Bản nhận xét đánh giá và xếp loại cán bộ hàng năm theo Thông Tư 30

Bởi tuhocmoithu

Mục Lục

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ có vai trò gì?

Thứ nhất : Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận chính quy trình thao tác của bản thân mình, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục thực trạng .Nội dung chính

 • Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ có vai trò gì?
 • Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2021
 • Bản nhận xét, đánh giá cán bộ – Mẫu 1
 • Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch 2021
 • Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?
 • Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch 2021
 • Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch
 • Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm
 • Video liên quan

Mỗi cán bộ sẽ phải tự phê bình, nhận xét, kiểm điểm về chính mình trong quy trình công tác làm việc, thực thi những việc làm được giao, đồng thời là lối sống đạo đức, phẩm chất của mình .

Cán bộ đều là những người đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản, là lực lượng nòng cốt của đất nước, là chủ thể quản lý, chỉ đạo các công việc tại đơn vị công tác do vậy mà cần phải trung thực, trong sạch để tạo dựng lòng tin với nhân dân, trung thành với ý tưởng của Đảng, của nhà nước Việt Nam.

Do đó, mỗi người cán bộ cần phải tự kiểm điểm, đưa ra đánh giá, từ đó sẽ nhìn nhận được những khuyết điểm trong quy trình công tác làm việc để tìm ra giải pháp tương thích nhất giúp cho việc làm được xử lý thuận tiện và thành công xuất sắc nhất hoàn toàn có thể .Thứ hai : Việc tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp thêm phần to lắm nhằm mục đích nâng cao ý thức cũng như là năng lượng chỉ huy, quản trị của cán bộ .Cơ quan, tổ chức triển khai trực tiếp quản trị cán bộ sẽ từ những nhận xét đánh giá đó để đề ra những phương hướng, kế hoạch và giao trách nhiệm tương thích với năng lượng cũng như là trình độ trình độ của từng cán bộ.

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2021

 • Bản nhận xét, đánh giá cán bộ – Mẫu 1
 • Bản nhận xét, đánh giá cán bộ – Mẫu 2
 • Cách viết phiếu nhận xét, đánh giá cán bộ

Bản nhận xét, đánh giá cán bộ – Mẫu 1

HUYỆN ỦY…………………….

ĐẢNG BỘ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày …. tháng …. năm …

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
Thuộc diện cấp ủy, quản lý

I. Sơ lược lý lịch

– Họ tên : …………………………………………. ………………………………………………………..- Ngày, tháng, năm sinh : …………………… ………………………………………………………..- Quê quán : …………………………………….. ………………………………………………………..- Ngày vào đảng : ……………………………. Ngày chính thức : ………………………………..- Trình độ trình độ : ……………… Chính trị : ……………… Ngoại ngữ : ……………….- Tóm tắt quy trình công tác làm việc : ……………… ………………………………………………………..+ Tháng ………………………………………….. ………………………………………………………..+ Tháng ………………………………………….. ………………………………………………………..

II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng

1. Về phẩm chất chính trị- Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, chấp hành nghiêm cương lĩnh của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước .- Luôn nêu cao niềm tin đoàn kết, thống nhất trong tập thể của cơ quan, giữ vững nguyên tắc tập chung dân chủ .2. Về đạo đức lối sống- Luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, đơn giản và giản dị, trung thực không thời cơ, luôn nêu cao niềm tin tự phê bình và phê bình .- Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm công dân nơi cư trú. Bản thân và mái ấm gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, mái ấm gia đình được công nhận là mái ấm gia đình văn hóa truyền thống. Thực hiện tốt lao lý so với cán bộ công chức trong cơ quan3. Về năng lượng công tác làm việc- Trên cương vị ………………………………….. chiến sỹ luôn dữ thế chủ động việc làm và nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc xét xử, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp lý .- Khắc phục khó khăn vất vả hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm- Tích cực tham gia thiết kế xây dựng tổ chức triển khai Đảng, chính quyền sở tại trong sáng vững mạnh. Hằng năm đều được xếp loại đảng viên ……………, xếp loại cán bộ chỉ huy, công chức triển khai xong xuất sắc .4. Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh yếu- Có phẩm chất đạo đức, chính trị trong săng, lối sống giản dị và đơn giản, mẫu mực, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao, có trình độ năng lượng trình độ vững vàng, giữ mối đoàn kết trong Đảng, thực thi nghiêm kỷ luật Đảng, luôn phấn đấu hoàn thành xong xuất sắc mọi trách nhiệm được giao, được chiến sỹ và nhân dân tin tưởng

