BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017 – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.55 KB, 17 trang )

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUANG BÌNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2016

Họ và tên: …………………..
Chức vụ: Công chức văn phòng
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình
Ngạch: 01.003

Bậc: 1/9

Hệ số lương: 2,34

I. TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước.
Trong công việc cũng như trong cuộc sống, bản thân tôi luôn chấp hành tốt
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tiết
kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan,
thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp cùng
tiến bộ.
2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong công việc lẫn
cuộc sống, yên tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của
xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốt
mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham gia
xây dựng tổ chức Đoàn, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan.

Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống
lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí. Không vi phạm những điều đoàn viên không được làm.
3. Về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Với nhiệm vụ được giao làm công tác Phụ trách gửi văn bản trên phần mềm
VnptiOffice tôi luôn nhiệt tình trong công việc, duy trì hoạt động giữ cho văn bản
luôn thông suốt, luôn khắc phục những khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử
lý nhanh các văn bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụ
chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên giao.
4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ
Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn bản được chuyển đến lãnh
đạo và các cơ quan, đơn vị kịp thời. Giúp cho vịêc giải quyết văn bản đúng tiến độ,
nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.
Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm xử lý các lỗi thường sảy ra trên phần
mềm và khối lượng văn bản ban hành nhiều, nên đôi khi xử lý văn bản trên phần
mềm còn một số văn bản còn sai sót…
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Tôi luôn chủ động trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được phân
công, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ.
6. Thái độ phục vụ nhân dân
Lễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp,
giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh…
II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI
1. Tự đánh giá:
Ưu điểm: nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao,

luôn luôn học hỏi tìm tòi sang tạo trong công việc, luôn luôn đảm bảo văn bản luôn

thông suốt trên hệ thống, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, có trách
nhiệm với công việc.
Nhược điểm: chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ý
trong công việc, cần học hỏi thêm về chuyên môn nghiệp vụ văn phòng.
2. Phân loại đánh giá:
Trong quá trình công tác bản thân tôi tự nhận thấy mình hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.

Quang Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2016
Người viết đánh giá

…………………….

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
1. Ý kiến của đơn vị nơi công chức công tác:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2 Nhân xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Kết luận: đạt loại………………………………………..
Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ
THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………..
2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

VĂN PHÒNG HĐND VÀ
UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

HUYỆN QUANG BÌNH

NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2016

Họ và tên: ……………..
Chức vụ: Hợp đồng không xác định thời hạn
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND –UBND huyện.
Ngạch: 01.010 Bâc:1/12

Hệ số: 2,05

I. TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước.
Thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định
trong pháp lệnh cán bộ công chức.
Bản thân tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng,
luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan, thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê
bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp cùng tiến bộ.
2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệm
chống lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn khiêm tốn
học hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với mọi người đúng mực, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ
tại chi bộ, nơi cư trú. Luôn trung thành với Đảng và có trách nhiệm trong đấu tranh xây
dựng nội bộ Đảng. Vận động gia đình, vợ con thực hiện tốt chủ trương đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt mọi hương ước quy ước của địa

phương. Đóng góp đầy đủ các loại thuế, quỹ và tham gia các phong trào, hoạt động do
địa phương tổ chức.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Với nhiệm vụ được giao làm công tác lái xe tôi luôn nhiệt tình trong công
việc, luôn chủ động sáng tạo xử lý nhanh các tình huống trên đường, luôn duy trì,

kiểm tra, bảo dưỡng xe để đảm bảo luôn vận hành tốt. Luôn tìm tòi học hỏi để
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và cấp
trên giao.
Tôi luôn chủ động trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được phân
công, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ, hoà nhã với bạn bè, cán
bộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với hàng
xóm và mọi người xung quanh…
II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
– Đôi khi bố trí sắp xếp công việc chưa khoa học, chưa thực sự mạnh dạn, ý
thức phê và tự phê còn chưa cao.
– Nguyên nhân: do là một đảng viên trẻ, tôi cảm thấy còn hơi e ngại khi phát
biểu.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỬA CHỮA
KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ
– Tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được trong năm 2016, khắc phục
những tồn tại hạn chế nêu trên.
– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
– Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết của bản thân, vận dụng vào công
việc để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
– Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc mình phụ trách.
– Lắng nghe ý kiến tham gia góp ý của đồng nghiệp, đảng viên trong
chi bộ để tự chỉnh sửa, tu dưỡng, rèn luyện.

