Quyết định 14/2008/QĐ-UBND về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa về lĩnh vực nội vụ tại Sở Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bởi tuhocmoithu
Trong quy trình triển khai nếu có khó khăn vất vả, vướng mắc, những ngành, những cấp phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân Tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ trợ cho tương thích. / .Điều 7. Các thủ tục hành chính nêu trên được niêm yết công khai minh bạch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả hiệu quả thuộc Sở Nội vụ để tổ chức triển khai, công dân biết và triển khai .b ) Thời hạn xử lý : 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (khi cần sẽ đối chiếu với bản chính).

b ) Thời hạn xử lý : 15 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :+ Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp xã về việc sáp nhập, chia tách, thành lập ấp ( khóm ) .+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã về việc sáp nhập, chia tách, thành lập ấp ( khóm ) .a ) Thành phần hồ sơ ( mỗi loại lập thành 03 bản và có không thiếu chữ ký và dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã ) :b ) Thời hạn xử lý : 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về việc không bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân .+ Tờ trình của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện về việc không bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân .a ) Thành phần hồ sơ ( mỗi loại lập thành 03 bản có rất đầy đủ chữ ký và dấu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ) :b ) Thời hạn xử lý : 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về việc bầu cử bổ trợ thành viên Ủy ban nhân dân .a ) Thành phần hồ sơ ( mỗi loại lập thành 03 bản có rất đầy đủ chữ ký và dấu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ) :– Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh : 02 ngày .b ) Thời hạn xử lý : 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ; gồm :+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về việc bầu cử bổ trợ Thường trực Hội đồng nhân dân .+ Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện trình Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh phê chuẩn hiệu quả bầu cử bổ trợ thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân .a ) Thành phần hồ sơ ( mỗi loại lập thành 03 bản có khá đầy đủ chữ ký và dấu của Hội đồng nhân dân ) :1. Phê chuẩn hiệu quả bầu cử ( lần đầu hoặc bổ trợ ) thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyệnĐiều 6. Giải quyết hồ sơ phê chuẩn tác dụng bầu cử ( lần đầu hoặc bổ trợ ), không bổ nhiệm thành viên thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ; chia, tách, hợp nhất, xây dựng, giải thể ấp, khóm ; chuyển loại công chức cấp xã+ Sở Nội vụ : 05 ngày ( thẩm tra và ký hoặc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh theo phân cấp ) .b ) Thời hạn xử lý : 05 hoặc 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :+ Văn bản ý kiến đề nghị của Thủ trưởng những sở, ban, ngành Tỉnh, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện .2. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng trong nướcb ) Thời hạn xử lý : 11 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức ý kiến đề nghị cử đi quốc tế có xác nhận của cơ quan chủ quản ( mẫu 02 a – BNV / 2007 ) .– Văn bản của Thủ trưởng sở, ban, ngành Tỉnh, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Nội vụ cử cán bộ, công chức, viên chức đi quốc tế ( nội dung ghi rõ : họ và tên, năm sinh, mã ngạch, bậc lương, thông số lương, thời hạn đi, nguồn kinh phí đầu tư, mục tiêu chuyến đi ) .– Thông báo, thư mời, văn bản của cơ quan, đơn vị chức năng trong nước hoặc quốc tế về việc chiêu sinh thăm quan, học tập ở quốc tế ( nếu là tiếng quốc tế thì phải có bản dịch tiếng Việt có xác nhận ) .1. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi du lịch thăm quan, học tập ở quốc tếĐiều 5. Giải quyết hồ sơ giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nướcb ) Thời hạn xử lý : 06 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Bản sao Quyết định công nhận hiệu quả thi nâng ngạch của cơ quan có thẩm quyền ;b ) Thời hạn xử lý : 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .– Bản sao những văn bằng, chứng từ ( khi cần so sánh với bản chính ) .8. Thủ tục chuyển loại công chức, viên chức ( từ loại C lên loại B, loại B lên loại A hoặc từ loại C lên loại A )– Sở Nội vụ : 03 ngày ( thẩm tra và ký hoặc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh theo phân cấp ) .b ) Thời hạn xử lý : 03 hoặc 06 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ :7. Thủ tục nâng bậc lương tiếp tục, nâng bậc lương trước thời hạn so với cán bộ, công chức, viên chứcb ) Thời hạn xử lý : 08 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 03 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .b ) Thời hạn xử lý : 08 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Bản sao văn bằng, chứng từ ( khi cần sẽ so sánh với bản chính ) .– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy, chính quyền nơi cư trú ( mẫu 19 – SNV ) ;– Bản nhận xét, đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc Chi ủy cơ quan, đơn vị chức năng ( mẫu 18 b – SNV ) ;– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng ( mẫu 18 a – SNV ) ;– Văn bản thống nhất quan điểm chỉ định của cấp ủy cùng cấp ;5. Thủ tục chỉ định, chỉ định lại chức vụ chỉ huy so với cán bộ, công chức, viên chức– Sở Nội vụ : 03 ngày ( thẩm tra và ký hoặc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh theo phân cấp ) .b ) Thời hạn xử lý : 03 hoặc 06 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ :– Bản tự kiểm cá thể ( có quan điểm nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị ) ( mẫu 13 – SNV ) .– Đơn đề xuất chuyển công tác làm việc ( nếu tổ chức triển khai điều động thì không cần Đơn ý kiến đề nghị chuyển công tác làm việc ) ;– Văn bản đồng ý chấp thuận cho chuyển công tác làm việc của cơ quan, đơn vị chức năng quản trị trực tiếp ;– Văn bản ý kiến đề nghị của cơ quan, đơn vị chức năng tiếp đón ( mẫu 16 – SNV ) ;4. Thủ tục điều động cán bộ, công chức, viên chức trong Tỉnh– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 03 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .– Sở Nội vụ : 03 ngày ( thẩm tra và ký hoặc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh theo phân cấp ) .b ) Thời hạn xử lý : 03 hoặc 06 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ :– Bản tự kiểm cá thể, có quan điểm nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị, sử dụng ( mẫu 13 – SNV ) ;– Bản sao Quyết định chỉ định chính thức vào ngạch ;– Bảo sao bằng cấp trình độ và những văn bằng, chứng từ theo tiêu chuẩn của ngạch ( khi cần sẽ so sánh với bản chính ) ;– Đơn đề xuất chuyển công tác làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ( nêu nguyên do đơn cử ) ;– Văn bản đồng ý chấp thuận cho chuyển công tác làm việc của cơ quan quản trị có thẩm quyền ;– Văn bản đề xuất của cơ quan, đơn vị chức năng tiếp đón ( mẫu 15 – SNV ) ;– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 03 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .– Sở Nội vụ : 03 ngày ( thẩm tra và ký hoặc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh theo phân cấp ) .b ) Thời hạn xử lý : 03 hoặc 06 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ :– Văn bản ý kiến đề nghị của cơ quan, đơn vị chức năng đảm nhiệm .– Văn bản đồng ý chấp thuận cho chuyển công tác làm việc của cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị, sử dụng ( mẫu 14 – SNV ) ;– Bản tự kiểm cá thể ( có quan điểm nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị, sử dụng ) ( mẫu 13 – SNV ) ;2. Thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức ra ngoài Tỉnh ( kể cả chuyển về những cơ quan, đơn vị chức năng do ngành dọc Trung ương quản trị đóng tại Tỉnh )b ) Thời hạn xử lý : 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .– Giấy khám sức khỏe thể chất của Bệnh viện, Phòng khám đa khoa từ cấp huyện, trở lên ( trong thời hạn 06 tháng ) tính đến ngày nộp hồ sơ .– Bản sao bằng cấp trình độ và những văn bản, chứng từ theo tiêu chuẩn ngạch dự tuyển ( khi cần sẽ so sánh với bản chính ) ;– Đơn đề xuất tuyển dụng của người dự tuyển ( mẫu 11 – SNV ) ;– Văn bản ý kiến đề nghị tuyển dụng công chức của cơ quan có công chức dư tuyển ( mẫu 10 – SNV ) ;1. Thủ tục tuyển dụng công chức ( sau khi có tác dụng thi tuyển )Điều 4. Giải quyết hồ sơ tuyển dụng, điều động, đảm nhiệm, thuyên chuyển, chỉ định, nghỉ hưu, nâng bậc lương, chuyển loại cán bộ, công chức– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 05 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .b ) Thời hạn xử lý : 12 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ vừa mới qua ;– Điều lệ sửa đổi, bổ trợ ( nếu có thì đính kèm file ) ;– Báo cáo tổng kết và phương hướng tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của hội trong nhiệm kỳ mới ;11. Thủ tục được cho phép tổ chức triển khai đại hội nhiệm kỳ của hộib ) Thời hạn xử lý : 12 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu hội có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan thẩm quyền quản trị hồ sơ cán bộ, công chức ( mẫu 02 a – BNV / 2007 ) .b ) Thời hạn xử lý : 20 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Biên bản bầu cử, list trích ngang Ban chỉ huy, Ban kiểm tra và sơ yếu lý lịch của người đứng đầu hội ( mẫu 2 a – BNV / 2007 ) ;– Điều lệ và biên bản trải qua điều lệ hội ( đính kèm file ) ;– Văn bản báo cáo giải trình hiệu quả đại hội và ý kiến đề nghị phê duyệt Điều lệ hội ( mẫu 8 – SNV ) ;– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 05 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .b ) Thời hạn xử lý : 20 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Danh sách có chữ ký những hội viên ĐK tham gia xây dựng hội ;– Các văn bản xác lập về trụ sở và gia tài của hội ( mẫu 7 – SNV ) ;– Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban hoạt động xây dựng hội, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền quản trị hồ sơ cán bộ, công chức ( mẫu 02 a – BNV / 2007 ) ;– Điều lệ Trung ương hội ( nếu có ) ;8. Thủ tục thành lập Hội ( gồm có Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, Thương Hội, Liên đoàn, Câu lạc bộ, … và những tên gọi khác theo pháp luật của pháp lý )– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 05 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .b ) Thời hạn xử lý : 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 05 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .b ) Thời hạn xử lý : 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Văn bản lao lý của cấp trên ;– Quyết định xây dựng ( nếu xây dựng lại ) ;– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 05 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .b ) Thời hạn xử lý : 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Dự thảo Quyết định phát hành và dự thảo Quy định về tính năng, trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ( đính kèm file ) .– Văn bản đề xuất của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng ;5. Thủ tục phát hành lao lý về công dụng, trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 05 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .b ) Thời hạn xử lý : 12 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Ý kiến bằng văn bản của những cơ quan có tương quan ;– Các văn bản xác nhận về kinh tế tài chính, gia tài, đất đai, những khoản vay, nợ phải trả và những yếu tố khác có tương quan ;– Tờ trình và Đề án chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể ( mẫu 4 – SNV ) ;– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 05 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .b ) Thời hạn xử lý : 20 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Dự thảo Quy định về công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của đơn vị chức năng ( đính kèm file ) ;– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 05 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .b ) Thời hạn xử lý : 12 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Ý kiến bằng văn bản của những cơ quan có tương quan ;– Các văn bản xác nhận về kinh tế tài chính, gia tài, đất đai, những khoản vay, nợ phải trả và những yếu tố khác có tương quan ;– Tờ trình và Đề án chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể ( mẫu 4 – SNV ) ;2. Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính– Ủy ban nhân dân Tỉnh : 05 ngày ( trường hợp phải trải qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không vận dụng thời hạn xử lý này ) .b ) Thời hạn xử lý : 20 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm :– Dự thảo Quy định về công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của đơn vị chức năng ( đính kèm file ) ;Điều 3. Giải quyết hồ sơ xây dựng, tách, nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai tư vấn phối hợp liên ngành, hộiTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN4. Giải quyết hồ sơ phê chuẩn hiệu quả bầu cử ( lần đầu hoặc bổ trợ ), không bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ; chia, tách, hợp nhất, xây dựng, giải thể ấp, khóm ; chuyển loại công chức cấp xã .2. Giải quyết hồ sơ tuyển dụng, điều động, tiếp đón, thuyên chuyển, chỉ định, nghỉ hưu, nâng bậc lương, chuyển loại cán bộ, công chức, viên chức .1. Giải quyết hồ sơ xây dựng, tách, nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai tư vấn phối hợp liên ngành, hội .Điều 2. Các thủ tục hành chính triển khai theo chính sách một cửaQuy định này lao lý thủ tục và trình tự xử lý việc làm theo chính sách một cửa về nghành nội vụ tại Sở Nội vụ .Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh( phát hành kèm theo Quyết định số 14/2008 / QĐ-UBND ngày 06/05/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VỀ LĨNH VỰC NỘI VỤ TẠI SỞ NỘI VỤĐiều 4. Thủ trưởng những sở, ban, ngành Tỉnh và quản trị Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .Điều 3. Quyết định này có hiệu lực hiện hành thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và sửa chữa thay thế Quyết định số 36/2004 / QĐ.UB ngày 14/4/2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh .Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành, tập huấn cho cán bộ, công chức của ngành, thông dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong Tỉnh biết, thực thi đúng thủ tục, trình tự xử lý việc làm theo chính sách một cửa về nghành nội vụ .Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục và trình tự xử lý việc làm theo chính sách một cửa về nghành nghề dịch vụ nội vụ tại Sở Nội vụ .Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Quyết định số 93/2007 / QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng nhà nước về việc phát hành Quy chế triển khai chính sách một cửa, chính sách một cửa liên thông tại những cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ; Theo ý kiến đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 533 / TTr-SNV ngày 28/4/2008 ;BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VỀ LĨNH VỰC NỘI VỤ TẠI SỞ NỘI VỤThành phố Cao Lãnh, ngày 06 tháng 5 năm 2008– Cột 15 : Trường Cao đẳng hội đồng ĐT, Trường Chính trị tỉnh ĐT, TP-HCM, Cần Thơ, …– Cột 8 : Cử nhân, tu dưỡng Cao – Trung cấp, BD Chuyên viên chính, BD Chuyên viên, …… … … … …. … … … …, ngày … … tháng … … năm 200 … THỦ TRƯỞNGHọ và tênDANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI HỌC NĂM 200 …

