BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.35 KB, 2 trang )

SỞ GD – ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2009 – 2010
Họ và tên: Trần Văn Sách
Đơn vò công tác: Trường THPT Đại Ngãi.
Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 12 Trường THPT
Đại Ngãi
1. Phẩm chất chính trò, đạo đức:
a) Nhận thức tư tưởng, chính trò: Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương
của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
b) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước: luôn trung thành với Nhà nước
Cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt Nam.
c) Việc chấp hành Quy chế của ngành, Quy đònh của cơ quan, đơn vò, đảm bảo sốù
lượng, chất lượng ngày giờ công lao động: Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nội dung
chương trình do Bộ Giáo dục ban hành, thực hiện đầy đủ Quy chế chuyên môn,
hoàn thành đầy đủ chương trình bồi dưỡng chuyên môn. Đảm bảo các hoạt động
giáo dục như hướng nghiệp, văn nghệ, thể dục thể thao.
d) Giữ gìn đạo đức lối sống, nhân cách lành mạnh, trong sáng, ý thức đấu tranh
chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp; học sinh và nhân dân:
Luôn giữ gìn đạo đức lối sống, nhân cách của người giáo viên, tham gia tích cực
công tác đoàn thể; phối hợp với các giáo viên để giáo dục học sinh.
đ) Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ
phục vụ nhân dân và học sinh: tinh thần đoàn kết cao, có ý thức kỷ luật và trách
nhiệm trong công tác, liên hệ chặt chẽ với đồng nghiệp, với nhân dân, tôn trọng
học sinh.
e)Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống: Tốt
2. Kết quả côâng tác đõược giao:
a) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vò trí, từng
thời điểm và từng điều kiện công tác cụ thể: thực hiện đúng quy chế chuyên môn

đạt hiệu quả tốt trong công tác giảng dạy, tham gia tốt công tác xây dựng trường
lớp, quan hệ mật thiết với đòa phương.
b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ
luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự
phê bình: có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý
thức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác, liên hệ chặt chẽ với đồng nghiệp.
c) Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt
3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động
xã hội, ): có năng lực trong chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực quản lí công tác
đoàn thể và hoạt động xã hôïi.
4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực của Quy chế: thực hiện chức trách, nhiệm
vụ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
5. Tự đánh giá xếp loại chung theo Điều 8 của Quy chế: Xuất sắc.
Đại Ngãi, ngày 04 tháng 01 năm 2010
Tổ trưởng chuyên môn Người tự nhận xét
Trần Văn Sách
Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của thủ trưởng đơn vò
đạt hiệu suất cao tốt trong công tác làm việc giảng dạy, tham gia tốt công tác làm việc kiến thiết xây dựng trườnglớp, quan hệ mật thiết với đòa phương. b ) Tinh thần học tập nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ, ý thức tổ chức triển khai kỷluật, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong giảng dạy và công tác làm việc ; niềm tin phê bình và tựphê bình : có ý thức tự học để nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ, có ýthức kỷ luật và nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc, liên hệ ngặt nghèo với đồng nghiệp. c ) Tự xếp loại về trình độ, nhiệm vụ : Tốt3. Khả năng tăng trưởng ( về trình độ, nhiệm vụ, năng lượng quản trị và hoạt độngxã hội, ) : có năng lượng trong trình độ, nhiệm vụ, có năng lượng quản lí công tácđoàn thể và hoạt động giải trí xã hôïi. 4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực của Quy chế : thực thi chức trách, nhiệmvụ : Hoàn thành tốt trách nhiệm được giao. 5. Tự đánh giá xếp loại chung theo Điều 8 của Quy chế : Xuất sắc. Đại Ngãi, ngày 04 tháng 01 năm 2010T ổ trưởng trình độ Người tự nhận xétTrần Văn SáchTóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của thủ trưởng đơn vò

You may also like

Để lại bình luận