IV. TỤ NHẬN MỨC PHÂN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN:
Hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

…………………..

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
1. Ý kiến của đơn vị nơi công chức công tác:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3 Nhân xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Kết luận: đạt loại………………………………………..
Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ
THẨM QUYỀN
3. Nhận xét ưu, nhược điểm:
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………..
4. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT
NAM HUYỆN QUANG BÌNH
Độc lập -Tự do -Hanh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2015

Họ và tên: …………
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình
Nhiệm vụ được phân công: Công chức văn thư lưu trữ
1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Tôi luôn nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công việc
được giao, là công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện, được phân công làm
công tác văn thư lưu trữ tôi luôn nhiệt tình trong công việc, luôn khắc phục những
khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh các văn bản đi, văn bản đến,
đảm bảo tính bảo mật của văn bản. Luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ
chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên giao.
Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn bản được chuyển đến lãnh
đạo và các cơ quan, đơn vị kịp thời. Giúp cho việc giải quyết văn bản đúng tiến độ,
nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống
Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
Tin tưởng tuyệt đôi vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tuyên
truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốt mọi chủ trương
đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham gia xây dựng tổ
chức Đoàn, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan.
Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối

sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hiện tiết
kiệm chống lãng phí và trung thực trong công tác. Không vi phạm những điều
Đảng viên không được làm.
Luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành
tốt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên giao.
Tôi luôn chủ động sáng tạo trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được
phân công, luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan, thăng thắn trong việc phê bình
và tự phê bình, giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ. Hòa nhã với bạn bè, đồng
nghiệp, giữ mỗi quan hệ mật thiết với nhân dân và mọi người xung quanh.

Quang Bình, ngày tháng năm 2017
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

………………….

UBND HUYỆN QUANG BÌNH
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quang Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2017

ĐĂNG KÝ CAM KẾT
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tám lời
Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang
––––––––––––––––––––––

Họ và tên : ………………………
Đơn vị công tác : Văn phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình
Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)
về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 17/3/2017 của Chi bộ Văn phòng
HĐND và UBND huyện Quang Bình về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các
dân tộc Hà Giang;
Tôi xin đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và học tập năm 2017 như sau:
A. ĐĂNG KÝ, CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC
1. Về tư tưởng, chính trị
Tích cực tham gia học tập, tự nghiên cứu các nội dung về tư tưởng, tấm
gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tham gia học tập các
chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm.
Tích cực tham gia nghiên cứu học tập, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
Đoàn cập nhật kiến thức hằng năm. Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên
tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của xã hội bên
ngoài. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, giữ gìn
đoàn kết trong Đảng, tích cực học tập và rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức tư
cách người đảng viên.

2. Về đạo đức lối sống
Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh, Gương mẫu đi đầu trong thực
hiện văn hóa ứng xử, hội họp, văn hóa giao thông,văn hóa công sở, văn hóa gia
đình và khu dân cư. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt
trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Luôn giữ gìn đoàn kết trong tập thể
cơ quan. Không vi phạm những điều Đảng viên và Đoàn viên không được làm.

3. Về Phong Cách

Sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, xây dựng phong cách chuyên nghiệp
hiệu quả, gắn liền với tính nguyên tắc, kỉ luật mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là trong
công việc. Trong chuyên môn, tạo môi trường để có thể sáng tạo tốt nhất trong khả
năng của mình.
4. Về ý thức trách nhiệm đối với công việc
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được phân công. Với
nhiệm vụ được giao làm công tác Phụ trách phần mềm VNPT iOFFICE tôi luôn
nhiệt tình trong công việc, luôn khắc phục những khó khăn, thử thách, tích cực
tham mưu, đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ được giao, chủ động sáng tạo xử lý nhanh các lỗi phần mềm, các văn bản
đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm
hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Đoàn và cấp trên giao.
5. Về quan hệ ứng xử đối với xã hội, đồng chí, đồng nghiệp
Hòa nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân,
giữ mỗi quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh. Phát huy tinh thần
đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, chính
quyền, đoàn thể vững mạnh.
6. Về thực hiện trách nhiệm nêu gương
Tận tâm với nghề, với nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh thần gắn bó
với nhân dân, đoàn kêt, thương yêu, giúp đỡ đông nghiệp trong cuộc sống và trong
công việc.
Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc; dám làm và
giám chịu trách nhiệm trước bản thân. Thường xuyên đổi mới lề lối tác phong làm
việc nhanh nhẹn đúng giờ, khoa học, luôn cổ gắng học tập nêu cao trình độ về
chuyên môn nghiệp vụ.
Thường xuyên, tích cực xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, với
tinh thần nêu gương và trách nhiệm được giao. Xác định việc làm cụ thể găn với