* Mẫu 2-SNV – Mẫu Tờ trình đề nghị thành lập cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số : / … … . … … … …, ngày tháng năm 200

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thành lập ……………………………..

Nội dung tờ trình đề xuất xây dựng gồm :
1. Sự thiết yếu và cơ sở pháp lý của việc xây dựng tổ chức triển khai .
2. Những nội dung chính của đề án xây dựng tổ chức triển khai .
3. Những yếu tố còn có quan điểm khác nhau và những yếu tố cần xin quan điểm của cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động xây dựng tổ chức triển khai. / .

Nơi nhận:         
– UBND tỉnh;
– Sở Nội vụ;
– ………..… ;
– Lưu: …..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

( * ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .

* Mẫu 3-SNV – Mẫu Đề án thành lập cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số : / … … . … … … …, ngày tháng năm 200

ĐỀ ÁN

Thành lập ……………………………..

( kèm theo Tờ trình số … … / … ngày … …. / … / 200 … của … … … … … …. )
Nội dung Đề án gồm có :
1. Sự thiết yếu và cơ sở pháp lý xây dựng tổ chức triển khai ( có đánh giá thực thi trách nhiệm, nhu yếu quản trị hoặc ship hàng trong quy trình tiến độ mới ) ;
2. Mục tiêu, tính năng, trách nhiệm của tổ chức triển khai ;
3. Loại hình tổ chức triển khai cần xây dựng ;
4. Cơ cấu của tổ chức triển khai cần xây dựng ;
5. Các yếu tố thiết yếu bảo vệ cho tổ chức triển khai cần xây dựng hoạt động giải trí ; trong đó có dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí đầu tư hoạt động giải trí, trụ sở thao tác và trang thiết bị, phương tiện đi lại thiết yếu của tổ chức triển khai ;
6. Phương án xây dựng và lộ trình hoạt động giải trí của tổ chức triển khai ;
7. Kiến nghị của cơ quan kiến thiết xây dựng đề án xây dựng tổ chức triển khai .
Đối với việc xây dựng những tổ chức triển khai sự nghiệp nhà nước, ngoài những nội dung trên đây, đề án còn có những nội dung khác theo lao lý của những luật chuyên ngành, pháp luật của nhà nước, Thủ tướng nhà nước và hướng dẫn của những Bộ, ngành có tương quan. / .

Nơi nhận:         
– UBND tỉnh;
– Sở Nội vụ;
– ………..… ;
– Lưu: …..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

( * ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .

* Mẫu 4-SNV – Mẫu Đề án hoặc trình đề nghị chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính, đơn vị sự nghịêp.

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số : / … … . … … … …, ngày tháng năm 200

ĐỀ ÁN (TỜ TRÌNH)

Về việc đề nghị chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể ……………

Nội dung Đề án ( Tờ trình ) gồm :
1. Sự thiết yếu và cơ sở pháp lý phải chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể ;
2. Xây dựng giải pháp giải quyết và xử lý những yếu tố về nhân sự, tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế, kinh tế tài chính, gia tài, đất đai và những yếu tố khác có tương quan ;
3. Quy định tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi giải pháp và thời hạn giải quyết và xử lý những yếu tố trong giải pháp. / .

Nơi nhận:         
– UBND tỉnh;
– Sở Nội vụ;
– ………..… ;
– Lưu: …..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

( * ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .

* Mẫu 5-SNV – Mẫu văn bản đề nghị thành lập tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:          /…….
V/v thành lập Ban Chỉ đạo (Hội đồng, Tổ Công tác chuyên ngành ………..)