III. Kết luận chung

– Về bảo vệ tiêu chuẩn cán bộ : Đảm bảo những tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lượng và uy tín .- Khả năng triển khai xong trách nhiệm : Luôn hoàn thành xong xuất sắc mọi trách nhiệm được giao- Triển vọng và khunh hướng tăng trưởng : Có triển vọng tăng trưởng tốt .

T.M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch 2021

 • Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?
 • Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch 2021
 • Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là biểu mẫu giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận quy trình thao tác của bản thân, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục thực trạng .Mỗi cán bộ, công chức sẽ phải tự phê bình, nhận xét, kiểm điểm về chính mình trong quy trình công tác làm việc, triển khai những việc làm được giao, đồng thời là lối sống đạo đức, phẩm chất của mình .Chính thế cho nên, mỗi người cán bộ cần phải tự kiểm điểm, đưa ra đánh giá, từ đó sẽ nhìn nhận được những khuyết điểm trong quy trình công tác làm việc để tìm ra giải pháp tương thích nhất giúp cho việc làm được xử lý thuận tiện và thành công xuất sắc nhất hoàn toàn có thể. Đồng thời việc tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp thêm phần to lắm nhằm mục đích nâng cao ý thức cũng như là năng lượng chỉ huy, quản trị của cán bộ .

Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC ĐƯA VÀO QUY HOẠCH

Họ và tên : …………………………………….. ………………………………………Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………………………………….Chức vụ, chức vụ hiện giữ : …………………………………………………..Thời gian công tác làm việc tại đơn vị chức năng : …………………………………………………….Đơn vị đang công tác làm việc : ………………………………………………………………..

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Tôi luôn trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ; kiên cường tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo quan điểm chính trị của Đảng .Là đảng viên, cán bộ quản trị tôi luôn tin cậy tuyệt đối vào sự chỉ huy của Đảng, thực thi đúng chủ trương chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước, những thông tư Nghị quyết của những cấp uỷ Đảng .

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

Trong lối sống triển khai ” cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và niềm tin hợp tác, giúp sức chiến sỹ, đồng nghiệp .Tiếp tục thực thi cuộc hoạt động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và cuộc hoạt động ” Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và phát minh sáng tạo ” .Bên cạnh đó tiến hành và triển khai cuộc hoạt động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và phát minh sáng tạo ” ; thực thi trang nghiêm Quy định về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên gắn việc triển khai những cuộc hoạt động và những trào lưu thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống .Bản thân luôn tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, chủ nghĩa cá thể, lối sống thực dụng, không tận dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén quyền lợi cho bản thân và mái ấm gia đình ; Có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm, ý thức tiết kiệm chi phí trong tiêu tốn của nhà trường, giữ gìn đúng tư cách, đạo đức và tính tiên phong của người cán bộ quản trị .Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tác phong của người quản trị, có lối sống trong sáng, lành mạnh, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công minh khách quan trong công tác làm việc, bảo vệ quyền lợi, quyền hạn của người học, không vi phạm về những điều đảng viên không được làm .Trong việc làm cũng như trong đời sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp và xử lý những quan điểm vướng mắc đề xuất của cán bộ, giáo viên với nghĩa vụ và trách nhiệm là người quản trị trong nhà trường .Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá thể và tập thể, giữa nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ, giữa góp sức và tận hưởng .

