Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân mới nhất

Bởi tuhocmoithu

Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân dành cho các cá nhân Đảng viên dự bị và chính thức, các Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân vào cuối năm 2020.

Legalzone cùng với app https://thutucphapluat.com/ xin gửi đến các bạn mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Mục Lục

Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân mới nhất

HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ MIỄN PHÍ: THỦ TỤC PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân 2020 là biểu mẫu kiểm điểm Đảng viên mới nhất do Bộ chính trị ban hành theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW thay thế cho hướng dẫn số 16 năm 2018.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

——————

… … …., ngày … .. tháng …. năm … … .

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm … … … … .
Họ và tên : … .. Ngày sinh : … .
Chức vụ Đảng : … … … ..
Chức vụ chính quyền sở tại : … … … … .
Chức vụ đoàn thể : … … … …
Đơn vị công tác làm việc : … … … … … .
Chi bộ … … … … … … … … … … .

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị .
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống .
– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật .
– Về tác phong, lề lối thao tác .
– Việc đấu tranh phòng, chống những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của cá nhân. ( Đối chiếu với 27 bộc lộ, cá nhân tự nhận diện )
Tự đánh giá về Lever thực thi :
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc triển khai chức trách, quyền hạn theo lao lý ( đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) .
– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm .
– Trách nhiệm cá nhân tương quan đến hiệu quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do mình đảm nhiệm .
Tự đánh giá về Lever thực thi :
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém
Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).
 3. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm ( đã được khắc phục ; đang khắc phục, mức độ khắc phục ; chưa được khắc phục ) ; những khó khăn vất vả, vướng mắc ( nếu có ) ; nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân .
Tự đánh giá về Lever thực thi :
□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

 1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên do, xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân so với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm .

 1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)
 2. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
□ Hoàn thành tốt trách nhiệm
□ Hoàn thành trách nhiệm
□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

 1. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm
□ Hoàn thành tốt trách nhiệm
□ Hoàn thành trách nhiệm
□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

( Ký, ghi rõ họ tên )

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản trị, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : … … … … … … … … … … …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy : … … … … … … … … … .
– Chi bộ đề xuất kiến nghị xếp loại mức chất lượng : … … … … … … …

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên )
– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng : … … … … … … … … … ..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

>>>Tham khảo bài viết: bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của đảng viên số 02

ĐẢNG BỘ XÃ …….

CHI BỘ TRƯỜNG ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên : … … … … … … … … … … … …. Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ngày vào Đảng : … … … … … … … … … .. Chính thức ngày … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ Đảng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ chính quyền sở tại ( đoàn thể ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hiện đang hoạt động và sinh hoạt tại chi bộ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 1. Ưu điểm, kết quả công tác
 2. Về tư tưởng chính trị

– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên trì so với đường lối của Đảng, tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh .
– Chấp hành trang nghiêm quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại những bộc lộ xấu đi để bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước .
– Luôn có ý thức tuyên truyền, hoạt động người thân trong gia đình, mái ấm gia đình và quần chúng nhân dân triển khai tốt những chủ trương, chủ trương pháp lý của Đảng và Nhà nước .
– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức và kỹ năng về lý luận chính trị và trình độ nhiệm vụ và năng lượng công tác làm việc qua những lớp tập huấn, những lớp tu dưỡng, điều tra và nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thêm đồng nghiệp …
– Bản thân tôi đã kiến thiết xây dựng kế hoạch điều tra và nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực thi cuộc hoạt động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, cuộc hoạt động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và phát minh sáng tạo ” của bản thân. Trong quy trình công tác làm việc, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn vất vả hoàn thành xong tốt mọi trách nhiệm được giao .