… … … …, ngày tháng năm 200

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

* Một số nội dung đa phần :
1. Lý do đề xuất xây dựng :
Cơ sở pháp lý, những văn bản pháp luật hiện hành có tương quan, hoặc trên cơ sở tổ chức triển khai liên ngành đã xây dựng nhưng do đổi khác hoặc kiểm soát và điều chỉnh thành viên, …
2. Tên gọi của tổ chức triển khai liên ngành ;
3. Nhiệm vụ của tổ chức triển khai liên ngành ;
4. Danh sách thành viên tổ chức triển khai liên ngành ( nêu đơn cử họ tên thành viên, chức vụ công tác làm việc, chức vụ trong tổ chức triển khai liên ngành và quan điểm của cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị cán bộ, công chức là thành viên ) ;
4. Các cụ thể khác có tương quan ( nếu có ) .
5. Hồ sơ đính kèm :
– Văn bản của Bộ, ngành có tương quan là cơ sở cho việc ý kiến đề nghị xây dựng tổ chức triển khai liên ngành .
– Quyết định xây dựng tổ chức triển khai liên ngành trước đây ( nếu tổ chức triển khai lại ) .

Nơi nhận:         
– Như trên;
– Sở Nội vụ;
– ……………;
– Lưu: ……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

( * ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .

* Mẫu 6-SNV – Mẫu đơn đề nghị thành lập hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

… … … …, ngày tháng năm 200

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP

HỘI …………………………………………………….

Kính gửi : quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp .
Thay mặt những thành viên trong Ban Vận động thành lập Hội … … … … … … … … … … … .., tôi làm đơn ý kiến đề nghị thành lập Hội … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1. Sự thiết yếu xây dựng hội :
a. Tình hình địa phương và nhu yếu xây dựng hội :

b. Tình hình tổ chức triển khai, hoạt động giải trí hội :

2. Tôn chỉ, mục tiêu của hội :

3. Nhiệm vụ của hội :

4. Nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động giải trí :

5. Phạm vi hoạt động giải trí, tư cách pháp nhân của hội :

6. Tiêu chuẩn hội viên, số hội viên bắt đầu :

7. Cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy, dự kiến nhân sự chủ chốt của hội :

8. Tài sản, kinh tế tài chính và trụ sở của hội :

* Chúng tôi xin gửi hồ sơ gồm :
1. Đơn ý kiến đề nghị phép xây dựng hội ;
2. Dự thảo điều lệ ;
3. Dự kiến phương hướng hoạt động giải trí ;
4. Danh sách những người trong Ban Vận động xây dựng hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận ;
5. Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban Vận động xây dựng hội ( có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền quản trị hồ sơ cán bộ, công chức ) ;
6. Các văn bản xác lập về trụ sở và gia tài hội .
Kính đề xuất quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét và xử lý cho chúng tôi được phép thành lập Hội :. / .

TM. BAN VẬN ĐỘNG
TRƯỞNG BAN
(Họ tên, chữ ký)

* Mẫu 7-SNV – Mẫu văn bản đề nghị xác nhận trụ sở hội.

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP
HỘI …………………….………..….……
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:          /…….            
V/v xác nhận trụ sở của Hội ……….

… … … … … …, ngày tháng năm 200

Kính gửi: …………………………………………………………………..

( Tên Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi Hội đặt trụ sở khởi đầu ) ( * )
Căn cứ Nghị định số 88/2003 / NĐ-CP ngày 30/7/2003 của nhà nước lao lý về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí và quản trị Hội ;
Ban Vận động thành lập Hội kính đề xuất Ủy Ban Nhân Dân … … … … .. ( * ) … … … … … xác nhận Hội có trụ sở tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Đính kèm :
+ Hợp đồng thuê nhà hoặc đất ( nếu có ) ;
+ Bản sao Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà .

TM. BAN VẬN ĐỘNG
TRƯỞNG BAN
(Ký tên và ghi rõ họ, tên)

* Mẫu 8-SNV – Mẫu văn bản báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ hội.

TÊN HỘI:……………………
——-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:        /………
V/v báo cáo kết quả Đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội …………

… … … … … …, ngày tháng năm 200

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Hội … … … … … … … … … …. đã tổ chức triển khai Đại hội xây dựng ( hoặc nhiệm kỳ … … ) vào ngày … … .. tháng … … .. năm … … .. 200 … .

I. Kết quả Đại hội (tóm tắt những kết quả chủ yếu):

II. Điều lệ Hội:

Ban chấp hành Hội kính đề xuất quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét phê duyệt Điều lệ đã được Đại hội xây dựng ( hoặc nhiệm kỳ ) trải qua .
Đính kèm những văn bản :
– Điều lệ và biên bản trải qua Điều lệ hội ;
– Biên bản bầu Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra ( có list kèm theo ) và lý lịch của người đứng đầu hội ;
– Chương trình hoạt động giải trí của hội ;
– Nghị quyết Đại hội .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở Nội vụ;
– ……………;
– Lưu: …….

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
CHỦ TỊCH
(ký tên và ghi rõ họ, tên)

* Mẫu 9-SNV – Mẫu văn bản đề nghị cho phép tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ.

TÊN HỘI:……………………
——-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:        /………
V/v xin phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Hội ………………..

… … … … … …, ngày tháng năm 200

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Để tổng kết việc triển khai những Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ … … … … … .. của hội ; đồng thời đề ra trách nhiệm đa phần của hội và bầu Ban Chấp hành Hội khóa … … … … … …, nhiệm kỳ … … … … ..
Ban Chấp hành Hội khóa … … … … … thống nhất báo cáo giải trình tổng kết về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của hội nhiệm kỳ … … … … … … và phương hướng, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của hội trong nhiệm kỳ mới ; báo cáo giải trình kiểm điểm của Ban Chấp hành hội khóa … … … … … … … ; dự kiến nhân sự và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất cho việc tổ chức triển khai đại hội .
Ban Chấp hành Hội khóa … … … … … … … … …. kính đề xuất quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét được cho phép Hội … … … … … … … .. được tổ chức triển khai Đại hội nhiệm kỳ … … … … vào ngày … … .. tháng … … năm … … …. / .
Đính kèm những văn bản :
– Báo cáo tổng kết về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của hội nhiệm kỳ … … … và phương hướng, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của hội trong nhiệm kỳ mới ;
– Điều lệ hoặc Điều lệ sửa đổi ( nếu có ) ;
– Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội khóa … … …. ;
– Chương trình Đại hội ;
– Bản quy định bầu đại biểu chính thức dự đại hội ;
– Bản quy định bầu cử .