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Bản thân có đủ năng lượng triển khai xong tốt công tác làm việc quản trị trong nhà trường, có không thiếu trình độ trình độ, nhiệm vụ cũng như những bằng cấp tương quan để Giao hàng việc làm .Trong thời hạn qua bản thân được tham gia và tốt nghiệp lớp tầm trung lý luận hành chính giáo dục tại trường Chính trị ………….. Trong việc làm tôi luôn học tập những cái mới, cái hay của đồng nghiệp và tự tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ cho bản thân .

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Là Phó Hiệu trưởng trong nhà trường. Tôi luôn có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong mọi hoạt động giải trí, luôn nêu cao niềm tin và phẩm chất của người cán bộ quản trị trong nhà trường. Triển khai không thiếu những hoạt động giải trí của nhà trường theo pháp luật của Ngành giáo dục đến toàn thể giáo viên trong nhà trường theo pháp luật từng tuần, từng tháng theo kế hoạch, có sơ kết những hoạt động giải trí trình độ trong nhà trường theo từng đợt thi đua qua đó để rút ra những hiệu quả đạt được và những sống sót trong công tác làm việc chỉ huy .Cùng với chỉ huy nhà trường tiến hành và kiến thiết xây dựng kế hoạch triển khai cuộc hoạt động và trào lưu : ” Xây dựng trường học thân thiện học viên tích cực ” .Tham gia dự giờ, thăm lớp kịp thời rút kinh nghiệm tay nghề cho giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên. Thường xuyên kiểm tra sổ điểm sổ đầu bài, sổ kế hoạch giảng dạy của những tổ trình độ, lớp, giáo viên chủ nhiệm để kiểm soát và chấn chỉnh những sống sót chưa triển khai được trong những hoạt động giải trí, cùng với những đoàn thể và những tổ chức triển khai trong nhà trường tổ chức triển khai tốt những hoạt động giải trí chuyên đề và hoạt động giải trí ngoại khoá đạt hiệu quả tốt .Cùng những tổ trình độ tiến hành và triển khai tráng lệ trách nhiệm năm học của Phòng giáo dục, của nhà trường, những hoạt động giải trí chuyên đề, hoạt động giải trí ngoại khoá trong nhà trường cũng như triển khai công tác làm việc hoạt động và sinh hoạt Hội đồng bộ môn của Phòng giáo dục và giảng dạy .Bản thân là quản trị Công đoàn cơ sở, cùng chỉ huy nhà trường kiến thiết xây dựng quy định dân chủ trong cơ quan, tiến hành những thông tư, nghị quyết của Đảng và Nhà nước của Công đoàn cấp trên đến toàn bộ đoàn viên trong nhà trường .Kết quả trong năm ……………… :- Đối với trình độ :Đạt được Ủy Ban Nhân Dân Huyện khen Tặng Ngay thương hiệu ” Chiến sĩ thi đua cơ sở ” .- Đối với Công đoàn : Công đoàn Ngành khen khuyến mãi :+ Tập thể ” Công đoàn vững mạnh xuất sắc ” .+ Cá nhân : ” Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động giải trí Công đoàn ” .

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

Trong năm qua bản thân và tổng thể đoàn viên công đoàn làm tốt công tác làm việc thăm hỏi động viên, giúp sức lẫn nhau. Cùng chỉ huy nhà trường sắp xếp nơi ở tập thể cho đội ngũ. Vận động đoàn viên tham gia triển khai tốt công tác làm việc trình độ của nhà trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tham gia những trào lưu VHVN, TDTT do nhà trường và ngành phát động .Cùng với chỉ huy nhà trường kiến thiết xây dựng những cuộc hoạt động, những trào lưu của ngành và những cấp đề ra .