 1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, đấu tranh phòng, chống tiêu tốn lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng và những bộc lộ xấu đi khác trong ngành .
Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác trình độ. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo lao lý số 19 – QĐ / TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị .
– Bản thân tôi luôn triển khai tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực thi tốt nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ trong hoạt động giải trí chỉ huy trình độ và luôn luôn thiết kế xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ .
Trong đời sống thường ngày hoạt động và sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực thi tốt quy định dân chủ ở cơ sở, liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin cậy, tham gia tích cực mọi hoạt động giải trí ở nới cư trú .

 1. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Bản thân luôn triển khai đúng qui chế trình độ, bảo vệ tính khoa học .
– Làm việc có nghĩa vụ và trách nhiệm cao, nỗ lực triển khai xong tốt mọi trách nhiệm được giao
– Luôn có ý thức tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ .
– Luôn phối tích hợp tốt với những đồng nghiệp, với những tổ chức triển khai đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao
– Trong công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia thiết kế xây dựng chi bộ, những đoàn thể trong cơ quan trong sáng, vững mạnh .

 1. Về tổ chức kỷ luật:

– Bản thân tôi luôn thực thi tốt nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, có ý thức tổ chức triển khai kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức triển khai. Bản thân luôn hoạt động mái ấm gia đình chấp hành trang nghiêm thông tư, nghị quyết của Đảng, những luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống xấu đi … …
– Bản thân tôi luôn thực thi tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo pháp luật. Tham gia khá đầy đủ những buổi hoạt động và sinh hoạt chi bộ, không cho thâm thúy những chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra .
– Tham gia vừa đủ những buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức triển khai ; đóng Đảng phí khá đầy đủ, kịp thời .
– Thực hiện tốt quy định, nội quy của tổ chức triển khai Đảng cũng như của cơ quan đơn vị chức năng, có ý thức gương mẫu chấp hành và chỉ huy triển khai tốt quy định, lao lý, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng và nơi cư trú ; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự thay thế sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, triển khai tốt chế độ sinh hoạt Đảng .
– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và thay thế sửa chữa khắc phục khuyết điểm .
– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở ; có ý thức tham gia thiết kế xây dựng tổ chức triển khai Đảng, chính quyền sở tại .
Luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm cao với việc làm được giao ; thái độ ship hàng nhân dân tốt ; có ý thức đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân .

 1. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Chỉ đạo hoạt động giải trí trình độ của nhà trường và thực thi trách nhiệm trình độ giảng dạy tác dụng chưa cao
– Đôi khi còn chưa linh động, trong xử lý việc làm với đồng nghiệp, với học viên
– Tuy có ý thức trong công tác làm việc tự phê bình và phê bình trong hoạt động và sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn .
– Đôi lúc chưa dữ thế chủ động trong tổ chức triển khai triển khai 1 số ít hoạt động giải trí. Trong việc làm đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp
– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, thao tác còn mang tính cả nể

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém

– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước. Thực hiện trang nghiêm quy định dân chủ trong Đảng và cơ quan .
– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ nhiệm vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm mục đích làm tốt hơn công tác làm việc quản trị, trách nhiệm chính trị được giao .
– Tiếp tục đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi thực trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên .
Biện pháp khắc phục :
– Trong thời hạn tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thành xong hơn .
– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành vi và việc làm đơn cử trong triển khai việc làm và trách nhiệm được giao

 1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:

Mức 2 : Đảng viên triển khai xong tốt trách nhiệm .

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi ủy :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chi bộ phân loại chất lượng :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

… … … …, ngày … tháng … năm … .
T.M CHI ỦY
Bí thư

Đảng ủy ( chi ủy cơ sở ) phân loại chất lượng :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

… … … … … …, ngày … tháng … năm …

 

T.M ĐẢNG ỦY

Trên đây là nội dung tư vấn về mẫu bản tự nhận xét ưu khuyết điểm cá nhân. Liên hệ ngay với Legalzone hoặc có thể tải app https://ttpl.legalzone.vn/ có thể theo dõi được những thủ tục pháp luật mới nhất để được tư vấn và hỗ trợ. 

File tải về

You may also like

Để lại bình luận