Nơi nhận:         
– Như trên;       
– Sở Nội vụ;
– ………….;
– Lưu: …….

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
(Chức danh, họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

* Mẫu 10-SNV

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:         /………
V/v đề nghị tuyển dụng công chức hành chính năm ………

… … … … … … … …., ngày tháng năm 200

Kính gửi: Sở Nội vụ Đồng Tháp.

Căn cứ Thông báo số … … … …. ngày … … tháng …. năm 200 … .. của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Đồng Tháp về tác dụng thi tuyển công chức năm 200 … .
Căn cứ Quyết định số … … …. / QĐ-SNV ngày … .. tháng … .. năm …. của Sở Nội vụ Đồng Tháp về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm … …, … …. ( 2 ) …. … được giao … … .. biên chế hành chính .
Biên chế hiện có tính đến … … … ( 3 ) … … … : … … …. biên chế ;
Căn cứ nhu yếu việc làm, công dụng trách nhiệm được giao, … … ( 2 ) … … ý kiến đề nghị được tuyển dụng ông ( bà ) :
Họ tên : Năm sinh :
Trình độ :
Đã trúng tuyển kỳ thi :
Vào … ( 4 ) …., thuộc … … ( 2 ) kể từ ngày : … … ( 5 )
Chức danh : … … … … … … … ( 6 )
Dự kiến phân công việc làm đơn cử :
( Nếu tuyển nhiều người thì kèm list trích ngang với những nội dung trên ) .
Đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định hành động. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………….;
– Lưu: ……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

? Ghi chú :
( 1 ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .
( 2 ) Tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước phát hành công văn .
( 3 ) Thời điểm làm văn bản đề xuất tuyển dụng .
( 4 ) Bộ phận, phòng nhiệm vụ dự kiến phân công công tác làm việc cho nhân sự mới .
( 5 ) Thời điểm đề xuất tuyển dụng nhân sự mới .
( 6 ) Ghi chức vụ đơn cử : nhân viên ( 01003 ), Cán sự ( 01004 ) …

* Mẫu 11-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — –

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG

Kính gửi : ( 1 )
Tôi tên : Năm sinh :
Quê quán :
Nơi ở lúc bấy giờ :
Trình độ văn hóa truyền thống :
Trình độ trình độ :
Ngoại ngữ : Trình độ :
Quản lý hành chính :
Tin học : Trình độ :
Tôi làm đơn đề xuất được tuyển dụng vào ( 1 )
Nếu được tuyển dụng, tôi hứa sẽ chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan và triển khai xong tốt trách nhiệm được giao. / .
* Hồ sơ đính kèm :
– Bản sao Bằng tốt nghiệp ĐH ( có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ) ;
– Bản sao Chứng chỉ Ngoại ngữ ( – nt – ) ;
– Bản sao Chứng chỉ Tin học ( – nt – ) ;
– Bản sao Giấy ghi nhận kỳ thi tuyển công chức năm … ( 2 ) … .

……, ngày … tháng … năm ……
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

? Ghi chú :
( 1 ) Tên cơ quan, đơn vị chức năng dự tính xin việc làm ( hoặc hiện đang công tác làm việc ) .
( 2 ) Năm thi tuyển .

* Mẫu 12-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi : ( 1 )
( 2 )
Tôi tên : Năm sinh :
Trình độ :
Chức danh :
Chức vụ ( nếu có ) :
Cơ quan hiện đang công tác làm việc :

Nay tôi làm đơn này đề nghị Lãnh đạo ….. (1) ….. xem xét cho tôi được chuyển công tác đến …… (2) ……

Lý do :
Nếu được chấp thuận đồng ý, tôi xin cam kết chấp hành sự phân công công tác làm việc của cơ quan, đơn vị chức năng mới. / .

……, ngày … tháng … năm ……
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

? Ghi chú :
( 1 ) Tên cơ quan, đơn vị chức năng hiện đang công tác làm việc .
( 2 ) Tên cơ quan, đơn vị chức năng nơi CBCCVC chuyển công tác làm việc đến .

* Mẫu 13-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi : ( 1 )
( 2 )
Tôi tên : Năm sinh :
Trình độ :
Chức danh :
Chức vụ ( nếu có ) :
Căn cứ Quyết định số … …. ngày … …. của … … .., tôi được tuyển dụng / chuyển công tác làm việc vào … …. ( 1 ) … … .. Qua thời hạn … … năm công tác làm việc, tôi tự kiểm điểm như sau :
1. Phẩm chất đạo đức :

2. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước :

3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy định của cơ quan :

4. Kết quả thao tác, học tập trong thời hạn công tác làm việc tại … .. ( 1 ) … … .. :

5. Mặt hạn chế :

Trên đây là bản tự kiểm của bản thân qua quy trình công tác làm việc tại … … … … …. ( 1 ) … … … …. / .


XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO

…………, ngày …….. tháng …….. năm ………
NGƯỜI TỰ KIỂM

? Ghi chú :
( 1 ) Tên cơ quan, đơn vị chức năng hiện đang công tác làm việc .
( 2 ) Tên bộ phận, phòng nhiệm vụ hiện đang công tác làm việc .

* Mẫu 14-SNV

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:         /………
V/v đề nghị thuyên chuyển CBCCVC ra ngoài tỉnh

… … … … … … … …., ngày tháng năm 200

Kính gửi: Sở Nội vụ Đồng Tháp.

…. ( 2 ) …. nhận được hồ sơ chuyển công tác làm việc của ông / bà … … … … ; sinh năm : … … ; chức vụ : … …. ; chức vụ : … … .. Hiện đang công tác làm việc tại …. …., xin chuyển công tác làm việc đến …. ( 3 ) … .
Lý do :
Qua xem xét, … ( 2 ) … chấp thuận đồng ý cho ông / bà … .. được chuyển công tác làm việc đến … ( 3 ) … .
Đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định hành động. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………….;
– Lưu: ……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Ghi chú :
( 1 ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .
( 2 ) Tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước phát hành công văn .
( 3 ) Cơ quan, đơn vị chức năng nơi CBCCVC chuyển công tác làm việc đến .

* Mẫu 15-SNV

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:         /………
V/v đề nghị tiếp nhận CBCCVC ngoài tỉnh

… … … … … … … …., ngày tháng năm 200

Kính gửi:  Sở Nội vụ Đồng Tháp.

…. ( 2 ) …. nhận được hồ sơ chuyển công tác làm việc của ông / bà … … … … ; sinh năm : … … ; chức vụ : … …. ; chức vụ : … … .. Hiện đang công tác làm việc tại …. …., xin chuyển công tác làm việc đến …. ( 2 ) … .
Lý do :
Văn bản đồng ý chấp thuận cho chuyển công tác làm việc của … ( 3 ) … tại văn bản số … … … .. ngày … …. tháng … … năm … …
Biên chế được giao năm … ( 4 ) … của … ( 2 ) … là : … … … .. biên chế .
Biên chế hiện có : … … … … biên chế .
Qua xem xét, … ( 2 ) … đồng ý chấp thuận tiếp đón và dự kiến phân công ông / bà … …. đến nhận trách nhiệm tại …. ( 5 ) … .
Đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định hành động. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………….;
– Lưu: …….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

? Ghi chú :
( 1 ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .
( 2 ) Tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước phát hành công văn .
( 3 ) Cơ quan có thẩm quyền quản trị CBCCVC của tỉnh cho chuyển .
( 4 ) Thời điểm làm văn bản ý kiến đề nghị tiếp đón .
( 5 ) Phòng, ban nhiệm vụ hoặc đơn vị chức năng thường trực dự kiến phân công công tác nhân sự mới .

* Mẫu 16-SNV

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:         /………
V/v đề nghị tiếp nhận CBCCVC

… … … … … … … …., ngày tháng năm 200

Kính gửi:  Sở Nội vụ Đồng Tháp.

…. ( 2 ) …. nhận được hồ sơ chuyển công tác làm việc của ông / bà … … … … ; sinh năm : … … ; chức vụ : … …. ; chức vụ : … … .. Hiện đang công tác làm việc tại …. …., xin chuyển công tác làm việc đến …. ( 2 ) … .
Lý do :
Văn bản đồng ý chấp thuận cho chuyển công tác làm việc của … ( 3 ) … tại văn bản số … … … .. ngày … …. tháng … … năm … …
Biên chế được giao năm … ( 4 ) … của … ( 2 ) … là : … … … .. biên chế .
Biên chế hiện có : … … … … biên chế .
Qua xem xét, … ( 2 ) … đồng ý chấp thuận tiếp đón và dự kiến phân công ông / bà … …. đến nhận trách nhiệm tại …. ( 5 ) … .
Đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định hành động. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………….;
– Lưu: …….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

? Ghi chú :
( 1 ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .
( 2 ) Tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước phát hành văn bản .
( 3 ) Cơ quan quản trị trực tiếp CBCCVC .
( 4 ) Thời điểm làm văn bản ý kiến đề nghị tiếp đón .
( 5 ) Phòng, ban nhiệm vụ hoặc đơn vị chức năng thường trực dự kiến phân công công tác nhân sự mới .

* Mẫu 17-SNV

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:         /………
Về việc đề nghị bổ nhiệm, …(1)…..CB,CC,VC lãnh đạo

… … … … … … … …., ngày tháng năm 200

 

Kính gửi: Sở Nội vụ Đồng Tháp.

1. Nêu nhu yếu chỉ định cán bộ chỉ huy ; tóm tắt về việc thực thi tiến trình nhân sự và địa thế căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ để đề xuất kiến nghị ra mắt nhân sự đơn cử .
– Lãnh đạo đơn vị chức năng hiện có … … cán bộ .
– Tình hình và phân công trách nhiệm .
– Nhu cầu sắp tới ( nguyên do cần chỉ định ) .
– Văn bản cho chủ trương bổ trợ của cơ quan có thẩm quyền .
2. Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ và tác dụng thực thi quá trình nhân sự, chỉ huy đơn vị chức năng ý kiến đề nghị Sở Nội vụ xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định ông … … … … … … … … …. giữ chức vụ … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Ông … … … … … … … .. Sinh ngày … … .. tháng … …. năm … … ( chức vụ, đơn vị chức năng, quê quán, dân tộc bản địa, trình độ trình độ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học ) .
– Tóm tắt quy trình công tác làm việc .
– Tắm tắt nhận xét, ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu .
– Kết quả phiếu tin tưởng :
+ Cán bộ chủ chốt ( 2 ) : … …. …. / … … … cán bộ đống ý = … …. % .
+ Thường vụ Đảng ủy cơ quan, đơn vị chức năng ( chi ủy ) : nhất trí ý kiến đề nghị chỉ định … .. / …. = … … % .
+ Tập thể chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng đã biểu quyết đề xuất chỉ định … .. / … .. = … … % .
– Dự kiến phân công đảm nhiệm … … … … … … … của cơ quan, đơn vị chức năng .
( đính kèm hồ sơ )
Đề nghị Sở Nội vụ xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hành động. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– BTC/TU;
– Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú :
( * ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .
( 1 ) : Văn bản này vận dụng kể cả việc đề xuất chỉ định lại CB, CC, VC chỉ huy .
( 2 ) : Về tác dụng phiếu tin tưởng cán bộ chủ chốt ( thành phần họp cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị chức năng gồm : Ban chỉ huy sở, Trưởng, phó phòng ( ban ) và tương tự ; Trưởng những đơn vị chức năng thường trực ; Thường vụ đảng ủy hoặc chi ủy cơ quan, đơn vị chức năng ; Trưởng những đoàn thể ). / .

* Mẫu 18-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

– Họ và tên :
– Đơn vị công tác làm việc :
– Chức vụ :
– Nhiệm vụ được phân công :
1. Thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao :
– Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu suất cao việc làm của bản thân trong lãnh vực được phân công, đảm nhiệm ;
– Công tác chỉ huy, quản lý và điều hành, tổ chức triển khai triển khai .
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống :
– Nhận thức, tư tưởng chính trị ; việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ;
– Tinh thần học tập nâng cao trình độ ;
– Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh ; chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và những bộc lộ xấu đi khác ;
– Tính trung thực, khách quan trong công tác làm việc ;
– Tác phong, quan hệ phối hợp công tác làm việc ; ý thức và thái độ Giao hàng nhân dân .

…………………., ngày……tháng……năm………
Người tự nhận xét, đánh giá
( Ký và ghi họ họ tên)

* Mẫu 18a-SNV

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

… … … … … … … …., ngày tháng năm 200

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

( của tập thể chỉ huy cơ quan )

I- SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÁN BỘ:

1. Họ và tên :
2. Ngày, tháng, năm sinh ; quê quán ; ngày vào Đảng dự bị, ngày chính thức .
3. Trình độ : trình độ, lý luận chính trị, ngoại ngữ .
4. Quá trình công tác làm việc : những việc làm, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ lúc bấy giờ .

II- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM; MẶT MẠNH, MẶT YẾU:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong thái, lối sống :
– Quan điểm chính trị, ý thức chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước ;
– Đạo đức lối sống ; thái độ và hành vi chống quan liêu, tiêu tốn lãng phí, tham nhũng và những bộc lộ xấu đi khác ;
– Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm và tác phong công tác làm việc ; quan hệ với cán bộ, nhân dân ;
– Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở cơ quan ; yếu tố đoàn kết, quy tụ cán bộ .
2. Năng lực công tác làm việc :
– Việc điều tra và nghiên cứu vận dụng, tổ chức triển khai triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Nhà nước ;
– Khối lượng, chất lượng, hiệu suất cao công tác làm việc theo chức trách, trách nhiệm được giao ( nhấn mạnh vấn đề trong khoảng chừng 5 năm trở lại đây, địa thế căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và nghiên cứu và phân tích chất lượng đảng viên ) .
3. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội .

III- KẾT LUẬN CHUNG:

Mức độ hoàn thành xong trách nhiệm ( Hoàn thành xuất sắc ; triển khai xong ; chưa hoàn thành xong ) .

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
( Ký tên, đóng dấu )

( * ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .

* Mẫu 18b-SNV

ĐẢNG ỦY(CHI ỦY)………..
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———

 

… … … … ngày … … tháng … … năm 200

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

( của Ban Thường vụ đảng ủy hoặc chi ủy nơi công tác làm việc )

I- SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÁN BỘ:

1. Họ và tên :
2. Ngày, tháng, năm sinh ; quê quán ; ngày vào Đảng dự bị, ngày chính thức .
3. Trình độ : trình độ, lý luận chính trị, ngoại ngữ .
4. Chức vụ lúc bấy giờ .

II- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM; MẶT MẠNH, MẶT YẾU:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong thái, lối sống :
– Quan điểm chính trị, ý thức chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước ;
– Đạo đức lối sống ; thái độ và hành vi chống quan liêu, tiêu tốn lãng phí, tham nhũng và những bộc lộ xấu đi khác ;
– Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và tác phong công tác làm việc ; quan hệ với cán bộ, nhân dân ;
– Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở cơ quan ; yếu tố đoàn kết, quy tụ cán bộ .
2. Năng lực công tác làm việc :
– Việc điều tra và nghiên cứu vận dụng, tổ chức triển khai thực thi Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Nhà nước ;
– Khối lượng, chất lượng, hiệu suất cao công tác làm việc theo chức trách, trách nhiệm được giao .
3. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội .

III- KẾT LUẬN CHUNG:

Mức độ hoàn thành xong trách nhiệm ( Hoàn thành xuất sắc ; triển khai xong ; chưa hoàn thành xong ) .

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY
HOẶC CHI ỦY CƠ QUAN
( Ký tên, đóng dấu )

* Mẫu 19-SNV

CHI ỦY, CHI BỘ (Khóm, Ấp)
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———

BẢN Ý KIẾN NHẬN XÉT
CỦA CHI ỦY, CHI BỘ NƠI CƯ TRÚ

Hôm nay, vào lúc … … .. giờ … … phút, ngày … … tháng … .. năm 200 …
Thành phần gồm có :
1. Ông ( bà ) : Chức vụ :
2. Ông ( bà ) : Chức vụ :
3. Ông ( bà ) : Chức vụ :
4. Ông ( bà ) : Chức vụ :
5. Ông ( bà ) : Chức vụ :
Đã họp tại … … … … … … … … … … .. để nhận xét so với chiến sỹ : … … … … … … … … … … theo những nội dung sau đây :
1. Thực hiện trách nhiệm công dân nơi cư trú :

2. Đạo đức, lối sống :

3. Mối quan hệ với quần chúng :

4. Thực hiện mái ấm gia đình văn hóa truyền thống :

5. Ý kiến khác :

Cuộc họp kết thúc vào lúc … … … giờ … … … phút cùng ngày. / .

Xác nhận của Chi ủy, Đảng ủy
(xã, phường, thị trấn)

TM. CHI ỦY, CHI BỘ

* Mẫu 20-SNV – Mẫu biên bản lấy phiếu tín nhiệm

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm chức vụ …………………………..

I. Thời gian :
II. Địa điểm :
III. Thành phần tham gia ( ghi rõ người chủ trì, người được phân công là thư ký và những người tham gia khác ) :
IV. Nội dung :

Sau khi lấy phiếu tin tưởng, tại … … … … … … … … … … …. đã triển khai kiểm phiếu vào lúc … … … … … … … … … … … … ..
* Thành phần kiểm phiếu gồm :
1 .
2 .
3 .
4 .
5 … .
– Số phiếu phát ra :
– Số phiếu thu vào :
* Kết quả :
– Số phiếu tin tưởng :
– Số phiếu không tin tưởng :

Ghi biên bản

Chủ trì

( * ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .

* Mẫu 21-SNV

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:          /…….            
V/v đề nghị giải quyết nghỉ hưu đối với CBCCVC

… … … … … … …, ngày tháng năm 200

Kính gửi: Sở Nội vụ Đồng Tháp.

* Một số nội dung cần nêu trong công văn như sau :
1. Các thông tin cơ bản của CBCCVC ý kiến đề nghị xử lý nghỉ hưu ( Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, … ) .
2. Đề nghị xử lý chính sách nghỉ hưu kể từ ngày : … … … … … .
3. Nơi cư ngụ sau khi nghỉ hưu .
4. Các chi tiết cụ thể khác tương quan ( nếu có ) .
5. Hồ sơ kèm theo :
– Sổ Bảo hiểm xã hội .
– Quyết định lương hiện hưởng .

Nơi nhận:         
– Như trên;
– …………. ;
– Lưu: …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

( * ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .

* Mẫu 22-SNV

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:          /…….            
V/v đề nghị nâng bậc lương …… (2) …… đối với CBCCVC

… … … … … … …, ngày tháng năm 200

Kính gửi: ……………… (3) …..……………..

* Một số nội dung cần nêu trong công văn :
– Căn cứ lao lý pháp lý ( Nghị định, Thông tư ) về việc nâng bậc lương … … ( 2 ) … … so với cán bộ, công chức, viên chức .
– Sau khi xem xét, … … .. ( 1 ) … … .. ý kiến đề nghị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét, quyết định hành động ( hoặc thỏa thuận hợp tác ) nâng bậc lương … … ( 2 ) … … so với ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … / .
– Hồ sơ kèm theo :
– Danh sách CBCCVC đề xuất nâng bậc lương ( 04 bản, theo mẫu số 23 – SNV ) ;
– Quyết định lương hiện hưởng ( 01 bản photo ) ;
– Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn ;
– Quyết định khen thưởng ( 01 bản photo ) ( 4 ) ;
– Thông báo nghỉ hưu của cơ quan có thẩm quyền ( 01 bản photo ) ( 5 ) ;

Nơi nhận:         
– Như trên;
– …………. ;
– Lưu: …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

? Ghi chú :
( 1 ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP ( tên cơ quan phát hành văn bản ) .
( 2 ) : Ghi nâng bậc lương tiếp tục hoặc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm hoặc để nghỉ hưu .
( 3 ) : Cơ quan thẩm quyền phê duyệt ( quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp hoặc Giám đốc Sở Nội vụ, theo phân cấp ) .
( 4 ) : Trường hợp ý kiến đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm .
( 5 ) : Trường hợp đề xuất nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông tin nghỉ hưu .

* Mẫu 24-SNV

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:          /…….            
V/v đề nghị chuyển loại CCVC

… … … … … … …, ngày tháng năm 200

Kính gửi: Sở Nội vụ Đồng Tháp.

* Một số nội dung cần nêu trong công văn :
– Căn cứ lao lý pháp lý ( Nghị định, Thông tư hoặc hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số … … ngày … …. ) về việc xét chuyển loại ngạch công chức, viên chức .
– Sau khi xem xét, … … .. ( 1 ) … … .. ý kiến đề nghị Sở Nội vụ xem xét thỏa thuận hợp tác chuyển loại ngạch công chức ( hoặc viên chức ) so với ông / bà : … … … … … … … …. . / .
* Hồ sơ kèm theo :
– Danh sách công chức ( hoặc viên chức ) ý kiến đề nghị xét chuyển loại ( Mẫu 25 – SNV hoặc Mẫu 26 – SNV ) ;
– Biên bản họp của Hội đồng xét chuyển loại công chức, viên chức ;
– Đơn ý kiến đề nghị ( mẫu 27 – SNV )
– Bản sao Quyết định lương hiện hưởng .
– Bản sao những văn bằng, chứng từ .

Nơi nhận:         
– Như trên;
– …………. ;
– Lưu: …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

( 1 ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP ( tên cơ quan phát hành văn bản ) .

* Mẫu 27-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — —
… … … … …., ngày tháng năm 20 … ..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHUYỂN LOẠI CÔNG CHỨC ( VIÊN CHỨC )

Kính gửi: (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng).

Tôi tên : Nam, nữ .
Ngày, tháng, năm sinh :
Công việc hiện tại : ( ghi rõ chức vụ, chức vụ, trách nhiệm đơn cử và đơn vị chức năng, bộ phận công tác làm việc, thao tác ) .
Lương đang hưởng, mã ngạch :, thông số :
Trình độ :
+ Chuyên môn, nhiệm vụ :
+ Bồi dưỡng nhiệm vụ khác : ( ghi không thiếu những giấy ghi nhận, chứng từ tu dưỡng ) .
+ Quản lý nhà nước :
+ Ngoại ngữ : Tin học :
Căn cứ vào tiêu chuẩn nhiệm vụ của ngạch và điều kiện kèm theo xét chuyển loại công chức, viên chức .
Tôi làm đơn này kính ý kiến đề nghị ( Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng ) xem xét, đồng ý chấp thuận cho tôi được chuyển loại công chức, viên chức từ ngạch
sang ngạch để tương thích với việc làm đang làm và trình độ trình độ đã được giảng dạy. / .
* Tôi xin gửi kèm theo hồ sơ, gồm :
1. Bản sao Quyết định lương đang hưởng .
2. Bản sao những văn bằng, chứng từ .

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

* Mẫu 28-SNV

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:          /…….            
V/v đề nghị bổ nhiệm vào ngạch đối với CCVC

… … … … … … …, ngày tháng năm 200

Kính gửi: Sở Nội vụ Đồng Tháp.

* Một số nội dung cần nêu trong công văn :
1. Căn cứ Thông báo tác dụng thi nâng ngạch .
2. Các thông tin cơ bản của CCVC đề xuất chỉ định vào ngạch ( Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ trình độ, … ) .
3. Mã ngạch, thông số lương hiện hưởng ; Mã ngạch, thông số lương mới ý kiến đề nghị chỉ định .
4. Đề nghị hưởng ngạch, thông số lương mới từ ngày : … … … … … .
5. Các chi tiết cụ thể khác tương quan ( nếu có ) .
6. Hồ sơ kèm theo :
– Bản sao Thông báo hiệu quả thi nâng ngạch ;
– Quyết định lương hiện hưởng .

Nơi nhận:         
– Như trên;
– …………. ;
– Lưu: …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

( * ) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005 / TTLT-BNV-VPCP .

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

You may also like

Để lại bình luận