6. Thái độ phục vụ nhân dân, việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Về thực thi trách nhiệm của người cán bộ quản trị : Bản thân luôn chấp hành nghiêm chỉnh triển khai tốt nghị quyết của chi bộ, nhà trường. Liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; tích cực tham gia công tác làm việc quần chúng, công tác làm việc xã hội nơi thao tác và nơi ở ; tuyên truyền hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước .Trong đời sống đơn giản và giản dị hoà nhập với quần chúng, thân mật với bà con trong thôn xóm, đồng nghiệp trong cơ quan và người dân nơi cơ quan công tác làm việc .Tiếp tục thực thi cuộc hoạt động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” bằng cách làm theo trong việc làm hằng ngày như biến hóa lề lối thao tác, tiết kiệm chi phí điện nước, sách vở, văn phòng phẩm, … và trong năm học cần làm một việc làm lớn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

II. Đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm trong thời gian công tác:

1. Ưu điểm:

Có trình độ trình độ, nhiệm vụ vững vàng .Có năng lực làm tốt công tác làm việc quản trị .Hoàn thành tốt mọi trách nhiệm, chức trách được giao .

2. Khuyết điểm:

Chưa kêu gọi hết sức mạnh của tập thể và cá thể của đội ngũ .Tổ chức tham gia những hoạt động giải trí trào lưu VHVN, TDTT trong đội ngũ chưa mạnh, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, phần nhiều đội ngũ ở xa .Trong quy trình công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra nhiều quan điểm hay .

III. Chiều hướng và triển vọng phát triển:

Cần phát huy những ưu điểm trong thời hạn qua và khắc phục những hạn chế và sống sót trong thời hạn đến .Bản thân có đủ năng lượng cũng như kỹ năng và kiến thức làm công tác làm việc quản trị trường học. Vì vậy khunh hướng phấn đấu được chỉ định vào chức vụ có vị trí cao hơn hiện tại .Triển vọng tăng trưởng về trình độ cao hơn hiện tại và tăng trưởng cho những thế hệ kế cận tiếp theo, triển khai xong mọi việc làm được giao của cấp trên. / .

…….., ngày …. tháng … năm ….

Người tự nhận xét, đánh giá

IV. Ý kiến đánh giá của lãnh đạo, cấp uỷ đảng:

……………………………………………………………………………………………………………

………, ngày …. tháng … năm ….

Thủ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch

Phần một – Thông tin chung

 • Tên đảng ủy huyện ủy, ở góc trên cùng bên tay trái của mẫu phiếu.
 • Tên “Đảng cộng sản Việt Nam” nằm bên phải phía đối diện của tên đảng ủy phía bên trái kia và bên dưới tên của đảng là ngày tháng năm
 • Tên của mẫu nhận xét đánh giá

Phần hai – Nội dung chính biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ

 • Sơ yếu lý lịch, nêu ưu khuyết điểm và triển vọng trong quá trình công tác.
 • Đánh giá và đưa ra nhận xét kết luận về khả năng và về mức độ rèn luyện chung nhất của cá nhân đó.
 • Sau đó ký tên ghi rõ thuộc ban thường vụ nào.
 • Ở mục sơ yếu lý lịch của cá nhân cán bộ, cần nêu những thông tin như sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước hoặc số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ ( bao gồm cả thường trú và địa chỉ hiện tại); ngày gia nhập Đảng, trình độ chuyên môn (ghi mức trình độ cao nhất đạt được), ngoại ngữ và tóm tắt sơ lược lại quá trình thời gian cụ thể công tác.
 • Không giống với các bản phê bình tự đánh giá khác trong mẫu nhận xét đánh giá cán bộ như mẫu đánh giá giảng viên, mẫu nhận xét đáng giá cán bộ công chức hay mẫu nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch,… dù là chức vụ gì đi chăng nữa thì ở đây đều buộc nêu thêm những tiêu chuẩn về đảng viên và trình độ lý luận chính trị – đây là một yếu tố cần thiết và cần phải nêu ra.
 • Mục nêu tóm tắt tiến trình công tác của cá nhân cán bộ đó, cần được thu thấp xem xét trong một quá trình dài rèn luyện, thể hiện những thành tích những thành tựu đạt được trong suốt quá trình đảm nhận công việc, vị trí cán bộ đó. Và đó cũng có thể là những khó khăn vất vả họ vấp phải, tất cả những điều này đểu sẽ được thể hiện một cách khái quát nhất.
 • Đạo đức, lối sống: được xem như là tiêu chí đánh giá quan trọng cần thiết thứ 2, nó biểu hiện ở khả năng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Ở đây, người cán bộ cần phải có lối sống giản dị, trung thực không cơ hội tính toán và luôn phải nêu cao được tinh thần phê và tự phê. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận người có quan hệ mật thiết với nhân dân ắt là người giỏi người có tài người có tấm lòng luôn hướng về dân. Bởi dù họ có là một người quyền cao chức trọng, nhưng họ vẫn mang trong mình là một công dân, theo đó, mà một con người 2 phẩm chất 2 tiêu chí đánh giá cùng lúc. Đây sẽ là một tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo, là một tấm gương ngoài xa hội mọi người kính nế, là một người trong gia đình tuân thủ mẫu mực, từ đó mà gia đình cũng trở thành một gia đình văn hóa.
 • Năng lực làm việc: đạo đức, phẩm chất chính trị là những điều kiện cần để làm nên một người cán bộ tốt, nhưng để trở thành một người cán bộ giỏi có thể lãnh đạo được dân chúng thì điều kiện cần ở đây là người cán bộ đó phải có được năng lực, tài năng cần thiết để làm việc.

Phần ba – Tổng kết

Trong phần nội dung này cán bộ sẽ nêu ra Tóm lại chung trong mẫu nhận xét, đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn như sau :

 • Đảm bảo được tiêu chuẩn nhà nước về kỷ luật cán bộ: Thực hiện được đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất trình độ năng lực và mức độ uy tín tín nhiệm của họ trong tổ chức cơ quan đó.
 • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: mức độ công việc được hoàn thành, hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành một phần, hay hoàn thành nhưng vẫn có lỗi,…
 • Triển vọng và khả năng cơ hội phá triển: Ở đây cập nhật đến vấn đề rằng cá nhân có tiềm năng phát triển, triển vọng tốt hay không trong suốt quá trình làm việc, đảm nhiệm vị trí trách nhiệm đó, đã từng bị khiển trách nhắc nhở gì hay không.
 • Khi mà bạn nhận ra được những tiêu chí cần thiết, những yêu cầu đề ra nhiệm vụ được giao của bản thân thì khi đó ở cả hiện tại và tương lai bạn sẽ luôn biết tìm được cách để thể hiện được vai trò quan trọng của mình, từ đó cơ hội thăng tiến sẽ đến với bạn, những cân nhắc bổ nhiệm luân chuyển vị trí mới có môi trường làm việc năng động, tốt hơn sẽ có sự nhắc nhở cân nhắc với cái tên của bạn.
 • Và cuối cùng của mẫu nhận xét đánh giá này, ở góc bên tay phải sẽ là nơi để lấy xác nhận đóng dấu của bí thư thay mặt cho ban thường vụ, ký và đóng dấu.

