Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ cuối năm – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ cuối năm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.18 KB, 2 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Thao, ngày 25 tháng 8 năm 2014
BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Họ và tên cán bộ: Bùi Đức Trung
Đơn vị công tác: Huyện đoàn Lâm Thao
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn
Nhiệm vụ được phân công: Tổ chức, quản lý các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trên
địa bàn huyện, các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.
1. Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
– Chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng chế độ, chính
sách của nhà nước và thời gian yêu cầu.
– Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo công tác theo quy định.
– Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết công việc
đảm bảo đúng quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ, thời gian giải quyết.
– Tích cực nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện.
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:
– Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước,
luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham mưu thực hiện
có hiệu quả các hoạt động theo phát luật.
– Luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; chuyên môn
nghiệp vụ; chủ động sáng tạo trong công việc; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành
đầy đủ quy định nhà nước cũng như nội quy quy định của cơ quan công tác và nơi cư
trú.
– Có đạo đức, lối sống lành mạnh, hòa đồng với mọi người; không có biểu hiện
quan liêu, hách dịch; luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác
cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

– Giữ gìn đoàn kết nội bộ, có mối quan hệ đúng mực với đồng nghiệp, giữ gìn
tình cảm gia đình, hàng xóm, địa phương nơi cư trú; luôn nêu cao tinh thần, ý thức và
thái độ phục vụ nhân dân.
3. Sở trường công tác, chiều hướng phát triển:
– Đủ tư cách, tiêu chuẩn cán bộ theo quy định.
– Có uy tín, trách nhiệm trong công tác, được tập thể tin tưởng.
– Có triển vọng phát triển, có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở vị trí cao hơn.
– Sở trường công tác: Làm công tác quản lý, quản lý tổ chức hiệu quả các hoạt động
Đoàn, Hội, Đội.
Trên đây là bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân, bản thân tôi rất mong nhận được
sự góp ý của Lãnh đạo cơ quan, các đồng nghiệp để bản thân ngày càng được hoàn thiện
hơn./.
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Bùi Đức Trung

– Giữ gìn đoàn kết nội bộ, có mối quan hệ đúng mực với đồng nghiệp, giữ gìntình cảm mái ấm gia đình, hàng xóm, địa phương nơi cư trú ; luôn nêu cao niềm tin, ý thức vàthái độ Giao hàng nhân dân. 3. Sở trường công tác làm việc, khunh hướng tăng trưởng : – Đủ tư cách, tiêu chuẩn cán bộ theo pháp luật. – Có uy tín, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc, được tập thể tin yêu. – Có triển vọng tăng trưởng, có năng lực triển khai trách nhiệm ở vị trí cao hơn. – Sở trường công tác làm việc : Làm công tác làm việc quản trị, quản trị tổ chức triển khai hiệu suất cao những hoạt độngĐoàn, Hội, Đội. Trên đây là bản tự nhận xét, đánh giá của cá thể, bản thân tôi rất mong nhận đượcsự góp ý của Lãnh đạo cơ quan, những đồng nghiệp để bản thân ngày càng được hoàn thiệnhơn. /. NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁBùi Đức Trung

You may also like

Để lại bình luận