việc đăng ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn
gắn bó mật thiết với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI) ‘‘ một số vấn đề cấp bách
về xây dựng Đảng hiện nay’’.Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên giao.
B. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN
Căn cứ vào nội dung đã đăng ký thực hiện trên. Bản thân tôi xây dựng kế
hoạch tu dưỡng, rèn luyện năm 2017 như sau;
Trọng tâm thực hiện các nội dung sau: Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn,
chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên
suy nghĩ, đổi mới cách làm việc hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo thực
chất, tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách, trung thực trong
vấn đề phê bình và tự phê bình. Có mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy và chi bộ
nơi cư trú. Chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị. Gương mẫu
tuyên truyền vận động gia đình và nhân dânthực hiện tốt các quy định nơi cư trú.
Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong từng tháng.
Đăng ký việc làm cụ thể: Đảm bảo hệ thống mạng LAN hoạt động hiệu quả,
tổ chức bảo dưỡng bảo trì máy tính hai lần trong tháng. Tiếp tục tham mưu nâng
cấp trang Web văn phòng điện tử. Phối hợp với công ty vinaphone hoàn thiện phần
mềm quản lý văn bản điện tử VNPTiOFFICE. Thực hiện đi làm đúng giờ, thực
hành tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm.
Tôi đăng ký thực hiện tốt lời dạy thứ nhất của Bác Hồ lên thăm tỉnh Hà
Giang năm 1961 đó là: “ Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu
giúp đỡ nhau như anh em một nhà”.
Trên đây là kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyên, nêu gương theo tư tưởng tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân tôi, kính mong tập thể (Chi bộ, Chi
đoàn, cơ quan, đoàn thể…) góp ý, giúp đỡ để tôi tu dưỡng, rèn luyện ngày càng tốt
hơn.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN
VỊ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ CAM KẾT

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

…………………
…………………

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUANG BÌNH
CHI BỘ VP HĐND VÀ UBND

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
–––––––––––––––––––––––––––
Quang Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2016

ĐĂNG KÝ CAM KẾT
Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang
––––––––––––––––––––––
Họ và tên : ………………….
Đơn vị công tác : Văn phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình
Sinh hoạt : Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Quang Bình
Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ;

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/CB, ngày 25/3/2016 của Chi bộ Văn phòng
HĐND và UBND huyện về thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân
dân các dân tộc Hà Giang. Tôi xin đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và học
tập năm 2016 như sau :
C. ĐĂNG KÝ, CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC
1. Về tư tưởng, chính trị
Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Không hoang
mang, dao động trước sự thay đổi của xã hội bên ngoài. Luôn tin tưởng vào sự lãnh
đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, tích cực học
tập và rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức tư cách người đảng viên.
2. Về đạo đức lối sống
Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống
trung thực, giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hiện
tiết kiệm, chống lãng phí. Luôn giữ gìn đoàn kết trong tập thể cơ quan. Không vi
phạm những điều Đảng viên và Đoàn viên không được làm.
3. Về ý thức trách nhiệm đối với công việc
Với nhiệm vụ được giao làm công tác Văn thư Lưu trữ tôi luôn nhiệt tình
trong công việc, luôn khắc phục những khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử
lý nhanh các văn bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ
chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên giao.
4. Về quan hệ ứng xử đối với xã hội, đồng chí, đồng nghiệp
Hòa nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân,
giữ mỗi quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh. Phát huy tinh thần
đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể
vững mạnh.
5. Về thực hiện trách nhiệm nêu gương

Trung thực, trách nhiệm trong công việc, thực hiện đúng chủ trương của

đảng, pháp luật của nhà nước.
Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên. Kiên quyết bảo vệ lẽ phải,
luôn dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực…
Tận tâm với nghề, với nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh thần gắn bó
với nhân dân, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong
công việc.
D. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN
Căn cứ vào nội dung đã đăng ký thực hiện trên. Bản thân tôi xâydựng kế
hoạch tu dưỡng, rèn luyện năm 2016 như sau;
Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; nắm vững chính sách của nhà
nước và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng.
Nói phải đi đôi với việc làm, phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận.
Nghiêm túc thực hiện các nội dung đăng ký rèn luyện của cá nhân, cam kết
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tám lời
Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ
được giao, đặc biệt là tác phong lề lối làm việc, phát huy tinh thân dân chủ, đoàn
kết nội bộ trong cơ quan. Tích cực tham gia các hoạt động do cơ quan, công đoàn,
chi đoàn … phát động.
Thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt
đảng.
Tham mưu tốt công tác văn thư lưu trữ của cơ quan cũng như của huyện nói
chung.

Trên đây là bản đăng ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh năm 2016. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí để
tôi thực hiện tốt nội dung đãng ký trên.
T/M BAN CHI ỦY

NGƯỜI ĐĂNG KÝ CAM KẾT

BÍ THƯ

…………..

……..

Thường xuyên tuyên truyền hoạt động cán bộ, nhân dân và mái ấm gia đình triển khai tốtmọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham giaxây dựng tổ chức triển khai Đoàn, chính quyền sở tại, đoàn thể ở cơ quan. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sốnglành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chốnglãng phí. Không vi phạm những điều đoàn viên không được làm. 3. Về năng lượng, trình độ trình độ nhiệm vụ. Với trách nhiệm được giao làm công tác làm việc Phụ trách gửi văn bản trên phần mềmVnptiOffice tôi luôn nhiệt tình trong việc làm, duy trì hoạt động giải trí giữ cho văn bảnluôn thông suốt, luôn khắc phục những khó khăn vất vả, thử thách, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo xửlý nhanh những văn bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụchuyên môn nhằm mục đích triển khai xong tốt trách nhiệm của Đảng và cấp trên giao. 4. Tiến độ và tác dụng thực thi nhiệm vụLuôn hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao. Văn bản được chuyển đến lãnhđạo và những cơ quan, đơn vị chức năng kịp thời. Giúp cho vịêc xử lý văn bản đúng quy trình tiến độ, nhanh gọn và đạt hiệu suất cao cao. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm tay nghề giải quyết và xử lý những lỗi thường sảy ra trên phầnmềm và khối lượng văn bản phát hành nhiều, nên nhiều lúc giải quyết và xử lý văn bản trên phầnmềm còn 1 số ít văn bản còn sai sót … 5. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp triển khai trách nhiệm. Tôi luôn dữ thế chủ động trong việc làm, chấp hành những trách nhiệm được phâncông, nhiệt tình trợ giúp bè bạn đồng nghiệp cùng tân tiến. 6. Thái độ ship hàng nhân dânLễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bè bạn, cán bộ đồng nghiệp, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh … II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI1. Tự đánh giá : Ưu điểm : nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng nỗ lực triển khai xong tốt việc làm được giao, luôn luôn học hỏi tìm tòi sang tạo trong việc làm, luôn luôn bảo vệ văn bản luônthông suốt trên mạng lưới hệ thống, luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành xong tốt việc làm được giao, có tráchnhiệm với việc làm. Nhược điểm : chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ýtrong việc làm, cần học hỏi thêm về trình độ nhiệm vụ văn phòng. 2. Phân loại đánh giá : Trong quy trình công tác làm việc bản thân tôi tự nhận thấy mình hoàn thành xong tốtnhiệm vụ được giao. Quang Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2016N gười viết đánh giá … … … … … … … …. III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 Nhân xét của chỉ huy trực tiếp quản trị công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kết luận : đạt loại … … … … … … … … … … … … … … … .. Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊIV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … .. 2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊVĂN PHÒNG HĐND VÀUBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTHUYỆN QUANG BÌNHNAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2016H ọ và tên : … … … … … .. Chức vụ : Hợp đồng không xác lập thời hạnĐơn vị công tác làm việc : Văn phòng HĐND – UBND huyện. Ngạch : 01.010 Bâc : 1/12 Hệ số : 2,05 I. TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp luậtcủa Nhà nước. Thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy địnhtrong pháp lệnh cán bộ công chức. Bản thân tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sáchpháp luật của Nhà nước, triển khai tiết kiệm chi phí chống tiêu tốn lãng phí, chống tham nhũng, luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan, thẳng thắn trong việc phê bình và tự phêbình trợ giúp đồng đội đồng nghiệp cùng văn minh. 2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác. Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, thực hành thực tế tiết kiệmchống tiêu tốn lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn khiêm tốnhọc hỏi, tác phong đơn giản và giản dị, quan hệ với mọi người đúng mực, bảo vệ sự đoàn kết nội bộtại chi bộ, nơi cư trú. Luôn trung thành với chủ với Đảng và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấu tranh xâydựng nội bộ Đảng. Vận động mái ấm gia đình, vợ con thực thi tốt chủ trương đường lối củaĐảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước, chấp hành tốt mọi hương ước quy ước của địaphương. Đóng góp rất đầy đủ những loại thuế, quỹ và tham gia những trào lưu, hoạt động giải trí dođịa phương tổ chức triển khai. 3. Về triển khai chức trách, trách nhiệm được giao. Với trách nhiệm được giao làm công tác làm việc lái xe tôi luôn nhiệt tình trong côngviệc, luôn dữ thế chủ động phát minh sáng tạo giải quyết và xử lý nhanh những trường hợp trên đường, luôn duy trì, kiểm tra, bảo trì xe để bảo vệ luôn quản lý và vận hành tốt. Luôn tìm tòi học hỏi đểnâng cao nhiệm vụ trình độ nhằm mục đích triển khai xong tốt trách nhiệm của Đảng và cấptrên giao. Tôi luôn dữ thế chủ động trong việc làm, chấp hành những trách nhiệm được phâncông, nhiệt tình trợ giúp bè bạn đồng nghiệp cùng văn minh, hoà nhã với bè bạn, cánbộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với hàngxóm và mọi người xung quanh … II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN – Đôi khi sắp xếp sắp xếp việc làm chưa khoa học, chưa thực sự mạnh dạn, ýthức phê và tự phê còn chưa cao. – Nguyên nhân : do là một đảng viên trẻ, tôi cảm thấy còn hơi quan ngại khi phátbiểu. III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỬA CHỮAKHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ – Tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được trong năm năm nay, khắc phụcnhững sống sót hạn chế nêu trên. – Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chủ trương phápluật của Nhà nước. Thực hiện tráng lệ quy định dân chủ trong Đảng và cơ quan. – Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết của bản thân, vận dụng vào côngviệc để hoàn thành xong tốt chức trách nhiệm vụ được giao. – Nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trước việc làm mình đảm nhiệm. – Lắng nghe quan điểm tham gia góp ý của đồng nghiệp, đảng viên trongchi bộ để tự sửa đổi, tu dưỡng, rèn luyện. IV. TỤ NHẬN MỨC PHÂN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN : Hoàn thành tốt nhiệm vụNGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM … … … … … … … .. III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 Nhân xét của chỉ huy trực tiếp quản trị công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kết luận : đạt loại … … … … … … … … … … … … … … … .. Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊIV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN3. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … .. 4. Kết quả đánh giá, phân loại công chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Quang Bình, Ngày 06 tháng 12 năm 2016TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊVĂN PHÒNG HĐND VÀ Ủy Ban Nhân Dân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆTNAM HUYỆN QUANG BÌNHĐộc lập – Tự do – Hanh phúcBẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2015H ọ và tên : … … … … Đơn vị công tác làm việc : Văn phòng HĐND và Ủy Ban Nhân Dân huyện Quang BìnhNhiệm vụ được phân công : Công chức văn thư lưu trữ1. Thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao : Tôi luôn nhận thức rõ vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công việcđược giao, là công chức Văn phòng HĐND và Ủy Ban Nhân Dân huyện, được phân công làmcông tác văn thư tàng trữ tôi luôn nhiệt tình trong việc làm, luôn khắc phục nhữngkhó khăn, thử thách, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo giải quyết và xử lý nhanh những văn bản đi, văn bản đến, bảo vệ tính bảo mật thông tin của văn bản. Luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụchuyên môn nhằm mục đích triển khai xong tốt trách nhiệm của Đảng và cấp trên giao. Luôn triển khai xong tốt trách nhiệm được giao. Văn bản được chuyển đến lãnhđạo và những cơ quan, đơn vị chức năng kịp thời. Giúp cho việc xử lý văn bản đúng quy trình tiến độ, nhanh gọn và đạt hiệu suất cao cao. 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sốngBản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác làm việc. Tin tưởng tuyệt đôi vào sự chỉ huy của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tuyêntruyền hoạt động cán bộ, nhân dân và mái ấm gia đình triển khai tốt mọi chủ trươngđường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham gia thiết kế xây dựng tổchức Đoàn, chính quyền sở tại, đoàn thể ở cơ quan. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lốisống đơn giản và giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực thi tiếtkiệm chống tiêu tốn lãng phí và trung thực trong công tác làm việc. Không vi phạm những điềuĐảng viên không được làm. Luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao nhiệm vụ trình độ nhằm mục đích hoàn thànhtốt trách nhiệm của Đảng và cấp trên giao. Tôi luôn dữ thế chủ động phát minh sáng tạo trong việc làm, chấp hành những trách nhiệm đượcphân công, luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan, thăng thắn trong việc phê bìnhvà tự phê bình, giúp sức bạn hữu đồng nghiệp cùng văn minh. Hòa nhã với bạn hữu, đồngnghiệp, giữ mỗi quan hệ mật thiết với nhân dân và mọi người xung quanh. Quang Bình, ngày tháng năm 2017X ÁC NHẬN CỦA CƠ QUANNGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ … … … … … … …. Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN QUANG BÌNHVĂN PHÒNG HĐND VÀ UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcQuang Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2017 ĐĂNG KÝ CAM KẾTHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ; Tám lờiBác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân những dân tộc bản địa Hà Giang – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Họ và tên : … … … … … … … … … Đơn vị công tác làm việc : Văn phòng HĐND và Ủy Ban Nhân Dân huyện Quang BìnhCăn cứ Chỉ thị số 05 – CT / TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ( khóa XII ) về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ; Thực hiện Kế hoạch số 05 – KH / CB, ngày 17/3/2017 của Chi bộ Văn phòngHĐND và Ủy Ban Nhân Dân huyện Quang Bình về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạođức, phong thái Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân cácdân tộc Hà Giang ; Tôi xin ĐK kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và học tập năm 2017 như sau : A. ĐĂNG KÝ, CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC1. Về tư tưởng, chính trịTích cực tham gia học tập, tự nghiên cứu và điều tra những nội dung về tư tưởng, tấmgương đạo đức và phong thái quản trị Hồ Chí Minh, nhất là tham gia học tập cácchuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm. Tích cực tham gia nghiên cứu và điều tra học tập, những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn update kỹ năng và kiến thức hằng năm. Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yêntâm công tác làm việc. Không hoang mang lo lắng, giao động trước sự đổi khác của xã hội bênngoài. Luôn tin cậy vào sự chỉ huy của Đảng, sự quản trị của Nhà nước, giữ gìnđoàn kết trong Đảng, tích cực học tập và rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức tưcách người đảng viên. 2. Về đạo đức lối sốngThực hiện tráng lệ nếp sống văn minh, Gương mẫu đi đầu trong thựchiện văn hóa truyền thống ứng xử, hội họp, văn hóa truyền thống giao thông vận tải, văn hóa truyền thống văn phòng, văn hóa truyền thống giađình và khu dân cư. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh, có lối sống trung thực, giản dị và đơn giản, lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốttrong việc triển khai tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí. Luôn giữ gìn đoàn kết trong tập thểcơ quan. Không vi phạm những điều Đảng viên và Đoàn viên không được làm. 3. Về Phong CáchSắp xếp việc làm khoa học, hài hòa và hợp lý, kiến thiết xây dựng phong thái chuyên nghiệphiệu quả, gắn liền với tính nguyên tắc, kỉ luật mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt quan trọng là trongcông việc. Trong trình độ, tạo môi trường tự nhiên để hoàn toàn có thể phát minh sáng tạo tốt nhất trong khảnăng của mình. 4. Về ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm so với công việcNêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, tận tụy với việc làm được phân công. Vớinhiệm vụ được giao làm công tác làm việc Phụ trách ứng dụng VNPT iOFFICE tôi luônnhiệt tình trong việc làm, luôn khắc phục những khó khăn vất vả, thử thách, tích cựctham mưu, đề xuất kiến nghị những giải pháp hữu hiệu nhằm mục đích nâng cao hiệu quả thực hiệnnhiệm vụ được giao, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo giải quyết và xử lý nhanh những lỗi ứng dụng, những văn bảnđi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao nhiệm vụ trình độ nhằmhoàn thành tốt trách nhiệm của Đảng, Đoàn và cấp trên giao. 5. Về quan hệ ứng xử so với xã hội, chiến sỹ, đồng nghiệpHòa nhã với bè bạn, cán bộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mỗi quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh. Phát huy tinh thầnđoàn kết nội bộ, tích cực tham gia kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai Đảng, Đoàn người trẻ tuổi, chínhquyền, đoàn thể vững mạnh. 6. Về thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gươngTận tâm với nghề, với trách nhiệm được giao, luôn nêu cao niềm tin gắn bóvới nhân dân, đoàn kêt, thương mến, trợ giúp đông nghiệp trong đời sống và trongcông việc. Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, tráng lệ ; dám làm vàgiám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước bản thân. Thường xuyên thay đổi lề lối tác phong làmviệc nhanh gọn đúng giờ, khoa học, luôn cổ gắng học tập nêu cao trình độ vềchuyên môn nhiệm vụ. Thường xuyên, tích cực thiết kế xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, vớitinh thần nêu gương và nghĩa vụ và trách nhiệm được giao. Xác định việc làm đơn cử găn vớiviệc ĐK cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôngắn bó mật thiết với nhân dân, đoàn kết kiến thiết xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh, theo ý thức Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 ( khóa XI ) ‘ ‘ 1 số ít yếu tố cấp báchvề kiến thiết xây dựng Đảng lúc bấy giờ ’ ’. Thực hiện tốt những văn bản chỉ huy của cấp trên giao. B. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆNCăn cứ vào nội dung đã ĐK triển khai trên. Bản thân tôi kiến thiết xây dựng kếhoạch tu dưỡng, rèn luyện năm 2017 như sau ; Trọng tâm triển khai những nội dung sau : Nắm vững nhiệm vụ trình độ, dữ thế chủ động tham mưu thực thi tốt những trách nhiệm được phân công. Thường xuyênsuy nghĩ, thay đổi cách thao tác hiệu suất cao trong triển khai trách nhiệm. Báo cáo thựcchất, tiến trình trong triển khai trách nhiệm được phân công đảm nhiệm, trung thực trongvấn đề phê bình và tự phê bình. Có mối liên hệ liên tục với cấp ủy và chi bộnơi cư trú. Chấp hành tốt những nội quy, quy định của cơ quan đơn vị chức năng. Gương mẫutuyên truyền hoạt động mái ấm gia đình và nhân dânthực hiện tốt những lao lý nơi cư trú. Xây dựng kế hoạch triển khai trách nhiệm đơn cử trong từng tháng. Đăng ký việc làm đơn cử : Đảm bảo mạng lưới hệ thống mạng LAN hoạt động giải trí hiệu suất cao, tổ chức triển khai bảo trì bảo dưỡng máy tính hai lần trong tháng. Tiếp tục tham mưu nângcấp trang Web văn phòng điện tử. Phối hợp với công ty vinaphone triển khai xong phầnmềm quản trị văn bản điện tử VNPTiOFFICE. Thực hiện đi làm đúng giờ, thựchành tiết kiệm ngân sách và chi phí điện nước, văn phòng phẩm. Tôi ĐK thực thi tốt lời dạy thứ nhất của Bác Hồ lên thăm tỉnh HàGiang năm 1961 đó là : “ Tất cả những dân tộc bản địa đều phải đoàn kết ngặt nghèo, thương yêugiúp đỡ nhau như đồng đội một nhà ”. Trên đây là kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyên, nêu gương theo tư tưởng tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân tôi, kính mong tập thể ( Chi bộ, Chiđoàn, cơ quan, đoàn thể … ) góp ý, trợ giúp để tôi tu dưỡng, rèn luyện ngày càng tốthơn. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠNVỊNGƯỜI ĐĂNG KÝ CAM KẾTPHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG … … … … … … … … … … … … … … ĐẢNG BỘ HUYỆN QUANG BÌNHCHI BỘ VP HĐND VÀ UBNDĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Quang Bình, ngày 26 tháng 3 năm năm nay ĐĂNG KÝ CAM KẾTThực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặnĐảng bộ và nhân dân những dân tộc bản địa Hà Giang – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Họ và tên : … … … … … … …. Đơn vị công tác làm việc : Văn phòng HĐND và Ủy Ban Nhân Dân huyện Quang BìnhSinh hoạt : Chi bộ Văn phòng HĐND và Ủy Ban Nhân Dân huyện Quang BìnhCăn cứ Chỉ thị số 03 – CT / TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếptục tăng cường việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Thực hiện Kế hoạch số 02 – KH / CB, ngày 25/3/2016 của Chi bộ Văn phòngHĐND và Ủy Ban Nhân Dân huyện về thực thi chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhândân những dân tộc bản địa Hà Giang. Tôi xin ĐK kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và họctập năm năm nay như sau : C. ĐĂNG KÝ, CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC1. Về tư tưởng, chính trịTôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác làm việc. Không hoangmang, xê dịch trước sự biến hóa của xã hội bên ngoài. Luôn tin yêu vào sự lãnhđạo của Đảng, quản trị của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, tích cực họctập và rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức tư cách người đảng viên. 2. Về đạo đức lối sốngTích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sốngtrung thực, đơn giản và giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hiệntiết kiệm, chống tiêu tốn lãng phí. Luôn giữ gìn đoàn kết trong tập thể cơ quan. Không viphạm những điều Đảng viên và Đoàn viên không được làm. 3. Về ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm so với công việcVới trách nhiệm được giao làm công tác làm việc Văn thư Lưu trữ tôi luôn nhiệt tìnhtrong việc làm, luôn khắc phục những khó khăn vất vả, thử thách, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo xửlý nhanh những văn bản đi, văn bản đến. Luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụchuyên môn nhằm mục đích triển khai xong tốt trách nhiệm của Đảng và cấp trên giao. 4. Về quan hệ ứng xử so với xã hội, chiến sỹ, đồng nghiệpHòa nhã với bạn hữu, cán bộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mỗi quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh. Phát huy tinh thầnđoàn kết nội bộ, tích cực tham gia kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai Đảng, chính quyền sở tại, đoàn thểvững mạnh. 5. Về thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gươngTrung thực, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm, triển khai đúng chủ trương củađảng, pháp lý của nhà nước. Thực hiện tự phê bình và phê bình liên tục. Kiên quyết bảo vệ lẽ phải, luôn quả cảm đấu tranh với những bộc lộ sai lầm, xấu đi … Tận tâm với nghề, với trách nhiệm được giao, luôn nêu cao ý thức gắn bóvới nhân dân, đoàn kết, yêu quý, giúp sức đồng nghiệp trong đời sống và trongcông việc. D. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆNCăn cứ vào nội dung đã ĐK triển khai trên. Bản thân tôi xâydựng kếhoạch tu dưỡng, rèn luyện năm năm nay như sau ; Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, nhằm mục đích phân phối với nhu yếu trách nhiệm được giao ; nắm vững chủ trương của nhànước và triển khai tốt chủ trương đường lối của Đảng. Nói phải song song với việc làm, phải công khai minh bạch minh bạch, rõ ràng, cẩn trọng. Nghiêm túc thực thi những nội dung ĐK rèn luyện của cá thể, cam kếthọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai tám lờiBác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân những dân tộc bản địa Hà Giang. Nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của người đảng viên trong thực thi nhiệm vụđược giao, đặc biệt quan trọng là tác phong lề lối thao tác, phát huy tinh thân dân chủ, đoànkết nội bộ trong cơ quan. Tích cực tham gia những hoạt động giải trí do cơ quan, công đoàn, chi đoàn … phát động. Thường xuyên triển khai tốt công tác làm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạtđảng. Tham mưu tốt công tác làm việc văn thư tàng trữ của cơ quan cũng như của huyện nóichung. Trên đây là bản ĐK cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh năm năm nay. Tôi rất mong nhận được quan điểm góp phần của những chiến sỹ đểtôi thực thi tốt nội dung đãng ký trên. T / M BAN CHI ỦYNGƯỜI ĐĂNG KÝ CAM KẾTBÍ THƯ … … … … .. … … ..

You may also like

Để lại bình luận