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết cụ thể

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm

Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

Khung tiêu chí đánh giá

– Về tư tưởng chính trị ; phẩm chất, đạo đức, lối sống ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; tác phong, lề lối thao tác
+ Tư tưởng chính trị : Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ; chấp hành, tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; việc học tập những nghị quyết, thông tư, tham gia những đợt hoạt động và sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng .
+ Phẩm chất đạo đức, lối sống : Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân ; ý thức cầu thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với những bộc lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi ; ý thức thiết kế xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng và giữ gìn đoàn kết nội bộ .
+ Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Việc chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ; thực thi lao lý về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng ; những nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo lao lý ; gương mẫu thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm công dân và liên tục giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú ; nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của đảng viên .
+ Tác phong, lề lối thao tác : Năng động, phát minh sáng tạo, kinh khủng trong thực thi trách nhiệm ; giải pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ; ý thức hợp tác, trợ giúp chiến sỹ, đồng nghiệp .
+ Kết quả đấu tranh phòng, chống những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” của cá thể ( nếu có ) .
– Về hiệu quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao
+ Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo lao lý ( đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ) .
+ Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng mẫu sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, quy trình tiến độ, hiệu suất cao triển khai những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm ; ý thức thay đổi, phát minh sáng tạo, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ; ý thức, thái độ Giao hàng nhân dân …
+ Kết quả đánh giá, xếp loại những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi chỉ huy, quản trị trực tiếp ; hiệu quả đánh giá tin tưởng định kỳ ( nếu có ) .
– Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền Kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước
– Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền ( nếu có )

Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm + Là đảng viên thực sự tiêu biểu vượt trội về năng lượng, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về thay đổi phát minh sáng tạo, có mẫu sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích điển hình nổi bật trong công tác làm việc được những đảng viên khác học tập, noi theo .
+ Các tiêu chuẩn về tác dụng thực thi trách nhiệm chính trị được giao đều đánh giá đạt Lever “ Xuất sắc ” ; những tiêu chuẩn còn lại được đánh giá đạt Lever “ Tốt ” trở lên .
+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” .
Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động số lượng đảng viên được xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” không vượt quá 20 % số đảng viên được xếp loại “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trong từng tổ chức triển khai cơ sở đảng .

Hoàn thành tốt trách nhiệm + Các tiêu chuẩn về tác dụng triển khai trách nhiệm chính trị được giao đều đánh giá đạt Lever “ Tốt ” trở lên ; những tiêu chuẩn còn lại được đánh giá đạt Lever “ Trung bình ” trở lên .
+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “ Hoàn thành tốt trách nhiệm ” trở lên .
Hoàn thành trách nhiệm + Các tiêu chuẩn cơ bản được đánh giá đạt Lever “ Trung bình ” trở lên .
+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “ Hoàn thành trách nhiệm ” trở lên .
Không hoàn thành xong trách nhiệm Là đảng viên không đạt mức “ Hoàn thành trách nhiệm ” hoặc thuộc một trong những trường hợp sau :
+ Cấp có thẩm quyền Kết luận đánh giá có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” .
+ Chỉ hoàn thành xong dưới 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm .
+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “ Không hoàn thành xong trách nhiệm ” .
+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm ( một vi phạm bị giải quyết và xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại ) .

Trách nhiệm, thẩm quyền

– Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở chủ trì tổ chức triển khai thực thi và xem xét, quyết định hành động mức xếp loại chất lượng đảng viên .
– Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng .

Cách thức thực hiện

Bước 1 : Tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Căn cứ những tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được lao lý đơn cử cho từng đối tượng người tiêu dùng, đảng viên tự nghiên cứu và phân tích chất lượng ( xác lập Lever “ Xuất sắc ”, “ Tốt ”, “ Trung bình ”, “ Kém ” cho từng tiêu chuẩn đánh giá đơn cử ) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02 ; báo cáo giải trình trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm .
Bước 2 : Quyết định xếp loại chất lượng so với đảng viên
– Chi ủy ( bí thư chi bộ nơi không có chi ủy ) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên ; quan điểm nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để yêu cầu mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ thực thi bàn luận mức xếp loại do chi ủy ( bí thư chi bộ nơi không có chi ủy ) yêu cầu trước khi triển khai bỏ phiếu .

– Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở.

– Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình của những chi bộ thường trực để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định hành động xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định hành động xếp loại chất lượng đảng viên .

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận