tuyệt đối vào sự chỉ huy của Đảng. Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước cũng như những thông tư, nghị quyết của Đảng. Chấp hành tráng lệ nội quy, quy định của ngành, của trường ; bảo vệ ngày giờ công, không cắt xén thời hạn. Thường xuyên tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai tốt những đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và Nhà nước ; những lao lý của địa phương. Thực hành tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tham ô tiêu tốn lãng phí. Luôn có ý thức đấu tranh chống những xấu đi, những việc làm sai lầm, diệt trừ mê tín dị đoan dị đoan. Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tận tâm với nghề nghiệp ; được đồng nghiệp, học viên, cha mẹ và nhân dân tin yêu, kính trọng. Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; tích cực tham gia cuộc hoạt động “ Nói không với xấu đi trong thi tuyển và bệnh thành tích trong giáo dục ” ; cuộc hoạt động “ Xây dựng môi trường học tập thân thiện ”, trào lưu kiến thiết xây dựng “ Trường học thân thiện, học viên tích cực ”. Có ý thức đoàn kết với mọi người, thiết kế xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thân thiện với nhân dân, không có bộc lộ xa rời quần chúng. Luôn trung thực, có nghĩa vụ và trách nhiệm cao với việc làm được giao.

* Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống: Loại Tốt.

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

Chấp hành tráng lệ quy định trình độ ; soạn giảng khá đầy đủ, đúng chương trình, có bổ trợ tương thích với đối tượng người tiêu dùng học viên ; bảo vệ khối lượng, chất lượng việc làm và ngày giờ công. Không ngừng học tập nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ; liên tục dự giờ thăm lớp, tổ chức triển khai chuyên đề, sử dụng vật dụng có hiệu suất cao ; tiếp tục tìm hiểu thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn thay đổi giải pháp dạy học theo hướng thay đổi – lấy học viên làm TT. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử. Làm tốt trách nhiệm tổ khối trưởng, góp thêm phần đưa tổ 5 đứng vị trí số 1 trong mọi nghành nghề dịch vụ. Trong công tác làm việc chỉ huy của tổ trình độ, tôi luôn có kế hoạch đơn cử, tiếp tục đôn đốc, động viên những thành viên trong tổ triển khai xong xuất sắc mọi trách nhiệm, tiên phong trong mọi trào lưu. Luôn có kế hoạch kịp thời trong công tác làm việc thanh tra trường học ; tiếp tục cùng Ban giám hiệu và quản trị Công đoàn kiểm tra nhà bếp ăn tập thể ; trong năm không có vấn đề lớn xảy ra, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhiệt tình, tận tâm, có phát minh sáng tạo trong công tác làm việc tu dưỡng học viên giỏi. Kết quả học viên giỏi luôn đạt giải cao trong những kì thi ( Cụ thể có 2 em đạt giải cấp Tỉnh và 13 em giải cấp Huyện ). Viết ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề vận dụng vào trong thực tiễn giảng dạy và dự thi cấp huyện. Tham gia tích cực trong những trào lưu của nhà trường cũng như của ngành như : văn nghệ, thể thao, … * Kết quả về trình độ : – Được bảo lưu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh ; Được BGH dự giờ và xếp loại Tốt. * Kết quả 2 mặt giáo dục của lớp chủ nhiệm : – Về hạnh kiểm : Thực hiện khá đầy đủ … …. đạt 100 %. – Về học lực : … … … … … … … … …. – Lớp đạt Lớp chuẩn và Lớp Vở sạch chữ đẹp cấp trường. * Về công tác làm việc chủ nhiệm lớp : Có kế hoạch cụ thể, đơn cử cho từng tuần, từng tháng, từng kì và cả năm học. Thường xuyên có mối liên hệ ngặt nghèo với mái ấm gia đình học viên để phối hợp giáo dục những em. Liên hệ tốt với BGH để xin quan điểm chỉ huy kịp thời cho những hoạt động giải trí của lớp. Xây dựng được môi trường học tập thân thiện. Đánh giá đúng chất lượng học viên. Thực hiện thu đúng, thu đủ những khoản thu theo lao lý. Thường xuyên động viên, khuyến khích học viên trong học tập cũng như tham gia những hoạt động giải trí, những trào lưu nuôi heo đất, thu gom non bia, ….

* Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: Loại Tốt.

3. Khả năng phát triển

– Tích cực tham gia học tập những lớp nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, chính trị xã hội. – Thường xuyên soạn thảo và bổ trợ chương trình tu dưỡng học viên giỏi ; chương trình ôn tập kiến thức và kỹ năng cơ bản. – Bản thân luôn học hỏi và tự học hỏi để nâng cao trình độ trình độ cũng như những nghành nghề dịch vụ khác, như : soạn giáo án điện tử, lập được trang Website riêng, truy vấn Internet, viết bài gửi tạp chí ….

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

* Ưu điểm:

– Sẵn sàng nhận và hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm được giao. – Trung thực, nhiệt tình, có nghĩa vụ và trách nhiệm cao trong việc làm, lao động đạt hiệu suất cao cao. – Chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước. – Thực hiện không thiếu, tráng lệ những pháp luật của ngành và của địa phương. – Lối sống đơn giản và giản dị, lành mạnh, trong sáng, thân thiện với mọi người, được đồng nghiệp, nhân dân và học viên tin yêu.

* Khuyết điểm:

Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực trong mọi hoạt động giải trí, tuy nhiên đôi lúc hiệu quả 1 số ít việc làm còn chưa được như mong ước.

5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của Quy chế: Lao động Xuất sắc.

Nhận xét, đánh giá xếp loại
của tổ chuyên môn
… …. ngày … .. tháng … .. năm … ….

Người viết
……………………

Tóm tắt nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

……. ngày….. tháng….. năm…..

Hiệu trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT………
TRƯỜNG……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

… … … ngày … .. tháng … … năm … ….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học :20….. – 20….

Họ và tên viên chức : … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chức danh nghề nghiệp : … … … Bậc : … … .. Hệ số : … … .. Chức vụ chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … …

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a ) Nhận thức tư tưởng, chính trị : – Luôn giữ vững lập trường. Tin tưởng vào sự chỉ huy của Đảng và sự tăng trưởng của quốc gia. – Nhận thức đúng đắn về tư tưởng chính trị, quan điểm, lập trường vững vàng. b ) Chấp hành chủ trương, pháp lý của Nhà nước : – Bản thân luôn chấp hành đúng chủ trương, pháp lý của nhà nước. – Tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai đúng quan điểm chủ trương của Đảng. c ) Chấp hành Quy chế của ngành, pháp luật của cơ quan, đơn vị chức năng, bảo vệ số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động : – Bản thân luôn chấp hành đúng quy định của ngành, lao lý của nhà trường – Đảm bảo ngày công, giờ công lao động. – Đảm bảo chỉ tiêu chất lượng bộ môn d ) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên ; ý thức đấu tranh chống những hiện tượng kỳ lạ xấu đi ; sự tin tưởng của đồng nghiệp, học viên và nhân dân : – Bản thân luôn có lối sống lành mạnh, trong sáng luôn giữ gìn đọa đức, tác phong của người giáo viên. – Được sự tin tưởng của đồng nghiệp, học viên và nhân dân. đ ) Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác làm việc ; quan hệ đồng nghiệp ; thái độ ship hàng nhân dân và học viên : – Luôn có ý thức tạo mối quan hệ đoàn kết với đồng nghiệp, trung thực trong công tác làm việc, khắc phục mọi khó khăn vất vả để hoàn thành xong tốt mọi trách nhiệm được giao. – Luôn tôn trọng và thái độ thân thiện, Giao hàng nhân dân và trợ giúp học viên. e ) Tự nhận xét, xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống ( Tốt, Khá, TB, Kém ) Xếp loại : … … … … … … … … ..

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

a ) Khối lượng, chất lượng, hiệu suất cao giảng dạy và công tác làm việc : – Khối lượng việc làm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … + Chất lượng tương đối cao theo kế hoạch đề ra đầu năm + Hiệu quả giảng dạy và công tác làm việc tốt b ) Tinh thần học tập nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong giảng dạy và công tác làm việc ; niềm tin phê và tự phê. – Có ý thức tự học, tự tu dưỡng để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ. – Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong giảng dạy và công tác làm việc. – Có ý thức phê và tự phê. c ) Tự xếp loại về trình độ nhiệm vụ ( Tốt, Khá, TB, Kém ) Xếp loại : … … … … … … … … … … … …

3. Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội)

– Có năng lực tăng trưởng về trình độ nhiệm vụ

4. Tóm tắt ưu điểm và khuyết điểm chính về thực hiện chức trách và nhiệm vụ

– Ưu điểm : + Có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm + Hoàn thành việc làm được giao – Khuyết điểm : Tinh thần phê và tự phê chưa cao

5. Tự đánh giá và xếp loại theo điều 8 của Quy chế (Xuất sắc, Khá, TB, Kém):

Xếp loại : … … … … … … …

…… ngày ….tháng ….năm 20…..
Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ TRƯỞNG

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Xếp loại : … … … … … … … …

Tổ trưởng
(Ký tên)

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Xếp loại : … … … … … … … …

HIỆU TRƯỞNG

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên – Mẫu 4

Phòng GDĐT……………….
Trường……………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Năm học……….- ………

Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Đơn vị công tác làm việc : … … … … … …. … … … …. … … … … … … … … … … … … … …

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy

Căn cứ vào quy định đánh giá xếp loại giáo viên đại trà phổ thông theo quyết định hành động số 06/2006 / QĐ-BNV ngày 23/3/2006 và công văn hướng dẫn số 3040 / BGDĐT-TCCB ngày 17/4/2006 và công văn hướng dẫn số 684 / HD-GDĐT ngày 19/5/2006 của Sở GDĐT … … … … … … .. Cụ thể :

1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a / Nhận thức tư tưởng, chính trị : – Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn. – Tự tu dưỡng tư tưởng chính trị b / Chấp hành chủ trương pháp lý của Nhà nước : – Luôn chấp hành tốt chủ trương pháp lý của nhà nước, sống và thao tác theo pháp lý c / Chấp hành qui chế của ngành, pháp luật của cơ quan đơn vị chức năng. bảo vệ số lượng ngày giờ công lao động : – Luôn chấp hành tốt những qui chế của ngành, pháp luật của cơ quan đơn vị chức năng. – Luôn bảo vệ số lượng ngày giờ công lao động d / Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức thức đấu tranh chống những bộc lộ xấu đi ; sự tin tưởng của đồng nghiệp, học viên và nhân dân : – Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhân viên cấp dưới – Luôn có ý thức thức đấu tranh chống những biểu lộ xấu đi ; và được sự tin tưởng của đồng nghiệp, học viên và nhân dân đ / Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác làm việc, quan hệ đồng nghiệp, thái độ Giao hàng nhân dân và học viên : – Luôn có tình thần đoàn kết, trung thực trong công tác làm việc ; quan hệ đồng nghiệp, luôn có thái độ Giao hàng nhân dân và học viên e / Tự xếp loại : ( Tốt, Khá, Trung bình, Kém ) : Tốt

2/ Về chuyên môn nghiện vụ:

a / Khối lượng, chất lượng hiệu qủa công tác làm việc trong từng vị trí, từng thời hạn và từng điều kiện kèm theo công tác làm việc đơn cử : – Luôn bảo vệ khối lượng, chất lượng hiệu qủa công tác làm việc trong từng vị trí, từng thời hạn và từng điều kiện kèm theo công tác làm việc đơn cử b / Tinh thần học tập để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc, ý thức phê bình tự phê bình : – Luôn có ý thức học tập để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc và có niềm tin phê bình tự phê bình c / Tự xếp loại về trình độ nhiệm vụ ( Loại Tốt, Khá, Trung bình, Kém ) : Khá

3/ Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội):

– Có năng lực tăng trưởng về trình độ trình độ nhiệm vụ và quản lí học viên.

4/ Tóm tắt những ưu, khuyết điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ:

Ưu điểm : – Luôn nỗ lực trong công tác làm việc, triển khai xong tốt những việc làm được giao – Vững vàng phẩm chất chính trị, nội quy cơ quan. – Tham gia tốt những trào lưu – Tham gia không thiếu hoạt động và sinh hoạt hội đồng bộ môn. Tồn tại : – Vẫn còn thiếu sót trong hồ sơ chủ nhiệm

5/ Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của qui chế: ……………

…. ngày ….tháng ….năm 20…..

Người tự nhận xét

( Ký và ghi rõ họ tên

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ TRƯỞNG

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Xếp loại : … … … … … … … …

Tổ trưởng
(Ký tên)

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Xếp loại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. …

HIỆU TRƯỞNG

Download

Xem thêm : Bài phát biểu chia tay giáo viên nghỉ hưu Từ Khóa : bản tự nhận xét đánh giá cán bộ năm 2021, bản tự nhận xét đánh giá cá thể, bản tự nhận xét đánh giá quy trình công tác làm việc, bản tự nhận xét đánh giá viên chức, bản tự nhận xét, đánh giá viên chức 2020, bản tự nhận xét đánh giá cá thể học viên, bản nhận xét viên chức mẫu số 03, bản tự nhận xét đánh giá học viên, bản nhận xét, đánh giá viên chức, bản tự nhận xét, đánh giá viên chức, bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên, tự nhận xét đánh giá viên chức, bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại viên chức, bản nhận xét đánh giá viên chức, bản tự nhận xét đánh giá cán bộ viên chức ngành y tế năm 2020, bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học 2019 2020, nhận xét giáo viên, bản tự nhận xét quy trình công tác làm việc kế toán, bản tự nhận xét đánh giá bản thân của học viên, mẫu bản tự nhận xét đánh giá quy trình công tác làm việc,

You may also like

Để lại bình luận